Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een kanarievogel met een megafoon
Na het ezelsproces en het Wildersproces nu nog een proces tegen AmsterdamPost en/of Pennings?

Dat deze merkwaardige titel zich aan me opdrong, komt dus omdat ik eerder een, vrij uitgebreide, vergelijking maakte tussen volgelingen van Mohammed en mijngas. Ik kom er zo op terug in verband met de dreiging van een rechtszaak tegen de webstek 'Amsterdam Post' die hier op Keizers & Kleren rechtsbovenaan staat aangeprezen voor wie 'meer passie' wil. Maar ter inleiding eerst nog iets over de afloop van het Wilders proces, waarover ik in mijn essay Islamofobie, een strijdterm een voorspelling had opgenomen en iets over het proces tegen de schrijver Gerard van het Reve dat bekend is geworden als het ezelsproces.
»
Dit voorspelde ik over het Wildersproces:
Zo ligt het voor de hand dat zo’n soort veiligheidsklep ook zal worden gebruikt in het politieke proces tegen de Nederlandse volksvertegenwoordiger Geert Wilders. De gevolgen van het bestraffen van een politicus voor zijn uitspraken, een politicus die een zesde deel van de stemmen van de bevolking achter zich heeft gekregen, zijn immers niet te overzien. Het einde van de rechtstaat zou dan heel snel naderbij komen. Maar hoe ligt dat wanneer het om niet-politici gaat of om minder populaire politici?

Met die veiligheidsklep doelde ik op de Ierse Defamation Bill en de manier waarop de Hoge Raad uiteindelijk met het beroemde ezelsproces is omgegaan.
In mijn boek schreef ik daarover in een voetnoot:
Helaas is in de uitspraak van de Hoge Raad (waarin Van het Reve vrijgesproken werd) in deze zaak vermeden over deze kern van de zaak een uitspraak te doen maar heeft men het gegooid op het niet-kwetsend bedóeld zijn van de teksten van Van het Reve. Uitzonderlijk laf.

Mijn voorspelling is niet exact uitgekomen -de rechters hebben de veronderstelde bedoelingen van Wilders niet centraal gesteld in de uitspraak- maar materieel is er niet veel verschil met die uitspraak van de Hoge Raad: in wezen spraken ze allebei een soort veroordeling uit, alleen niet in de juridische betekenis van dat woord 'veroordeling'. De laatste zin van mijn voorspelling was niet helemaal juist: het is wat dat betreft zelfs nog lelijker uitgepakt dan ik gevreesd had. Bijna letterlijk is aangegeven dat een Tweede Kamerlid hiermee wel weg kan komen, maar anderen niet.

Repressieve tolerantie
Ene Herbert Marcuse is ooit beroemd geworden door de introductie van het krankzinnige begrip repressieve tolerantie. Die theorie hield eigenlijk in dat bepaalde uitingen 'door het systeem' alleen worden toegelaten zodat mensen in slaap worden gesust en daardoor niet meer in de gaten hebben dat ze 'eigenlijk' (communisten gebruikten hiervoor nogal eens de term 'objectief') heel erg onderdrukt werden. Volgens Wikipedia ging hij op basis van deze gekte zelfs tekeer tegen de vrijheid van meningsuiting: die zou toch alleen maar de status quo dienen.
De juridische veiligheidsklep waar ik hier over schrijf doet er in de verte aan denken, maar het gaat hier in wezen om het tegenovergestelde. Het betreft hier immers geen gerechtelijke uitspraken waarbij de vrijheid (hier ook nog eens specifiek van meningsuiting) voor de bühne met grote woorden verdedigd wordt, terwijl men 'stiekem' die vrijheid juist tegenwerkt. Bij de 'methode veiligheidsklep' gaat het er juist om dat heel expliciet voor deze ene kwestie toestemming gegeven wordt, terwijl tegelijkertijd, en ook al in alle openheid, een algemene dreiging in de lucht gehangen wordt tegen anderen.

