Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Aïsha en de necrofilie-hoax
Was Aïsha 6, 9 of 19?

Dit is afle­ve­ring 16 van de zon­dagse serie op K&K.

In het ka­der van de Ara­bische win­ter zetten moham­medaanse funda­menta­listen zich in om de minimum­leeftijd waarop meis­jes mogen trouwen te verlagen.
Volgens een bericht van Al-Arabya zetten ze in Egypte in op 14 jaar. Daarmee sluiten ze (nog?) niet direct aan bij de denk­beelden van de ‘groot­moefti’ van Saoedi-Arabië, Abdul-Aziz Aal ash-Shaikh, die 10 jaar wel een mooie huwelijksleeftijd vindt [1], bij de praktijk in Yemen of het voorbeeld van de profeet Mohammed zelf.
Want er is natuurlijk geen ont­komen aan: dat voor­beeld speelt een hoofdrol bij het instand­houden, nee opnieuw ruim baan geven aan deze vorm van onbeschaving.

»
6, 9 of 19?
De leeftijd waarop Mohammed met Aïsha trouwde is wat men een heikel punt noemt. Via internet is al enige tijd een liedje over Aïsha te horen van een groepje mensen dat zich zelf verder liever niet bekendmaakt. In het refrein van het lied horen we de regel “Aïsha was nine when he took her to bed, so don’t you tell me that fool was sane in the head”. Met ‘de gek’ waarover ze zingen wordt Mohammed bedoeld. Het pijnlijke hieraan is dat deze regel tekst niet een of ander uit de lucht gegrepen stuk laster is tegen de historische Mohammed, maar gebaseerd is op geschriften die grote autoriteit genieten in de wereld van het mohammedanisme: de ‘hadith’. De hadith heeft voor alle mohammedanen wel minder autoriteit dan de Koran,
dat je Moham­med geen zuivere pedofiel kunt noemen
maar voor het overgrote deel van de islam'geleerden’ en voor een groot aantal gewone mohammedanen heeft de hadith wel veel gezag. Hadith zijn er van een aantal schrijvers aan wie niet allemaal evenveel autoriteit wordt toegeschreven. Als meest gezaghebbende wordt vaak Bukhari genoemd en juist bij hem valt te lezen in Volume 5, Boek 58, Nummer 234:
Citaat van Aisha:
De profeet verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes (jaar) was. We gingen naar Medina en verbleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en viel mijn haar uit. Later groeide het weer aan en mijn moeder, Um Ruman, kwam naar me toe toen ik met een paar van mijn vriendinnen aan het spelen was met een schommel. Ze riep me en ik ging naar haar toe, niet wetend wat ze met me wilde doen. (…) Ze nam me mee het huis in. Daar zag ik een aantal Ansari vrouwen die zeiden, “De beste wensen en Allahs zegen en veel geluk." Toen liet ze mij bij hen en bereidden zij me voor (op het huwelijk). Onverwacht kwam de profeet van Allah in de voormiddag naar me toe en mijn moeder gaf me aan hem mee, en toen was ik een meisje van negen jaar oud.”[2]

Enkele andere hadith van Bukhari en van andere als betrouwbaar bekend staande hadithschrijvers bevestigen wat hierboven staat.
Dat is nogal wat.
Wanneer deze beschrijving van gedrag van Mohammed wordt voorgehouden aan zijn volgelingen wordt er op heel uiteenlopende wijze op gereageerd. Culturele mohammedanen zullen in het algemeen het verhaal eenvoudigweg tegenspreken, zich waarschijnlijk zelden realiserend dat ze daarmee het complete hadithgebeuren verwerpen. Maar zelfs op Nederlandstalige fora zijn over dit onderwerp echter teksten aan te treffen die gaan in de richting van “maar dat was toen helemaal niet zo bijzonder”, “meisjes in woestijngebieden zijn eerder geslachtsrijp”: vergoelijkend dus.

