Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Er is een alternatief voor de ESM

De keuzes met be­trek­king tot tot de Euro lijkt be­perkt te zijn tot twee zeer onaan­trek­kelijke alter­natieven:
A1) Het, hoogst­waar­schijn­lijk chao­tische, einde van de Unie, waarbij landen indivi­dueel uit de munt­unie stappen of gezet worden. Voor elk individueel lid is zo'n gang riskant en is het risico op bankruns en andere finan­ciele paniek aan­zienlijk.
A2) Verdere over­heveling van bevoegd­heden en belasting­geld naar Europese instituten zonder democratisch gehalte. De EMU wordt dan steeds meer een transfer­unie waar goed geld naar kwaad geld wordt getrans­fereerd van Noord aan Zuid terwijl het concur­rentie­vermogen van het hele EU-gebied terugloopt. Dit is een recept voor onvrede in zowel Noord als Zuid.
Er is ook een derde mogelijkheid: plan B van Marcus C. Kerber. Daarvoor hoeft de Euro niet afgeschaft te worden. Daarvoor hoeft er geen transfer­unie tussen Eurolanden opgetuigd te worden die onze pensioen­fondsen en onze belasting­opbrengsten in de waagschaal legt.


»
Daarvoor hoeft Nederland niet uit de EU te treden onder dreiging kapotbelast te worden door ESM-dictaten. Daarmee wordt het risico op bankruns en financiele paniek in landen die anders de Euro verlaten, vermeden.
Het enige dat er moet gebeuren, is dat de AAA-Eurolanden met een exportoverschot (Duitsland, Finland, Oostenrijk, Nederland en Luxemburg) wordt toegestaan om naast de Euro een tweede gemeenschappelijke munt in te voeren: De Guldenmark als opvolger van de D-mark. E-mark is een nog mooiere naam.

Voordat de Staten Generaal der Nederlanden een besluit neemt over de ratificering van de ESM – en daarmee een historisch, vrijwel onomkeerbaar besluit over het afstaan van een deel van haar ooit bevochten budgetrecht – verzoek ik alle leden van de Tweede Kamer om de minister van Financiën eerst de haalbaarheid van het Plan B van Prof. Markus C. Kerber (Wettbewerb Machen) te laten onderzoeken met zijn Duitse, Finse, Oostenrijkse en Luxemburgse collega’s en hierover verslag te doen aan de Tweede Kamer. En eigenlijk een wandelgangenaccoord te sluiten over Plan B bij de eerst mogelijke gelegenheid, omdat snelheid geboden is.
De Guldenmark als opvolger van de D-mark. E-mark is een nog mooiere naam


De burgers en bedrijven van AAA-landen krijgen in Plan B van prof. Markus C. Kerber de keuze of ze met de Euro of de E-mark betalen /geld ontvangen. De betalingen en ontvangsten van overheden van de AAA-landen zijn echter altijd in E-marken, behalve bij eerder gemaakte afspraken. Oude Staatsobligaties zullen dus nog in Euro’s genoteerd blijven, totdat ze ververst worden. Nieuwe Nederlandse Staatsobligaties in E-marken zullen een lagere rente krijgen, dan oude staatsobligaties in Euro’s. Beide munteenheden gaan met elkaar in de vrije markt de concurentie aan.

Welke munteenheid de informele standaard wordt, zal in de vrije markt per branche verschillen.

De kenniseconomie in de AAA-landen zal geneigd zijn om hoofdzakelijk de E-mark te voeren. Hoogwaardige en unieke export concureert meer op kwaliteit dan op prijs. Een Nederlands bedrijf in de kenniseconomie zal zijn personeel in E-marken uit kunnen betalen en zelf ook in E-marken afgerekend willen worden.

