Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Brandbrief aan J.K. de Jager
c.c. aan de Leden der Staten Generaal

Geachte heer De Jager,
Met deze brief wil ik mijn grote bezorgdheid uitdrukken over de voorgenomen financiële steun door de Nederlandse regering aan Griekenland.
Ik preek niet voor eigen parochie. Ruim 71% van de Nederlandse bevolking wil dat er geen goed Nederlands belastinggeld naar Griekenland gaat, 10% weet het niet, en een schamele 19% geeft u slechts het voordeel van de twijfel. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. Het overgrote merendeel van het Nederlandse volk wil het dus niet.
Niettegenstaande het feit dat rechtstreekse financiële steun aan andere lidstaten verboden is in het door de Nederlandse regering geratificeerde Verdrag van Lissabon en het feit dat de statuten van de ECB eveneens verbieden dat er waardeloos schuldpapier wordt aangekocht van een failliete lidstaat, bent u toch voornemens om dit beleid voort te zetten. Waarom meneer De Jager?
»
In uw niet gedateerde brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, met als kenmerk BFB2011-1256 M, heeft u een aantal redenen gegeven waarom verdere steunverlening aan een overduidelijk failliet land toch in overweging genomen zou moeten worden.
U schrijft:
Het grootste risico voor de Nederlandse belastingbetaler is een wanordelijke default van Griekenland (scenario 1).
Daarnaast schrijft u:
Evenals een aantal collega’s vind ik het absoluut geen aantrekkelijk vooruitzicht om verdere steun aan Griekenland te verstrekken. Nog minder aantrekkelijk is echter de optie dat niet te doen en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Echter, ik mis in uw brief de onderbouwing van die laatste uitspraak. Kunt u het Nederlandse volk aantonen dat zulks het geval is? Overtuigend aantonen?

Meneer De Jager, momenteel bedraagt het (reeds gestorte) aandeel van Nederland in de eerste tranche van de toegezegde eerste financieringsronde van € 110 MILJARD (!) nog 'slechts' € 3,7 miljard. Terwijl ik deze brief opstel verneem ik dat u dit wilt verhogen met € 720 miljoen (het Nederlandse deel van de volgende € 12 miljard). Meneer De Jager, dat zijn serieuze bedragen, vindt u niet?
Naar verluidt heeft DNB voor een bedrag van € 4 miljard waardeloos Grieks staatspapier op de balans staan en heeft de Nederlandse Staat een nog onbekend bedrag op de balans van de ECB staan. Mogen wij vernemen van u hoe hoog het bedrag is dat de Nederlandse Staat heeft geleend aan de ECB?
Voorts mag ik toch aannemen dat u -als Minister van Financiën- tot in detail geïnformeerd bent over hoeveel euro's de Nederlandse private sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) heeft uitstaan aan Griekenland? Mogen wij -als staatsburgers- de exacte bedragen van u vernemen?

Het komt mij voor dat wij, de burgers, alsook -en vooral- het Nederlandse Parlement, precies op de hoogte dienen te zijn van de reële exposure van de Nederlandse publieke en private sector op Griekenland. Dan kunnen we namelijk beter beoordelen of uw besluit om accoord te gaan met een extra storting in de Griekse economie wel voordeliger is dan daarmee te stoppen. Nu kunnen we die beoordeling niet goed maken, omdat u ons essentiële informatie onthoudt.

Ik verzoek u dringend om dat verzuim goed te maken.
Ik nodig u tevens uit om klip en klaar duidelijk te maken welke goede redenen er zijn om Griekenland wederom een aanzienlijke financiële injectie te geven.
Hebben zij niet gelogen over hun tekort toen zij toetraden tot de EU?
Hebben zij niet gejokt over hun financiële situatie?
Waarom zou u de Grieken nu wel geloven?

Beste meneer De Jager, Griekenland is failliet. U weet dat, het Nederlandse volk weet dat, alle onafhankelijke topeconomen weten dat.
Het stoppen met steun aan Griekenland kost geld, dat klopt. Maar doorfinancieren van een failliete boedel kost nog meer.