Van mohammedanen die van mening zijn dat de bewering over de zesjarige ‘bruid’ Aïsha, die op haar negende voor het eerst door Mohammed verkracht werd, overeenkomt met de historische werkelijkheid, kun je werkelijk de meest absurde vergoelijkingen vernemen. Tot en met de bewering dat Mohammed geen pedofiel genoemd kan worden omdat het grootste deel van zijn vrouwen juist ouder was dan hijzelf, zodat hij op basis van een berekening van een gemiddelde geen zuivere (sic) pedofiel genoemd mag worden…
Op andere plaatsen wordt het zeer grote leeftijdsverschil tussen Abraham en Jozef en hun partners aangevoerd…
Ter vergoe­lijking van het ge­drag van Moham­med wordt aan­gevoerd dat ‘anderen het ook deden’
Die arme Jozef, naar hem is nota bene het ‘Jozefhuwelijk’ genoemd: het huwelijk zonder seks.
Op weer andere plaatsen wordt aangevoerd dat Mohammed in het verleden niet werd aangevallen op deze gedragingen of dat kindbruidjes van oudsher veel voorkwamen in niet-westerse landen en nog voorkomen. Ter vergoelijking van het gedrag van Mohammed, wiens levensloop iedereen ten voorbeeld zou dienen te strekken, wordt dus aangevoerd dat ‘anderen het ook deden’.
Al deze gênante redeneringen zeggen natuurlijk weinig of niets negatiefs over de historische figuur Mohammed, maar wel heel veel over het gebrek aan logisch denkvermogen en moreel niveau bij een aantal van zijn volgelingen.

Waarom de ahmadiyya?
Volgens Zahid Aziz is een eerste acceptabele interpretatie van de kwestie Aïsha te vinden in de geschriften van Maulana Muhammad Ali, een van de voormannen van de ahmadiyyabeweging. Deze Ali schreef in zijn boek Living Thoughts of the Prophet Muhammad (in een voetnoot, nota bene) uitgebreid over deze kwestie. Met behulp van berekeningen en redeneringen op basis van een aantal ándere hadith concludeert hij dat Mohammed voor het eerst seks had met Aïsha toen ze negentien was. Toch wel een heel ander verhaal.
Let wel op dat dit dus geschreven werd -pas in 1948 trouwens!- door de voorman van een beweging waarvan de leden zichzelf wel als volgelingen van Mohammed beschouwen, maar die door de meeste andere gevestigde stromingen binnen het mohammedanisme als niet-mohammedaans wordt gezien.
Bovendien heeft Maulana in zijn verhaal bijna terloops de betrouwbaarheid van de hadith zo ongeveer naar de prullenbak verwezen. Hij geeft er nog een draai aan door onderscheid te maken tussen enerzijds hadith die betrekking hebben op historische gebeurtenissen en anderzijds hadith die directe gevolgen zouden hebben voor datgene wat voor mohammedanen toegestaan dan wel verboden is [3]. Een weinig gelukkige draai want dat onderscheid wordt binnen het reëel bestaande mohammedanisme, in ieder geval in Iran, Afghanistan en de achterlijkste delen van Pakistan [4], op heel andere wijze gehanteerd. Kort nadat de sjiitische mohammedanen in Perzië de macht hadden gegrepen kondigde Ayatollah Khomeiny af dat de minimumleeftijd om te trouwen voor vrouwen afgeschaft werd en vervangen door een minimumleeftijd om te trouwen voor meisjes: naar negen jaar. Later is dit na veel strijd weer verhoogd naar dertien jaar [5].
In juli 2006 schokte fotografe Stephanie Sinclair de wereld met een set foto’s van kindbruidjes in Afghanistan [6]. De meisjes zijn 11 en 13 jaar oud. Ze zijn gefotografeerd op de dag van hun trouwen met mannen van 55, 40 en 45 jaar. In het bijbehorende radio-interview met de fotografe zegt zij niet zeker te zijn van de leeftijd van de gefotografeerde meisjes: het meisje dat volgens het onderschrift en volgens opgave van de familie 11 is schatte ze zelf eerder op 8 jaar. Ze speelde een soort kiekeboe met de fotografe... De meisjes danken hun gruwelijke lot soms aan een speelschuld van hun vader: ze worden als betaling overhandigd. Maar hoeveel hebben deze praktijken te maken met het mohammedanisme? In het stuk op de webstek van National Public Radio wordt verwezen naar onderzoek van het onderzoeksinstituut Population Council dat erop wijst dat in de armere landen (China niet meegerekend) ongeveer een op de zeven meisjes uitgehuwelijkt wordt voor haar vijftiende: een aanwijzing dat deze praktijken niet alléén aan te treffen zijn in landen met mohammedaanse meerderheden.
We kunnen echter wel vaststellen dat het tegengaan van deze praktijken geen enkele prioriteit heeft voor het mohammedaans establishment.
Hier een afbeelding van een demonstratie in Jemen van vrouwen(?) tegen voorstellen om kindhuwelijken tegen te gaan...