Megafoon
Maar nu lijkt er dus een nieuw proces aan te komen. De webstek AmsterdamPost wordt aangesproken over een zogenaamd 'opiniedelict'. Op AP tref je een uniek mengsel van analyse, humor, hysterie, levensverhalen, schuimbekken en een soort nachtelijke gezelligheid. Hier op K&K dus samengevat onder de term 'passie'.
In de metafoor uit mijn openingszin stonden volgelingen van Mohammed, en vooral de door hen of in hun naam uitgevoerde bedreiging van de vrijheid van meningsuiting, voor mijngas en spelen de machteloze, ongeorganiseerde critici de rol van kanarievogels.
In het Westen zijn al bekende kanarievogels doodgegaan of zwaargewond, in het Westen gaan er regelmatig onbekende kanarievogels dood (denk aan eerwraak) en wereldwijd sterven ze bij duizenden en vluchten ze met tienduizenden. Het probleem is dat wie het mijngas als doodsoorzaak aanwijst niet geloofd wordt, de mijndirectie de mijngaskranen verder wil opendraaien en probeert de kanarievogels weg te houden bij het gas onder het motto: "mijngas is ook gas en gassen zijn niet per definitie gevaarlijk". We moeten mensen ervan overtuigen dat mijngas kanarievogels, en wat later ook mijnwerkers, doodt en dat we in ieder geval de directie bij de kranen vandaan moeten krijgen! 
Het helpt echt niet wanneer de sterkste onder de kanarievogels, al dan niet met gasmaskers op, de directie irriteren. 
Er is geen behoefte aan meer of sterkere kanarievogels. Zeker niet als ze in leven blijven…

In dat laatste zit het probleem. Een glansrol voor kanarievogels in de mijnen vereist hun overlijden en de critici zijn eigenlijk niet van plan om dood te gaan.
Nu is een metafoor maar een metafoor. En bovendien: wanneer er een vogelsoort bestond die in de mijnen hard zou gaan fluiten wanneer de concentratie van het gas gevaarlijk werd, was die natuurlijk te verkiezen boven de kanaries die alleen maar de pijp uitgaan.

Nu heeft de beheerder van AP, een goudeerlijke, vredelievende man die af en toe stoere taal uitslaat maar in werkelijkheid geen greintje geweld en nog minder xenofobie of racisme in zijn homofiele donder heeft, bericht gekregen van de politie.
Een vaag bericht. Voordat ze zeggen wat de aanklacht inhoudt, laten ze de aanvoerder van het weblog, die op internet door het leven gaat als professor van Frikschoten, weten dat er een klacht is en of hij opheldering wil geven over zijn identiteit als webmaster.
Frik zet het nu op een fluiten. Hij gebruikt bij wijze van spreken zijn megafoon. Bij de meefluiters op zijn blog slaat de stem af en toe over, of hoe noem je dat bij fluiten?

Heilzaam
Ergens hoop ik eerlijk gezegd een beetje dat het een rechtszaak wordt. In theorie zou het een heilzame werking kunnen hebben.
De methode veiligheidsklep van het ezelsproces en het Wildersproces zal dan immers niet beschikbaar zijn als ontsnappingstunnel voor de rechterlijke macht.
Op AP zijn er verschillende auteurs die wel degelijk de bedoeling hebben de confrontatie aan te gaan met de door hen (en mij trouwens ook) verafschuwde leer van Mohammed. Sommige uitlatingen zijn zelfs op te vatten als vorm van haatzaaien: die haat wordt echter nooit in dezelfde mate gezaaid als binnen het onderwerp van die haat: de leer van Mohammed. Dát zaad ligt niet alleen op heel veel plaatsen in de wereld te wachten op verandering van omstandigheden waarop het kan ontkiemen: in een aantal landen woekert het al decennia of eeuwen en in andere schiet er af en toe een volwassen plant uit de grond.

In de uitspraak in het Wildersproces is aangegeven dat de vluchtmogelijkheid slechts geldt voor processen tegen mensen met specifieke posities. Op zich al idioot, maar in geval van een VanFrikschoten proces zou die tunnel juist een extra struikelblok vormen.

In verband met het Wildersproces koesterden sommige mensen de hoop en anderen de angst dat de rechtszaak in een zaak tegen de leer van Mohammed zou omslaan: om die reden werden 15 van de 18 getuigen van Wilders ook niet toegelaten in het proces. Bij een proces tegen AmsterdamPost zou die kans/dat gevaar nog veel groter zijn. De verschillende schrijvers en reageerders op de webstek kunnen heel wat moeilijker buitengesloten worden dan die getuigen.

