Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Briljante, noodzakelijk grievende woordvondst: kontebonker
De rechtspraak gekaapt

Afgelopen donderdag, 1 augustus, diende voor de rechtbank in Am­sterdam een zaak tegen Robert de Jonge. Hij heeft ruim twee jaar geleden het woord 'kleuterneuker' gebruikt voor Mohammed: die mythische figuur die in de 7e eeuw in Arabië gewoond zou hebben en wereldberoemd is geworden door de Koran, de Hadith *), zijn levensverhaal (de Sira) en door de militaire successen van zijn Arabische, -later ook Turkse en Mongoolse-, volgelingen. De verdachte had zelfs niet geprobeerd om zich subtiel uit te drukken: op kalme wijze deed hij harde, grof geformuleerde, politieke uitspraken over Allah, Mohammed en 'Arabieren'.
Formeel was de aanklacht gebaseerd op artikel 137c van het wetboek van het strafrecht. Dat artikel gaat over 'belediging'. Let op: dat is heel wat anders dan laster of smaad. Bij laster of smaad is aan de orde of iemand persoonlijk schade heeft ondervonden door negatieve uitspraken over hem of haar. Artikel 137c gaat uitsluitend over beledigen van groepen mensen.
Dit artikel heeft ook helemaal niets te maken met discriminatie. Evengoed was het begrip discriminatie een van de hoekstenen van het politieke deel van het betoog van de Officier van Justitie (OvJ).
»
Circa 25 mensen waren in een zaal aan de Paranassusweg getuige van een merkwaardige, verontrustende voorstelling, waarin deze ambitieuze blondine de hoofdrol vervulde.
Indringend kwam naar voren dat de rechtspraak gekaapt is door mensen die weinig affiniteit hebben met waarheidsvinding en het Recht.
Voordat ik op de voorstelling en op de inhoud van de zaak zelf inga, schrijf ik eerst iets over de context van de zaak. In de rechtszaal bleef die context vrijwel volledig buiten beschouwing. De bewering van de OvJ, dat de uitspraken van de Jonge geen onderdeel uitmaken van een politiek debat, krijgt daardoor een speciale bijklank: de context zelf actief negeren en dat eigen verzuim vervolgens opvoeren als onderdeel van de aanklacht. Letterlijk zei de OvJ: "Zo'n debat is niet gaande". Je moet maar durven!

Brede maatschappelijke campagne
In 2009 kwam Geert Wilders met het korte, amateuristische filmpje 'Fitna'. Het ging over oorlogszuchtige en andere negatieve aspecten van de leer van Mohammed.
waarom 'Fitna' zelf tot bijzonder weinig protest en geweld leidde
De aankondiging ervan zorgde voor veel meer ophef dan het filmpje zelf. Met CDA-premier Balkenende voorop, werd er een brede maatschappelijke campagne gevoerd om het verwerpelijke karakter van 'Fitna' nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen van volgelingen van Mohammed. Er was zelfs sprake van extra openingstijden bij politiebureaus en assistentie bij het doen van aangifte wegens belediging en dergelijke.
Achteraf gezien is gemakkelijk te verklaren waarom 'Fitna' zelf, verhoudingsgewijs, tot bijzonder weinig protest en geweld leidde. De makers hadden namelijk vermeden om zich te richten op de achilleshiel van de leer: de persoon Mohammed zelf. Het werd dus een beetje een anticlimax. Kennelijk ontevreden met deze afloop, maakte ene Joost Valk, in reactie op Fitna een politieke propagandafilm tegen islamkritiek, getiteld 'Wilders, the movie'. De VPRO zond dit product vervolgens uit via de televisie.
De jonge propagandist beschikte over voldoende financiële middelen om in verschillende landen mensen te gaan interviewen. Via achteraf inge­sproken oppervlakkig commentaar, viel hij die mensen dan politiek aan. Valk voerde Robert de Jonge in zijn film op als aanhanger van Geert Wilders.
Voor Valks bedoelingen heeft justitie geen interesse getoond

