Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De gekte
Elastiek in de grondwet

Dit is de 21ste en -ik kondigde het vorige week al aan- laat­ste af­leve­ring van de zon­dagse serie op K&K.
Als het om het moham­me­da­nisme gaat, lijkt het soms of er onder politici, jour­nalis­ten en sociale weten­schappers een wed­strijd gaande is in het verkopen van zo groot mogelijke onzin.
Ik beschrijf hieronder een paar van de vaakst terug­kerende thema’s en con­structies van de vele, vele inzendingen.
Een aantal Neder­landse politici kwam in 2008 met de suggestie om de geschied­schrijving van de Tweede Wereld­oorlog een nieuw accentje te geven om zo straat­schoffies van Marokkaanse komaf te paaien.
In Zeeland liggen een aantal Marok­kaanse soldaten begraven. Het is niet helemaal duidelijk waar ze zijn omgekomen maar hun stoffelijke resten waren in Zeeland aangespoeld. Men wilde nu onderzoeken of het treurige lot van deze mannen zo verdraaid kon worden dat de gebeur­tenissen konden worden voorgesteld als een Marokkaanse bijdrage aan de bevrijding van Nederland.

»
De suggestie was voor anderen weer aanleiding om op zoek te gaan naar veldslagen in WO II waar Marokkanen daadwerkelijk een bijdrage hadden geleverd aan het militaire succes van de geallieerden.
Zo’n situatie had zich inderdaad voorgedaan: in Italië.
Marocchinate, synoniem voor massaverkrachting

De inzet van een Marokkaanse eenheid gaf er de doorslag in een strijd die zich al wekenlang had voortgesleept. Na de overwinning gaven de Marokkaanse soldaten zich over aan gruwelijkheden tegen de burgerbevolking. Een groot aantal Italiaanse vrouwen werd verkracht. Honderden mannen die probeerden hun vrouw en/of dochters te beschermen werden vermoord.
De betrokken Marokkanen werden streng gestraft. Het italiaans kent zelfs een woord dat afgeleid is van deze gebeurtenissen: Marocchinate, synoniem voor massaverkrachting.
Na het ophalen van dit tweede stukje geschiedenis werd in het politieke debat van het eerste initiatief niet veel meer gehoord.
In mei 2009 borrelden vanuit PvdA-kringen dezelfde suggesties weer omhoog en in Amsterdam krijgt deze insteek ruim baan.

En de boodschap komt over bij de 'juiste' mensen. De webstek van het het Amsterdamse Verzetsmuseum besteedt op de kinderpagina's uitgebreid aandacht aan de rol van Marokko in de Tweede Wereldoorlog. Op dezelfde pagina komt de geschonden belofte van Frankrijk met betrekking tot de onafhankelijkheid van Marokko aan de orde: 'Marokkanen goed, Europeanen fout' is de boodschap die aan de kinderen in Nederland wordt meegegeven in het kader van het onderwijs over het verzet in de Tweede Wereldoorlog…

Gabor, Gabor, Gabor
Toen in Nederland voor het eerst een man die in het buitenland geboren was en nog twee paspoorten bezat, gepolst werd voor de functie van staatssecretaris, stuurde hij op eigen initiatief een brief aan de regering van zijn geboorteland. Daarin legde hij uit dat hij zijn oude nationaliteit nu vanzelfsprekend opgaf:
Zij vallen blijkbaar onder een ander gezag. En dát is acceptabel voor bewindslieden
hij moest immers voorkomen dat hij op enig moment in een situatie terecht zou komen van met elkaar strijdige loyaliteiten [1].
Tegenwoordig wordt zonder problemen de argumentatie geaccepteerd dat kandidaat-ministers of staatssecretarissen niet zelf kunnen kiezen voor het beëindigen van hun oude nationaliteit. Zij vallen dus blijkbaar onder een ander gezag. En dát is acceptabel voor bewindslieden van ons land! Nu het mohammedanen betreft, is niet alleen die vanzelfsprekendheid ver te zoeken maar worden deze mensen zelfs als ‘zielig’ opgevoerd. Bewindslieden.
Nederland is niet het enige westerse land waar in alle lagen van de bevolking deelnemers aan dit soort wedstrijden gevonden kunnen worden. Groot-Brittannië lijkt onbedreigd aan kop te gaan. Onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Jacqui Smith -dezelfde die later struikelde over het indienen van bonnetjes om onkostenvergoeding te krijgen voor de pornofilms die haar echtgenoot bekeek- werd besloten dat ‘moslimterrorisme’ voortaan moet worden aangeduid als ‘anti-islamitische activiteit’.

