Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De minister en de basisschool

Onze Minister van Onderwijs wil dat alle kinderen die van de basisschool afkomen kunnen lezen schrijven en rekenen. Dat is een minimumvoorwaarde voor vervolgonderwijs en later voor een baan.
Noor Hartsuiker, muziekjuffrouw en pedagoge, protesteert in de Volkskrant, 6/10/11. Zij vindt dit soort dwang voor kinderen en leerkrachten onbetamelijk en merkt op dat door het hoger leggen van de lat de kinderen niet noodzakelijk beter gaan presteren. Voor ieder kind met een IQ van 120 staat een ander met een IQ van 80 en of de minister daar wel rekening mee wil houden. Het is een verontwaardigd en daarom nogal Nederlands betoog. Maar er staat iets in waar de minister en haar adviseurs over na zouden horen te denken.
»
Dat is dat tegenover een kind met 120 altijd een kind staat met 80 als het gemiddelde IQ van kinderen tenminste 100 is. Wat Hartsuiker er mee bedoelt is dat op de basisschool kinderen zitten met heel uiteenlopende begaafdheid. Dat maakt het lesgeven lastig en die situatie wordt er niet gemakkelijker door als een flink deel van die kinderen ook nog eens een taalachterstand hebben.
Als taalvaardigheid, d.w.z. behoorlijk Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven en een minimum aan cijfervaardigheid de hoogste prioriteit hebben voor de minister
is het veld er niet voor opgeleid en beheerst een flink deel van de leerkrachten zelf taal en rekenen onvoldoende
dan zal ze het basisonderwijs daarop af moeten stemmen.
Dat gebeurt niet door de leerkrachten daar een nieuwe opdracht te geven: ‘zorg dat de kinderen het navolgende aan het einde van de basisschool beheersen’ en het dan aan het veld over te laten om er voor te zorgen dat het ook gebeurt.
In de eerste plaats is het veld het daar niet mee eens en vindt het andere dingen belangrijker.
In de tweede plaats is het veld er niet voor opgeleid en beheerst een flink deel van de leerkrachten zelf taal en rekenen onvoldoende. In de derde plaats is de samenstelling van de klassen te divers en zijn de klassen te groot om dit soort onderwijs met succes te kunnen geven.
Aan de andere kant zijn er in Nederland maar twee belangrijke instrumenten van integratie, dat zijn de scholen en dat is het werk.
Wie gaat differentiëren in de scholen, wat voor de hand zou liggen, zal automatisch tot op grote hoogte allochtonen en autochtonen van elkaar scheiden.
zal de minister wat moeten doen aan de Pabo’s

Daar staat tegenover dat als allochtonen na de basisschool het Nederlands beheersen hun kansen op effectief vervolgonderwijs en een baan sterk toenemen. In beide gevallen, met geïntegreerde en met gescheiden basisscholen zal de minister wat moeten doen aan de Pabo’s waar de leerkrachten worden opgeleid. Wie kinderen wil leren lezen en schrijven zal het eerst zelf perfect moeten beheersen en dat niet alleen. De leerkrachten moet ook weten hoe moeilijke gevallen moeten worden aangepakt. Het moet hun worden bijgebracht wie kan profiteren van groepsonderricht en wie meer persoonlijke aandacht nodig heeft en hoe ze dat moeten aanpakken. Sommige leerkrachten weten dat intuïtief maar lang niet allemaal. De Pabo’s hebben ooit een ideologisch soort onderwijs gegeven en ze ondervinden daar nog steeds de naweeën van.
De minister geeft heldere opdrachten aan het basisonderwijs en dat valt in haar te prijzen. Dan moet ze ook de basisscholen de middelen verschaffen om
dat een flinke groep de basisschool nooit zal verlaten kan niet de bedoeling van de minister zijn
die opdrachten te kunnen uitvoeren. Dat betekent niet in de eerste plaats meer geld maar vooral een andere en betere organisatie. Daarbij zal de ministerraad niettemin moeten beslissen en het parlement moeten goedkeuren dat de opleiding op basisscholen de hoogste prioriteit krijgt in het geheel van de overheidsuitgaven. Daar zal men uitzendingen naar Afghanistan en steun aan de Arabische Lente voor moeten laten vallen. Desnoods moet men het er voor over hebben om minder geld aan de zorg te gaan uitgeven of aan het verbreden van de A-wegen.
Op zich is het een terechte eis dat iedereen die van de basisschool afkomt moeten kunnen lezen, schrijven en rekenen maar voorlopig betekent dat alleen dat een flinke groep de basisschool nooit zal verlaten en dat kan niet de bedoeling van de minister zijn.
Dat kinderen naast basisvaardigheden ook nog andere dingen moeten leren en dat ze bij voorkeur op de basisschool een leuke tijd moeten hebben, dat kan Hartsuiker worden toegegeven. Maar dat neemt niet weg dat de minister gelijk heeft. Die basisvaardigheden zijn wel noodzakelijk en horen daarom prioriteit te krijgen.  
Gisteren al op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  07-10-2011          

Reacties
# 1
marie:

What if, Toon, dat een toestroom van met laag IQ begiftigden al die fraaie doelstellingen om zeep helpt ?