Valk werd wel genoemd in de justitiële aanklacht, maar hem werd niets ten laste gelegd. Hij is niet eens gehoord door de politie. Voor zijn bedoelingen heeft justitie geen interesse getoond. Het verhaal van de advocaat omvatte ruim twintig punten. In enkele daarvan vestigde hij aandacht op deze pijnlijke omissie. Onno den Hollander -die zijn insteek onthult door te schrijven: "Volgens zijn advocaat verblijft de verdachte momenteel in het buitenland"- noemt dat in zijn als journalistiek verslag vermomde column voor ThePostOnline, een kunstgreep en spant zich in om een karikatuur te maken van de verdediging.

De spelers
De voorstelling in de rechtszaal werd geleid door de enige vrouwelijke, tevens jongste, van de drie rechters. Ze straalde van alles uit, maar geen gezag. Geen spoor daarvan. Ze bedankte de advocaat voor diens hulp aan de OvJ toen die zich hardop afvroeg wat er moest gebeuren op het moment dat bleek dat er stukken onvolledig gekopieerd waren.
Zoals je wel vaker ziet bij echte topwetenschappers

Afgezien van dit enkele moment van hulpeloosheid, toonde de OvJ zich juist niet zo schuchter. Van alle spelers straalde zij de meeste ambitie uit.
Ze maakte maar een paar keer een aantekening.
De getuige-deskundige vermeldde in een bijzin dat ook westerse kinder­ver­krachters ervan op de hoogte zijn dat, in landen waar de volge­lingen van Mohammed de baas zijn, er 'anders aangekeken wordt tegen' de soort misdrijven waaraan deze lieden zich schuldig maken. De OvJ maakte op dat moment gretig een aantekening. Zoals ik al gevreesd had kwam ze later terug op die westerse misdadigers in het kader van het vrijpleiten van 'de Arabieren' van de beschuldigingen uit de woorden van de verdachte…
Die getuige-deskundige was de geniale wetenschapper Machteld Allan (M.A.): afgestudeerd in arabistiek en geschiedenis en thans promoverend op een onderwerp op het gebied 'encyclopedie van het recht'. Zoals je wel vaker ziet bij echte topwetenschappers, ging ze ver, eigenlijk te ver, in het relativeren van haar eigen deskundigheid. Het onderwerp van haar promotie duidde ze aan als 'een traktaatje'. In werkelijkheid betreft haar studie een geschrift waarvan het belang voor de beoordeling van de leer van Mohammed vergelijkbaar is met dat van de teksten van Lenin voor het communisme! Het handelt over de vraag wat een overheid legitiem maakt volgens maatstaven van de leer van Mohammed.

De mannelijke rechters zeiden weinig. Ze maakten op mij de indruk dat ze niet gebukt gingen onder het idee dat hun pensioengerechtigde leeftijd snel naderde.
het opnieuw moeten aanhoren van de verschrik­kelijke woorden
Het leek wel of hun vragen aan de getuige-deskundige meer ingegeven werden door hun zorg over het niveau van hun inbreng in toekomstige borreltafeldiscussies dan door besef van het belang van deze rechtszaak.
Wanneer het gewraakte stukje film vertoond wordt zie ik in de houding van de drie rechters een mengsel van verbazing en verveling.

Drie mensen waren opvallend afwezig: de beschuldigde en de beschuldigers. De Jonge woont niet in Nederland. Waarom de klagers niet aanwezig waren werd niet duidelijk. Belediging zit in het oor van de jankerd, zeg ik wel eens. Misschien waren deze jankerds bang dat het opnieuw moeten aanhoren van de verschrikkelijke woorden hen teveel zou worden. Waarschijnlijker lijkt me dat ze er het volste vertrouwen in hebben dat de Nederlandse Rechtspraak van tegenwoordig doordrongen is van hun belangen.

