Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Christenen als bondgenoten van Mohammed?
'Antwoorden' van christelijke parlementsleden

CDA-euro­parle­men­tariër Wim van de Camp twit­terde dat hij in de hui­dige, sterk decon­fessio­nalise­rende wereld, de islam beschouwt als bond­genoot van het Christen­dom. Hij vond het niet nodig om op eniger­lei wijze te rea­geren op de aan­vullende vragen die ik hem twee weken geleden recht­streeks en via een open brief op Keizers & Kleren stelde.
Samen met Tommie Hendriks en Maarten Vonk stuurde ik een week geleden een brief met dezelfde dertien vragen (zie onderaan dit stuk voor de tekst) aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. Een slechter tijd­stip voor onze brief hadden we niet kunnen kiezen: op de dag van versturen eindigde de gedoog­constructie. We kregen nog wel een viertal reacties. Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar gerust­stelling, wel tot overpeinzing.


»
Alle vier de reacties zijn beleefd geformuleerd. Een andere overeenkomst is dat op geen enkele van de gestelde vragen rechtstreeks antwoord werd gegeven…
Op de belangrijkste overeenkomst kom ik verderop terug, eerst nog iets over de toch wel interessante verschillen.

Het CDA
CDA-er Jack Biskop noemde de kabinetscrisis als reden voor zijn afhoudende reactie:
(…) niet in staat al uw vragen te beantwoorden op een redelijke termijn

Ik weet niet of hij daar blij mee zal zijn maar dat 'redelijke termijn' ga ik onthouden en ik hoop dat u, aandachtige lezer van dit stukje, dat ook doet. Hij verwees verder naar zijn eigen televisieoptreden bij de RKK op 9 november 2011. Met enige moeite vond ik het terug, ik bekeek de hele uitzending en was verbaasd. Niet in de aller verste verte was er een verband met vragen over de verhouding tussen christendom, mohammedanisme en deconfessionalisering, maar dat was niet wat me verbaasde. Belangrijkste wat me bij bleef van zijn verhaal was zíjn verbazing over zijn eigen ontdekking van enkele decennia geleden: pauselijke teksten van nog weer enkele decennia eerder bleken eigenlijk heel actueel. Tsja. Verder werd duidelijk dat de katholieke zuil, het voortzetten van tradities voor hem persoonlijk nog wel betekenis heeft. Dat dit alles voor hem persoonlijk van betekenis is en invloed heeft op zijn levenshouding, daar kan ik wel inkomen, maar ik kan me er totaal geen voorstelling van maken hoe dat handvaten oplevert voor het beantwoorden van vragen waar men in de politiek voor staat. In het algemeen niet en voor de omgang met het mohammedanisme al helemaal niet.
Het antwoord van de andere CDA-er viel op door zijn directheid:
De mail die u mij stuurde zal ik niet inhoudelijk beantwoorden.

en eerlijkheid:
… het is voor mij onmogelijk een gedegen, inhoudelijke reactie te geven zonder uitgebreide studie. Daarvoor ontbreekt op dit moment de tijd.


De SGP
Namens de SGP-fractie stuurde een secretaresse ons bij wijze van antwoord de SGP-notitie: De islam in huis, uit 2005. Ik las de brochure. Nu ik voor dit stukje de precieze titel nog eens check valt me iets bijzonders op. In de e-mail heet de notitie De Islam in huis, met hoofdletter dus! Ik vind dit vermeldenswaardig omdat je er bij de mannenbroeders er gewoon van uit kunt gaan dat er is nagedacht over de vraag of islam met hoofdletter is of met kleine letter: bij hen geen misplaatst respect voor de leer van Mohammed vanwege de religieuze aspecten van die leer. De SGP is beleefd maar recht voor zijn raap. Bij hen geen gebrek aan kennis over de leer van Mohammed. In de eerste regels gaat het over de Arabische term 'Dar al islam'. Dat bevalt me wel. Ze draaien ook niet heen om het gevaar dat hun visie op theocratie op een lijn wordt gesteld met die van de mohammedanen: daaraan besteden ze expliciet uitgebreide aandacht.
Ik moet niets hebben van een belangrijk deel van het gedachtegoed, preciezer gezegd: van de manier van redeneren, van de SGP. De SGP neerzetten als moorddadige vrouwenhaters door hen te betitelen als polder-taliban, vervult me echter met duizend keer meer walging. Het gedachtegoed achter dat besmeuren van de SGP-ers, maakt de angst die in de kringen der mannenbroeders leeft dat optreden tegen uitwassen van mohammedanisme hen mogelijk nog harder zou kunnen treffen, begrijpelijk.
Ook los van het verschil tussen Jezus en Mohammed en tussen God en Allah is de houding van SGP en mohammedanisme absoluut tegenovergesteld. In de mohammedaanse denkwereld is er vanzelfsprekende veronderstelling dat de meerderheid van de bevolking mohammedaans behoort te zijn. Voor degene die de agenda bepalen is het even vanzelfsprekend dat de hunnen ook op aarde de baas zullen spelen. Even groot is de vanzelfsprekendheid in SGP-kring dat ze tot een kleine, getuigende minderheid behoren.

