Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een buiging voor de ouders van Abdul Jabbar van der Ven
"Dus mij wens je geen vrede toe?"

Met toegift: De zitplaatsen voor gentlemen.
Afgelopen zondag was er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst over 'De toekomst van de islam in Nederland'. Ondertitel: 'Islam vs. Westerse Waarden'. Dankzij uitgever René van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht, beleefde ik een werkelijk buiten­gewoon leerzame avond met optredens van Okay Pala, voorman van de Nederlandse afdeling van de HUT, Abdul Jabbar van der Ven en Hans Jansen. Er waren nog zo'n 150 mensen in de zaal, die veel hebben kunnen leren van de voorstelling. Die voorstelling beperkte zich overigens niet tot het officiële programma in de grote zaal, daarover misschien een andere keer.
In de zaal zelf was er vooral veel te leren over de manier waarop en de reden waarom de beide volgelingen van Mohammed niet ingingen op de vragen van Van Praag. Zelden zag ik de clash of civilizations zo helder in beeld. Wel jammer: dat 'in beeld' mag hier niet gelezen worden als 'gefilmd'. Yoeri Albrecht begon de avond namelijk met te vertellen dat filmen niet mocht. (Update: zie de noot onderaan)Normaliter zorgt De Balie zelfs zelf voor een live-stream van de debatten die bij hen gevoerd worden: een soort service aan de Nederlandse bevolking. Voor deze keer leverde men deze service niet! Gelukkig is niet iedereen ervan overtuigd dat Yoeri Albrechts' wil wet is. Ik ving in ieder geval op dat iemand integrale geluidsopnames gemaakt heeft van het complete, onthullende gebeuren. Ik hoop dat de kwaliteit van dat geluid goed is. Als dat het geval is, probeer ik het zo snel mogelijk hier op deze webstek 'ten gehore' te krijgen. Enerzijds ter lering ende vermaak, anderzijds als mijn service aan de AIVD en politici met gevoel voor verantwoordelijkheid.
»
Een jongeman houdt niet zijn mond
De merkwaardige titel van dit stuk verwijst naar wat in mijn ogen het hoogtepunt van de avond was. De voorzet daarvoor werd gegeven door een 21-jarige jongeman met moham­medaans-funda­menta­listische outfit. Hij was een van de eerste bezoekers die van de gespreksleider het woord kreeg.
een taak voor de politie in Leiden, die in moet staan voor de veilig­heid van professor Ellian

Later hoorde ik van iemand dat dit tevens een van de bekendste bedreigers is van Afshin Ellian. Ik heb dat niet verder nagetrokken: dat lijkt me een taak voor de politie in Leiden, die in moet staan voor de veiligheid van professor Ellian.
De jongeman begon met een uitgebreid verhaal, dat volstrekt niet ter zake leek te doen en dat doorspekt was met Arabische woorden en zinnetjes. Toen verschillende mensen, waaronder ikzelf, zachtjes begonnen te morren over het feit dat hij geen vraag stelde, siste de ongeveer 21-jarige jongeman met moham­medaans-funda­menta­listische outfit op de stoel naast me, dat dit een begroeting was.

René van Praag die het, achteraf gezien, werkelijk voortreffelijk deed als gespreks­leider, luisterde aandachtiger naar de woorden van de jongeman dan ik. Hij begreep dat de inhoud van die begroeting beslist wel ter zake deed. De jongeman wenste namelijk iedereen vrede toe die moham­medaan was en iedereen die het juiste gebed bad. "Dus mij wens je geen vrede toe?", vroeg Van Praag. Dat was midden in de roos. Want heel kort daarna legde de jongeman uit dat de moham­medanen twéé middelen ter beschikking hebben om hun agenda erdoor te krijgen: bekering en heilige oorlog (hij gebruikte daarvoor als vanzelfsprekend de Arabische woorden dawaah en jihad). Hij wilde naar voren brengen dat Pala en Van der Ven daar zo weinig open over waren. Misschien had de jongeman niet gelezen wat een vriend van Van der Ven een paar dagen eerder op diens Facebook-pagina schreef:
Ekrem Hökelekli "K denk dat 9 van de 10 die er komt van de broeders beter zijn mond kan houden.