De ECB heeft een balanstotaal van € 444 miljard, waarvan € 369 miljard bestaat uit junk bonds. Een daling van 5% van die junk bonds leidt tot een negatief Eigen Vermogen voor de ECB en mogelijk een faillisement.

Meneer De Jager, u heeft zowel sociale economie als bedrijfseconomie gestudeerd. U begrijpt dus, dat het voortgaan met geld stoppen in een failliete boedel geen structurele oplossing biedt.
U koopt tijd in de hoop dat het tij keert. Maar het tij keert niet.
Sterker nog, u verbindt als voorwaarde aan 'nieuw geld' dat de Griekse economie sterk bezuinigt, wel € 6,5 miljard per jaar. U weet toch ook dat een krimpende economie geen adelaarsjongen baart?
U vraagt het onmogelijke aan de Griekse bevolking. Dat gaat niet lukken, meneer De Jager. Een cultuur verandert men niet zomaar, ook niet onder 'druk'.

Papandreou wil dit najaar een referendum houden over een Griekse grondwetswijziging. Zorgt u er wel voor, meneer De Jager, dat er voordien geen nieuw geld naar Griekenland gaat? Ik neem aan dat ik u niet uit hoef te leggen waarom.

Tot slot van deze brief heb ik een aantal vragen voor u. Vragen, die u niet door leden van de Tweede Kamer gesteld zijn in het 'vragenuurtje', maar die wel degelijk wezenlijk zijn voor de beslissing of we nog meer Nederlands belastinggeld in de bodemloze Griekse put moeten stoppen.

1. Kunt u bij benadering aangeven wat het de Nederlandse Staat én de private sector kost om nu te stoppen met het geven van nieuw geld aan de Grieken en hen te dwingen de muntunie te verlaten?
2. Kunt u aannemelijk maken dat het eventuele nieuwe geld, alsmede het reeds gestorte geld met rente wordt terugbetaald? Dat heeft u immers altijd gezegd. En zo ja, welke termijn heeft u daarvoor op het oog?
3. Bent u op de hoogte van wat topeconomen als Roubini -u weet wel, de man die als een van de zeer weinigen de financiële crisis voorspelde- zeggen over extra steun aan Griekenland? Zo ja, wat vindt u daarvan?
4. Acht u het mogelijk dat Griekenland met een gigantisch bezuinigingsprogramma en een schuld die, met de aanstaande verhoging, dubbel zo hoog is als haar BNP in staat mag worden geacht aan haar toekomstige verplichtingen jegens haar geldgevers te voldoen? Zo ja, waarop baseert u dat?
5. Acht u het niet beter om Griekenland te dwingen de muntunie te verlaten, terug te keren naar de drachme en die munt vervolgens te devalueren, zodat zij in staat wordt gesteld haar economie weer op peil te brengen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u ervan op de hoogte dat de Griekse economie wordt gedomineerd door de quartiaire sector? In gewoon Nederlands: een uitgebreid ambtenarenapparaat. Bent u ervan op de hoogte dat dit ambtenarenapparaat de naam heeft behoorlijk corrupt te zijn?
7. Bent u ervan op de hoogte dat de Griekenland geen waardevolle grondstoffen heeft, geen noemenswaardige industrie, geen productieve arbeidspopulatie, geen ruime goudreserves maar wel een torenhoge schuldenlast?

Kortom, meneer De Jager, hoe denkt u dat Griekenland ooit in staat is om de rente op haar schulden te betalen? Schulden, die nu reeds € 100 miljard hoger zijn dan hun BNP en zo meteen € 200 miljard hoger. Hoe kunt u dat verlangen van de Griekse bevolking?

Meneer De Jager, u bent christen-democraat en u heeft een gelofte afgelegd aan het Nederlandse volk. U bent dus verantwoording schuldig aan God, de Staat en de burger. Hoe kunt u, zowel tegenover uzelf, als tegenover het Nederlandse volk, verdedigen dat er nog één eurocent naar dat failliete land gaat? Ik doe een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Luistert u naar wat topeconomen hebben gezegd. Doe het niet. Geen cent meer naar Griekenland.

