Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ben ik bang voor of geobsedeerd door het mohammedanisme?
Welkom nieuwe bezoekers

Een paar dagen geleden stuitte ik via een reactie bij HoeiBoei op een tekst waarin dit weblog genoemd werd. De schrijver ervan begreep niet waar het webadres (de url) en de titel vandaan kwamen en meende dat Keizers & Kleren "gemarineerd is in islamofobie". Het ging hier om een kunst­his­tori­cus die vol minachting schrijft over 'Wildersjes' en 'Fortuyntjes'.
Dat hij een en ander 'niet begrijpt' doet me dus weinig, maar ik realiseerde me dankzij hem wel dat nieuwe bezoekers hier niet zo goed worden geïntro­duceerd en rond­geleid. Dit stuk is een aanzet om daar wat aan te doen. (Deze 'leeswijzer' zou ook behulpzaam kunnen zijn)
'Islamofobie' is op zich zelf al best een lastig onderwerp. Discussie erover is bijna net zo lastig als over het moham­medanisme zelf en bovendien is mijn eigen visie op het fenomeen intussen een beetje veranderd. Goede reden om gelijk een stukje bezinning te plegen, dat past wel in de eerste week van januari: ben ik geobsedeerd door het mohammedanisme?
»
Gedenk de nar
Begin 2010 publiceerde ik, na een paar duizend uur studie, schrijven en schaven mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord *). Bij wijze van 'online begeleiding' ging tegelijkertijd islamofobie.nl van start. Www.islamofobie?.nl was eigenlijk mooier geweest, maar een vraagteken in een url mag niet.
De eerste jaren van deze eeuw had ik me al wel enigszins beziggehouden met het mohammedanisme, maar de moord op Theo Van Gogh vormde voor mij het eigenlijke omslagpunt. Ter gelegenheid van zijn zevende sterfdag schreef ik het stukje Gedenk de nar. Daaruit:
Niet alleen weet ik nog precies waar ik was: van deze gebeurtenis herinner ik me ook hoe ik me toen voelde. Deze aanslag was behalve een belangrijke historische politieke gebeurtenis ook tegen mij persoonlijk gericht. Een korte tijd voelde ik me wat verdoofd, maar daarna kwam de omslag: met het afslachten van Van Gogh werd de confrontatie met de leer van Mohammed voor mij echt 100% menens.
Het antwoord op de vraag waarom het vermoorden van Theo van Gogh voor mij zó belangrijk was en is, kan gevonden worden in de Koran. Uit tal van passages in de Koran zelf kun je opmaken dat heel wat mensen de Mohammed van dat boek tegenspraken: in zijn eigen tijd dus. Er waren er zelfs die hem bespotten. Die dat durfden. Onverdraaglijk.
Spot en zelfspot zijn wat mij betreft wezenlijke aspecten van beschaving. Een kenmerkend aspect van de allerergste tirannen is dat ze niet tegen spot kunnen: dat onderscheidt hen van koningen, dictators en andere gezagsdragers die over een greintje (of meer) beschaving beschik(k)(t)en. Dat zelfde greintje beschaving verleent aan gezagsdragers krediet en aan narren het recht op leven. Wanneer narren bedreigd en vermoord worden is de ernst van de dreiging niet meer te overschatten.

Schokkender nog dan de moord zelf was de reactie vanuit de Nederlandse politiek. Donner, -inmiddels vicevoorzitter van de Raad van State-, kwam in dezelfde week met het voorstel om de
Die absurditeit alleen al: iemand beschuldigen van een angst, laat staan een ziekelijke
blasfemiewetgeving op te poetsen. Door juist op dat moment daarmee te komen was dit in feite een bedekte steun­verklaring aan het adres van de moordenaar.

Islamofobie
Het was nog niet zo erg als nu, maar toen ik begon aan de voorbereiding van mijn boek, werd de strijdterm 'islamofobie' al veel gebruikt. Ook toen al werden critici van de leer van Mohammed ervan beschuldigd een ziekelijke angst te hebben voor dat gedachtegoed. Die absurditeit alleen al: iemand beschuldigen van een angst, laat staan een ziekelijke!
Mijn boek schreef ik als een soort weerlegging van deze onzin, vooral van het toeschrijven van irrationele angst aan de critici. Onmiddellijk na het verschijnen, nota bene naar aanleiding van de presentatie ervan, werd me echter duidelijk dat ik toch echt te weinig aandacht had besteed aan angst voor de volgelingen van Mohammed die wel degelijk bestaat en bij sommigen inderdaad pathologische trekjes heeft: bij niet-mohammedanen die anderen beschuldigen van 'islamofobie' met name.
De directeur van het World Forum schreef:
Naar aanleiding van ons gesprek moet ik u helaas mededelen dat ik uw verzoek om een boekpresentatie te houden in het World Forum niet kan honoreren. Ik kan de veiligheid van mijn collega’s, uw gasten en u zelf niet garanderen en om die rede is het, mijns inziens, niet verantwoordelijk om dit evenement plaats te laten vinden.