De meer dan voortreffelijke Hans Jansen, die net daarvoor nog net had gedaan alsof hij in slaap gesukkeld was, haakte alert in op de opmerking van de jongeman. Hij herhaalde zijn opmerking dat hij zich ook zou schamen voor een gedachtegoed als dat van shari'a, maar dat het toch wel wat laf was dat mensen die nota bene in naam van dat gedachtegoed in de schijnwerpers stappen, er alsmaar omheen blijven draaien.

Mijn buiging
Het moet een hard gelag zijn voor een Nederlandse vader en moeder om mee te maken dat hun zoon de voornaam, die ze liefdevol voor hem uitgekozen hebben,
een soort tegenvraag aan Hans Jansen die een opmerkelijke bekentenis inhield
verruilt voor woor­den uit een vreemde taal *).
Dat hun zoon vervolgens decennia­lang zich steeds verder inwerkt in een gedachte­goed dat vijandig staat tegenover het onze.
Een zoon voor wie liegen en ophitsen van eenvoudige mensen een tweede natuur lijkt te zijn geworden.
Maar zie, in reactie op de prikkelende vragen van Jansen, bleek dat Van der Ven de kern van eerlijkheid, van fatsoen, die hij ooit van thuis meekreeg, nog steeds niet helemaal kwijt is.
Hij kwam met een soort tegenvraag aan Hans Jansen die een opmerkelijke bekentenis inhield: "Wanneer jij voor een zaal in Saoedi-Arabië zou spreken zou je toch ook niet zeggen wat je hier zegt? En als je het wel deed zou je een dwaas zijn". Hij zei daarmee drie dingen: 1) het is gevaarlijk voor Jansen om in Saoedi-Arabië voor zijn opvattingen uit te komen, 2) het is ook gevaarlijk voor mij, Van der Ven, om in Nederland de dingen te zeggen die ik werkelijk denk, 3) ik ben dus niet eerlijk.
Voor een volle zaal bijna openlijk toegeven dat je liegt, in moham­medaans jargon: 'taqqiya pleegt'! Weliswaar onder druk, maar het toonde aan dat een kern van een goede Nederlandse opvoeding nog steeds aanwezig is. Daarom maak ik een buiging naar zijn ouders: u heeft goed gedaan.

Overigens sprak Van der Ven de jongeman ook nog rechtstreeks toe: "Jij bent pas 21 jaar en ik studeer al 22 jaar op dit soort vragen. Misschien weet ik het wel beter dan jij". Hij deed ineens weer wat meer denken aan Meneer Ik.Ben.Een.Geleerde Fawaz.

Een tikje naïef
Eerder had Van der Ven ook op een andere vraag uiteindelijk een eerlijk antwoord gegeven. Weer onder enige druk en met zachte stem, maar toch. Kort daarvoor had hij op luide stem verkondigd dat moslims in Nederland gehinderd worden in de beleving van hun geloof.
Hun geloof, maar dat zei hij er niet bij, dat ook gaat over de politieke inrichting van een land op niet-democratische grondslag, te realiseren langs niet-democratische weg. Ook hij rekende buiten de luistervaardigheid van de gespreksleider: kon hij vóórbeelden geven van die hinder?
Hij dacht nog wat na, pruttelde nog wat en bekende dat hij geen voorbeeld kon geven.
Nu steeg er geen gejuich op uit zijn fanclub. Deze laatste zin klinkt misschien wat vreemd, onaardig misschien.
oogcontact proberen te maken met iemand, terwijl die zijn oorlogs­kreet uitbraakt
Deze club zat echter in een vak van de zaal dat speciaal voor hen was vrijgehouden. (Ik zat direct naast hen: aan het einde van dit stuk leg ik voor de volhouders nog uit waarom.)