De poging van de ahmadiyya om te bewij­zen dat de strek­king van de hadith voor wat betreft dit onder­werp laster­lijk is voor Moham­med, had ook onder­nomen kunnen worden door de OIC of de Al-Azhar univer­siteit als onder­deel van de strijd tegen mis­standen in Pakistan, Afghanistan, Jemen en andere lid­staten van de OIC.

We kunnen ook vast­stellen dat organisaties van mohammedanen in Nederland weinig -of in ieder geval weinig zichtbaar- werk van maken van het bestrijden van de perverse opvat­tingen van salafisten in Nederland.
Een Nederlandstalig citaat van Sjeik Saalih al-Fauwzaan:
Al-Allaamah ibn Qudaamah (Rahiemehoellaah) schrijft in al-Mughni dat al-Allaamah ibn Mundir vast heeft gesteld dat: ‘Alle mensen van de kennis (sic) van wie wij kennis hebben genomen een idjmaa’ hebben over deze kwestie, dat een vader zijn jonge dochter die nog niet de puberteit heeft bereikt kan uithuwen (zonder haar goedkeuring) op de voorwaarde dat hij de geschiktheid en aansluitbaarheid van het huwelijk voor ogen houdt.’
Ik (Shaych Fauwzaan) zeg dat het uithuwelijken van Aïsha aan de Boodschapper door Aboe Bakr op de leeftijd dat zij slechts zes jaar was, een weerlegging is van die mensen die het uithuwelijken van jonge meisjes aan oudere mannen ontkennen of er een afkeer van hebben. En op grond van onwetendheid over het Boek en de Soennah proberen zij het af te schilderen als iets slechts en verkeerds.” [7]

Het citaat komt uit een ‘beschouwing’ over De regelgeving betreffende vragen van goedkeuring aan een vrouw voor een huwelijk, waarin
..de Joden deden het ook..
ook vermeld wordt dat het vragen van toestemming aan een klein kind geen zin heeft en dat toestemming van vrouwen of meisjes die nog niet eerder getrouwd zijn geweest, verkregen wordt door haar stilzwijgen...
En wat te denken van deze vergoelijking:
Tenslotte als de Profeet zo gek was op jonge meisjes, zoals de mensen ons willen doen geloven, waarom was alleen Aïsha dan zo jong? Alle andere vrouwen die de Profeet om zich heen had, waren weduwen of waren gescheiden. Volgens een Engelse onderzoeker was Aïsha op haar negende een volgroeide vrouw. De mensen, toenmalige Arabieren, in de tijd van de Profeet gaven aan wanneer de meisjes huwelijksgereed waren. De vader van Aïsha had zijn dochter al verloofd met een niet-Moslim maar heeft aan de jongeman verzocht af te zien van het huwelijk zodat ze later met de Profeet zou kunnen trouwen. Ook vrouwen gaven aan dat Aïsha huwelijksgereed was. Ook andere meisjes zijn in die tijd op jongere leeftijd getrouwd, het was normaal verschijnsel in de Arabische gemeenschap van die tijd; echter het was ook een gewoon verschijnsel in de Joodse gemeenschap.” [8]

Volgens een Engelse onderzoeker… de Joden deden het ook … Let ook op het onderscheid tussen enerzijds “De mensen ..” en anderzijds “Ook vrouwen..”
Deze weerzinwekkende 'kanttekeningen' zijn afkomstig van Henny Kreeft, een Nederlandse bekeerling tot het mohammedanisme, oprichter van de Nederlandse Moslim Partij…
Soms bekruipt je de angst dat het bestrijden van deze viespeukerij niet alleen geen prioriteit heeft voor de mohammedanen in Nederland, maar ook niet voor de Nederlandse (mannelijke) politici. Een irrationele angst?

