Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De overheid als probleem

Zijn de overheid en de publieke sector een deel van de oplossing of van het probleem?
Deze vraag beantwoordt Pieter Hilhorst van De Volkskrant en met hem links Nederland in de oplossingsrichting en de Telegraaf en rechts Nederland in de probleemrichting. Rechts ziet het als volgt. Vrijwel alles zou beter gaan in Nederland als de overheid een stap terug zou doen en zich zou concentreren op de terreinen waar haar optreden onmisbaar is.
»
Er zijn maar weinig samenlevingsproblemen die top down kunnen worden opgelost en die enkelen die er zijn komen niet aan de beurt omdat de overheid het te druk heeft met andere dingen.
Een linkse overheid staat de mensen in de weg bij het vinden van bottom up solutions, die vaak beter werken. Ook het smijten met geld naar problemen brengt meestal weinig of geen verbetering. Het kunnen beschikken over ongelimiteerde middelen leidt zelden tot een verbetering van de kwaliteit. Het is juist minder geld dat dwingt tot efficiency.
Het Nederlandse leger is nu kleiner en beter dan het ooit geweest is in de tijd van de koude oorlog. Dat is het gevolg van de afschaffing van de dienstplicht en een reorganisatie die nodig werd door de bezuinigingen.
De zorg, het onderwijs en de welzijnswereld zitten in de knel, niet omdat daar te weinig belastinggeld aan wordt besteed, maar omdat de organisatie bij de overheid in verkeerde handen is gebleken. Vergelijkt men het geld dat in Nederland aan deze overheidstaken wordt besteed met elders dan is de prijs/kwaliteit verhouding van zorg, onderwijs en welzijn hier slecht.
83,8 Miljard euro bedroegen de zorguitgaven in 2009, terwijl het bruto nationaal product tegen marktprijzen in hetzelfde jaar ongeveer ongeveer 572 miljard bedroeg. 14,6% Van het nationaal inkomen, dus. Zij zijn sindsdien gestegen in absolute zin en als percentage van het nationaal inkomen. Uitsluitend in landen met een volledig gesocialiseerde zorg, als het Verenigd Koningrijk, is de zorg nog slechter georganiseerd, zowel naar objectieve maatstaven gemeten als in de perceptie van de bevolking.
Een van de politieke ideeën van Fortuyn waar geen aandacht aan besteed is, is een stop op de verhoging van de uitgaven in de zorg totdat men duidelijk had waar de besteding van extra geld ook tot betere resultaten zou kunnen leiden. Van zorg had de man echt verstand en hij achtte het niet uitgesloten dat een reorganisatie op basis van efficiency in plaats van op ideologische gronden niet alleen tot kostenbesparingen zou leiden maar ook tot verbetering van de kwaliteit.
Voor onderwijs ligt dat niet helemaal hetzelfde. Met name op de salarissen en de opleidingen van de leraren is meer bezuinigd dan verantwoord is en terecht wil men daar wat aan gaan doen. Maar ook het onderwijs lijdt aan een gebrekkige organisatie en een ongelukkige ideologisering van de doelstellingen, die door extra geld niet vanzelf weer ongedaan zullen worden gemaakt.
De kosten van de zorg liggen voor een deel bij de overheid en voor een deel bij de verzekeringsmaatschappijen, die onder controle van de overheid voor de financiering zorgen. De premies voor de ziektekostenverzekering en de AWBZ vormen ook voor gezonde mensen een substantieel deel van hun gezinsbudget, beduidend groter in het algemeen dan de kosten van de duurzame consumptie artikelen.
De tegenstelling die linkse mensen vaak creëren tussen hun standpunt en dat van hun rechtse medeburgers is een valse tegenstelling.
Iedereen wil goed onderwijs voor zijn kinderen en kleinkinderen en goede zorg voor zijn ouders, maar waar men het niet over eens wordt is de weg waarlangs kwaliteitsverbetering kan worden bereikt.