Op een gegeven moment schakelde Van der Ven deze jongemannen in als onderdeel van zijn voorstelling.
Middenin een betoog vroeg hij ineens 'aan de zaal' iets in de trant van "Zijn de Hadith belangrijk?" waarop de mannen gezamenlijk "Ja" ten gehore brachten. Iets tussen brommen en blaten in. "En is Bukhari een betrouwbare bron voor de Hadith?". Wederom hetzelfde geluid.
Later zou de jongeman van de stoel naast mij, op het moment dat hij van mening was dat Van der Ven een voltreffer had geplaatst, opstaan en brullen: "Takbir". De rest van het gezelschap viel in met "Allahoe akbar". Geen brommen of blaten nu: ook brullen. Terwijl hij ging zitten, ging hij nog even verder met dat allah-akbarren. Ik boog ver naar voren en draaide me om, zodat ik hem tijdens dat roepen rechtstreeks aan kon kijken. Zijn blik was nu echter nog verder weg dan ik eerder al bij hem had opgemerkt. Een tikje naïef van mijn kant ook wel: oogcontact proberen te maken met iemand, terwijl die zijn oorlogskreet uitbraakt.

Okay Pala: nog meer 'eerlijkheid'
Op een heel andere manier viel Okay Pala op een gegeven moment ook in het mes van zijn eigen 'eerlijkheid'.
Deze vorm van misleiding beheerst Pala echter niet

Hans Jansen citeerde een passage uit de Koran over het beoorlogen van de ongelovigen, na afloop van de periode van de Ramadan. Daarop reageerde Pala heel boos: zo'n passage mag je niet buiten de context citeren. Een zinnetje dat vaker uit de mond van 'islamgeleerden' komt. Na enig aandringen kreeg hij van Van Praag toestemming om verder voor te lezen uit het boek van Moham­med van wat volgens hem dan die context was.
Ik kreeg bijna met hem te doen.
Echte, onvervalste 'islamgeleerden' brengen dan altijd een vers (of hadith) in stelling dat juist heel weinig te maken heeft met de context van het gewraakte stukje. Deze vorm van misleiding beheerst Pala echter niet.
Hij las eenvoudigweg het direct erop volgende vers voor, dat juist wél onderdeel uitmaakte van dezelfde context en dat de strekking van de koranpassage niet verzachtte of tegensprak, maar hem alleen maar erger maakte! Het ging erover dat wanneer de ongelovigen zich overgaven, de moham­medanen dan moesten ophouden met oorlogvoeren. Oeps. Eigenlijk nog een tikje onthullender dan de jongeman van de bekering en de jihad.

Taalachterstand
Om dit verslag niet al te lang te maken nog kort iets over een paar andere hoogtepuntjes.
Tegen die tijd zou niemand meer lesbisch willen zijn

De jongemannen naast me waren boos dat Hans Jansen zo weinig aan het woord kwam! Ze kwamen niet om hun helden bestookt te zien worden met open vragen met een kritische onder­toon, maar met de bedoeling zich luidkeels tegen Jansen uit te spreken.
Van armoe deden ze dat nu af en toe dan maar zonder duidelijke aanleiding.
In de richting van de hooggeleerde heer van in de 70 riepen ze dan: "Clown".
Toen ik tegen het einde van de voorstelling herkend werd van mijn enige, niet zo geslaagde TV-optreden (van drie jaar geleden !), werd dit ook over mij geroepen. Een vol haat uitgesproken kwalificatie. Hij herinnert me echter ook aan mijn fantastische, liefhebbende vader, die in de avonduren, naast zijn 48-urige werkweek in het magazijn, inderdaad 's avonds wel eens optrad als clown. Bovendien werd ik hiermee in zekere zin op een lijn gezet met Hans Jansen: een niet gering compliment!

Een vrouw uit het publiek vertelde dat ze getrouwd was met een vrouw. De lesbienne wilde weten hoe haar toekomst eruit zou zien wanneer de islam aan de macht kwam. Van der Ven vond dit een onzinnige vraag: het zou nog tientallen jaren duren voordat zijn geloofsgenoten in Nederland aan de macht zijn. Tegen die tijd zou niemand meer lesbisch willen zijn, was de strekking van zijn gepruttel daaromheen.

