Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (5)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel vijf van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten kwam eindelijk het oordeel van de universiteit.

»
Begin augustus kwam ik terug van vakantie. Ik informeerde bij het Bestuursbureau Juridische Zaken van de universiteit waar het oordeel bleef over mijn klacht. Het bleek dat degene die mijn klacht tegen Berger behandelde, een tijd afwezig was geweest, en dat het daarom allemaal zo lang had geduurd. Een paar weken later zond de Rector Magnificus een brief aan mij:


Datum 15 augustus 2011

Geachte heer Van Delft,

Op 25 februari 2010 heeft u een klaagschrift ingediend wegens vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Op 6 juni 2011 heeft de Commissie Wetenschappelijke lntegriteit ('de Commissie') haar advies vastgesteld. Een afschrift van het advies is bijgevoegd.

Het College van Bestuur ziet, na bestudering van het advies van de Commissie, geen aanleiding om af te wijken van het advies van de Commissie en de gronden waarop het
advies is gebaseerd.

Wij hebben derhalve besloten met overneming van de gronden waarop dit advies is gebaseerd uw klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat uw klacht niet in behandeling wordt genomen.

Hoogachtend,

Het College van Bestuur

Prof. mr P.F. van der Heijden,
Rector Magnificus & Voorzitter

lndien u zich niet met de uitspraak van het College van Bestuur kan verenigen, staat voor u de mogelijkheid open het oordeel te vragen van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke lntegriteit (LOWI), Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam.


Van de website van de universiteit neem ik het advies van de Commissie over. Om geen gegevens over personen te laten lekken zijn daarin enkele details gewist:


Commissie Wetenschappelijke Integriteit

A D V I E S
Zaak: CWI 2 0 1 1 - 2
inzake de klacht ingediend door
Klager: …… tegen Beklaagde ……


Het verloop van de procedure

Op ……2011 heeft …… ('Klager'), een klaagschrift tegen …… (‘Beklaagde’) ingediend wegens vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

Bij brief van ……2011 is de ontvangst van de klacht bevestigd en is verzocht de klacht nader schriftelijk te onderbouwen. Vanwege een foutieve adressering is de brief van
……2011 op ……2011 nogmaals verzonden.
Bij brief van ……2011 heeft Klager zijn klacht toegelicht.

De klacht luidt als volgt.
Beklaagde heeft meerdere malen gezegd dat ……voor 95% gelijk is aan Nederlands recht. Beklaagde heeft deze stelling, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe van Klager, niet onderbouwd. Klager is van mening dat deze uitspraken in strijd zijn met de waarheid. Nu Beklaagde de …… vergoeilijkt en politici en opinieleiders de uitspraken serieus nemen, richt Beklaagde naar zeggen van Klager met zijn uitspraken maatschappelijke schade aan. Beklaagde handelt naar de mening van Klager niet integer.

Ontvankelijkheid

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (‘Commissie’) is krachtens artikel 6 lid 2 van Regeling wetenschappelijke integriteit Universiteit Leiden ('Regeling') belast met de advisering van het College van Bestuur ter zake van klachten met betrekking tot vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit gepleegd bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de Universiteit Leiden dan wel gepleegd door een medewerker van de Universiteit Leiden bij de uitoefening van zijn of haar functie, waarvoor zij/hij door de universiteit is aangesteld.

Ingevolge artikel 8 lid 3, onder b van de Regeling kan het College van Bestuur na verkregen advies van de commissie wetenschappelijke integriteit beslissen dat de klacht niet in behandeling wordt genomen indien zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan vijf jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

De Commissie constateert dat de klacht is gebaseerd op uitspraken die te lezen zijn in krantenartikelen ……

Het is de Commissie gebleken dat Klager op ……2008 in dienst is getreden bij de Universiteit Leiden. Niet is gebleken dat Klager ten tijde van de uitspraken op andere wijze aan de Universiteit Leiden verbonden is geweest.

De Commissie overweegt dat Beklaagde op het moment dat de uitspraken zijn gepubliceerd, geen medewerker was van de Universiteit Leiden en dat eveneens niet is gebleken dat de vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit is gepleegd bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de Universiteit Leiden.

De Commissie overweegt voorts dat klacht van ……2011 betrekking heeft op een gedraging die langer dan vijf jaar voor indiening heeft plaatsgevonden.

Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat zowel op grond van artikel 6 lid 2 van de Regeling, alsook op grond van artikel 8 lid 3 onder b van de Regeling, Klager in zijn klaagschrift niet-ontvankelijk is.

Advies van de Commissie

Gelet op het vorenstaande heeft de Commissie afgezien van het houden van een hoorzitting en adviseert zij het College van Bestuur Klager in zijn klaagschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld op …………. 2011.

Namens de Commissie,

prof. mr. J.H. Nieuwenhuis
Voorzitter

mr. W.J. de Wit
Secretaris


Een beetje laf oordeel: het is allemaal zo lang geleden... Maar klopte dat wel? Ik had geklaagd over de weigering van Berger, begin 2011, om zijn uitspraken te onderbouwen dan wel in te trekken. Ik besloot bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing. Volgende week daarover meer.  

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  10-02-2012          

Reacties
# 1
cornelissen:

Het nadeel van feuilletons is net als bij tv series: de cliffhangers worden op een gegeven moment te geforceerd. De aandacht verslapt dan. Jammer.

10-feb 2012 ,  08:23
# 2
Frans Groenendijk:

Wat het meest pijnlijke is aan de opstelling van CvB en commissie integriteit is de ontstellend legalistisch-bureaucratische insteek. Ze beginnen erover dat de uitspraken waar door Andre naar verwezen wordt als het ware 'verjaard' zijn of niets te maken hebben met zijn aanstelling aan de universiteit.
Dit filmpje, waarin Berger de meest absurde uitspraken doet</a> werd echter eind december 2009 op de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat was slechts enkele maanden voor de eerste brief aan het CvB.
CvB en de commissie integriteit zijn totaal niet bezorgd over het imago van de universiteit of van de wetenschap.

11-feb 2012 ,  03:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.