Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De haat tussen soennieten en sjiieten in Egypte
Of: de vanzelfsprekendheid van totalitarisme in de mohammedaanse wereld

Ruim twee jaar geleden schreef ik hier op K&K een nogal lang en diepgravend stuk getiteld Ara­bische lente of moham­me­daanse herfst? Dat was ruim voordat Morsi, als kandidaat president voor de Moslim­Broeder­schap, in de eerste ronde van de verkiezingen maar liefst 25% van de stemmen had verzameld. Dus ook voordat in de tweede ronde meer dan de helft van de Egyptische kiezers thuis bleef, omdat ze slechts de keuze hadden tussen Morsi en iemand van het oude regime.
Zoals veel anderen schreef ik twee jaar geleden natuurlijk ook iets over de dreiging die in dat over­bevolkte land toen al van de Broederschap en de salafisten uitging in de richting van vrouwen en van christenen (Kopten). Zoals weinig anderen wees ik toen terloops op de aanslagen die daarnaast al gepleegd waren op heiligdommen van de soefi's: de groep die je heel kort door de bocht zou kunnen aanduiden als 'katholieke' mohammedanen. Terugkijkend had ik daar eigenlijk meer nadruk op moeten leggen. Zo'n zelfde soort fout wil ik niet nog eens maken. Daarom nu de schijnwerper vol op de gewelddadige dood, enige weken geleden, van sjeik Shehata en enkele andere sjiieten.
»
Dagblad Trouw maakte er melding van. In Volkskrant en NRC was er (in ieder geval online) niets over te vinden. Bij de Telegraaf vond ik wel berichten over een Shehata met dezelfde voornaam, maar die gingen over de voetbaltrainer, niet de vermoorde sjeik.
De stilte rond die moorden en het feit dat het leger Morsi minder dan twee weken later afzette, zijn redenen genoeg om er hier enige aandacht aan te besteden, maar verderop sta ik nog wat uitgebreider stil bij het waarom van mijn nadruk. Er zijn immers heel wat meer verontrustende ontwikkelingen gaande in en rond Egypte. Maar eerst de moorden zelf en de achtergrond ervan.

De gebeurtenissen zelf
De slachtpartij vond plaats in Giza. Een stad ingeklemd
Ik doe een touw om zijn nek. Ik heb nog geen foto van het lijk. Ik heb nog niet geschopt.
tussen de-piramides-van en Cairo. Op een paar kilometer afstand van het inmiddels beroemde Tahrir plein.
Een Nederlands-Vlaams instituut, dat onder andere gelieerd is aan de Leidse Universiteit, heeft er een vestiging.
Ook de Cairo-universiteit is gevestigd in Giza: volgens dit bericht in het NRC, een plaats waar zich Morsi-aanhangers verzamelen.

Buiten Nederland zijn er wel berichten te vinden over de gebeurtenissen. Opvallend (en voor het schrijven van dit stuk wel prettig) is dat de tegenover elkaar staande kampen vrijwel niet van mening verschillen over wat zich feitelijk heeft afgespeeld.
Meer dan duizend mannen trokken, gewapend met slag en steekwapens, op naar het huis van de 66-jarige Hassan Shehata, een controversiële sjiietische prediker. Daar had hij een of andere viering met enkele tientallen sjiietische vrienden en/of volgelingen. Alle aanwezige sjiieten raakten gewond. Shehata zelf en drie anderen werden doodgeslagen en er werd rond gezeuld met hun lijken; we kennen dit soort taferelen uit Gaza en Somalië.
Van die in Giza zijn diverse clips met bewegende beelden te vinden op YouTube. Ze zullen binnenkort wel verwijderd worden. De inhoud van deze clip kan samengevat worden met: 'Ik wil een touw om zijn nek doen. Ik heb nog geen foto van het lijk. Ik heb nog niet geschopt.' De beelden in deze clip zijn van verderaf. Nog duidelijker is te zien dat de lynchpartij voor een deel van het volk ook een 'verzetje' is. De menigte is helemaal niet uniform gekleed in mannenjurk en voorzien van baard. Je ziet zelfs een jongeman in een 'Rinaldo'-shirt.

Martelaar of haatprediker?
Iedereen is het er ook over eens waarom Shehata vermoord werd: om dingen die hij gezegd zou hebben. Het verschil van mening zit hoofdzakelijk in de mate waarin men het een geval van 'eigen schuld' vindt. Een vrij grote overeenkomst eigenlijk met de situatie van 2 november 2004 bij ons, al was er in Amsterdam maar één moordenaar en één slachtoffer.