Het samenspel
Af en toe kijkt de OvJ heel boos. Meest opvallend doet ze dat wanneer M.A. weer eens op de bredere context wijst. Bijvoorbeeld wanneer ze terloops aanstipt dat homoseks meer gepraktiseerd wordt in samen­levingen met strikte seksescheiding.
Ik ben er niet gerust op

Enkele van de niet-wetenschappers aan de grote tafel vatten de zelf­relativering van de wetenschapper op als aan­moediging om haar des­kundig­heid wat in twijfel te trekken.
Het onderwerp van de promotie van M.A. handelt over de vraag wat een overheid legitiem maakt volgens maatstaven van (de leer van) Mohammed. Het nabootsen van het gedrag van Mohammed is onderdeel van de juridische grondslag van samenlevingen die door de leer van Mohammed gedomineerd worden (Mijn formuleringen, niet die van de Allan).
M.A. legt uit dat het islamitisch 'recht', in tegenstelling tot het onze, zich uitspreekt over alle terreinen van het leven.
Ik ben er niet gerust op dat het enorme belang van dit verschil tussen mohammedaans en seculier recht wel doordringt bij de rechters.

Een van de oudere rechters vraagt of er een historische bron is voor het levensverhaal van Aïsha. Haar vader, een van de eerste en trouwste volgers van Mohammed, gaf haar op zesjarige leeftijd als bruid aan zijn Leider: zeker naar maatstaven van die tijd een bejaarde man. De profeet dwingt haar voor het eerst tot seks wanneer ze negen jaar oud is. Wanneer Allan uitleg heeft gegeven over de status van de bronnen die dit beweren, wil de rechter nog weten hoe wijd de praktijk van kindhuwelijken verspreid was in de tijd van Mohammed. Waarom? De mythische figuur Mohammed of andere 7e eeuwse Arabieren stonden toch niet terecht?

De inhoud en het spel met woorden
Waar het om gaat in de gewraakte uitspraken is dat in de, niet-identieke maar wel nauw met elkaar verweven, Arabische en mohammedaanse culturen, niet verwaarloosbare groepen en individuen bijvoorbeeld kind­huwelijken vergoelijken.
Dit soort teksten valt -zelfs in het Nederlands!- te lezen op het internet:
…dat het uithuwelijken van Aisha aan de Boodschapper door Aboe Bakr, op de leeftijd dat zij slechts zes jaar was, een weerlegging is van die mensen die het uithuwelijken van jonge meisjes aan oudere mannen ontkennen of er een afkeer van hebben. En op grond van onwetendheid over het Boek en de Soennah proberen zij het af te schilderen als iets slechts en verkeerds.

Het gaat er ook om dat verlaging van de huwbare leeftijd voor meisjes in de richting van die negen (niet die zes!) jaar van Aïsha, speerpunt is voor de organisaties van de meest fervente volgelingen van Mohammed, zoals de Moslim Broederschap in Egypte.

Bepalen welke groep nu beledigd zou zijn, is een lastige opgave voor OvJ en rechters.
In de context van Valks strijd tegen Wilders, is voor elk zinnig en integer mens helder...

In de context van Valks strijd tegen Wilders is voor elk zinnig en integer mens helder dat de aangeklaagde het heeft over volwassen, mannelijke volge­lingen van Moham­med. Het open­baar ministerie wil echter niet dat het proces kan worden opgevat als onder­deel van het streven om islam­kritiek illegaal of in ieder geval praktisch onmogelijk te maken.
De OvJ zegt ook expliciet dat ze de uitspraken niet wenst op te vatten als islamkritiek.
Het gaat om Arabieren.
Het ras der Arabieren.
Alle Arabieren.
Ook de christelijke Arabieren.
De jongste rechter kan het zelfs niet nalaten om "Precies', te roepen op het moment dat M.A. wijst op het bestaan van die groep.
En er zijn ook Arabische vrouwen.
En kinderen.
Meegesleept door haar enthousiasme over haar eigen spel met woorden, voegt de OvJ eraan toe: en homo's.
Ze heeft even niet door dat het nieuwe woord 'kontebonken' opgevat zou kunnen worden als een verwijzing naar homoseks.
Alsof je bij het aan de kaak stellen van de moordpartijen in het noorden van Nigeria niet mag spreken over Nigerianen omdat je anders daarmee ook de christelijke slachtoffers over een kam scheert met hun moordenaars.

