Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De grijze prop

Het pro­bleem van de grij­ze prop is een tijde­lijk pro­bleem. Het is ont­staan door een geboorte­golf in de jaren na de tweede wereld­oorlog, en een daarna gestaag afne­mend geboorte­cijfer. Een afnemend sterfte­cijfer verlengt het effect, maar ooit zijn al die mensen die U nu grijs en meestal met zijn tweeën op de campings en de fiets­paden aan kunt treffen, uitge­fietst en uitge­reisd. Uitein­delijk liggen we met zijn allen die nu leven onder de groene zoden. De demo­grafische bult van de geboorte­golf is over veertig jaar helemaal verdwenen en het acute probleem waar we ons nu zo druk over maken is dan voorbij. Het gegeven dat we met zijn allen ouder worden dan vroeger blijft waar­schijn­lijk wel bestaan. Tegen die achter­grond is een permanente verhoging van de aanvangs­leeftijd van de AOW een goed idee. Uit een oogpunt van solidariteit kunnen de jonge 65 plussers best de kar een paar jaar langer mee blijven trekken.

»
De weerstand tegen dit idee van het kabinet Balkenende IV liep dwars door de partijen. Ze komt van rechts en van links, van populisten en van intellectuelen. Maar de argumenten voor en tegen zijn niet allemaal even zuiver of correct en ook dat is ongeacht of ze van links komen of van rechts en van academici of analfabeten. Voor het grootste deel houdt men zich simpelweg met het verkeerde probleem bezig.

Vast staat dat de kosten van de AOW in zijn tegenwoordige vorm een tijdlang moeilijk op te brengen zullen zijn en vast staat ook dat het gemiddelde aantal gezonde jaren van de mensen na hun 65e met meer dan twee jaar zijn toegenomen sinds de invoering van de AOW. Op die twee punten hadden de ministers Donner en Bos gelijk en heeft Jongerius ongelijk. De AOW is een solidariteitsuitkering en een solidariteitsheffing. Altijd geweest. Wie jong en gezond is betaalt voor wie oud is en gebrekkig en hij betaalt niet voor zich zelf als hij later oud wordt. Het argument is oneigenlijk dat er straks mensen zijn die al veertig jaar
het argument dat wie zwaar werk heeft eerder met pensioen zou moeten mogen gaan, is niet specifiek voor de AOW
lang betaald hebben en er nu nog eens onverwacht twee jaar bij krijgen. Als ze er niet op gerekend hebben komt dat omdat ze niet kunnen tellen en rekenen. De gegevens waar we nu conclusies uit moeten trekken waren al veel langer bekend. Ook het argument dat niet iedereen even snel oud en gebrekkig wordt en dat wie zwaar werk heeft eerder met pensioen zou moeten mogen gaan is niet specifiek voor de AOW. Iemand van vijf en zestig kan nog prima kantoorwerk doen, maar zou niet meer aan de weg moeten werken of in de haven. De regeling zoals we die nu kennen die inhoudt dat het tot 65 jaar alles is en daarna niets meer, is helemaal niet zo’n goede regeling. Er zouden veel langere overgangsperiodes moeten zijn, waarin mensen ander en minder zwaar werk gaan doen als ze ouder worden. Maar een meer aan individuele omstandigheden aangepaste regeling hebben we niet gewild.

We leven in een rechtsstaat. Dat wil zeggen in een regelstaat. Wie iedereen gelijk wil behandelen moet om te beginnen iedereen gelijk maken. Dat doen we door iedereen met 65 en straks met 67 zijn of haar AOW te geven en niet te kijken naar andere relevante omstandigheden. Dat is van het begin af aan het aantrekkelijke geweest van de AOW.
Waar niet vol­doende over gespro­ken is, zijn al die pensioen­verzeke­ringen met een AOW korting
Het is een simpele vorm van uitkering die bovendien 100% misbruikproof is. Daar hebben we voor gekozen en wie het zoet wil moet ook het zuur verdragen. Maar er zitten wel problemen aan de AOW maatregel die niet gemakkelijk oplosbaar lijken en waar de mensen over zouden horen te discussiëren. Waar bijvoorbeeld niet voldoende over gesproken is, dat zijn al die pensioenverzekeringen met een AOW korting. Als die polissen zo zijn geformuleerd dat zij ingaan op 65-jarige leeftijd en dat de pensioengerechtigde moet inleveren wat hij aan AOW ontvangt, dan is de verhoging van de AOW leeftijd voor rekening van het pensioenfonds of de verzekeraar. Mogelijk ook van de werkgever, dat hangt van de achterliggende afspraken af. Is omgekeerd het pensioenrecht geformuleerd als een pure aanvulling op de te ontvangen AOW dan is de pensioengerechtigde ook zijn bedrijfspensioen voor twee jaar kwijt. Blijft hij om die reden twee jaar langer werken, dan hangt het van de formulering van de polis af of hij twee jaar langer op blijft bouwen of dat hij misschien alleen maar twee jaar langer premie betaalt zonder er iets van terug te zien.