Let wel: het betrof een bijeenkomst alleen voor genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de pers.

Islam of mohammedanisme
In het essay Islamofobie, een strijdterm, dat ik schreef voor de bundel De ISLAM. Kritische essays over een politieke religie ging ik wel een beetje in op die reëel bestaande angst:
Want dat is uiteindelijk de grootste angst die in verband met het moham­medanisme een rol speelt: wanneer het schrikbeeld opdoemt dat islam­critici ergens gelijk in hebben, gaan hersen­verdovende alarm­bellen af.
Wanneer de gedachte toegelaten wordt dat het mohammedanisme een politieke ideologie is die zich vermomd heeft als godsdienst, dat fatsoen onder moslims voorkomt ondanks, en niet dankzij Koran en Moham­med, dat juist onder de voormannen van dit gedachtegoed leugen­achtigheid en perversiteit ruim verspreid zijn, kunnen de stoppen gaan doorslaan.
De vuige intenties en geheime plannen die men langdurig en valselijk toeschreef aan de islamcritici, doen zich nu ineens aan hen voor als de enige mogelijke ‘oplossingen’: van deporteren uit het Westen van allen wier afkomst terugvoert naar landen met moham­medaanse meer­der­heid, via opnieuw koloniseren van de betreffende landen tot oorlog voeren tegen anderhalf miljard mensen.
Nogal een schrikbeeld, inderdaad. Gebaseerd op een angst echter, die volkomen misplaatst is. Een angst die zijn grondslag heeft in een racistische kijk op niet-westerlingen.
Wie werkelijk van mening is dat het tekenen van cartoons die moham­medaanse extremisten op de hak nemen, vergelijkbaar is met het gebruik van een aansteker in een kruithuis, zet de mensen die zichzelf moslim noemen, ook die in het Westen, weg als vaten kruit en als buitengewoon primitief. Of men is uitzonderlijk laf. Of beide.

Ik leg in het essay onder andere uit waarom ik de term moham­medanisme gebruik in plaats van het verdoezelende en verwarrende islam.
Gedenk Pearl Harbor
De leuze 'Gedenk de nar' heb ik ook in dat essay geïntroduceerd. Hij is geïnspireerd door Amerikaanse Japanners die, ondanks dat ze ervan beschuldigd werden tot een vijfde colonne te behoren, in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's vochten. Hun bataljon voerde de leus 'Gedenk Pearl Harbor'.

Twee verschillen
Onder mensen die een negatieve houding tegenover het moham­medanisme als een groot probleem beschouwen zijn er wel die ook bedenkingen hebben bij het mohammedanisme zelf. Er zijn twee grote verschillen tussen deze groep en de mensen die erg negatief zijn over het mohammedanisme. Het eerste heeft te maken met een soort provincialisme de tweede met de inschatting van de trend.
Met provincialisme doel ik op de insteek van mensen die van mening zijn dat je in de omgang met het mohammedanisme in Nederland moet doen alsof dat verschijnsel zich alleen hier manifesteert. Alsof het geen gedachtegoed en praktijk is die al vele eeuwen bestaat en in vele landen het maatschappelijke en politieke leven domineert.
In een lezing voor de JOVD over de wenselijkheid van en de kans op een westerse islam sprak ik van het smeulen van het mohammedanisme:
De leer van Mohammed kan zich manifesteren als een inferno zoals in Pakistan of Somalië, als een regelmatig oplaaiende vlammenzee zoals in Nigeria, Thailand en tal van andere plaatsen, als een voortwoekerende brand zoals in Iran, Egypte, Bangla-Desh en noem maar op, maar de leer kan ook een hele tijd liggen smeulen.