Een andere vrouw uit het publiek had het tijdens de voorstelling juist een beetje opgenomen voor Pala en Van der Ven. Na afloop van het geplande spektakel dromden er wat fundamentalisten om mij heen, om te luisteren naar hoe de slimste van hen, op zijn geheel eigen wijze, met mij in debat ging. Dezelfde vrouw kwam er in het kader van het "dialogen" gezellig bijstaan. De energie ging nu ook in haar richting. Ineens ging het over taalachterstand. "Wie heeft er nu last van taalachterstand? Heb jij er last van als iemand taalachterstand heeft?". De vraag was aan mij gericht. Ik antwoordde dat dat inderdaad wel eens voorkwam: slechte service aan de telefoon. Op tamelijk boze toon werd de vraag nu ook aan de vrouw gesteld. O, schitterende ironie: in perfect en accentloos Nederlands vertelde ze dat ze van Zweedse afkomst was en ze in het begin natuurlijk wel last had gehad van (haar eigen) taalachterstand.

Stroman
Mensen die niet geneigd of in staat zijn een debat op een integere wijze te voeren, kunnen verschillende valse trucs gebruiken.
Een beruchte en vaak toegepaste is de stroman-redenatie. Je beweert gewoon over de opponent dat die een bepaalde uitspraak gedaan heeft, die hij of zij helemaal niet gedaan heeft, maar die jij gemakkelijker vindt om te pareren. Normaal gesproken wordt die truc toegepast in een discussie op papier of online.
In een gesprek werkt deze truc minder goed.
Wanneer die zich niet van de wijs laat brengen kan de opponent immers de laster onmiddellijk tegenspreken.
De moslimfundamentalisten leren dit schijnbaar pas later in hun opleiding.
Tijdens de voorstelling had Pala beweerd dat Hans Jansen de Kruistochten voorstelde als niet-gewelddadig. Een nergens op gefundeerde leugen. Dat blijkt uit en te na uit Jansens boek daarover: daarin schrijft hij immers dat in sommige opzichten de kruistochten een spiegelbeeld vormden van de jihad, de heilige oorlog van de moham­medanen. Met name gold dat voor de tijd van Innocentius. Maar ook ter plekke sprak Jansen zich duidelijk uit: de kruistochten werden niet met folders en gebeden gevoerd maar met wapens.
Een half uurtje later, de gespreksleider had al gezegd dat de vragenronde afgelopen was, eiste nog een fundamentalist het woord. Hij kreeg het niet van de gespreksleider maar hij begon toch met luide stem zijn verhaal te doen. Dat begon met de bewering dat Hans Jansen het doet voorkomen alsof de kruistochten niet met geweld gepaard zijn gegaan…TOEGIFT
De zitplaatsen voor gentlemen

Of: Welke vrouw wil nu tussen fundamentalistische moslimmannen zitten?

Ik had al betaald voor mijn plaatsbewijs, toen Het Brinkhuis in Laren nog de locatie was voor de gedachtewisseling. Dat cultureel centrum zegde op het laatste moment af, toen reeds, of misschien omdat, alle plaatsen verkocht waren.
gescheiden vakken voor verschillende soorten mensen
Dus ruim voordat er ophef ontstond over gescheiden vakken voor verschillende soorten mensen in het debatcentrum.
Toen ik besloten had dat ik me niet boos zou maken over dit verschijnsel -dat toch sterk aan apartheid doet denken- herinnerde ik me deze foto van het Tahrirplein in Cairo, Egypte. De oorspronkelijke foto is van Reuters en vond ik hier. Er staan meerdere foto's van dit merkwaardige verschijnsel op die webstek. De kop erboven luidt: "Amazing Human Shield Forms Around Women Protesters In Tahrir Square". De cirkel is inderdaad 'amazing': zo mooi van vorm dat je bijna gaat denken aan een natuurverschijnsel of aan graancirkels, al dan niet gevormd door buitenaards leven. Maar wat je hier dus ziet, zijn gescheiden vakken voor mannen en vrouwen; in Arabische Lentestijl.