07-okt 2011 ,  11:57
# 2
toon kasdorp:

de efficiency van het systeem en de beheersing van de kosten zou het ten goede komen als men zou differentiëren naar geschiktheid. Laag begaafden horen sowieso zo goed mogelijk primair onderwijs te krijgen maar niet noodzakelijk tezamen met andere leerlingen die niet dezelfde intensieve begeleiding nodig hebben.

08-okt 2011 ,  02:39
# 3
Paardestaart:

Nou zeg- we hebben toch LOM-scholen??

08-okt 2011 ,  05:02
# 4
toon kasdorp:

precies! en die moeten we dus houden!

08-okt 2011 ,  08:09
# 5
Peter van Schie:

We hebben al heel lang geen LOM-scholen meer. Al jaren hebben we Speciaal BasisOnderwijs, onderverdeeld in 'clusters' voor de verschillende categorieen. De zogenaamde rugzakjes (een soort PGB) zorgen ervoor dat kinderen met bepaalde stoornissen of beperkingen gewoon op de basisscool zitten.

08-okt 2011 ,  11:19
# 6
Frans Groenendijk:

Hoe die scholen precies heten doet er weinig toe. Het voortdurende veranderen van namen, om de aller- allernieuwste 'inzichten' tot uitdrukking te brengen- is een uitdrukking van hoe slecht management / besturen functioneren in een sector.
De rugzak-ideologie doet er wel toe. Een van de redenen waarom ik nog een zekere sympathie heb voor de SP is vanwege hun verzet daartegen. Het geld van de rugzakken is nauwelijks genoeg voor de administratie en controle ervan. Extra aandacht voor de leerlingen is niet gegarandeerd.
Een andere kwestie is natuurlijk dat we goed onderscheid moeten blijven maken tussen uitdagingen die te maken hebben met laag IQ (of zeer laag EQ) van leerlingen ten opzichte van de problemen waar de samenleving mee wordt opgezadeld doordat kinderen bijna doelbewust op (taal)achterstand worden gezet door hun ouders.
In een discussie met Amsterdamse PvdA-ers heb ik nog wel eens geopperd dat kinderen met te grote achterstand bij de aanvang van de basisschool dan naar een schakelklas moeten. Wanneer de achterstand het gevolg is van de (politieke) keuze van de ouders zullen die daarzelf voor moeten dokken.
Een ding is dat de maatschappij als geheel opgezadeld wordt door het streven van allochtonen en marxistoïden integratie tegen te werken, een ander ding is dat individuele kinderen (klasgenoten) daar ook nog eens de dupe van worden.
Overigens hebben we inmiddels toch al weer een hele tijd allerlei vormen van 'voorschools onderwijs'. Er is wat voor te zeggen maar mijn indruk is dat de insteek van dat onderwijs is dat de geconstateerde achterstand als een vanzelfsprekend gegeven wordt beschouwd.

08-okt 2011 ,  12:57
# 7
Ester Lositas:

In het stuk staat dat leraren om goed onderwijs te kunnen geven, zelf
1. de taal goed moeten beheersen (en dat is vaak niet het geval)
2. moeten kunnen omgaan met moeilijke gevallen.

Ik zou hieraan willen toevoegen
3. Zich gesteund weten door de politiek. Dat is te weinig het geval als gevolg van het feit dat elke minister van Onderwijs weer zijn naam wil verbinden aan een Onderwijs-hervorming, wat meestal betekent nog omvangrijkere lesplanning en lesdoelen en het bijhouden van leerlingdossiers. Maar ook meer algemeen is het beleid vooral gericht op sociale acceptatie in de klas van al die verschillende etnische achtergronden en te weinig op het presteren en het ontwikkelen van de capaciteiten van het kind. Vooral het laatste wordt wel met de mond beleden, maar wordt in de praktijk geofferd aan de sociale acceptatie, terwijl de prioriteit naar mijn idee andersom zou moeten zijn.

4. Gebrek aan autoriteit. Nog steeds heeft het anti-autoritaire denken de overhand en dit maakt het functioneren van de leraar alleen maar moeilijker. Een leraar moet nu vooral groepsprocessen coachen en lesdoelen halen. Een docent die weet dat hij autoriteit heeft in de klas en daarin gesteund wordt door de leiding en de politiek, kan zich meer met de hoofdtaak van het onderwijs bezig houden, namelijk het overbrengen van kennis.

09-okt 2011 ,  11:33
# 8
toon kasdorp:

Helemaal eens. Nieuwe veranderingen zouden er alleen nog maar moeten komen als ze meteen ook fundamenteel zijn en het gebrek aan steun van de schoolleiding voor de individuele leraren is een van de fundamentele gebreken in het huidige onderwijs

09-okt 2011 ,  11:46
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.