Een politicoloog vindt olie
Maar zelfs uit de VS komen kansrijke bijdragen. De Amerikaanse professor politicologie Michael Ross onderzocht de achtergestelde positie van vrouwen in landen die door het mohammedanisme beheerst worden. Hij ging op zoek naar een andere reden dan de mohammedaanse aansluiting bij de cultuur van vrouwenachterstelling…
En hij vond olie [2].
Olie was de verklarende factor. De olie-industrie doet voornamelijk een beroep op mannelijke arbeid zodat relatief veel vrouwen thuiszitten. Daar begint de ellende…
Tsja. Politicologie zou je de overtreffende trap van de sociale wetenschappen kunnen noemen [3].
De verleiding is groot om nog enige tientallen andere voorbeelden aan te halen. Het zou niet moeilijk zijn om er een compleet boek mee te vullen [4]. Hier worden slechts een paar van de vaakst weerkerende thema’s en constructies aangestipt. Over het belangrijkste van deze thema’s, het potsierlijke begrip islamofobie, kan ik hier kort zijn. Van astrologiebeoefenaren hoeft niet verwacht te worden dat ze staan te juichen wanneer de betrouwbaarheid van hun voorspellingen met feiten en argumenten onderuit worden gehaald, maar niemand haalt het in zijn hoofd om de ‘gekwetstheid’ van die mensen op te voeren als reden om kritiek op astrologie te verbieden. Het blote feit dat alleen met betrekking tot het mohammedanisme deze redenering wordt opgehangen, is op zich voldoende reden om het islamofobie-verhaal aan de kaak te stellen.

Meeste stemmen gelden?
Een ander thema is de suggestie dat elke toepassing van ‘meeste stemmen gelden’ eigenlijk staat voor democratie.
alsof de VN iets met democratie te maken zou hebben, omdat daar ook stemmen geteld worden

Om te overleven moeten democratieën zich wapenen tegen afschaffing ervan, ook wanneer op een bepaald moment een meerderheid daarmee instemt. Essentieel in een beschaafde democratie is verder de bescherming van de rechten van minderheden. Op die beide punten staan democratie en sharia lijnrecht tegenover elkaar.
Schijnbaar in de ban van de veelheid aan tv-verkiezingen van beste zanger, kok, metselaar of danser wordt gedaan alsof de VN iets met democratie te maken zou hebben, omdat daar ook stemmen geteld worden. Alsof de lidstaten als gelijkwaardig beschouwd moeten worden of het nu democratieën zijn of dictaturen van de ergste soort.
In het verlengde daarvan zien we het gebeuren dat mensen [5] betogen dat wanneer Israël kernwapens heeft er geen enkele grond is om je te verzetten tegen kernwapens voor Ahmadinejad. Enerzijds het democratische Israël dat al decennialang de beschikking heeft over kernwapens maar daar geen gebruik van heeft gemaakt en er ook niet openlijk mee dreigt. Anderzijds de mullah-dictatuur van waaruit steeds openlijker gesproken wordt over de vernietiging van Israël.
De enormiteit van de meeste-stemmengelden constructie wordt nog duidelijker uit de praatjes over de oorlogszuchtige koers van Hamas. Zonder gêne wordt daarover gemeld: jullie wilden toch verkiezingen? Nu hebben de Palestijnen in meerderheid gekozen voor een koers gericht op het vernietigen van Israël: nu kun je daar dus geen bezwaar meer tegen maken. Alsof het grootste bezwaar tegen die koers zat in de wijze waarop de besluitvorming daarover plaatsvond.