Bij deskundigen zijn deze aspecten van de AOW wetswijzigingen waarschijnlijk uitvoerig besproken, maar in de media hoor je er niets over. Daar lijkt het bovendien of de AOW bezwaren van Jongerius het enige aspect van de vergrijzing is waar de overheid zich mee bezig hoort te houden. Dat is niet zo.

Het probleem van de veroudering zit niet bij de zestigers of zelfs de zeventigers, maar bij de tachtig plussers. Die blijven veel langer leven en daar zijn er veel meer van dan vroeger en dat blijft zo. Die mensen worden nu massaal gebrekkig en seniel en dat is een groot kostenprobleem. Het probleem dat dit meebrengt voor de betaalbaarheid zal het AOW probleem met een aanzienlijke factor overtreffen. De pleeginrichtingen kunnen het niet aan en thuiszorg voor seniele mensen is te duur en/of te gevaarlijk. Ook de pure medische kosten, los van de verpleging, nemen in de hogere leeftijdsgroepen catastrofaal toe. Een studie die daar een tijd geleden over gemaakt werd [1]
bij een afnemende immigratie zit er een nieuwe grijze prop aan te komen
liet zien dat die kosten in de onderzochte periode tot 70 jaar langzaam opliepen en gemiddeld beneden de €5000,- per jaar bleven terwijl ze daarna snel stegen tot een gemiddelde van boven de dertig duizend voor de 95 plussers. Het ziet er niet naar uit dat die kosten intussen lager zijn geworden. Integendeel, als de studie nu opnieuw gemaakt zou worden, zouden de kosten waarschijnlijk verder blijken te zijn gestegen.

In de periode 1994-1999 zijn de medische kosten gemiddeld met 4,9% per jaar gestegen. Hoe de stijging nu is, is mij niet bekend, maar waarschijnlijk is het stijgingspercentage niet afgenomen. Voor de helft werd de stijging in de onderzochte periode veroorzaakt door demografische ontwikkelingen, d.w.z. niet alleen door veroudering maar voor een deel ook door een andere samenstelling van de bevolking. Die andere samenstelling levert straks nog andere medische kostenproblemen op.

De nieuwkomers hebben een veel hoger geboortecijfer dan de autochtone Nederlandse bevolking. Dat betekent ondermeer dat bij een afnemende immigratie een nieuwe grijze prop er aan zit te komen. Degenen die meenden dat het probleem van de veroudering van de bevolking door immigratie kon worden tegengegaan zullen bedrogen uitkomen. Als de nieuwkomers op den duur een zelfde levensverwachting zullen krijgen als de rest van de bevolking en als ook hun geboortecijfers zich zullen aanpassen, wat wij in beide gevallen hopen, dan zal de immigratie de problemen alleen vergroot en verlengd blijken te hebben.

Ook daar zou de regering zich mee bezig horen te houden. Misschien doet zij dat ook wel en heeft zij alleen geen zin in discussies erover.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  06-03-2012          

Reacties
# 1
Andre van Delft:

"AOW is een simpele vorm van uitkering die bovendien 100% misbruikproof is"
Dat klopt niet. Veel Marokkanen hier zijn jaren jonger dan hun paspoort aangeeft. Een voorbeeld is de burgemeester van Rotterdam. Hij krijgt op zijn 64ste AOW, terwijl vrijwel alle autochtonen het pas krijgen met 67 jaar.

Zie http://web.archive.org/web/20100209045824/http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article2912005.ece/Seks_en_gebed_zijn_spiritueel_.html

06-maa 2012 ,  02:35
# 2
Andre van Delft:

Overigens: waarom moet die AOW leeftijd eigenlijk omhoog? Waarom zouden we niet eerst de bijstandsuitkeringen afbouwen? Eerst alle mensen tot 65 jaar aan het werk, dan pas de ouderen, als dat nog nodig zou zijn.

Verder sluit ik me aan bij wat La Bailaora gisteren schreef op Powned.tv, in een reactie op de opmerking "en AOW leeftijd had al veel eerder omhoog gemoeten":

Waarom? Om de miljarden aan de Grieken te kunnen betalen en alle gelukszoekers die Nederland binnenkomen van een huis en uitkering te kunnen voorzien?