Voor de eventuele rechters zou een proces tegen AP een grotere nachtmerrie kunnen worden dan tegen Van het Reve of Wilders. Humor, hysterie en homofilie, dan krijg je dit:
Hoofdverdachte Van Frikschoten schrijft:
Not to worry, possoms. Ik val wel op lekkere dikke Bubba’s met grote hammen. Tha gates of heaven are open!

En krijgt dan als reactie:
Aan meelezende Pliesies; Hang ‘m maar op de kop aan zijn laarzen en hou Bubba bij ‘m weg. Dat zal ‘m leren!

Je zou bij voorbaat medelijden met de edelachtbaren krijgen, want er komen niet alleen dit soort onnavolgbare grappen maar ook goed doortimmerde en onderbouwde verhalen.

Onbeduidend
In theorie zou een proces tegen AP dus een heilzame uitwerking kunnen hebben, maar in de praktijk niet, denk ik.
De theorie gaat er namelijk van uit dat achter het berichtje aan van Frikschoten iets of iemand zit dat vergelijkbaar is met rechter Schalken en zijn maatjes die, tegen de zin van het openbare ministerie in, een proces verordonneerde tegen Wilders. Op den duur zou het misschien die kant uit kunnen gaan, maar vooralsnog is er alleen maar sprake van 'een klacht'. Die klacht heeft betrekking op een of meerdere teksten die dankzij de zegeningen van het internet op beeldschermen over de gehele wereld te voorschijn getoverd kunnen worden. Voor mensen die hun bureaucratische plicht doen -in plaats van de klager het advies te geven een verdrietige of boze brief te schrijven aan de webmaster of iets nuttigers te gaan doen met hun leven- is de logische eerste stap echt wel het vaststellen van de identiteit van de rechtspersoon of rechtspersonen achter de betreurde teksten.
Dat is het stadium waarin deze 'zaak' zich bevindt. Een kwalijke en treurige aangelegenheid maar voorlopig tamelijk onbeduidend.

Het lijkt me helemaal niet uitgesloten dat door het keiharde gefluit uit de AP-kooi nu ergens iemand op het idee komt om de zaak toch maar te seponeren of in een nog eerder stadium van de zaak de stekker eruit te trekken, waarmee de hele zaak als een nachtkaars uitgaat en de fluiters als overdrijvers kunnen en dus zullen worden weggezet.
Het zou geen bevestiging zijn van de theorie van 'de repressieve tolerantie' -dat is immers een theorie die niet te bevestigen is en al helemaal niet te falsifiëren- maar ik vrees wel dat het het gevoel van machteloosheid bij de AP-vogels verder zou versterken.

Martien Pennings
Wat ik meer vrees dan hoop, is dat het bericht een opstapje is voor een proces tegen de auteur Martien Pennings.
Ik lees zojuist op AP dat er ook specifiek naar hem gevraagd is en hij intussen al heeft aangekondigd dat hij, in een proces tegen hem, geen advocaten wil.
Onder die omstandigheden kan uit zo'n proces niets goeds voortkomen.
Op de eerste plaats omdat er een kans bestaat dat hij zo'n proces, in letterlijke zin, niet zal overleven omdat zijn hart het begeeft. Dat zal tot medeleven leiden, maar niet tot het serieuzer nemen van zijn verhaal.
Een heel ander gevaar is dat het proces volstrekt zal inzoomen op een paar alinea's van zijn hand: een paar alinea's uitgelicht uit de honderdduizend alinea's die hij in de loop van de decennia al aan papier en/of internet heeft toevertrouwd. Daarin zijn er best een paar te vinden die tot een veroordeling en een -kleine- straf kunnen leiden.

Ik zou niet meedoen aan dat uitlichten, maar nu Pennings op AP al bewijsmateriaal tegen zichzelf actief aandraagt, maakt het niet meer uit dat ik het hier kopieer:
Je hebt, zoals ik eerder aangaf, als fatsoenlijke islamcriticus & Israëlverdediger de keus tussen twee mogelijkheden: 1) je slaat een redelijke toon aan en de politiek-correcte mandarijnen luisteren niet , 2) je begint te schelden en de mandarijnen luisteren misschien, maar dan beginnen ze over de toon, de toon, de toon van het debat. Dus kies ik voor schelden en althans misschien gehoord worden. In dat kader had ik bedacht om boven de komende openbare slachting op deze site van domme gans Evelien Gans als kop te zetten:
Evelien Gans is een Joodse nazi-hoer met een Stockholmsyndroom.”