En de Bijbel dan?
Een derde thema dat hier wordt aangestipt is het verwijzen naar Bijbel en Thora in reactie op kritische uitlatingen over Koran en mohammedanisme. De Bijbel, vooral het oude testament, bevat beschrijvingen van weerzinwekkende praktijken op velerlei gebied. Het is ook waar dat vanuit -en soms zelfs in naam van- het georganiseerde christendom in de geschiedenis gruwelijke praktijken zijn gesanctioneerd of zelfs aangemoedigd.
Dat de achterlijkste ‘islamgeleerden’ en halfanalfabete mohammedanen graag over Bijbelteksten willen beginnen is dan ook niet zo verwonderlijk.
In hun wereldbeeld is de strijd tegen het vrije denken en voor het verkrijgen van de wereldheerschappij nog steeds op de eerste plaats een strijd tegen de andere grote godsdienst(en). Ze geloven zelf dat een god, hun god, de enige god, meningen heeft over de mensheid en die via Mohammed aan hen heeft doorgegeven en dat ze niet op zoek hoeven naar een eigen geweten maar slechts met behulp van teksten uit de 7e eeuw hoeven te proberen de bedoeling van die god te volgen. Daarom gaan ze ervan uit dat dat voor christenen ook geldt.
Het is aan hen niet besteed dat de ‘heilige teksten’ van de christenen altijd al veel meer beschouwd werden als ‘goddelijk geïnspireerde’, maar door mensen geschreven, teksten. Evenmin is het tot hen doorgedrongen dat vrijwel alle christenen het vriendelijker Nieuwe Testament veel belangrijker vinden dan het wrede Oude Testament en de gruwelijkheden en vunzigheden uit dat Oude Testament al helemaal niet als voorbeeld zien voor goed gedrag [6]. Volkomen ondenkbaar voor hen is dat bijna alle christenen zich erbij neergelegd hebben dat zij hun wil niet mogen opleggen aan mensen die niet in hun god geloven. Dat de totalitaire ambities van het christendom in de afgelopen eeuwen met succes onschadelijk zijn gemaakt in een gezamenlijke inspanning van atheïsten en christenen met een geweten: het is hen vreemd.
zinsbegoochelend

Nee, tegen deze achtergrond is het niet raar dat ‘islamgeleerden’ proberen op deze manier opmerkingen over bedenkelijke kanten van het mohammedaanse gedachtegoed te pareren.
Dat atheïsten, agnosten, ietsisten en christenen dit opvatten als een steekhoudende vorm van argumenteren is schokkend. Dat er atheïsten, agnosten, ietsisten en christenen zijn die hier zelf mee aankomen is zinsbegoochelend.
Een logische verklaring voor dit gedrag is de vurige maar ongefundeerde hoop dat het allemaal wel mee zal vallen met dat mohammedaanse gedachtegoed. Dat men ‘vergeten’ is dat het onschadelijk maken van de totalitaire ambities van het christendom veel inspanning gekost heeft. Het krijsende gebrek aan logisch denkvermogen: de gepensioneerde bisschop Muskens die eenvoudig afkondigt dat er niets bedreigends is aan extreme sluiering omdat de uitrusting van katholieke nonnen wel iets weg had van de chador.

Geen integriteit
Maar daarnaast is er morele corruptie. In sommige gevallen gaat het om niets anders dan het ontbreken van enige vorm van integriteit.
Filosoof Leezenberg schrijft In Trouw een tekst “Met het nationalisme kwamen eeuwen van Europees-islamitische kruisbestuiving ten einde, blijkt uit drie verhelderende studies” [7]. Alleen de titel is al leugenachtig want in geen enkele alinea van het stuk zelf gaat het over Europees-islamitische kruisbestuiving: wat aangeroerd wordt is Europees-Arabische kruisbestuiving.
Hij begint zijn stuk met
De islam is, anders dan het christendom, met het zwaard verspreid, zo wil een wijdverbreide mythe