Binnenlandse bedrijvigheid zal ook hoofdzakelijk in E-marken hun prijzen bepalen, omdat dat het beste personeel aantrekt en de beste prijsstabiliteit biedt. De meeste werknemers in Nederland zullen in waardevaste E-marken betaald willen worden. Een Nederlander die
de Euro een ‘one-fits-none’-eenheidsmunt
spaart voor de aankoop van een huis zal een E-markrekening hebben en in E-marken betaald moeten worden, zodat zijn bezit of loonstrookje niet weggeïnflateerd wordt door het bijdrukken van Euro’s door de ECB. Maar als hij genoegen neemt met Euro’s, omdat hij anders geen werk heeft, dan kan dat ook. Die keuze is er in Plan B.

De laagwaardige bulkexport en wederuitvoer (die in Nederland qua volume aanzienlijk is, maar qua toegevoegde waarde niet moet worden overdreven) zal juist geneigd zijn de Euro te blijven voeren als infomele standaardmunt. Dat kan in Plan B.

Iemand die in Nederland tomaten teelt voor de export, betaalt zijn personeel het liefst uit in Euro’s en rekent de exporttomaten in het buitenland het liefst tevens in Euro’s af, omdat deze tomatenteler anders geen kans maakt om op de internationale markt op prijs te kunnen concureren. Dit kan de Nederlandse teler alleen, als hij personeelsleden vindt, die hun salaris in euro’s willen ontvangen. En als hij de energieprijzen, die hij waarschijnlijk in E-marken afrekent, nog kan betalen natuurlijk. Iemand die ten behoeve van de wederuitvoer ‘dozen schuift’ linea recta van Rotterdam naar andere Eurolanden, zal ook in Euro’s in- en uit- blijven voeren om wisselkoersrisico’s of verlies van concurentievermogen te ontlopen.

Het concurentievermogen van de AAA-landen zal enkel achteruitgaan in die branches waar geen fatsoenlijk Nederlands, Duits of Luxemburgs personeel te vinden is, welke nog Euro’s accepteren. Het concurentievermogen van de overige Eurolanden zal stijgen in juist die branches, omdat in die landen de Euro enig wettig betaalmiddel is. Die correctie op het verschil in concurentievermogen in juist die branches is hard nodig om de ESM (en het afstaan van financiële soevereiniteit van Nederland en de overige AAA-landen) overbodig te maken, zonder de EU uit elkaar te laten vallen en zonder het risico op bankruns bij Euro-exits.

De ESM zal de divergentie in concurentiekracht tussen de AAA-Eurolanden en de overige Eurolanden namelijk in stand houden en zelfs aanjagen, omdat het werkelijke probleem van de Euro niet adresseert: Het werkelijke probleem is namelijk dat de Euro een ‘one-fits-none’-eenheidsmunt is, voor alle landen in alle branches. De ESM lost enkel het symptoom op: de alsmaar groter wordende dislocatie van arbeid en kapitaal als gevolg van divergerende concurentievermogens wordt enkel gecorrigeerd door alsmaar grotere belastinggeldtransfers in tegengestelde richting.
Het Plan B van prof. Markus C. Kerber pakt echter het fundamentele probleem van de Eurocrisis aan: het brengt binnen de muntunie een zodanige differentiatie aan, dat elke branche en elke burger in de AAA-landen een passende munt bij haar bedrijvigheid kan kiezen, waardoor de burgers in de overige Eurolanden aan concurentiekracht winnen in juist die branches waar ze het van moeten hebben. De behoefte aan inflatie in de minst concurerende landen kan dan bevredigd worden, zonder dat de AAA-landen op onzinnige wijze in deze kapitaalvernietiging wordt meegetrokken.

De ESM (en andere mechanismen als LTRO, EFSF, bail-outs, Tobintax et cetera) is enkel een vorm van het gecontroleerd uit laten branden van de Eurozone, terwijl het Plan B van Prof Marcus C. Kerber juist de brandstof van de Eurocrisis weghaalt en zo de Eurozone niet langer een recept voor gevaarlijke onvrede laat zijn.