Verkracht en bijna vermoord
De protesten tijdens en na die bijzondere lente gingen gepaard met veel seksuele intimidatie, tot openbare verkrachting toe. Het bekendste slachtoffer werd de 60 minutes journaliste Lara Logan uit Zuid-Afrika. In het kader van de viering van de val van Mubarak, werd ze aangerand door de feestvierende mannen. Nadat iemand geroepen had dat ze Israëli was, ging de meute helemaal los en werd ze verkracht en bijna vermoord. Hier vertelt ze hoe haar kansen op overleven ten goede keerden, dankzij vrouwen in niqaab en ze uiteindelijk werd gered door soldaten van het Egyptische leger. Een paar weken later was het wereldvrouwendag. In Egypte gingen enkele honderden dappere vrouwen de straat op. Ze protesteerden onder andere tegen seksuele intimidatie en werden door duizenden mannen belaagd en verjaagd.
A sheikh from Al Azhar was hoisted on mens’ shoulders, chanting against the women.
“Go home, go wash clothes,” yelled some of the men. “You are not married; go find a husband.” Others said, “This is against Islam.” To the men demonstrating with the women, they yelled “Shame on you!”(Bron)

De vrouwen van 'Operation Anti-Sexual Harassment' gaven niet op. Ze brachten honderden fatsoenlijke Egyptische mannen op de been om hen te beschermen. Het resultaat zie je op de foto's: mannen die een cordon vormen om het vrouwenvak.

Durf
Toen ik weer eens tot me door had laten dringen hoe het gesteld is met de haat en het geweld tegen vrouwen in Egypte, realiseerde ik me dat het logisch is dat moslima's liever niet in hetzelfde vak willen zitten als fundamentalistische moslimmannen. Ik begreep waar een gentleman hoorde te gaan zitten in De Balie: tussen die mannen en die moslima's. Vrije, Nederlandse vrouwen kennen niet dezelfde of in ieder geval minder angst dat ze -indien ze uitgescholden, aangerand of verkracht worden- daar zelf de schuld van zullen krijgen.
Maar wacht nu eens even. In Egypte neigt de méérderheid van de moslimmannen naar fundamentalisme; het is een van de ergste landen van de wereld voor wat betreft moslimfundamentalisme en haat tegen vrouwen en joden. Dáár gedragen, blijkens de foto, atheïstische, christelijke en seculier-moslimse mannen zich als gentlemen. Hier in Nederland neigt toch slechts een mínderheid van de moslimmannen naar haat tegen vrouwen? Dan zouden hier "de gematigden" toch die bescherming kunnen bieden?
De voormannen van die groep kennen het gevaar van het moslimfundamentalisme wel degelijk. De vooraanstaande sociaal-democraat Ahmed Marcouch heeft in dat verband zelfs wel eens opgeroepen tot een wettelijk verbod op het uitvaardigen van fatwa's!
Dit soort mannen durft echter niet zelf de confrontatie aan met de fundamentalisten. In plaats van naar De Balie te komen en daar het gezag van de fundamentalistische predikers te ondermijnen, hadden ze expres, precies op het tijdstip van de bijeenkomst in het debatcentrum, elders in Amsterdam een bijeenkomst belegd. Daar gingen ze aan autochtone verdedigers het mooie imago van de islam nog maar eens belichten door te laten zien dat er ook minder fundamentalistisch moslimmannen zijn dan Jabbar van de Ven en Okay Pala.

Soort sisser
Toen ik bij de deur van de zaal kwam werd ik niet toegelaten met mijn plaatsbewijs uit Laren: ik moest terug naar de kassa om het in te wisselen voor een Baliekaartje en kwam zodoende als een van de laatsten in de zaal. Het kostte me geen moeite om het vak met de moslimfundamentalistische mannen te vinden. Ik werd nota bene door de altijd vriendelijke christenfundamentalist Ben Kok uitgenodigd om net als hem plaats te nemen op een van de laatste vrije plaatsen in dat vak. Van een vrouwenvak geen spoor! Ik zag verspreid over de zaal wel enkele vrouwen met hoofddoekje, maar die zaten gewoon veilig en gezellig tussen de 'kuffaar' (scheldwoord voor niet-moslims), mannen en vrouwen.
We zullen wel nooit te weten komen of dat was vanwege de oproep op Facebook van Abu Hurairah:
Ook al zit je gescheiden ik adviseer sterk dat zusters niet komen, uiteindelijk gaan we allemaal naar binnen via 1 deur en naar buiten via 1 deur en, lees goed wat hij zegt (Die rijen van deze categorie die kort voor aanvang van het debat nog leeg zijn, komen dan alsnog beschikbaar voor gemengd publiek.) het kan zijn dat een zuster naast een man komt te zitten.