In elk land waar meer dan een handvol volgelingen van Mohammed woont, smeult er iets.
Mijn bespreking van Wilders boek Marked for Death sloot ik af met een passage over het onderscheid tussen omvang en acuutheid van de dreiging die uitgaat van het mohammedanisme voor autochtonen in Nederland:
Ik lees wel eens uitlatingen op internet en elders van mensen die zich veel zorgen maken over het mohammedanisme en de islamisering van ons land waarbij ik denk: ik snap dat je vreest dat we die kant opgaan, maar zo groot en vooral zo acuut is in Nederland de dreiging niet. Wanneer je van mening bent dat de dreiging niet alleen groot is maar bovendien nog groeit is het vanzelfsprekend om daarop te hameren. Wie omgekeerd van mening is dat de dreiging niet zo groot is en bovendien afneemt heeft helemaal geen haast om veel aandacht te besteden aan de problematiek.
De cruciale vraag is dus of die dreiging groeit of krimpt: Winnen -wereldwijd- de extremistische krachten in de mohammedaanse wereld sinds 2001 aan kracht of wordt hun invloed teruggedrongen?
Wanneer het antwoord van opponenten zou luiden dat volgens hen die krachten afnemen, zou dat toch minder verontrustend zijn dan wat we nu meemaken: de weigering die vraag te beantwoorden.

Dit Engelse stuk gaat over de toename van de terreur: Terrorism, terror and some statistics

Geobsedeerd?
Ik heb me dus al aardig wat uurtjes beziggehouden met allerlei aspecten van geschiedenis, theorie en praktijk
de weigering die vraag te beantwoorden
van het mohammedanisme en doe dat nog steeds. Ongeveer de helft van de stukken die ik hier op Keizers & Kleren heb gezet, gaan over aspecten van het mohammedanisme en over ont­wikke­lingen in het Midden Oosten die daarmee altijd enige samenhang hebben. Daarnaast ging ongeveer een zevende deel over immigratie en over Israël waarbij er ook een link is. De rest in hoofdzaak over de EU, de economie en over demografie.
Hoewel dit niets te maken heeft met een obsessie met de leer van Mohammed vind ik het niet gek wanneer men mij als nogal fanatiek beschouwt.
Dat fanatisme betreft echter niet zozeer de eigenschappen van het mohammedanisme maar mijn wens om onze westerse verworvenheden te verdedigen tegen alle aanvallen van buitenaf en van binnen, ook, nee juist de recente verworvenheden. Het mohammedanisme beschouw ik op de eerste plaats als ultiem voorbeeld van een blote keizer: tegelijk angstaanjagend, kwetsbaar en belachelijk. Om dat te onderstrepen schreef ik een korte serie over de 'Koran als naakte keizer'( Hier deel 1, deel 2, deel 3, deel 4).
ultiem voorbeeld van een blote keizer: tegelijk angstaanjagend, kwetsbaar en belachelijk

Op verschillende manieren worden de westerse verworvenheden bedreigd. Ze zijn het beste samen te vatten onder het kopje 'afwijzen van verant­woorde­lijkheid' of als dat meer prikkelt: The death of the Grown Up
Die bedreiging laat zich echter op z'n duidelijkst illustreren met de vele manieren waarop de marxistoïde lafaards hun angst voor het moham­medanisme over­schreeuwen: gekte. Wanneer we er niet in slagen deze gekte aan te pakken, dan kunnen we andere bedreigingen ook niet aan.

Mijn eigen angst
Toen mijn boek uitkwam was er net weer eens een aanslag geweest op een cartoonist. Ik ging rond die tijd verhuizen en bij de keuze van een nieuwe woning gaf de vraag hoe veel kans ik in de nieuwe woning zou hebben om een aanslag te overleven, de doorslag. Ik ging ook op bezoek bij de burgemeester van mijn nieuwe woonplaats om over mijn veiligheid te spreken. Van het Iraanse bewind komen weliswaar geen fatwa-doodvonnissen meer, maar mohammedaanse gekken leven ook in Nederland; het gevaar is inderdaad niet nul. Ik ben ook een van de weinige mensen die openlijk uitspreekt dat ik eraan wil bijdragen dat het mohammedanisme in de komende 25 jaar wereldwijd onschadelijk wordt gemaakt. Islamistische drijvers worden daar niet blij van.
ongepast om te spreken over het fysieke gevaar dat we hier lopen

