Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De cijfers van de PvdA

Job Cohen heeft zich toen hij hier nog 
burgemeester was over het allochtonen vraagstuk een paar keer laten voorlichten door mensen afkomstig van de
Tilburgse universiteit. Als ik hier de beweringen van Siebers bestrijdt, dan doe ik dat tegen de achtergrond dat het dit soort ideeën zijn waarmee de PvdA 
en andere linkse partijen hun campagnes voeren. Terwijl in verkiezingsdebatten niemand serieus met Wilders debatteert deed Siebers dat hier wel. Wilders had beweerd
 dat de migranten Nederland 7,2 miljard per jaar kosten, zoals het 
onderzoekbureau Nyfer had berekend. De meeste mensen hebben weinig begrip voor getallen en vinden 7,2 miljard al veel. Niet veel minder bijvoorbeeld dan 72 miljard, wat een veel waarschijnlijker orde van grootte is voor de kosten van 
de immigratie. Maar Nyfer en Wilders hebben zich heel verstandig gehouden aan wat narekenbaar en controleerbaar is. Siebers doet het anders en gaat daarbij
 naar mijn mening op grote schaal de fout in.
»
Siebers wijst erop dat 7,2 miljard 
misschien het bedrag is dat immigranten aan de schatkist kosten maar dat je de schatkist niet gelijk kunt stellen aan de samenleving. Die opmerking is zeker juist maar hij dient niet verward
Cohen schijnt ook iets dergelijk gezegd te hebben gezegd en als het waar is toont het aan dat de mensen gelijk hebben die zeggen dat Cohen als 
premier in dit soort tijden een onverantwoord risico is
te worden met de gedachte dat de 7,2 miljard
 alleen de uitgavenkant betreft. Inkomsten en uitgaven van de schatkist zijn voor de berekening gesaldeerd of met andere woorden de premie- belastingopbrengsten afkomstig van allochtonen zijn van de uitkeringen, de kosten van criminaliteit
 etc. afgetrokken.

Maar ondanks de 7,2 miljard, zegt Siebers,
 kun je als samenleving voordelen hebben van de aanwezigheid van allochtonen.
 Het bruto nationaal product, d.w.z. de ‘omzet’ van Nederland is groter door hun aanwezigheid. Cohen schijnt ook iets dergelijk gezegd te hebben gezegd en als het waar is toont het aan dat de mensen gelijk hebben die zeggen dat Cohen als
 premier in dit soort tijden een onverantwoord risico is. Het nationaal product zou groter zijn als gevolg van de aanwezigheid van immigranten als er ook maar één immigrant één euro hier verdiende. De kosten van hun aanwezigheid zouden
 dan - orde van grootte- honderden miljarden per jaar bedragen. We zouden dan honderden miljarden rijker zijn als ze er niet waren, maar het nationaal product zou nog steeds die ene euro kleiner zijn. Dat de Nederlandse samenleving er op vooruit gaat alleen omdat er hier meer mensen wonen van wie
 sommigen een inkomen produceren, is met andere woorden onzin. Het gaat wel degelijk om hun toegevoegde waarde en de belastingopbrengst minus de
overheidskosten zijn daar een benadering van, al zijn de kosten van de immigratie waarschijnlijk een heel stuk hoger dan die 7,2 miljard.
Nyfer gaat er van uit dat de immigranten bijdragen aan 
de BTW in verhouding tot hun inkomsten en Siebers denkt dat dit een onderschatting inhoudt. De immigranten verdienen gemiddeld minder, maar, schijnt Siebers te denken, ze eten evenveel. Dus moet hun aandeel in de BTW 
naar verhouding groter zijn. BTW wordt niet alleen geheven over
 voedingsmiddelen, die vallen juist onder een verlaagd tarief. Maar los daarvan, het zou alleen waar zijn wat Siebers beweert, als de immigranten relatief een groter deel van hun inkomen zouden consumeren dan de autochtonen. Het
 omgekeerde lijkt eerder het geval. Een substantieel deel van het inkomen van immigranten gaat immers terug naar het moederland, voor de ondersteuning van
 behoeftige familieleden of voor investeringen elders. Er zijn berekeningen waaruit zou moeten blijken dat deze geldstroom de ontwikkelingshulp uit de westerse landen fors overtreft.
Men moet hier naar mijn mening niet negatief tegenover staan. Het is zeker beter dat wij op deze manier bijdragen aan het in leven houden van de mensen in de ontwikkelingslanden dan door geld te geven aan hun regeringen of aan ngo’s. De kans dat het bij de juiste personen terecht komt is veel groter. Het is hoe dan ook onjuist om zonder nader onderzoek en zo maar over de hand aan te nemen dat de consumptiequote van
 het inkomen bij immigranten hoger zou liggen dan bij de oorspronkelijke bewoners van dit land.