(Noot):
1) Zie ook het Het verschil tussen onthoofden en onthoofden en mijn rechtstreekse 'uitwisseling' met Van der Ven
2) Er is toch een compleet videoverslag gemaakt van voorstelling.  

Frans Groenendijk,  14-10-2013          

Reacties
# 1
Ben Kok j-chr. pastor:

http://tora-yeshua.nl/2013/10/islamdebat-in-de-balie-adam-met-hans-jansen-vs-okay-pala-hut-en-abdul-jabber-v-d-ven/

Hi Frans, was weer goed samen een islamdebat mee te maken, n.b. temidden van de groep moslims.
Ik dacht een paar plaatsen vrij te houden voor geestverwanten, anders had ik er alleen tussen gezeten, dus prima, dat jij die stoel ging bezetten.
Goed verslag, 1 foutje: ik ben geen "christenfundamentalist", maar joods-christelijk pastor en dat is echt heel iets anders.
Zie desgewenst tora-yeshua.nl
Shalom, tot een volgende keer,
Ben

14-okt 2013 ,  05:24
# 2
Marielle Bos:

Dank Frans voor dit uitgebreide verslag.

Heb jij kunnen achterhalen wie er achter het "Kien kamra!" besluit zat?

Was dat een verzoek van de moslims omdat zij wisten dat Maiwand de Thuisblijver iets zou willen zeggen (wat niet in het straatje past)was het een idee van Youri Al Albrecht of wilde van Praag het niet?

14-okt 2013 ,  09:32
# 3
Maarten:

Dank Frans voor dit prachtig geschreven verslag.
Omdat ik in het buitenland verblijf was mijn enige bron van informatie twitter. Dat is een zeepkist van 140 tekens.
Dit is inhoudelijk. Dank je nogmaals.

14-okt 2013 ,  09:42
# 4
Marielle Bos:

En we hebben beeld. (en geluid)
http://www.youtube.com/watch?v=W3l4U2mUxj0

14-okt 2013 ,  10:02
# 5
Marie:

Hartelijk dank Frans , voor dit heldere verslag,en dank Marielle voor de beelden. Hans Jansen maakte nog een oergeestige opmerking tegen Pala en Jabber .Hij verzekerde hun dat de meeste Nederlanders tegenwoordig liever paaps dan Turks zouden willen zijn. Nog afgezien van de vileine humor van zoīn statement is het waarachtig een verstandige keuze. Wat dit hele gebeuren nog eens benadrukt is de totale scheiding der geesten . En de heilzaamheid om dat onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen.

14-okt 2013 ,  11:39
# 6
Andre van Delft:

Yoeri Albrecht vond het debat heel belangrijk, zodat hij ook een apart rijtje voor vrouwen wilde toestaan. Anders konden die vrouwen niet komen, zei hij. De mohammedanen wilden ook gaan bidden; Yoeri vond dat niet goed, maar de mohammedanen deden het toch.

Joost NiemŲller vond dat er een grens was overschreden met het apart laten zitten van vrouwen. Hij kon zich er niet mee verenigen, en kon dus niet komen.

Yoeri had het dus niet iedereen naar de zin kunnen maken, en heeft partij gekozen voor de mohammedaanse groep. Wellicht besefte hij toen nog niet dat hij Joost e.a. daarmee uitsloot. Nu zou je kunnen zeggen dat Joost toch gewoon kon komen - wat zou hem weerhouden? -, maar hetzelfde zou dan opgaan voor de mohammedaanse dames. Overigens kwamen die dames niet eens; de stoelen bleven leeg.
De stoelreservering was eigenlijk een beetje landjepik, en het bleef niet alleen bij die gegeven vinger, maar de gasten probeerden met het bidden de hele hand te nemen. Dat lukte voor een belangrijk deel.
Functionele godwin: Hitler heeft in 1938 en 1939 op een vergelijkbare manier Tsjechoslowakije bezet.