Het gevaar voor autochtone Neder­landers die duidelijk voor hun mening uitkomen wordt echter vaak schromelijk overdreven. Voor miljoenen mensen elders in de wereld is het gevaar onvergelijkbaar veel groter: elke dag worden er mensen vermoord uit naam van Allah en zijn boodschapper; zelfs mensen die niet eens actief het mohammedanisme weerstaan. Voor mensen die in Nederland ongezouten en niet-anoniem hun mening geven over de leer van Mohammed is broodroof een véél grotere dreiging dan geweld.
Meer dan twintig Nederlandse militairen zijn gedood in Afghanistan: tegen die achtergrond vind ik het zelfs een beetje ongepast om te spreken over het fysieke gevaar dat we hier lopen.
Dat het gevaar hier helemaal niet acuut is, is reden te meer om helemaal niet terughoudend te zijn in het bekritiseren van het mohammedanisme. Wanneer we ons inhouden en stroop smeren moedigen we de foutste lieden aan en kan de dreiging alsnog acuut worden. Een extra reden om niet terughoudend te zijn heeft te maken met de veel meer reële angst van moslims hier.

Afvallige vrouwen
Wie gelezen heeft waarom ik meestal de termen 'volgelingen van Mohammed' of 'mohammedanen' gebruik zal het niet verbazen dat ik hier dan weer wel spreek van moslims.
Het volgende stukje gaat zodoende over koranwater en koranstoom.
Er gaat weinig geruststellends, laat staan hoopgevends, uit van de veelgehoorde dooddoener dat her­vor­ming van het mohammedanisme van buitenaf niet mogelijk is, maar vanuit de moham­medanen zelf moet komen. Niet omdat er geen kern van waarheid zit in die bewering, juist integendeel.
De angst in moslimkringen moet echter niet onderschat worden. We moeten ex-tweede kamerlid voor GroenLinks, Tofik Dibi, eigenlijk dankbaar zijn voor het tonen van zijn doodsangst. Zo'n twitterbericht als dit:
@Abdelkarimo Bij mij thuis ook. En met de buren ook en met gasten op straat. Maar wie durft imam, geleerde of sjeik openlijk aan te pakken?
Laf en trots daarop. Gelukkig niet meer in het parlement.
Ik ken drie ex-moslima's. Alle drie moedige vrouwen die zich regelmatig heel helder uitspreken. Maar bij alledrie schemert af en toe ook de angst nog door. Hun kennis van het dreigende karakter van het moham­medanisme is veel reëler, fysieker dan voor westerlingen van geboorte ooit te bevatten is.
De beste manier waarop we hen kunnen ondersteunen en de mensen die zichzelf nog moslim noemen maar bang zijn om zich uit te spreken over hun twijfels aan de willekeur van Allah, zijn Boodschapper en niet te vergeten de 'islamgeleerden', is door te tonen dat het mogelijk is onbevreesd om te gaan met het mohammedanisme, ook, nee juist, met de kern van dat gedachtegoed. 'Islamgeleerden' kunnen niet hard genoeg worden aangepakt.
We hoeven ‘islamgeleerden’ niet belachelijk te maken: dat doen ze zelf wel. We moeten aan hun gekkigheid wel aandacht besteden. Wanneer ze niet hartelijk uitgelachen worden zijn ze in hun immoraliteit en gekte namelijk niet ongevaarlijk.
Het volgende stukje gaat zodoende over koranwater en koranstoom.


*) Nog steeds verkrijgbaar via Pumbo. In de eerste helft van 2012 schreef ik een vrij lange serie artikelen waarvan de inhoud grotendeels was gebaseerd op het boek.  

Frans Groenendijk,  04-01-2013          

Reacties
# 1
Maarten:

Frans, dank voor dit artikel.
Ik lees al lang met je mee.
Schroom niet mijn steun voor je niet aflatende strijd, voor je woorden, voor je studie, voor je niet aflatende fanatieke strijd voor de westerse waarden te uiten.
Maar die steun is slechts een kleine druppel.
Ga door, hou vol, er zijn er weinigen die zo gedegen en juist en secuur de feiten weergeven. Pijn en de strijd, op de juiste manier, met woorden.
Dank.

04-jan 2013 ,  11:45
# 2
Albrecht:

Ik ben het volledig met je eens, Maarten.

05-jan 2013 ,  03:35
# 3
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de aanmoediging Maarten, Albrecht

05-jan 2013 ,  09:47
# 4
L.Wanhope:

Oké !

01-feb 2013 ,  11:31
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.