Dat idee is helemaal niet wijd verbreid.
Dat idee projecteert deze meneer op mensen die in zijn ogen te kritisch staan tegenover het mohammedanisme.
In het stuk zelf legt de man vervolgens uit hoe die verspreiding wel in zijn werk is gegaan. De mohammedanen plunderden en veroverden andere landen en Leezenberg sluit vervolgens instemmend aan bij de vaststelling van Hugh Kennedy:
..dat de vroege moslims meer werden gedreven door verlangen naar buit dan naar bekeerlingen. De Koran riep ze wel op tot veroveringen, maar niet tot de massale, laat staan gedwongen, bekering van christenen en joden. Dit is een van de opmerkelijkste -en voor veel hedendaagse lezers ook verrassendste- kenmerken van de vroegste islamitische veroveringen: de nieuwe Arabische machthebbers deden geen serieuze pogingen de bevolking te bekeren. Integendeel, veelal ontmoedigden ze bekeringen actief, omdat niet-moslims meer belastingen moesten betalen en dus meer geld opbrachten. Het zou drie volle eeuwen duren voor een meerderheid van de lokale bevolking moslim was.

De bevolking in die landen vond het als het ware niet bezwaarlijk dat ze beroofd werden of dat ze boete voor niet-mohammedaan-zijn moesten
een bedreiging wordt niet kleiner wanneer er daarnaast nog andere bestaan
betalen of hun zoontjes geroofd werden. Dat niet iedereen vluchtte en op den duur velen dan maar mohammedaan werden, wordt door Leezenberg hier opgevoerd als aanwijzing voor het beschaafde karakter van de mohammedaanse veroveraars!
De Arabische taal had volgens Leezenberg “aantrekkingskracht voor de onderworpen volken”. Zou hij ook zo schrijven over de aantrekkelijkheid van het Engels, Frans, Nederlands of Spaans voor de bevolking in de koloniën?

Een bekende variant op het thema ‘En de Bijbel dan?’ wordt gevormd door de verwijzing naar de groei van het christelijk fundamentalisme, met name in de Verenigde Staten. Alsof een bedreiging kleiner wordt wanneer er daarnaast nog andere bedreigingen bestaan of groeien. Dat er ook christenen zijn die uitzien naar het einde der tijden maakt het probleem groter, niet kleiner.

Symmetrisch?
Er zijn ambtenaren, vooral onder christenen, die geen huwelijken willen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze weigering wordt wel vergeleken met de weigering van mohammedaanse semi-ambtenaren om vrouwen een hand te geven. Oppervlakkig gezien lijkt dat niet zo onzinnig. Bij nadere beschouwing blijkt het verschil tussen die beide weigeringen echter juist erg groot. In de ene situatie is het theorie in de andere is het concrete praktijk.
men eist van de ambtenaren geen gedragingen maar wil hen een mening opleggen

Het feit dat er ambtenaren zijn die geen huwelijken willen sluiten tussen mensen van hetzelfde geslacht, levert in de praktijk alleen een probleem op wanneer dit alle ambtenaren van een gemeente betreft. In alle andere gevallen hebben de trouwlustigen nergens last van: zo’n ambtenaar zouden ze ook niet voor hun trouwplechtigheid willen en er is niemand die hen juist zo’n ambtenaar zou willen opdringen. Er bestaat niet de allerkleinste kans dat zulke ambtenaren daadwerkelijk, tijdens die huwelijkssluiting zelf, hun visie beginnen te etaleren. In hun poging de stemmen van homoseksuelen zeker te stellen, eisen de betreffende politici van de ambtenaren echter geen gedragingen maar willen ze hen een mening opleggen.
In het geval van de handenschudweigeraars wordt omgekeerd niet alleen het uitgebreid en opzichtig uitdragen van hun afwijkende, oversekste mening geaccepteerd, maar ook hun gedrag terwijl ze in functie zijn: zij worden ook toegelaten in situaties waarin ze wel degelijk met vrouwen te maken krijgen.