Nu zou het debat misschien wel een ťťnmalig stoelenrijoffer wel waard zijn, maar dan moet het debat ook in openheid gevoerd worden zodat iedereen kan meeluisteren en kijken; anders blijft het alleen hangen bij een paar honderd mensen die waarschijnlijk voor een groot deel toch niet van mening zullen veranderen, omdat ze al met een sterke overtuiging waren gekomen.

Maar het debat is niet in openheid gevoerd; PowNews mocht er niet bij zijn, en er komt mogelijk geen officiŽle videoregistratie beschikbaar. Organisator Van Praag heeft wel opnames laten maken maar hij geeft die pas vrij wanneer de 3 debaters dat goed vinden. Hans Jansen zal geen bezwaar hebben, maar de twee anderen wel, omdat hun uitspraken dan zwaar gefileerd zouden gaan worden.

Hoewel ik deze avond naar de Balie ben gekomen kies ik voor Joost zijn standpunt. Ik denk dat de Balie nooit meer zo'n reservering moet toelaten. Joost heeft een streep gezet in het zand. Hij eist iets dat je respect kan noemen, een waardering op basis van zijn kwaliteiten. Het woord is besmet geraakt, want het betekent tegenwoordig vaak onderdanigheid die onder dreiging verkregen is door mohammedanen of misdadigers.

In Nederland zou veel meer respect in de eerste betekenis moeten zijn en veel minder in de tweede betekenis.

15-okt 2013 ,  02:06
# 7
Frans Groenendijk:

@Andre Ik heb in dit verband ook meer sympathie voor de invalshoek van Joost NiemŲller dan voor die van Yoeri Albrecht. Toch zijn mijn opmerkingen in de trant van 'Dankzij uitgever Renť van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht..' geen beleefdheidsfrasen. Wanneer er geen ophef ontstaan was over die gescheiden vakken, zou het effect van de gebeurtenissen rampzalig zijn geweest: een enorme aanmoediging aan deze trouwe imiteerders van Mohammed. Maar er was gelukkig, mede dankzij Joost en GeenStijl, wel ophef. Nu zijn tenminste weer wat mensen op de juiste manier gealarmeerd. Meer dan bij het Haddad-circus. Ik ben ook heel blij dat Yoeri Albrecht hardhandig is bijgebracht hoe dat zit met vingers en hele handen door die provocatieve bidactie en door het georganiseerd inbrengen van intimiderende oorlogskreten in een 'gesprek'.
Het Parool heeft een goed verslag geschreven, waarin ook die aspecten aan de orde komen.
Die 'al-afghani' is een geschenk uit de hemel. Op vriendelijke toon zegt hij dat hij eerst iedereen wil proberen te overtuigen zich te schikken naar zijn woorden en alleen als dat niet lukt hij erop zal slaan. Een tamelijk uniek soort psychopaat: een die er openlijk voor uit komt en er trots op is.
Ik vermoed dat deze 'al-afghani' een behoorlijk goede imitatie geeft van die krijgsheer uit de 7e eeuw in ArabiŽ, maar dat die alleen een stuk intelligenter was. Misschien zoiets als Van der Ven of Pala.
Ik denk dat het goed is dat deze 'al-afghani' nog niet opgesloten is (al ben ik blij dat ik daar niet over ga!). Er kleeft een serieus gevaar aan het vrij rondlopen van dit soort mensen. Deze persoon zegt bijna letterlijk: ik heb een license to kill maar ik gebruik hem nu nog even niet. Pala en Van der Ven zeggen: wij hebben een license to kill maar jullie kunnen rustig gaan slapen want hier in Nederland gaan we die nog lang niet gebruiken.
Met het vrij rond laten lopen van deze figuren neem je als samenleving een groot risico. Het is alleen acceptabel om dit risico te nemen wanneer de betreffende lieden goed in de gaten gehouden worden door justitie EN wanneer politici, media en mensen in het onderwijs hun verantwoordelijkheid nemen. Men dient de problemen en dilemma's, verbonden aan het voorkomen van stoornissen zoals die van Van der Ven of Breivik te onderkennen, ze in ieder geval niet te ontkennen.

