Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
Het 40 punten plan

Een antwoord op de islamofobie beschuldiging

Een getalen­teerde, idealis­tische, hoog­zwangere Neder­landse: afge­slacht omdat ze de naam van de moeder van Moham­med niet paraat heeft *). Haar even idealis­tische partner die tever­geefs probeert moeder en kind te beschermen met zijn eigen lichaam. Kan het nog pijnlijker? Kan het nog duidelijker?
De succesvolle aanslagen in Pakistan en Kenia hebben afgelopen week veel mensen op andere gedachten gebracht over het moham­­medanisme. Veel lieden die achter 'de agenda van Moham­med' staan, achter onderwerping (= 'islam' in het Arabisch), voelen zich gesterkt: ze zien hoe kwetsbaar hun tegen­standers zijn. Maar aan de andere kant is er ook effect. Mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu toch wel een beetje twijfelen of de 'islamofoben' geen gelijk hebben. Eigenlijk. Heel misschien. Ik hoop dat mijn eigen variant op de beroemdste uitspraak van Carl von Clausewitz, die ik in de kop van het weblog heb gezet, helpt om hen verder aan te moedigen. Klikken erop leidt naar een (lang) essay dat ook daarvoor bedoeld is.
Mensen die niet verbaasd zijn door de gebeurtenissen in Pakistan en Kenia (en vele andere landen), voelen nu nog sterker de drang om 'iets te doen'.
Een goed tijdstip dus om nog maar eens de aandacht te vestigen op deel IV van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord: een soort 40 punten plan **). Voor een viertal beleids­terreinen noem ik voorstellen voor (overheids)­maatregelen, punten van actie en onder­werpen van nood­zakelijk onder­zoek. Per terrein en per punt geef ik ook enige toelichting.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 27-09-2013
. .
Towards a realistic Peace Plan for Syria

(See note * about the timing of this article)

Resume
The conflict in Syria is vicious. Like in several North African countries in 2011 and 2012, fundamentalist Sunnis combat a relatively modern but oppressive state power.
Both Arab and Western regimes support the rebels. Their main objective seems to be weakening Iran's position. Meanwhile the people of Syria suffer and there is no prospect of a solution as long as Western countries continue their policy.
Peace is achievable if the alliance of the Syrian regime with Iran ends, and if in return it receives guarantees for its survival. Western citizens would do well to pressure their governments to start negotiations along this line.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | beheer | 27-08-2013
. .
Politici, ambtenaren en nimby’s met een onderbuik

Een welgemeende ad hominem *) als Memorie van Toelichting

Op de foto staat Nelson Verheul van Groen Links.
Hij zit in de Provinciale Staten voor die partij en hij is ambtenaar. Dat is eigenlijk tegen de wet.
Dat wil zeggen: het mag niet volgens de geest van de wet, maar de letter van de wet zegt alleen dat iemand die in de PS zit niet tege­lijker­tijd ambte­naar mag zijn bij de provincie en dat gemeente­ambtenaren niet in de gemeente­raad mogen zitten. Al heel lang maken politieke partijen gebruik van deze maas in de wet: veel gemeente­­ambtenaren zijn lid van provinciale staten en andersom. Mijn indruk is dat dit vooral voorkomt bij PvdA en GroenLinks.
Verheul is vanzelfsprekend geen provincie­ambtenaar. Hij is ook geen gemeente­ambtenaar: hij werkt bij het Mini­sterie van Infra­structuur en Milieu. Voor de verkiezingen sprak hij zich al uit over zijn toekomstige 'portefeuilles' die hij wilde bekleden als lid van de provinciale staten: “Het ligt voor de hand dat ik me vooral richt op milieu- en duur­zaam­heids­onder­werpen, maar de meer sociale thema’s spreken mij ook erg aan”.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 26-06-2013
. .
Twee adviezen van de politie

Mohammedanen zijn gevaarlijk, prikkel ze niet

Mohammedanen zijn onzeker over Mohammed en diens leer. Wanneer ze zien dat andere volgelingen hun twijfels zelf­bewust onder ogen zien en die leer achter zich laten, wordt een aantal van hen daar niet zo zeer verdrietig van maar vooral nog onzekerder.
De angst die daarmee gepaard gaat, zetten ze om in haat. Haat tegen mensen die ze 'afvallig' noemen.
Wanneer ze de moeite nemen om die haat toe te lichten gaan ze spreken in termen van hoogverraad: een term die verwijst naar oorlog. Het bedreigen van die 'afvalligen' en af en toe er een vermoorden, werkt heel goed om ze het zwijgen op te leggen. Elk jaar houden miljoenen mensen het mohammedanisme voor gezien, maar slechts een handjevol spreekt zich erover uit.
Afgelopen vrijdag schreef ik hier dat ik drie ex-moslima's ken. Ik beschreef ze als moedige vrouwen die zich regelmatig helder uitspreken, maar bij wie af en toe ook de reële angst voor die 'haat tegen afvalligen' doorschemert. Vandaag verneem ik via Twitter dat een van hen van de politie het advies kreeg om uit haar 'bio', de omschrijving van zichzelf dus, weg te halen dat ze ex-moslima is.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 07-01-2013
. .
Het verbod om haat te zaaien geldt ook voor de islam