Met vriendelijke groet,
Trias Politica.  

Trias,  20-06-2011          

Reacties
# 1
Andrť van Delft:

Ruim een jaar geleden twitterde De Jager dat Griekenland hulp kreeg tegen strenge voorwaarden. Ik twitterde terug dat we met het stabiliteitspact ook al strenge voorwaarden hadden gehad, maar dat die niet hadden gewerkt. Waarom zouden de strenge eisen deze keer dan wel werken?

Dat was dus een jaar geleden. Dank zij het hulppakket van toen zitten de Grieken nu nog erger in de schulden, en zijn wij een paar miljard extra kwijt. Nieuwe strenge voorwaarden voor een lening aan Griekenland zijn niet meer waard dan het papier waarop die gedrukt zijn.

De Jager heeft laten zien dat hij helemaal niets voor elkaar krijgt. Hij beloofde van alles, hoge rente en al het geld komt terug, maar zijn beloften zijn gratuÔt. Hij zou zijn eigen privťvermogen de volgende keer garant moeten stellen als hij weer andermans geld gaat uitlenen aan een failliete boedel. En dat geldt ook voor alle andere politici.

20-jun 2011 ,  11:06
# 2
Frans Groenendijk:

Mijn aandacht gaat vanzelf naar het woord 'wanordelijke' in de Jagers scenario 1.
Het plaatst een wanordelijke default van Griekenland tegenover met tegenzin doorgaan met het verstrekken van hulp.
Waarom is er geen scenario voor een ordelijke default?
Het komt op mij over dat er een politiek besluit aan ten grondslag ligt om niet naar zo'n scenario te kijken.
Nu ga ik er zonder meer vanuit dat er buiten de openbaarheid wel op zulke varianten wordt gestudeerd. Het in de openbaarheid brengen daarvan zal op zichzelf een wezenlijke stap zijn die al een enorm effect zal hebben op de gehele financiŽle wereld.
Mijn grootste bezwaar tegen de opstelling van de Jager, Rutte en EU-top betreft de angstzaaierij. Het doet denken aan de dreigementen die geuit werden in de aanloop naar het referendum over de EU-grondwet: de weg zou vrijkomen voor nieuwe oorlogen tussen Frankrijk en Duitsland.
Natuurlijk bestaat er het gevaar dat de stap om Griekenland uit de Eurozone te begeleiden een effect heeft op Spanje, Portugal.
Het onzinnige is dat men het voorstelt alsof we daar dan straks door verrast zullen worden en dat die effecten uitsluitend negatief zullen zijn

20-jun 2011 ,  02:44
# 3
zande:

Heldere brief, jammer dat je hem aan een politicus hebt gestuurd, hij ligt nu al in de kattenbak waarschijnlijk. Ze luisteren niet meer, ze doen maar wat. Met ons geld, en het geld van onze (klein)kinderen.

20-jun 2011 ,  05:07
# 4
trias politica:

@Frans:
De zekerste weg dat het fout gaat is blijven doorfinancieren. Wat denk je hoe Portugal gaat reageren als zij straks in betalingsproblemen komen ? Zie hoe de Ieren nu al reageren: waarom WIJ wel en de Grieken niet ? Terechte vraag natuurlijk.

We moeten door de zure appel heen en de schuldigen voor dit regelrechte drama zouden zich voor de rechter dienen te verantwoorden, want ze hebben de welvaart van 500 miljoen mensen op het spel gezet. Het is werkelijk ongehoord wat hier gebeurt.

En zeg niet, dat er niet tegen gewaarschuwd is. De ECB werd gewoon 'overruled' door 'Brussel. Daar zitten een stel technocraten die van economie geen flauw benul hebben. Van het verschil tussen 'debet' en 'credit' hebben zij klaarblijkelijk nog nooit gehoord.

Dus, wat nu ?

Om te beginnen een duidelijk signaal aan Griekenland dat er geen nieuw geld komt. Dat zal een ketting effect richting Portugal, Spanje, Ierland en wie weet welke landen nog, voorkomen.