15-okt 2013 ,  09:00
# 8
sprx:

Goed verslag, echter een grote smet: je noemt Ben Kok een christenfundamentalist.
Het is waar dat hij nogal getrouw is aan de schrift, maar het is een bijzonder aimabel en dappere persoon die zeer meevoelt met de medemens, iets wat moslims beslist niet kennen.
Het adjectief 'fundamentalist' moet je voor moslims reserveren, anders stel je iemand als Ben op gelijke voet.
Ik neem aan dat je deze implicatie nooit bedoeld hebt en dat je het adjectief verwijdert.

15-okt 2013 ,  11:23
# 9
Andre van Delft:

De officiŽle video is vrijgegeven: http://vimeo.com/76821033

15-okt 2013 ,  11:25
# 10
Frans Groenendijk:

Je hebt gelijk @sprx, dat het in de context van dit artikel raar is om Ben Kok als fundamentalist aan te duiden. In het algemeen ben ik er redelijk alert op om, wanneer het over volgelingen van Mohammed gaat, een onderscheid te maken tussen fundamentalisten enerzijds en extremisten of jihadisten anderzijds waarbij ik de eerste betiteling gebruik als ik niet verwijs naar de neiging geweld te gebruiken. In dit stuk is sprake van moslimfundamentalisten bij wie het duidelijk is dat ze geweld niet principieel afwijzen of zelfs niets bijzonders vinden. Om niet per individu een uitgebreide overweging te hoeven maken, heb ik ze allemaal dan maar het minder ongunstige label 'fundamentalist'gegeven.
Ik twijfel absoluut niet aan de geweldloosheid van Ben Kok.
Overigens zijn er andersom heel veel moslims die meevoelen met andere mensen. Op deze avond waren ze nogal ondervertegenwoordigd.

16-okt 2013 ,  12:02
# 11
function:

Dreigende toekomst staat ook Nederland te wachten. Het waren ooit vredige, stille gastarbeiders geweest die werkelijk op hoffelijke wijze zich wisten te gedragen in dit gastland. We zien het verschil nu wat het het vrije westen heeft gedaan om van deze bescheiden gastarbeiders zich te laten ontpoppen tot potentiele terreuractivisten te doen ontwaken door het geloof in Europa op te laten dringen.
De klare taal die een jong mannetje uitspreekt ruikt naar onraad.
Het verslag hierboven is als het ware een typisch voorbeeld van het ruimte scheppen voor openlijke maffia-praktijken, maar dan op basis van een geloof.

22-okt 2013 ,  10:05
# 12
function:

In Nederland heeft men eeuwenlang mogen ervaren van de participatie van de Joden in onze samenleving perfect ingevuld door m.n. hun kunde te delen in dit zo welvarende land. De bijdrage was en is tot op de dag van nu voel- en merkbaar. Geen enkel andere groepering uit vreemde landen heeft die diepe sporen achtergelaten als de Joden. Haast op een onmerkbare wijze stonden en staan de joden klaar om in Nederland hun steen bijgedragen voor wat wij nu zijn geworden. Maar NL sluit z'n ogen ervoor en doet een ondankbaar gebaar met zgn. ceremoniŽn als mededogen naar de jood. NL bedriegt zichzelf en zal ook nu met terrorisme rekening moeten houden die gebaseerd is op het misinterpretatie in het geloof. Daar zal de vijand alles uit de kast proberen te halen met zogenaamde leefbaar Islam in NL. Niets is minder waar. Want wij creŽren ruimte voor een nwe geloof op de westerse bodem maar daar achter schuilt een groot gevaar en gelijker tijd draaien wij ons de rug toe naar alles wat joods is!. De kruistochten zal spoedig zijn rentree maken in een totaal andere vorm van geloof. NL is gewaarschuwd. NL! Kijk uit voor een nieuw fenomeen!!!

22-okt 2013 ,  10:33
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.