Anders gezegd, dat zou helemaal hoeven als Nederland eens stopt met Sinterklaas te spelen.
La Bailaora | 05-03-12

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/03/reacties_gulden.html

Overigens beveel ik ook alle andere reacties van Bailaora aan op dat artikel van Powned.tv, en ook op deze 2 artikelen van gisteren:

http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/03/economen_pvvonderzoek_flut.html
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/03/euro_heeft_onze_welvaart_vermi.html

06-maa 2012 ,  02:43
# 3
toon kasdorp:

@ Andre

Waar natuurlijk, je kunt Marokkaanse paspoorten gemakkelijker vervalsen dan Nederlandse. Dus voortaan alleen AOW aan Nederlandse paspoorthouders? En genetisch leeftijdsonderzoek er overheen?

06-maa 2012 ,  03:38
# 4
Andre van Delft:

@Toon: ik weet niet of Marokkaanse paspoorten gemakkelijker te vervalsen zijn dan Nederlandse. Ik weet ook niet of genetisch leeftijdsonderzoek betrouwbaar is. Maar er is wel een probleem.

Ik vind dat uitkeringen en kiesrecht alleen terecht zouden moeten komen bij mensen met de Nederlandse nationaliteit, en geen andere. Op dit moment wordt ons land onder onze voeten weggegeven. Een recept voor burgeroorlog.

Had je deze opmerking gelezen uit de eerste link die ik gaf:

wat het gesjoemel met de leeftijd betreft, dat was zeer gebruikelijk bij Marokkanen, maar dat had in de meeste gevallen vooral te maken met het krijgen van meer kinderbijslag. Ook heeft men dan eerder recht op pensioen.

Hans, Amsterdam op 12-11-2009, 16:06

06-maa 2012 ,  03:50
# 5
Gielah:

Mijn ouders zijn beiden 95 en hebben uitermate sober geleefd en nimmer hun hand opgehouden.
Als wij boodschappen voor hen deden gaven zij om en nabij de 20 euro uit.... voor een hele week!
Mijn vader werkte precies 49 jaar (!) bij hetzelfde bedrijf!
Ik ervaar hun hoge ouderdom niet als een probleem, eerder als een beloning.

Wat dat werken na het 65e levensjaar betreft: ga dat probleem vooral neerleggen bij de dames en heren werkgevers!
Zelfs mensen die zich heilig voornemen heerlijk door te blijven werken, worden rond hun 61e/62e bij de baas geroepen, die dan pseudo-bezorgd gaat zitten veinzen, dat het vast en zeker te zwaar begint te worden voor werknemer X. en dat zij bedacht hebben een gunstige regeling te moeten treffen, zodat meneer of mevrouw heerlijk kan gaan uitrusten.
Protest helpt niet.
Er moet perse een jongere komen, die weliswaar beroerd is opgeleid en de vakkennis, ervaring en trouw van de oudere werknemer mist, maar die goedkoper is.
Zolang men in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs nog massaal de knieŽn buigt voor de god van het geld en de snelle bezuinigingen, kunt u het langer werken van grote aantallen ouderen gerust vergeten.
Ze krijgen de kans niet!
Hebt u de overheid al stappen zien zetten om die werkgevers op dat punt aan te pakken?
Zijn er al sancties naar werkgevers toe, die sollicitanten van boven de 40, 45 enz. onmiddellijk afwijzen?
Niet de werknemers dienen in de klem te worden genomen... maar de werkgevers.

Maar goed... in een land waar misdadigers in de watten worden gelegd en slachtoffers min of meer als schuldigen worden behandeld, moeten wij ons ook over dit onrecht maar niet verbazen.
Hopenlijk volgt er op de beroerd opgeleide, ideaal-loze en ik-gerichte generatie Nix ( de dertig tot vijftigers die nu posities bekleden in de maatschappij) straks een meer verstandig geslacht, hoewel het feit, dat zij door de Nixers gevoed ( maar nauwelijks ůpgevoed) zijn, ons nu ook weer niet overmatig optimistisch moet maken.

06-maa 2012 ,  03:56
# 6
Frans Groenendijk:

@Andre Ben het met je eens dat de trend dat ons land, en alle landen met een blanke meerderheid, moeten worden weggegeven nog steeds overheersend is. Het geciteerde verhaal van die Hans over leeftijdfraude klopt echter niet. Je kunt niet eerst kinderbijslagfraude plegen door je jonger voor te doen dan je bent en dan decennia later je ouder voordoen dan je bent om eerder AOW te krijgen.