Verdoezelen en verdraaien
Een vijfde thema wordt gevormd door het verdoezelen van mogelijk verontrustende geluiden en beelden door de Nederlandse media. Verdoezelen door eenvoudigweg geen melding te maken van bepaalde gebeurtenissen, door erin te knippen of door het gebruik van woorden met een ongepast neutrale klank. Zo worden in Indonesië volgens de Nederlandse media zelden christenen vermoord en vervolgd door mohammedanen: er is dan sprake van ‘interreligieuze conflicten’, terwijl het altijd de kerken zijn die in vlammen opgaan, nooit de moskeeën.
christenen die Irak ontvluchten van­wege ‘instabiliteit’
Naar aanleiding van het bezoek van de paus aan het Midden-Oosten rapporteerde CNN [8] dat christenen Irak ontvluchten vanwege ‘insta­bili­teit’. Een merk­waardige term voor geweld, intimidatie en vervolging.
De uitspraken van Angela Merkel ter herdenking van de Kristalnacht in 1938 werden geciteerd in het NOS-journaal [9]. Haar politiek buitengewoon interessante uitspraken over Israël, Iran en Hezbollah werden door de Duitse televisie (ARD) wel weergegeven. Het NOS-journaal nam de beelden over maar dat politiekrelevante deel werd weggesneden zodat alleen haar gemakkelijke, algemene en daardoor nietszeggende veroordelingen van antisemitisme overbleven.

Elastiek in de grondwet
Het zesde thema wordt gevormd door het absurde oprekken van het begrip discriminatie. Op initiatief van de communisten werd in 1983 op dit vlak een cruciale stap gezet middels wijziging van de grondwet. In plaats van het heldere artikel 4:
Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen
kwam het vage artikel 1.
In artikel 4 was duidelijk dat de staat het op zich nam iedereen in gelijke mate te beschermen.
Daarvoor in de plaats kwam:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Daarmee werd een enorme hoeveelheid elastiek ingebouwd vanwege de zinswending “in gelijke gevallen”.
Bovendien werd daarmee veel meer in het midden gelaten door wie iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld zou gaan worden. Het ingebouwde elastiek is opgevallen.

Er zijn nu mensen die beweren dat wanneer gemeenten verschillend omgaan met toeslagen voor mensen die in de bijstand zitten, dit al in strijd is met de grondwet. Een beetje vreemd maar veel minder idioot dan mensen als Jan Pronk die het zover willen oprekken dat zelfs het immigratiebeleid er op een of andere manier onder zou vallen. Hij begint een lezing met een beschouwing over bovengenoemde wijziging van de grondwet, een juridisch kader dus, en hangt daar een verhaal aan op dat uitsluitend in sentimenten is uitgedrukt:
Onze weigering hen asiel te verlenen veroordeelt hen tot statenloosheid en ontzegt hen daarmee het recht op bescherming. (…) waarom is er geen begrip voor het feit dat vluchtelingen moeten werken met valse papieren, dat velen nooit een eigen identiteitsbewijs hebben gehad, vele anderen dat hebben moeten afgeven aan mensen in wier macht zij waren: hun onderdrukkers dan wel smokkelaars die hen tegen betaling hielpen weg te komen? Waarom wordt het niet hebben van een identiteitspapier bij voorbaat tegen hen gebruikt, in plaats van als een teken ter rechtvaardiging van de vlucht? [10]

Pronk heeft volgelingen die het nog bonter maken. Wie uitspreekt geen immigratie te willen van mensen uit een cultuur die vijandig staat tegenover de onze wordt van discriminatie of racisme beschuldigd: alsof niet per definitie elk immigratiebeleid, elke vorm van grensbewaking, elk recht verbonden aan het Nederlanderschap onderscheid maakt. Onderscheid in ongelijke gevallen overigens [11].