Waar Siebers wel weer gelijk in had is da t
een nauwkeurige afbakening van de begrippen die in dit soort discussie worden gehanteerd niet mogelijk lijkt te zijn.
Neem alleen al het begrip allochtoon of
immigrant, of westers en niet westers. Voor veel statistieken geldt wie hier geboren is als autochtoon en in de praktijk is het meer een cultureel begrip dan een kwestie van inschrijving in het bevolkingsregister.
Belangrijk is dat
 verschil nu ook weer niet. In bijzondere gevallen kan het moeilijk zijn om vast te stellen of we met een autochtoon of met een niet- westerse allochtoon te maken hebben, maar dat verhindert ons niet om zinnige dingen over deze twee bevolkingscategorieën te beweren.

We moeten er wel voor oppassen om de 
begrippen blind toe te passen en we zouden er bijvoorbeeld geen wetgeving op moeten baseren. Daarvoor moet met veel duidelijker begrippen gewerkt worden. Dan moeten 
we het liever hebben over ‘iemand die beschikt over de Marokkaanse nationaliteit’ en nog liever over ‘een Nederlandse ingezetene die beschikt over de Marokkaanse, Ghanese ( etc.) nationaliteit, die gedurende de afgelopen
 vijf jaar gemiddeld een lager inkomen in Nederland heeft genoten dan het wettelijk minimum, anders dan op grond van een uitkering, dan wel iemand die op 
de gronden vermeld in de bijlage met een dergelijke ingezetene gelijk gesteld kan worden’.

Siebers haalt in zijn stuk een voorbeeld aan voor zijn 
stelling dat we het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen
Siebers voert voor zijn kritiek op Wilders en op de berekening van Nyfer geen deugdelijke gronden aan. Voor zover de PvdA zich op hem en zijn publicaties
 beroept neemt ze daarbij een onverantwoord risico
niet langer moeten maken. Hij heeft een studie gemaakt van de allochtonen bij de belastingdienst. Hij constateert dat die heel nuttig zijn bij het achterhalen van de manieren waarop in allochtone kring de daar fungerende kleine ondernemers de belastingen ontduiken. De voordelen van deze inbreng van de allochtone belastinggaarder
 worden in de berekening van Nyfer verwaarloosd volgens hem. Ik zou er op willen wijzen dat de belastingontduiking die ondanks deze inspanningen plaats vindt
 ook niet is meegenomen in de berekening, evenmin als de negatieve gevolgen van de concurrentievervalsing die de ontduiking veroorzaakt voor inkomsten van 
legitieme ondernemers.
Dat de berekening van Nyfer geen nauwkeurig beeld
 geeft van de kosten van de allochtonen voor de samenleving is zeker juist. Het is een minimumberekening. De
 werkelijke kosten voor de samenleving zijn waarschijnlijk een factor tien groter. Siebers voert voor zijn kritiek op Wilders en op de berekening van Nyfer geen deugdelijke gronden aan. Voor zover de PvdA zich op hem en zijn publicaties
 beroept neemt ze daarbij een onverantwoord risico.

1. Bijvoorbeeld bij zijn rede voor het congres
van het Nederlands Genootschap van burgemeesters op donderdag 6 oktober 2005 en de door hem aangehaalde literatuur; zie ook de Notitie Kerk en Staat van de
Gemeente Amsterdam en de daar aangehaalde literatuur.
 
Eergisteren al op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  01-10-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

"Voor zover de PvdA zich op hem en zijn publicaties
 beroept neemt ze daarbij een onverantwoord risico". Juist, maar het is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling van de PvdA om een bij benadering nauwkeurige berekening van de kosten van immigratie te krijgen. Sterker nog, die moeten zoveel mogelijk worden weggemoffeld.
Het CBS werkt daar al vrolijk aan mee, door marokkaanse of Turkse paspoorthouders van de derde generatie niet meer te rekenen als allochtonen, wat ze natuurlijk wel zijn.
Jammer dat dit artikel niet specifiek ingaat op de extra kosten van de gezondheidszorg, veroorzaakt door onze 'cultuurverrijkers'. Dát zou pas een interessante discussie opgeleverd hebben...

02-okt 2011 ,  09:37
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.