06-maa 2012 ,  04:20
# 7
Primo Mattino:

Als de levensverwachting een rol moet spelen bij het bepalen van de AOW-leeftijd, zou de AOW-leeftijd voor vrouwen zo'n 6 ŗ 7 jaat hoger moeten zijn dan die voor mannen.
De helft van de kiezers bestaat uit vrouwen, dus geen politicus die daar zijn vingers aan zal branden.
Deze one-man-one-vote democratie houdt heel veel onrecht in stand.

06-maa 2012 ,  07:46
# 8
toon kasdorp:

Als we er vanuit gaan dat het bestaande systeem van de AOW bij zijn ontstaan rechtvaardig en efficiŽnt was, dan is de verhoging van de ingangsleeftijd nu reŽel om de redenen die ik hierboven aangaf. De gemiddelde levensverwachting is gestegen en het gemiddelde tijdstip waarop men aan het arbeidsproces gaat deelnemen ook. Natuurlijk kun je over die uitgangspunten van mening verschillen en in individuele gevallen zal dat ook zeker terecht zijn, maar voor een systeem gebaseerd op gemiddelden is dat irrelevant.

06-maa 2012 ,  08:23
# 9
Andrť van Delft:

Frans, als je er voor zorgt dat je kinderen met een hogere leeftijd bij de gemeente worden ingeschreven dan ze zijn, dan zou je meteen al een hogere kinderbijslag kunnen vangen. Zeker als dat om meerdere kinderen gaat, kan het voordeel flink oplopen. Bovendien komen er na het 18e jaar weer andere uitkeringsmogelijkheden.

Dat weegt flink op tegen het nadeel dat je op termijn in totaal misschien minder kinderbijslag vangt.

06-maa 2012 ,  10:29
# 10
de^mol:

# 2
@Andre van Delft:
"Anders gezegd, dat zou helemaal hoeven als Nederland eens stopt met Sinterklaas te spelen.
La Bailaora | 05-03-12"

Dank Andre, er moet natuurlijk nog een 'niet' voor hoeven staan, maar dacht dat dat in de context wel duidelijk genoeg was, en dat blijkt wel zo te lezen. Idd., het had helemaal niet gehoeven, we waren rijk zat.

Ook gaat het volgens mij zo zijn dat heel veel mensen rond de 65 in de toekomst geen baan meer hebben, simpelweg omdat als ze begin 60 om wat voor reden dan ook aan de kant komen ze niet meer gewild zijn, want 'te oud'. Dat gaat inhouden dat heel veel mensen hun jarenlang opgebouwde spaargeld moeten gaan aanwenden om de tijd tussen 65 en 67 door te komen, en dat vind ik, wanneer iemand 40 jaar gewerkt heeft en ook nog eens gewoon niet meer aan het werk komt buiten zijn wil en kunde, gewoonweg onrechtvaardig.

10-maa 2012 ,  02:43
# 11
de^mol:

oh, voor diegenen die het nog niet weten: de^mol reageert alleen op powned en gs onder de nick 'la bailaora', omdat de^mol daar niet meer op kan komen...

10-maa 2012 ,  02:48
# 12
Andre van Delft:

de^mol: ik had niet in de gaten dat "niet" er niet stond.

65-67 jarigen krijgen straks geen AOW meer, maar natuurlijk wel een bijstandsuitkering wanneer ze geen ander inkomen en vermogen hebben. Dit wordt een extra aanmoediging voor veel mensen om de spaarcenten vůůr die tijd in consumptie om te zetten. Dat holt onze economie verder uit.

Een buitengewoon domme en contra-productieve maatregel dus, afgezien nog van de onrechtvaardigheid die je benoemt.

10-maa 2012 ,  02:53
# 13
Frans Groenendijk:

@de^mol Deze week een berichtje in de pers over werklozen van boven de 55. In 2011 was 2% van hen aan een baan gekomen.

10-maa 2012 ,  03:10
# 14
de^mol:

@Andre van Delft
zeker

@Frans Groenendijk
precies. 2%, dus 98% gaat straks 2 jaar langer zijn spaarcentjes opeten.

11-maa 2012 ,  02:21
# 15
Alice:

Toen wij zelfstandig waren, moesten wij verplicht via onze prive ziekten kosten verzekering, ieder 50 gulden per maand extra betalen voor de AOWers en later nog eens ieder 50 gulden per maand extra betalen voor de studenten, ziekenfonds.
Nu kunnen ze voor mij gaan betalen, ik heb al genoeg betaald.

10-apr 2012 ,  12:39
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.