50 generaties overerfbaar slachtofferschap
In het helaas ter ziele gegane blad Opinio daagde Jaffe Vink op satirische wijze premier Balkenende uit zich wat duidelijker uit te spreken over het mohammedanisme.
het onredelijke geweld van de kruisridders
Drie CDA’ers -Jeroen Alting von Geusau, Paul van Geest en Rob Göring- schreven een uitgebreide reactie. Het hele stuk was nogal vreemd opgebouwd en uitgewerkt, maar het meest opmerkelijke was hun houding tegenover het problematische verschil in de manier waarop mohammedanen en niet-mohammedanen omgaan met de geschiedenis; meer in het bijzonder met de kruistochten. Ze stelden zich volledig achter de moham­medaanse insteek:
Het besef dat het geweld van de kruisridders onredelijk was, zou een aansporing kunnen zijn om een andere verhouding te vinden tot de nazaten van de slachtoffers ervan, voornamelijk moslims.

Dus niemand is verbaasd dat wij na circa vijftig jaar al normaal om kunnen gaan met de Duitsers maar ons ook niet in overdreven mate schamen voor de bombardementen op Dresden. Het valt niet eens op dat zelfs in Rusland, dat veel zwaarder slachtoffer was van de nazi’s en thans een bedenkelijk niveau van nationalisme vertoont, anti-Duitse sentimenten zwak zijn.
Ruim duizend jaar geleden liepen de mohammedanen een groot deel van de toenmalige Joodse en christelijke wereld onder de voet waarna ze slechts uit het gebied rond Jeruzalem teruggedreven werden. En vijftig generaties na dato zouden Nederlandse christenen zich dan nog wel schuldig moeten voelen tegenover de afstammelingen van de mohammedanen, omdat bij die herovering erg veel geweld gebruikt werd?
Knettergek.

Geen uitwijzing voor jihadisten?
Het laatste, maar zeker niet minst belangrijke thema dat hier genoemd moet worden is dat van de bijna openlijke pleidooien voor ‘zelfmoord’ van de westerse beschaving. Buitenlandse terroristen en/of haatzaaiers worden niet uitgeleverd aan het land van herkomst omdat ze daar misschien onheus bejegend zouden worden. Vooral de Britten zijn er sterk in. Andersom worden Amerikaanse militairen die bij de arrestatie van een Irakese terrorist de man een stomp hebben gegeven voor het gerecht gedaagd [12]. Intussen is het al diverse malen gebeurd dat Somalische piraten niet tot zinken gebracht werden maar gearresteerd en na ontwapend te zijn onmiddellijk vrijgelaten werden. Zo konden ze hun activiteiten weer onmiddellijk voortzetten [13].
Kan het nog gekker? Misschien. De wens om mohammedanen vrij te pleiten van wat dan ook gaat zover dat Churchill met terugwerkende kracht de schuld krijgt van de Tweede Wereldoorlog:
de Britten hadden beter naar de wensen van Hitler moeten luisteren
meldde een reageerster op de webstek van de PvdA-Amsterdam in een discussie over de Israëlische acties tegen Hezbollah in 2006 [14].