De Christen Unie
Het antwoord van de zijde van de CU viel eigenlijk het meest tegen.
Ook van hen geen rechtstreekse antwoorden, een verwijzing naar de actualiteit van de kabinetscrisis en naar een tekst. In hun geval een tekst van de directeur van hun wetenschappelijk instituut, dhr. Gert-Jan Segers. Segers had ik twee weken geleden via twitter al rechtstreeks de vraag voorgelegd wat hij vond van dat twitterbericht van Wim van de Camp: hij reageerde onmiddellijk en nam er krachtig afstand van. Dat verbaasde me niet: Segers weet waarover hij spreekt en verbergt zijn kritiek op het mohammedanisme en zijn wantrouwen tegenover haar voormannen en apologeten niet.
De tekst waar de assistente van CU-kamerlid mevrouw Schouten naar verwees, sluit daar echter nauwelijks bij aan. In deze NRC-tekst van 10 mei 2010 heeft hij het wel over gruwelijke aspecten van de leer van Mohammed (De SGP-notitie verwijst trouwens ook naar Huntington):
Overal waar de islamitische wereld andere beschavingen raakt, zijn er gespannen verhoudingen. “Islam has bloody borders”, schreef Samuel Huntington. Een reis langs de randen van de islamitische wereld is een reis langs conflicthaarden.

Maar verderop verschuilt hij zich op een heel vreemde manier achter de PVV. Dat gaat zo:
Wilders agendeerde een serieus onderwerp maar nam nooit de moeite om het echt serieus te nemen en daarover het gesprek met moslims aan te gaan. Het politieke middenveld heeft er zich verder afzijdig van gehouden. Maar nu de schaduw van een grote PVV steeds minder dreigend boven het politieke landschap hangt, is het tijd voor een nieuw begin van het islamdebat.

Bizar.
Eigenlijk zegt hij dat de PVV van het toneel moet verdwijnen voordat de CU en de rest van het middenveld aandacht kunnen (durven?) besteden aan dit onderwerp. Dan laat je je toch gijzelen? Waarom aan de PVV niet laten zien 'hoe het wel hoort' of moet?

Geen urgentie
Ik zou nog terugkomen op de belangrijkste overeenkomst. Tussen de regels door is die al een beetje duidelijk geworden: er bestaat misschien wel enige ongerustheid over aspecten van het mohammedanisme maar er is onder de christelijke volksvertegenwoordigers geen enkel gevoel van urgentie. Zeker niet voor wat betreft de situatie in Nederland.
Via vraag 4 tm 6 hadden we al geprobeerd daar meer duidelijkheid over te krijgen, maar door de manier van reageren hebben we wel ons antwoord.
Nu lees ik wel eens uitlatingen op internet en elders van mensen die zich juist heel veel zorgen maken over het mohammedanisme en de islamisering van ons land waarbij ik denk: ik snap dat je vreest dat we die kant opgaan, maar zo groot en acuut is de dreiging toch echt (nog) niet. De vraag is echter of de dreiging groeit of krimpt. Wanneer je van mening dat de dreiging niet alleen groot is maar bovendien nog groeit is het vanzelfsprekend om daarop te hameren. Wie omgekeerd van mening is dat de dreiging niet zo groot is en bovendien afneemt heeft helemaal geen haast om veel aandacht te besteden aan de problematiek. De hamvraag van de dertien vragen is dan ook nummer 7.
Toen Van Haersma Buma mij als vriend toevoegde op Facebook heb ik die vraag er dan ook maar voor hem uitgelicht als belangrijkste. Helaas, ook op die ene vraag, in plaats van de eerder gestuurde dertien, kreeg ik daar geen antwoord.

Uitnodiging
Beantwoording van onderstaande vragen door gelovige lezers, met name door (ex) stemmers van CDA, CU en SGP zijn van harte welkom.
Reacties in de trant van 'zie je nu wel' of 'dat zei ik toch' zijn niet verboden maar aanzienlijk minder welkom.