Maar er zijn meer en belangrijker verschillen.
Klikken op de foto aan het begin van dit stuk leidt naar een videoclip waarin dat perfect in beeld komt.
Voor wat betreft de beelden is hij wat minder rauw dan die van hierboven, dus er is kans dat deze wat langer zichtbaar blijft. Wie echt wil begrijpen wat er problematisch is aan de situatie in de wereld van Mohammed in het algemeen en in Egypte in het bijzonder, raad ik aan toch nu maar gelijk te gaan kijken.
De man die het geupload heeft, noemt zichzelf 'LeftShia4Good': hij was dus eerst sjiiet en is nu soenniet geworden. Een van de eerste dingen die hij over de vermoorde sjiietische sjeik vermeldt is dat die ex-soenniet was!
De bedoeling van de video ligt er dik bovenop.
Duizend keer haatdragender dan Geert Wilders

Vanuit het sjiietische Iran wordt Shehata afgeschilderd als moderate, als een 'gematigd volgeling van Mohammed' dus, gestorven als martelaar in handen van de onverbeterlijke soennieten.
Meneer de ex-sjiiet zet daartegenover allerlei haatdragende uitspraken van Shehata. Met geluid en beeld. Wanneer de vertalingen kloppen, zijn ze grover en vooral gerichter dan de grofste uitlatingen van Theo van Gogh. Je gaat echt geloven dat die Shehata een haatprediker of toch in ieder geval een provocateur was. Duizend keer haatdragender dan Geert Wilders en vele malen provocerender dan Martien Pennings.

Het clipje onthult echter minstens evenveel over de maker.
De kreet onder het lijk, 'May the curse/wrath of Allah be upon me if I'm a liar', is een uitdrukking die door 'islamgeleerden' van verschillende richtingen wordt gebruikt om hun woorden kracht bij te zetten.
LeftShia4Good laat ook zien dat de kreet niet alleen door Shehata maar ook door soennieten gebruikt wordt. Het geluid van Shehata die dit roept, heeft de maker gecombineerd met de afbeelding van de vermoorde sjeik. En niet een keer, maar vele malen en met een soort echo van geluid en beeld. De boodschap is helder: pak aan, nu ben je vermoord, dáár heb je je vloek/woede van Allah.

En waar gaat het eigenlijk helemaal om?
Shehata gaat tekeer tegen de allereerste volgelingen van Mohammed, zelfs tegen de 'moeder van de gelovigen', Aïsha.
De manier waarop Leftshia4good dat in beeld brengt is op zichzelf weer veelzeggend:
Hij vindt het blijk­baar nodig om Aïsha in bescher­ming te nemen tegen de aanval en dat doet hij dan door in herinne­ring te brengen dat Moham­med nooit van haar geschei­den is.

Tja, wat moet je daar aan toe­voegen of tegenin brengen?

Maar waarom doet die Shehata dat eigenlijk, uitvallen naar die Aïsha, haar vader en nog wat andere 7e eeuwse volgelingen van Moham­med?
Mensen die niets moeten hebben van de leer van Moham­med beschouwen Aïsha vooral als slachtoffer van de machtswellust en pedofilie van Moham­med en het feit dat ze later een invloedrijke rol ging spelen als het ultieme voorbeeld van het zogenaamde 'Stockholm syndroom'.
Om te begrijpen waarom de sjiiet Shehata haar uitscheldt, moet je iets weten van de aard van de tegenstellingen tussen soennieten en sjiieten.
De scheldpartij van Shehata gaat terug naar de begintijd van het mohammedanisme en daarmee naar de begintijd van de strijd tussen sjiieten en soennieten.

Alleenheerschappij
Afgezien van enkele pietluttigheden gaat het langstlopende conflict van de wereld maar over één echt strijdpunt: wie moet er na de dood van Mohammed zelf, de absolute heerser zijn over alle gedrag en alle gedachten van alle volgelingen en eigenlijk van de hele mensheid?

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat dit echt hetgene is waar de strijd over ging en steeds is gegaan.

De sjiieten zijn in die tegenstelling een soort 'monarchisten': de nieuwe tiran moet direct afstammen van Mohammed zelf. De soennieten dachten er anders over. Zij vonden dat de eerste en beste volgelingen Mohammed moesten opvolgen. Een van de eerste volgelingen en beste vrienden van Moham­med was Abu-Bakr. Deze figuur was zo enthousiast over de Leider dat hij hem zijn dochtertje ten huwelijk gaf toen dat meisje 6 jaar was. Ja, dezelfde Aïsha. Abu-Bakr werd de eerste opvolger van Mohammed.

Leftshia4good duidt de sjiieten aan als safaviden: soennitische soefi's in Perzië die sjiiet werden, eeuwen geleden. Dit soort omwentelingen hebben vaker plaatsgevonden. Zelden stond die omwenteling voor een herziening van de leer, meestal was het een onderdeel van de strijd om de macht.

De ironie wil dat Egypte ook enige tijd onder sjiietisch bewind heeft gestaan en dat net in die tijd er vanuit Egypte weer een grotere bijdrage geleverd werd aan de oorlog tegen de ongelovigen, tegen Europa. Naar deze prestaties wordt dan weer trots verwezen in reacties onder allerlei filmpjes van en over deze slachtpartij.
En je vindt dit soort commentaar in allerlei variaties:
I hoped those ignorant Whahabi Salafis would have dragged the Israili aambassador in Cairo instead of lynching those innocent men. But, no those Salafis and their allies the Jews and west are after destroying our Islamic Ummah killing and butchering muslims in Egypt, Syria, Lebanon, Iraq, Pakistan, …
Mohammad peace be on him and his family is the messenger of Mercy and Compassion.