Noten
1) Gabor was begin jaren-90 voor het CDA staatssecretaris voor natuurbeheer. Hij was in 1956 uit Hongarije gevlucht.
2) De pdf-versie van het verslag van dit onderzoek
3) In de bespreking van dit bespottelijke ‘onderzoek’ op jihadwatch.org. http://www.jihadwatch.org/archives/020252.php.
4 Heel veel voorbeelden zijn te vinden op www.jihadwatch.org. In het Nederlands -en vooral over Nederland en Europa- brengt de webstek Nieuw Religieus Peil hierover veel informatie bij elkaar.
5) Bijvoorbeeld Volkskrant-columnist Thomas von der Dunk in de Volkskrant van 28 februari 2008. Dat het verhaal over het vreedzame, civiele karakter van het nucleaire avontuur van Iran niet deugt werd al eens geïllustreerd door een verspreking van een Iraanse minister die gewoon over nucleaire bommen begon. Veel sterker nog werd dit verhaal onderuit gehaald door Haneen Zuabi, een Arabische vrouw in het Israëlische (!) parlement. Zij prees de inspanningen van Iran om nucleaire wapens te produceren als tegenwicht tegen die van Israël. Jerusalem Post, 31 maart 2009.
De Iranieers verrijken het uranium ook tot een niveau dat niet nodig is voor vreedzaam gebruik, maar alleen van nut is in wapens.
6) Een enkel extreem voorbeeld is afdoende basis voor het gebruik van het woord ‘vunzigheden’: de geschiedenis van Lot en zijn dochters.
7) In de NRC-Boekenbijlage van 20 maart 2009
8) Uitzending van 9 mei 2009
9) Uitzending van 9 november 2008
10) In de zogenaamde Dales-lezing van 30 januari 2004. Online hier te lezen: http://www.daleslezing.nl/content/4-8.php.
11) Waar het oprekken van het begrip discriminatie toe kan leiden wordt in Nederland af en toe geïllustreerd door een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling. In zijn boek Shakedown beschrijft Ezra Levant de krankzinnigheden waar de Canadese versie van deze niet-rechters die ‘rechtspreken’ toe in staat blijken. De betreffende commissie organiseerde zelfs een hearing over een mannelijke leerling-kapper die door zijn klasgenootjes een ‘loser’ genoemd werd…
12) Bericht van Foxnews, 25 november 2009. URL van de bron
13) Volgens een bericht van de Times Online van 29 november 2009 zijn in een jaar tijd 340 verdachten van piraterij opgepakt en op advies van juristen weer vrijgelaten.
URL van de bron
14) Ze was vermoedelijk even vergeten dat Churchill pas premier werd op het moment dat de Duitse parachutisten landden in de buurt van Den Haag en voor die tijd juist heel veel naar de wensen van Hitler geluisterd was. http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/3420  

Frans Groenendijk,  10-06-2012          

Reacties
# 1
Pieter Helenius:

Waar ik mijzelf enorm kan over opwinden is als een Moslim zegt dat hij vindt dat je alleen de sharia kunt invoeren in een Islamitische land en bijvoorbeeld niet in Nederland.
De Gutmensch, onder wiens protectie de betreffende moslim (via de subsidie en/of politieke relatie-cooptatie) staat er dan vaak goedkeurend bij te glimlachen. 'Zie je wel een goede seculiere en democratische Moslim'.
Nee oetlul, er staat iemand naast je die een grote voorkeur heeft voor een Totalitaire Theologische Staat. Niets meer, niets minder.

10-jun 2012 ,  06:45
# 2
Alf Jans:

Een voortreffelijke serie Frans Groenendijk. Waardig om in boekvorm uitgebracht te worden.
“Een aantal Nederlandse politici kwam in 2008 met de suggestie om de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog een nieuw accentje te geven om zo straatschoffies van Marokkaanse komaf te paaien.”
Nederlandse politici (vooral de linkse) staan over het algemeen vijandig tegenover het Franco regime. Ze vergeten maar al te graag Marokkaanse troepen een grote bijdrage hebben om de republiek te vernietigen.
“De Amerikaanse professor politicologie Michael Ross onderzocht de achtergestelde positie van vrouwen in landen die door het mohammedanisme beheerst worden. Hij ging op zoek naar een andere reden dan de mohammedaanse aansluiting bij de cultuur van vrouwenachterstelling…”. Het kan nog erger. Een zekere myriam cooke beweerde dat
2.) Islam is a female-friendly religion; to the extent that Muslim males have engaged in sexist behavior, Europe, the United States, or Israel are to blame.
http://durhamwonderland.blogspot.nl/2007/08/group-profile-miriam-cooke.html

Zie ook:
http://davidthompson.typepad.com/davidthompson/2010/02/i-dont-deserve-this-shabby-treatment-.html

“De islam is, anders dan het christendom, met het zwaard verspreid, zo wil een wijdverbreide mythe
De mohammedanen voeren oorlogen niet om de kafirs goedschiks of kwaadschiks te bekeren maar om het mohammedanisme de heerschappij te geven en de regels van het mohammedanisme, de sharia aan de onderworpen op te leggen. Volken van het Boek hoeven zich niet te bekeren maar moeten wel een tweederangs status aanvaarden als ze het niet doen en de jizyya opbrengen. Veelgoden dienaren dienen zich wel te bekeren op straffe des doods.