Met andere woorden: "Ik heb geen keuze, ik moet wel beledigen anders wordt er niet naar mij geluisterd".
Zal verdomd moeilijk worden een rechter te vinden die bij het uitspreken van het vonnis een kwinkslag over luisteren en mandarijnen weet te onderdrukken.

Ik hoop dat het zover niet zal komen.
 

Frans Groenendijk,  28-11-2011          

Reacties
# 1
Caroline:

Met Theo van Gogh zeg ik dat vrijheid van meningsuiting absoluut is, of niet bestaand. Vrijheid om te zeggen wat je mág zeggen, is geen vrijheid, dat is onvrijheid vermomd als vrijheid.

Een aanklacht van een onbekende aangaande een niet bekend gemaakte overtreding, Kafka had het niet alleen kunnen verzinnen, hij heeft dat ook gedaan.

28-nov 2011 ,  06:34
# 2
Frans Groenendijk:

Bij claims met 'absoluut' of 'totaal' erin gaan bij mij toch wat alarmbelletjes af. Ik moet ook niets hebben van gezwam over 'kwetsen': 'insult is in the eye of the whiner'. Je zou kunnen volhouden dat over iemands 'stockholm-syndroom' praten niets anders is dan een hypothese over iemands geestelijke gezondheid. Andersom is iemand voor 'nazi-hoer' uitmaken ook meer op te vatten als resultaat van een zoektocht naar zo akelig mogelijke manieren van schelden dan het uitspreken van het vermoeden dat iemand daadwerkelijk geld verdiend middels seksuele dienstverlening aan mannen van een specifieke politieke overtuiging. Als ik rechter was zou ik dan ook geen veroordeling uitspreken. Ik betwijfel echter of er rechters in Nederland te vinden zijn dat dat met me eens zijn.
Het ellendige is dat andere serieuze critici van de leer van Mohammed en van de verdedigers daarvan, in een verkeerd daglicht komen te staan door het aangeleerde tourette-syndroom van P.
Beschouw mijn laatste paragraaf gerust als een stukje damage-control vooraf.

28-nov 2011 ,  07:33
# 3
Caroline:

Als ik me beledigd voel (en ik ben toch echt de enige die kan weten of dat zo is) dan kan ik me met een civiele claim tot de rechter wenden en de dader aanspreken bijvoorbeeld om te recitficeren of wat dan ook. Anders dan dat is er voor de staat geen rol weggelegd, en al helemaal niet door het in de wet opnemen van zaken als 'haatzaaien' en andere vage delictsomschrijvingen meer.

Haatzaaien? Alleen het woord al in ernst gebruiken zou verboden moeten worden, want het gebruiken hecht er een gewicht aan alsof iets dergelijks bestaat: haatzaaien.

Als grap is het wel aardig natuurlijk. 'Wat heb jij vandaag gedaan?' Nou, ik heb wat haat gezaaid natuurlijk, dat doe ik altijd op de laatste maandag van de maand. Én, verwacht je er iets van?' Nou, weinig, de eerste mens die heeft laten weten dat die dankzij mij een hatend persoon is geworden, moet ik nog tegenkomen, maar ik blijf het proberen.

Als de Nederlandse staat zo door gaat komt het nog eens tot een cultuur hier waarin dan eindelijk de absurdistische literatuur tot bloei kan komen.

28-nov 2011 ,  09:32
# 4
Frans Groenendijk:

Die houden we erin: een verbod op het gebruik van het woord haatzaaien!

28-nov 2011 ,  11:51
# 5
Charles de Gaulle:

Ergerlijk is vooral dat er op FN. een complete juichstemming is losgebarsten.Terwijl Peter Blooftfeld nog immer zijn middagje politiebureau koestert als een warme herinnering die te pas maar meestal te onpas weer tevoorschijn wordt gehaald.

29-nov 2011 ,  05:48
# 6
Frans Groenendijk:

Geen reden tot ergernis @Charles. Ik kijk nooit op dat soort websteks maar je had me toch nieuwsgierig gemaakt. Werp ik even een blik daar en wat lees ik: "Wim Deetman heeft gisteren een democratieprijs uitgereikt aan iemand die mensen verrot scheldt en belastert, intimideert en bedreigt en ze zelfs wil laten vervolgen als ze dingen schrijven die haar niet bevallen.". Gaat dan over iemand die hem heeft aangeklaagd. Alleen maar hilarisch toch?