Vervolgens zal Griekenland toch gedwongen moeten worden de muntunie te verlaten, want dat is de enige reeele kans op economisch herstel. Reeds nu hebben de vermogende Grieken hun tegoeden van de Griekse banken gehaald. Heel begrijpelijk, want het Griekse financiele systeem zal in elkaar donderen. Maar dat is in eerste instantie toch echt het probleem van de veroorzaker zelf. De Grieken, m.n. de Griekse overheid, heeft decennialang boven haar stand geleefd en de Griekse bevolking is de pineut. Maar liever zij dan wij, want als we blijven doorgaan met Sinterklaas spelen, dan zijn wij straks het haasje. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar.

Uit de muntunie dus, en als Portugal dezelfde kant op gaat, dan geldt voor hen hetzelfde: eruit, devalueren en opnieuw beginnen. Er IS geen alternatief. Griekenland, en ook Portugal, hebben geen echte 'assets' (Portugal heeft tenminste nog goud, dat hebben ze destijds geroofd uit Afrika, doch dat terzijde). De enige Griekse industrie van enige betekenis, de scheepsbouw, hebben ze recent verkocht aan de Chinezen, maar daar zijn alleen een paar particulieren rijker van geworden. Men denkt toch niet dat de zeehavens, luchthavens, eilanden, noem maar op een stuiver waard zijn in een faillissementssituatie ?

En dan het idiote idee om de private sector op basis van VRIJWILLIGHEID mee te laten betalen ! Hoe naief kan men zijn. Iedereen kent de bank juist als degene die je een papaplu geeft als de zon schijnt, maar die terug komt eisen als het begint te regenen. What a joke ! Als het niet zo ernstig was, dan zou je in een lachstuip schieten.

Griekenland heeft een groot probleem, de ECB heeft een groot probleem, de Franse- en Duitse banken hebben een groot probleem. WIJ hebben (nog) geen groot probleem. Laten we dat vooral zo houden en laat degenen die de problemen hebben veroorzaakt maar flink op de blaren zitten. Hopelijk leren ze er wat van.

20-jun 2011 ,  10:58
# 5
Henk.V:

Dit briljant geschreven stuk zou eigenlijk als een ontwerp voor een verzoek tot het houden van een referendum kunnen dienen.

Trias Politica verwoordt precies de kern van het probleem en het dilemma dat het bevat.

Het Nederlandse volk heeft absoluut het democratische recht nader over deze zaak te worden ingelicht en juist omdat ons welzijn door deze financiŽle interventies ernstig in de waagschaal wordt gelegd, dient er nu een ingreep vanuit het volk te worden uitgevoerd.
De EU ontwikkelt zich tot een ongrijpbaar, ondemocratisch instituut.
Het wordt tijd dat de vorming van een "EUSSR"
met kracht wordt tegengegaan.

21-jun 2011 ,  11:56
# 6
Frans Groenendijk:

Helemaal eens Henk. Ik vind het stuk raak, nuchter, integer en vooral: op het juiste moment.
Op De Dagelijkse Standaard zag ik een oproep om een petitie te ondertekenen. Ik heb dat niet gedaan. Die petitie komt op mij over als uiting van woede en onmacht.
Er is zo langzamerhand meer mogelijk dan dat.
Ben jij bekend met het referendum-gebeuren?
(gebruik het contactformulier voor niet openbare communicatie)

21-jun 2011 ,  12:42
# 7
Ruudbeijer:

Geachte lezers,op het moment dat het referendum over de E.U door Balkenende onder tafel werd geschoven kon je al op je klompen aanvoelen dat het ons Nederlanders heel veel geld zou gaan kosten.Balkenende heeft inmiddels alweer een ander duur betaald baantje.Mijn advies is om niet meer op de politieke kliek te stemmen maar op Geert Wilders.Alleen dan kunnen we stoppen met die geldverspilling die E.U heet.De keus is aan u.

21-jun 2011 ,  06:16
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.