Noodzakelijk grievend
In haar betoog spreekt de OvJ over "de functie van het doen van zulke uitlatingen". Ze onderkent dus dat onvriendelijk overkomende
er zijn dus uitspraken die noodzakelijk grievend zijn
uitlatingen een maatschappelijke functie kunnen hebben. Ze verwijst ook naar enkele uitspraken van de Hoge Raad. In haar woorden onderscheidt de HR drie stappen. De laatste daarvan is de toets of uitspraken 'onnodig grievend' zijn. Met andere woorden: er zijn dus ook uitspraken die noodzakelijk grievend zijn.
Voor hetgeen De Jonge wilde aankaarten was het invoeren van het onaangenaam klinkende nieuwe werkwoord kontebonken een briljante vondst. De term verwijst in zekere zin naar homoseks: niet alleen tussen gelijkwaardige partners maar ook naar de 'gevangenis'- de 'my bitch'-variant. Maar ook naar anale seks tussen mannen en vrouwen. Uit mijn tijd als docent aan het VMBO kan ik me nog de bijzondere beschuldiging herinneren van Nederlandse meisjes uit klas vier aan het adres van moslimmeisjes. Ze noemden hen hypocriet omdat ze zich lieten voorstaan op hun 'maagdelijkheid', terwijl ze in ruime mate anale seks zouden hebben gehad.
Wanneer men De Jonge er op de eerste plaats van 'beschuldigt' dat hij 'Arabieren' 'beschuldigt' van het beoefenen van anale seks is dat een soort van belediging van een andere groep: van iedereen die vrijwillig deze vorm van seks beoefent.
Pakistan en Afghanistan: landen die meer geïslamiseerd dan gearabiseerd zijn

Justitie concentreert zich echter op de opmerking over seks met kleine jongetjes gekoppeld aan het Arabische 'ras'.
Je vraagt je af of men er enig benul van heeft dat de leer van Mohammed een nadrukkelijk Arabisch gedachte­goed is dat in het basis­document, de Koran, ook op meerdere plaatsen zo wordt aangeduid.
Dat de oorspronkelijke verspreiding van de leer van Mohammed niet of nauwelijks plaatsvond via prediking maar veel meer in de nasleep van de plunderingen en overweldiging door de Arabieren.
Dat dat woord nasleep er niet voor niets bijstaat: soms duurde het eeuwen voordat in een gebied dat door de Arabieren onderworpen was, de bewoners hun verzet zo volledig hadden gestaakt dat de volgelingen van Mohammed de meerderheid gingen uitmaken.

Het is natuurlijk niet precies bekend hoe vaak seks met jongetjes in verschillende landen voorkomt: formeel is het overal verboden, zij het niet steeds ingegeven door de wens om kinderen te beschermen. De minst omstreden bewijzen van deze soort misbruik komen echter niet uit Saoedi-Arabië of volledig gearabiseerde landen, maar uit Pakistan en Afghanistan. Dat zijn landen die meer geïslamiseerd dan gearabiseerd zijn.
O hemel, de klacht is dus dat de verdachte zijn islamkritiek eigenlijk teveel verwaterd heeft tot 'cultuurkritiek'. Dat, of het verwijt is dat hij zich niet academisch zuiver heeft uitgedrukt tegenover Valk.