Ja natuurlijk: vrede. Vrede tussen soennieten en sjiieten zodat we samen oorlog kunnen voeren tegen de Joden.

De overeenkomst tussen Qaradawi en de Egyptische generaals
Een van de meest weerzinwekkende vertegenwoordigers van het hedendaagse mohammedanisme is het voormalige idool van Ahmed Marcouch, Yusuf Qaradawi. In een artikel over genitale verminking van vrouwen noemde ik Marc Dutroux een koorknaap in vergelijking met deze smeerlap. Ik sta nog steeds achter die uitspraak. Qaradawi is echter niet dom en is nog geslepener dan Tariq Ramadan.
Hij denkt al vele tientallen jaren na over manieren om het mohammedanisme wereldwijd overheersend te maken. Hij heeft zich uiteraard ook uitgelaten over de tegenstelling tussen sjiieten en soennieten. Deze clip stamt uit augustus 2006:
Hij legt uit dat hij er voorstander van is dat soennieten en sjiieten elkaar niet verket­teren.
Er is echter een grote maar.
Wanneer in een land een van beide stro­mingen de baas is, mag de andere stroming beslist niet pro­beren daar aan­hangers te krijgen. Anders krijg je volgens hem on­ver­mijde­lijk de burger­oorlog en einde­loze slacht­partijen van de afbeelding hierboven.
Wat de westerse media en de atheïstische twitteraars in de mohammedaanse landen niet willen zien en waar de Egyptische generaals niet omheen willen en kunnen kijken, wordt door Qaradawi 'theoretisch onderbouwd': geweld ligt bij ons moham­medanen onherroepelijk in het verlengde van heftig debat. Het debat moet dus krachtig onderdrukt worden.
Ook de doodstraf heeft een plaats in het onderdrukken van het debat.
Dit beeldje uit de video van LeftShia4Good vat het mooi samen: sjiieten en soennieten zijn hierover eensgezind: maak ze dood. De onderste tekst is van een (sjiietische) ayatollah, de bovenste van hemzelf. In de clip maakt LeftShia4Good er zelfs nog een grap over.

Waarom deze nadruk?
Ik schreef al dat er heel wat meer verontrustende ontwikkelingen gaande zijn in en rond Egypte.
Voor het eerst in 1600 jaar
Ik noem er een paar.
Morsi werd afgezet door het leger. In reactie daarop worden kerken, scholen en andere christelijke instellingen aangevallen. Hier een overzicht.
Voor het eerst in 1600 jaar werd in het klooster van de Maagd Maria en de Priester Ibram deze zondag geen dienst gehouden.
Voor de meeste westerse politici en media maakt dit allemaal niets uit. Zoals het lot van de christenen en Koerden in Syrië hen ook nauwelijks raakt.
De Joden/Israël worden ervan beschuldigd achter beide kampen in het conflict in Egypte te staan. De anti Morsi-beweging Tamarod, heeft het voortouw genomen bij een initiatief om het vredesverdrag met Israël op te zeggen.
is die 'voedings­bodem' gewoon het tirannieke, totalitaire hart van de leer zelf
De Turkse premier Erdogan heeft ook al laten weten dat het conflict in Egypte de schuld is van Israël.
Voor de meeste westerse politici en media maakt dit allemaal niets uit.
In navolging van Hamas nemen de Moslimbroeders kleine kinderen mee wanneer ze gewelddadige confrontaties aangaan met leger en politie.
De Syrische 'opstandelingen' verhuizen hun hoofdkwartier van Egypte naar Turkije.
Het masker van de MoslimBroeders en de salafisten zakt af en toe weg.

De meeste westerse politici en media kijken dan toevallig net even de andere kant uit.
Sterker nog:
de EU-top en die rare snuiter van de VN kiezen goed beschouwd gewoon partij voor de Moslim­Broeders.
In de VS doet niet alleen Obama dat, -dat zou Ben­ghazi-gate eventueel kunnen verklaren- maar ook de meeste Repu­bli­keinen in de VS maken de verkeerde keuzes.

In bijna alle kwesties waarin een nuchter mens iets proble­matisch of bloed­dorstigs waarneemt en de leer van Mohammed daar mogelijk een rol in vervult, staan de meeste westerse politici en media klaar om op een andere oorzaak te wijzen. Vaak een of ander verhaal over een 'voedingsbodem'.

Bij deze confrontatie tussen sjiieten en soennieten is die 'voedingsbodem' het tirannieke, totalitaire hart van de leer zelf.
Daar is gewoon niet onderuit te komen.  
P.S.: In Bangla Desh is de Egyptische ambassade voorlopig gesloten vanwege Broederschap-dreigementen.

Frans Groenendijk,  21-08-2013          

Reacties
# 1
Tommie:

Obama, Ashton en Timmermans glijden in het ravijn van de verkeerde kant van de geschiedenis. Wat een kennisgebrek, welk een onkunde, quels intelligences fatalement mal dirigés.

21-aug 2013 ,  09:09
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.