DE 13 VRAGEN
1) Betreurt u de ontzuiling die we hebben doorgemaakt in Nederland?
2) Staat 'deconfessionalisering' voor u voor de teloorgang of ondermijning van bepaalde waarden en zo ja welke daarvan worden in uw ogen het meest bedreigd?
3) Bent u van mening dat de waarden die verbonden zijn met -uw invulling van- het christendom, alleen of alleen goed verdedigd (kunnen) worden door instituties die expliciet christelijk zijn?
4) Neemt u voor uw beoordeling van 'de islam' uitsluitend, of vrijwel uitsluitend uitspraken en gedrag in overweging van volgelingen van Mohammed in Nederland ?
5) Vind u het juist/onjuist om voor de beoordeling ook naar de basisdocumenten van het mohammedaanse gedachtegoed te kijken?
6) Vind u het juist/onjuist om voor de beoordeling ook naar de geschiedenis van 'de islam' in de hele wereld te kijken?
7) Winnen in uw ogen de extremistische krachten in de mohammedaanse wereld sinds 2001 aan kracht of wordt hun invloed teruggedrongen?
8) Kent u hervormingsbewegingen binnen de mohammedaanse wereld die u hoop geven dat de extremistische invulling van de leer -dus niet de extremistische praktijk- ontwapend zal worden?
9) Ons inziens komen de meest fanatieke aanvallen op het christendom van atheïsten en humanisten met 'progressieve' achtergrond en minder van die met conservatieve en/of liberale sympathieën? Ervaart u dat ook zo?
10) Ziet u, net als wij, een doorschietende zelfrelativering binnen christelijke organisaties als een bedreiging voor het christendom?
11) Beschouwt u organisaties die de vervolging van christenen onder de aandacht brengen, zoals Open Doors of One Free World International, als alarmisten?
12) Bent u van mening dat men vanuit het Westen christenen elders juist verder in gevaar brengt door het voor ze op te nemen?
13) Bent u van mening dat christenen (en andere gelovigen) die woonachtig zijn in landen met mohammedaanse meerderheid, zich neer moeten leggen bij om het even welke beperkingen aan hen worden opgelegd?  

Frans Groenendijk,  30-04-2012          

Reacties
# 1
Ron:

Dag Frans Groenendijk,

U hebt er waarschijnlijk al notie van genomen, van het opstel op Loorschrijft van Hafid Bouazza, ten overvloede dan maar:
'Er zijn zaken die steeds onder de aandacht gehouden moeten worden; voor deze herhaling of variaties op een thema is stamina vereist. En zelfvertrouwen. De herhaling kan de raderen van het polemische denkwerk afstompen of juist scherpen.'
'Elke zin een windstoot; elke alinea een zwiepende tak. Zo’n verbaal salvo heeft Mona Eltahawy afgevuurd in Foreign Policy onder de titel Why do they hate us?'

http://loorschrijft.blogspot.com/2012/04/donkere-kamersbezoekers-die-het.html

30-apr 2012 ,  08:14
# 2
rian:

Mijn reactie op de dertien vragen .
1 nee
2 nee
3 nee
4 nee, wel via boeken en de koran.
5 juist , ja
6 juist , ja
7 winnen in kracht.
8 nee er zijn geen hervormingsbewegingen.
9 ja,progressieve achtergrond haat christendom
10 nee ,dat is geen bedreiging voor het christendom
11 nee ,het zijn critici.
12 nee.
13 nooit,ze moeten altijd voor hun rechten opkomen.

30-apr 2012 ,  09:19
# 3
Maarten:

Mijn reactie aan Frans op de vragen die hij formuleerde en die ik nadien onderschreef was:
"Ze [de politici] laten zich niet alleen gijzelen, maar ervaren geen enkele urgentie, niet in eigen land,
en niet met geloofsgenoten elders die vaak in 'horreur'-achtige omstandigheden moeten overleven.
Dat is frappant. Blijkbaar zijn de binnenlandse politieke grenzen zwaarwegender ijkpunten dan een
(zogenaamd) beleden innerlijke overtuiging."