Een voorstel voor een nieuwe godsdienst-wet

1. Inleiding: Het ontstaan van de multiculturele samenleving [1]
In de jaren na de oorlog voorzagen de werkgevers een tekort aan laagopgeleide arbeiders.
Dit tekort was ontstaan door het door de opeenvolgende kabinetten Drees gevoerde emigratiebeleid: meer dan 500.000 gezonde, jonge en voor het overgrote deel geschoolde Nederlanders vertrokken tussen 1947 en 1957 naar Australië, Nieuw Zeeland en Canada op kosten van de rijksoverheid. Men dacht namelijk in die tijd dat Nederland met 10 miljoen inwoners overbevolkt zou raken.
Gelijktijdig werden er door de Nederlandse overheid vanaf 1949 - vanwege het door het eigen beleid ontstane tekort aan arbeiders - Italianen gevolgd door Joegoslaven en Spanjaarden voor de Limburgse kolenmijnen maar later ook voor de textiel-industrie en scheepsbouw naar ons land gehaald als "gastarbeiders".
De Italianen gingen - voor zover ze niet trouwden met Nederlandse meisjes - net als de Spanjaarden terug naar hun eigen land toen er geen werk meer voor ze was vanwege een recessie in de jaren 1957/58.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Carel van Herstal | 14-09-2012
. .

De keuzes met be­trek­king tot tot de Euro lijkt be­perkt te zijn tot twee zeer onaan­trek­kelijke alter­natieven:
A1) Het, hoogst­waar­schijn­lijk chao­tische, einde van de Unie, waarbij landen indivi­dueel uit de munt­unie stappen of gezet worden. Voor elk individueel lid is zo'n gang riskant en is het risico op bankruns en andere finan­ciele paniek aan­zienlijk.
A2) Verdere over­heveling van bevoegd­heden en belasting­geld naar Europese instituten zonder democratisch gehalte. De EMU wordt dan steeds meer een transfer­unie waar goed geld naar kwaad geld wordt getrans­fereerd van Noord aan Zuid terwijl het concur­rentie­vermogen van het hele EU-gebied terugloopt. Dit is een recept voor onvrede in zowel Noord als Zuid.
Er is ook een derde mogelijkheid: plan B van Marcus C. Kerber. Daarvoor hoeft de Euro niet afgeschaft te worden. Daarvoor hoeft er geen transfer­unie tussen Eurolanden opgetuigd te worden die onze pensioen­fondsen en onze belasting­opbrengsten in de waagschaal legt.

    LEES VERDER
»

(8 reacties) | Tipo | 16-05-2012
. .

Belkacem, lei­der van de soep­jurken van Sharia for Belgium, is veroor­deeld tot twee jaar cel. Maar er is een tekort aan plaats in de gevange­nissen zodat hij een thuis­straf met enkel­band krijgt. Maar zelfs daar­voor moet hij op een wacht­lijst. Sowieso kan hij ook in beroep gaan wat in de praktijk meestal leidt tot een iets lagere strafmaat. Juich dus niet te vroeg.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Eduard Ciuba | 20-02-2012
. .

Vrienden en beken­den vragen me vaak wat ik toch tegen socio­logie heb. Ik laat in hun ogen weinig gelegen­heden voorbij gaan om te ver­tellen dat het vak in mijn ogen beter kan worden afge­schaft. En ze hebben gelijk. Sinds ik in 1958 besloten heb om geen socio­logie te gaan studeren omdat ik geen wijs kon worden uit het studie­materiaal heb ik nooit iets gelezen dat me van mening heeft doen veranderen.

    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Toon Kasdorp | 11-01-2012
. .

Geschiedenis, taal­weten­schappen, filo­sofie, theo­logie, muziek­weten­schappen, dat zijn vakken waar ik me iets bij voor kan stellen.
Maar ik heb nooit precies geweten wat geestes­weten­schappen zijn.
Sinds kort weet ik het:
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Toon Kasdorp | 06-01-2012
. .