29-nov 2011 ,  07:33
# 7
Floris Stein:

Dag Frans,

Floris Stein hier. Als Martien Pennings ondanks alles behoefte heeft aan een strafrechtadvocaat, kan hij via u contact met mij opnemen. Het opgegeven e-mailadres klopt niet, zoals u zich wel zult realiseren.

Met vriendelijke groet,

Floris

01-dec 2011 ,  11:40
# 8
Frans Groenendijk:

@Floris. Leuk dat je reageert. Op Amsterdam Post meldde zich al ene Yamahaha die er melding van maakte dat meerdere advocaten zich bij hem gemeld hadden, waaronder EVRM-specialisten. Misschien niet voor Martien Pennings (die doet het liever zonder advocaten, Frik schat ik toch verstandiger in wat dit betreft) maar in het algemeen lijkt het me een bijzonder goede zaak wanneer langs juridische weg ook wat gedaan kan gaan worden.
Het liefst zag ik dat we vanuit stichting DVK een juridische poot konden optuigen, inclusief financiering zodat ook actief civiele zaken aangespannen kunnen worden (zie bijvoorbeeld de kwestie van de man van Gielah in de draad bij AP over 'het proces')

01-dec 2011 ,  02:25
# 9
Paardestaart:

Nou moe! Een ´kanarievogel`?
Man, dat heet toch een kanarie in het nederlands, of een kanariepiet - niet een kanarievogel?!
En dit dan – dit is een gruwelijke constructie: 'het niet-kwetsend bedóeld zijn van' - genade wat ik je bidden mag!! Het onheil schuilt geloof ik in de zinsbouw van een engelse lijdende zin. Vermoedelijk ivm de zogenaamde objectiviteit is die erg populair geworden in het nederlands, maar helaas hebben wij niet die bondige -ing-vorm om lijdende zinnen samen te stellen, en dus zetten Nederlanders eenvoudig 'het' voor een heel kreupelend zinsdeel.
Dat leidt tot juweeltjes als: "het krijgen van kinderen, het hebben van een mening, en het doen van dingen". Attenooije!!

Als je voornemens was je eigen verdediging te gaan voeren door de rechter dood te ergeren, dan ga je gang, maar sinds mr. van de Kreek zich ten overstaan van de gehele natie onnavolgbaar meanderend ins blaue hinein heeft geëpibreerd zou ik 't je niet aanraden.
Sympathiserend publiek heb je er namelijk ook mee!

03-dec 2011 ,  02:12
# 10
Frans Groenendijk:

Ha, die @Paardestaart. Je schrijft 'Als je voornemens was je eigen verdediging te gaan voeren'. Ik weet dat ik geen groot schrijftalent ben -spreken gaat me wat beter af- maar wil je echt beweren dat mijn tekst zo onduidelijk is dat je eruit kunt opmaken dat ik degene ben die mogelijk voor de rechter moet verschijnen?
Het woord 'kanarievogel' heb ik geleerd van mijn vader. In een lied:
O, had ik mijn wit en zwart saksisch kanarievogeltje nu maar van dat wit en zwart saksisch kanarievogeltjeszaad gegegeven, dan was mijn mijn wit en zwart saksisch kanarievogeltje nu nog wel in leven gebleven.
De spellingscontroles van twee programma's blijken dat lied ook te kennen, want ze keuren het woord niet af.

Overigens moest ik het werkwoord 'kreupelen' even opzoeken. In combinatie met 'zinsdeel' is het nogal vreemd. Het betekent namelijk "kreupel slaan, een persoon of dier dusdanig letsel toebrengen dat het zich voortbewegen blijvend bemoeilijkt of onmogelijk wordt". Een zinsdeel dat een mens of dier mishandelt?

Wel een grappige afwisseling hoor, steekspelletjes over het gebruik van woorden die voor de inhoud van het betoog onbelangrijk zijn. Ik hoop toch dat je je in volgende reacties wat meer op de inhoud richt, want ik weet dat je razend slim en uitstekend geďnformeerd bent.

03-dec 2011 ,  02:57
# 11
trias politica:

Als we toch op de taaltoer gaan: 'Nederlands' is met een Hoofdletter, mister Horsetail.

03-dec 2011 ,  03:33
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.