“Drie CDA’ers -Jeroen Alting von Geusau, Paul van Geest en Rob Göring- schreven een uitgebreide reactie.”

Deze ongetwijfeld hoogopgeleide mensen hebben blijkbaar van de geschiedenis geen kaas gegeten. De mohammedaanse militaire leider Tariq ibn Zijad zette in 711 voet op Europese bodem en de verovering van het Iberische schiereiland nam z’n aanvang.
De kruistochten begonnen in 1095 na een oproep van Urbanus II ten einde Christelijke pelgrims naar het heilige land te beschermen. In tegenstelling tot de Jihad, een permanente kenmerk van het mohammedanisme, onbeperkt qua tijd zowel als ruimte, zijn de kruistochten begrensd qua ambitie.

“Het laatste, maar zeker niet minst belangrijke thema dat hier genoemd moet worden is dat van de bijna openlijke pleidooien voor ‘zelfmoord’ van de westerse beschaving.”
Het is inderdaad verbazingwekkend en voor mij persoonlijk weerzinwekkend dat erfgenamen van de eerste en enige moderne beschaving zo stompzinnig zijn dat zij deze erfenis niet op waarde weten te schatten. Ze zijn als verwende erfgenamen van een groot vermogen die uit arrogantie en domheid dit vermogen binnen de kortste keren erdoor jagen.

11-jun 2012 ,  10:42
# 3
Alf Jans:

Erratum:
"Ze vergeten maar al te graag Marokkaanse troepen een grote bijdrage hebben om de republiek te vernietigen."
moet uiteraard zijn:
"Ze vergeten maar al te graag dat Marokkaanse troepen een grote bijdrage hebben geleverd om de republiek te vernietigen."

11-jun 2012 ,  10:45
# 4
lucky9:

De geschiedenisvervalsing door Noord-Afrikanen is zonder meer stuitend te noemen.

Jean Sévillia geeft in zijn boek "politiquement incorrect" cijfers over de bijdrage van Noord-afrikanen.
In 14-18 : 294.000 op de 8.700.000 waarvan slechts 15 % sneuvelden tegenover 23 % bij de Europese dienstplichtigen.

In 40-45 : 253.000 Noord-afrikanen en Senegalezen waarvan 176.000 pieds-noires van Europese origine, met 5% mortaliteit tegenover 8% bij de Europese soldaten.

Onder het totaal aantal doden tijdens de 2° wereldoorlog (geschat tussen de 38 en de 64 miljoen) zijn de 8.800 Noord-Afrikanen voor meer dan drie kwart afkomstig uit Algerije en Tunesië. De 2200 gesneuvelde Marokkanen zijn te betreuren maar dus veel geringer in aantal dan bij voorbeeld de 38.000 politiek gedeporteerden uit Frankrijk die stierven in Duitse werkkampen.

11-jun 2012 ,  11:28
# 5
Frans Groenendijk:

@Alf Jans. Zie http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/vast/editie-2.
Uitgave van een boek gevuld met de soort 'anekdotes' uit deze aflevering zou één voordeel kunnen hebben: het zou een smeuiig geheel kunnen worden. Maar het zou tegelijkertijd ook politiek-incorrect en ook wel deprimerend zijn. Dus nee, dat wordt niks.

11-jun 2012 ,  01:12
# 6
Jason:

Proficiat Frans Groenendijk, U verwoord precies de mening van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking, die het pamperen van deze emigranten al lang zat is.

12-jun 2012 ,  11:23
# 7
Frans Groenendijk:

Bedankt voor het compliment @Jason.

12-jun 2012 ,  06:11
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.