Dwaas
Het meest onthutsende onderdeel van de inbreng van de OvJ werd gevormd door zwaar politiek getinte opmerkingen over 'discriminatie'.
De noodzaak een wig te drijven
Ze beweerde dat conflicten en misstanden in andere delen van de wereld onder­strepen hoe noodzakelijk het is om op te treden tegen discriminatie: dwaas en getuigend van een gevaarlijke overschatting van de rol van de rechtspraak in het algemeen en van die van het openbaar ministerie in het bijzonder.
Ze betoogde verder dat de plicht bestaat om op te treden tegen pogingen om "een wig te drijven tussen groepen in de samenleving".
De Rechtstaat wordt verkracht door de kapers. Een nog plastischer bewoording gebruik ik liever niet hoewel die wel heel erg voor de hand ligt.
In plaats van het bewaken van de Rechtstaat met waarheidsvinding als belangrijkste wapen, is het doel verworden tot het bewaken van de lieve vrede, het bevorderen en toejuichen van goede intenties met daarin goochelen met woorden als belangrijk wapen.
Het is juist dringend noodzakelijk dat er een wig gedreven wordt tussen groepen in de samenleving.
Een wig tussen enerzijds kinderverkrachters en lieden die kinder­ver­krachting vergoelijken, al dan niet onder verwijzing naar Moham­med,
ook al worden 'de Arabieren' in Syrië minder beledigd dan hier
en anderzijds mensen die daar­tegen wensen op te treden.
Wanneer de Rechtspraak niet meer achter de doelstelling staat om sociaal en fysiek deze wig te drijven -een fysieke wig is bijvoorbeeld een gevangenismuur-, zal er iets aan de Rechtspraak moeten veranderen. Wanneer dat niet lukt komt de Rechtstaat onder druk en zal onze beschaving gaan lijken op de huidige Syrische of Iraakse.
Dat is iets wat beschaafde mensen, ongeacht hun politieke, seksuele of andere geaardheid niet willen, ook al worden 'de Arabieren' daar misschien wel minder beledigd dan hier…

Met terugwerkende kracht beledigd
Een minder belangrijk aspect van de rechtszaak verdient hier ook nog enige aandacht: de klagers. De tweede klager is 'partij' geworden nadat hij dankzij de zogenaamde regiezitting van de rechtbank over de uitspraken hoorde, zo'n twee jaar nadat ze publiek waren geworden. Terecht zei de OvJ hierover dat het aantal klagers in een zaak onbelangrijk is: de zaak wordt gevoerd door het openbaar ministerie. Het gaat hier ook om strafrecht.
Sterker nog: strafbare feiten kunnen ook op initiatief van het openbaar ministerie voor de rechtbank komen of zelfs van de rechter: denk aan het proces tegen Wilders zelf.
Pijnlijker dan het in behandeling nemen van deze zaak tegen De Jonge is het niet aanklagen van de bedreigers van Monique Samuel en Ebru Umar. Justitie kiest ervoor deze bedreigingen niet aan te pakken omdat de beide vrouwen geen aangifte hebben gedaan.

NB: Op De Dagelijkse Standaard heeft Joost Niemöller ook geschreven over deze zaak.

*) Hadith: weetjes over Mohammed, uitspraken over hem en uitspraken van hemzelf die niet zijn aangemerkt als afkomstig van Allah.  

Frans Groenendijk,  03-08-2013          

Reacties
# 1
sprx:

Mooi stuk, legt precies bloot waar en hoe justitie bezig is met het ondergraven van de rechtstaat, mogelijk gemaakt als onbedoeld bijproduct van gutmensch politici die de 2e Wereldoorlog alsnog wilden voorkomen in de jaren 80 vande vorige eeuw.
Overigens lukte het mij niet dit onder het stuk op de site te plempen.

04-aug 2013 ,  10:37
# 2
Veteraan:

Inzake de bedreigingen is er dan ook een schone rol weggelegd voor het Hof.De rechter kan ook besluiten vervolging in te laten stellen aan het adres van de bedreigers.De rechter was ook erg voortvarend tegen Geert Wilders om hem te vervolgen.Daarmee heeft het Hof te Amsterdam zijn onpartijdigheid verloren.

06-aug 2013 ,  02:09
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.