30-apr 2012 ,  10:42
# 4
Dick:

Mijn antwoorden op deze uitstekende vragen:

1. N
2. Deels J. Onze cultuur is schatplichtig aan het christendom, of je nu atheďst, agnost, randkerkelijk of meelevend bent. Ontkenning daarvan leidt tot verdere decadentie en cultuurrelativisme.
3. N, mits historisch besef levend blijft (zie 2). En zie de expliciet seculiere PVV, die een Leitkultur bepleit. Zie ook Bolkestein.
4. N.
5. Juist
6. Juist
7. Winnen
8. N, of hooguit marginaal
9. J (= Pechtoldsyndroom)
10. J
11. N (en in ieder geval Open Doors oefent weinig islamkritiek; en als ze het doen, heel beschaafd)
12. I.h.a N. In zeer specifieke gevallen: J. Ervaring leert echter dat organisaties als Open Doors beschikken over 'inside information', en vaak met de vervolgden zelf afstemmen wat ze naar buiten brengen en hoe dat gebeurt.
13. N

01-mei 2012 ,  08:48
# 5
Ad Rek:

Goed idee, ik ga ook mijn rijtje geven:
1. Nee
2. Nee
3. Nee
4. Nee
5. Juist
6. Juist
7. Winnen aan kracht
8. Ja, al zijn het wel meestal individuele acties
Een gedachte experiment: Die individuele acties verdienen steun. Misschien is het wel logisch voor zo´n ontzettend collectivistische cultuur dat er alleen individuele tegenreacties zijn ? Was er een individualistische grond in hun psychologische cultuur dan zou er misschien gezamenlijk, sociaal, collectivistisch gereageerd kunnen worden. Nu kan men er alleen maar individueel ´uitklappen´. Stemgedrag en ander democratisch gedrag houdt nog geen fundamentele verandering in.
9. Ja
10. Ja, er wordt veel ge-universaliseert, als dat een Nl. woord mag zijn.
11. Nee, er wordt niet gealarmeerd over het effect van het Mohammedanisme, dat zou niet christelijk zijn lijkt me.
12.Ja. het wordt gevaarlijker voor ze als je voor ze opkomt. In ieder geval aanvankelijk. Zou er worden doorgepakt dan zou het waarschijnlijk verminderen. Echter, doorpakken is niet geweldloos en niet christelijk. Hiervoor heeft het ware christendom de scheiding van geloof en staat juist nodig om te overleven. Iedere ware christen zou al gauw op een of andere vorm van een kruis eindigen. Het vroege christendom zou ook een vroege dood gestorven zijn als Constantijn het niet tot een staatsgodsdienst maakte. Dit is het dilemma van een gelovige die een ware christen wil zijn. Ik heb hierover ooit bij enkele mohammedanen groot leedvermaak gezien. De minachting voor de christen die niet zijn andere wang toekeerde, niet zijn vijand liefhad en zodoende als `ware gelovige´ mislukte. Terwijl de ware mohammedaan kon volharden in zijn haat, trots en geweld en zo wel ´ware gelovige´ was. Ziehier het belangrijke verschil tussen Jezus van Nazareth en Mohammed.
13. Nee

01-mei 2012 ,  10:07
# 6
pfkoops:

http://www.svpbunschoten.nl/PVVChristenen.pdf
Christenen en PVV, het kan!?
Waarom Jezus goedkeurend kan knikken bij de PVV
Zegt genoeg, CU en CDA hebben een zeer slap islamstandpunt de SGP is niet radicaal genoeg!

04-mei 2012 ,  01:50
# 7
meneer Storm:

Titel is CORRECT!
http://tinyurl.com/3dr8puh
Voorbeeld: CDA= christenen dienen allah

05-mei 2012 ,  09:53
# 8
Maarten:

@5 Ad Rek. dat van die andere wang ligt toch ietwat anders dan de overlevering wil.
Een hooggeplaatste sloeg met de rug van zijn hand op de wang van de minderwaardige/wie hij minderwaardig achtte. Daarmee was de strijd beslecht. Echter, wanneer de minderwaardige de andere wang toekeert kan er niet meer met de rug van de hand worden geslagen. Dat betekent dat de palm overblijft. Wanneer dat gebeurde betekende het 'duel' een strijd tussen gelijkwaardigen. Dat past ook beter in de leer van Jezus. Geen mens is om zichzelf boven een ander verheven. Dat bepaalt alleen God.
Kortom, een ernstig misverstand dat veel leed zou kunnen hebben voorkomen. Voor hen die zich afvragen wat de consequentie is: Hier is mijn andere wang, ik zal strijden met uw wapens.

05-mei 2012 ,  07:49
# 9
meneer Storm:

@8: godsdienst is verzonnen, goden bestaat niet, punt.
http://tinyurl.com/3v3kah7

06-mei 2012 ,  11:45
# 10
Frans Groenendijk:

In letterlijke zin ben ik het met u eens @meneer Storm. Maar er zit een beetje de suggestie in van alle stromingen die zich als godsdienstig presenteren op een hoop te gooien. Dat vind ik heel erg verkeerd. Verzonnen of niet: de ene god is de andere niet en voor hun grondpersoneel geldt dat nog meer.

07-mei 2012 ,  04:17
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.