Hoax
Dat bericht van Al-Arabya ging niet alleen over kindhuwelijken maar schreef ook over een mohammedaanse regulering van het recht van mannen om seks met hun overleden vrouw te hebben. Helaas heeft dat erg veel aandacht getrokken, zo veel dat daardoor het veel belangrijkere onderwerp van de kindhuwelijken ondergesneeuwd raakte.
Ik heb geen positieve bevestiging kunnen vinden van de bewering dat die necrofilie-richtlijn daadwerkelijk een wetsvoorstel in Egypte is of niet. Ik schrijf hier toch over een hoax omdat er zo'n ophef over ontstaan is dat dan zelfs de overdrijving opduikt dat die twee 'voorstellen' onderdeel zouden vormen van één pakket.
Ik vermoed dat of Al-Arabya of de Egyptische vrouwenorganisatie NCW het verhaal over seks met doden heeft toegevoegd om meer aandacht te trekken voor die dreigende verlaging van de leeftijdsgrens. Het necrofilie-verhaal is namelijk niet uit de duim gezogen door iemand die Mohammed in een kwaad daglicht wil stellen: een Marokkaanse 'islam'geleerde' schreef er een jaar geleden een fatwa over. De koptische pater Zakaria Botros sprak er jaren geleden ook al over.

Toevallig ook vandaag: dit sarcastische bericht over het huwelijk van een 15-jarige Amerikaanse die met een Gazaan trouwde en daar nu spijt van heeft.

Noten
1) De Telegraaf verwijst naar de krant Al-Hayat. Begin 2009
2) Zoals weergegeven in Compendium of Muslim Texts van de University of Southern California
3) Volgens Aziz: “As to the authenticity of these reports, it may be noted that the compilers of the books of Hadith did not apply the same stringent tests when accepting reports relating to historical matters as they did before accepting reports relating to the practical teachings and laws of Islam. The reason is that the former type of report was regarded as merely of academic interest while the latter type of report had a direct bearing on the practical duties of a Muslim and on what was allowed to them and what was prohibited. Thus the occurrence of reports such as the above about the marriage of Aïsha in books of Hadith, even in Bukhari, is not necessarily a proof of their credibility.”
4) Pakistan is een van de landen waar de ahmadiyya-beweging officieel als ketters bestempeld is. In Indonesië wordt er aan gewerkt. Vooruitlopend op het resultaat van, en als ondersteuning aan de inspanningen om deze groep wettelijk tot ketterij te bestempelen, gingen enkele honderden mohammedanen eind april 2008 alvast tot actie over en staken de Al Furqon moskee van die stroming in brand. Bron.
5) New Internationalist issue 165 - November 1986
6) NPR, National Public Radio.
7) Bron De naam van de sjeik wordt ook wel geschreven als Saleh Al-Fawzan.
8) Bron  

Frans Groenendijk,  06-05-2012          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Ook ik ben om. Robert Spencer heeft mij met zijn argumenten overtuigd dat Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abdu al-Mutalib ibn Hashim ibn Abdu Manaf ibn Qusay ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b etc., etc. tot aan Adam toe, geen historisch figuur was, maar een fictieve composiet die veel later geboetseerd werd. Maar hoe machtig en zwaar van gevolgen, ja machtiger dan een reŽel bestaand figuur kan een fictieve schaduw en zombie zijn indien mensen er in geloven met de meest extreme fanatisme waartoe mensen in staat zijn namelijk religieus, wereldbeschouwelijk fanatisme. Omdat er in de veel later verzonnen hadiths staat dat een 51 jarige een zesjarige huwde en dit huwelijk drie jaar later consumeerde moeten honderden jaren lang kleine meisjes leiden door gesanctioneerde pedofilie.
Je hoeft geen monster van vlees en bloed te zijn zoals Stalin, Hitler of Mao te zijn om de het kwaad in zijn meest reŽle vorm te bewerkstelligen.

10-mei 2012 ,  11:51
# 2
Alf Jans:

Erratum: leiden moet uiteraard lijden zijn.

10-mei 2012 ,  12:03
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.