Voor een rechtse Nederlander staat vast dat als een oprecht socialist moet kiezen tussen een gelijke, maar slechtere zorg voor iedereen en een ongelijke maar betere zorg voor iedereen, zoals die bijvoorbeeld in Zwitserland bestaat, dat hij dan kiest voor de gelijkheid. Ook als dat voor de minder bedeelden in de samenleving het soort zorg oplevert dat men in Engeland kent. Dat is het werkelijke verschil tussen links en rechts.

De recente bemoeienis van de overheid met de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden is een logisch gevolg van de top down organisatie van de samenleving. Maar welzijnzorg van de overheid voor kinderen van ouders die verstek hebben laten gaan, dat is dweilen met de kraan open. Slecht opgevoede kinderen vormen een disproportionele belasting van het onderwijs en de welzijnsorganisaties. Het verwijderen van de rotte appels uit de scholen en welzijnsinstituten zou de efficiency ervan sterk verbeteren, zonder dat het een evenredige schade zou toebrengen aan de opvoeding van de betrokken kinderen. Die zouden in speciaal voor hen ingerichte instituten kunnen worden ondergebracht, waar ze alleen elkaar tot last zouden zijn.
De ouders zelf opvoeden, zoals het kabinet Balkenende scheen te willen is onmogelijk gebleken. De bureaucratische bemoeienis die er een noodzakelijk onderdeel van is is onverdraaglijk. De overheid is er om de leden van de samenleving die anderen tot last zijn te corrigeren en desnoods uit de samenleving te verwijderen, maar niet om de burgers te betuttelen.

Links heeft kritiek op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente en rechts op de huursubsidie die beide op hun eigen wijze de woningmarkt versjteren. De discriminatie van huurders, die hun woonlasten niet mogen aftrekken tegenover huiseigenaren die dat wel mogen slaat inderdaad nergens op. De overheid hoort rechtsgelijkheid te bieden aan alle burgers. Maar dat de overheid huiseigenaren zou subsidiëren, zoals men bij links wil volhouden, is ook niet waar. Minder belasting betalen is geen overheidssubsidie, het is gewoon minder subsidie aan de overheid. De volgende stap in de linkse redenering, dat rijke mensen bij gelijke aftrek een hogere subsidie krijgen dan armere, bewijst hoe fout deze gedachtegang is.
Consequente aanhangers zouden dan immers iedere progressie in de inkomstenbelasting moeten afschaffen, waardoor al deze vormen van “subsidie” vanzelf zouden verdwijnen, maar achter die consequentie staat men dan weer niet.

Een overheid die zoveel op haar bordje heeft als bij ons kan niet efficiënt werken en zij doet dat ook niet. Omdat ze boter op haar hoofd heeft en de kiezer vreest gebeuren er allerlei dingen niet waar men van weet dat ze noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, zoals de herziening van het ontslagrecht en de aanpak van de files. Terecht constateert Hilhorst dat men liever niks fout doet dan iets goeds. Maar dat schip wordt op den duur door de wal gekeerd. Daar kun je op wachten.  
Het stuk verscheen vandaag ook op de eigen webstek van Toon.

Toon Kasdorp,  02-07-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Wederom een stuk naar mijn hart van Toon.
Ik ben zeer te spreken over het hameren op 'ideologisering van de doelstellingen in het onderwijs' als probleem en het onderscheiden van de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse overheidsuitgaven.

Ik heb alleen wat twijfel bij zijn bewering dat het Nederlandse leger nu "beter is dan het ooit geweest is in de tijd van de Koude Oorlog"

02-jul 2011 ,  10:46
# 2
trias politica:

Goed stuk. Inderdaad men doet liever niks fout dan het risico te nemen iets goed te doen.
Wijlen Fortuyn had goede ideeen. Die over de zorg niet in het minst. Als het kabinet zo vol is van eigen verantwoordelijkheid willen en durven nemen van de burgers, dan zal zij zelf ook het goede voorbeeld moeten geven.

02-jul 2011 ,  05:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.