De ESM is bovendien een hefboom die bij het onvermijdelijke failliet van Griekenland en vooral Spanje tot de invoering van Eurobonds en het bijdrukken van Euro’s zal leiden, waardoor tientallen miljarden Euro’s aan Nederlands kapitaal en Nederlands belastinggeld op het spel staat. Een spelletje ‘chicken’ dat Griekenland en Spanje ‘winnen’ als de nood aan de man is in de huidige constellatie, omdat zij het minst te verliezen hebben. Zij zullen hun onvermijdelijke default in de ESM laten plaatsvinden als ze de kans krijgen, enkel om Eurobonds af te dwingen. Met de E-mark als parallelle munt in Nederland, kan die situatie vermeden worden. De E-mark is onze airbag voor als de nood aan de man is in de Eurozone.

Het enige offer dat we brengen met Plan B van Prof. Marcus C. Kerber is concurrentieverlies in enkel die branches, waar eigenlijk nu al geen Nederlands personeel op fatsoenlijke wijze voor te vinden is. We behouden zo echter het budgetrecht van de Staten Generaal, onze koopkracht en tientallen miljarden aan belastinggeld, pensioengeld en spaargeld van burgers. Burgers die door onze Tweede Kamer vertegenwoordigd horen te worden. Burgers die verwachten dat de Tweede Kamer dat ook werkelijk doet.


Vandaar het verzoek aan alle leden van de Tweede Kamer om een besluit over de ESM uit te stellen, totdat de haalbaarheid van Plan B onderzocht is en de minister van Financiën daarover met zijn collega’s overlegd heeft en de Tweede Kamer daarover uitvoerig geinformeerd heeft.

Een gedetailleerde beschrijving van Plan B van prof Markus C. Kerber kunt u bestellen bij: Lucius.
(Een uitgebreidere bespreking van dit plan in meerdere delen volgt over enkele dagen. Het boek is nog onderweg van Duitsland naar huize Tipo, vandaar)

Een korte geschiedenis van de Euro als parallelle munteenheid stond hier al eerder op Keizers & Kleren.
 

Tipo,  16-05-2012          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

De Nederlandse regering moet op de eerste plaats de belangen van de eigen bevolking behartigen. Dat het afwijzen van de muntunie en de hier geschetste afwikkeling ervan ook in het belang is van de Grieken mag niet de doorslag geven maar wel meewegen.

16-mei 2012 ,  10:45
# 2
tipo:

Het boek is gearriveerd! Nu nog lezen en in thema's samenvatten.

16-mei 2012 ,  10:46
# 3
tipo:

@Frans Groenendijk
Welke belangen behartigt deze demissionaire regering, dacht ik toen ik Rutte hoorde in: Trouw.

Rutte: 'Het lijkt me erg belangrijk dat we het nu doen en een vertrouwenwekkend signaal afgeven.'

Een vertrouwenwekkend signaal aan wie? Aan de stemgerechtigde Nederlandse belastingbetaler? Integendeel.

"Rutte ontkent dat er soevereiniteit wordt overgedragen. Hij is het ook niet eens met de Algemene Rekenkamer, die een democratisch tekort ziet in het verdrag dat het ESM regelt."

Die uitspraak is al helemaal niet vertrouwenwekkend, want het geeft er blijk van dat Mark Rutte niet vijf stappen vooruit kan schaken. En de Spanjaarden en Grieken wel.

Kijk maar: "Let us think through the politics of all this. If the ESM is split, nobody will be asking the question: are you for or against a eurozone bond? The question becomes: do you accept a specific eurozone bond to deal with bank resolution and insurance, or would you rather honour your contractual obligations under the ESM and pay up. The latter is, literally, the default option. If nothing else happens, member states have to make up the losses of the ESM under existing rules. I predict that the Germans and Dutch would at that point want a eurobond as a means to cut their losses."
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/64375ddc-9543-11e1-ad38-00144feab49a.html#axzz1uxNlboxf

De ESM is een vantevoren bedachte fuik naar Eurobonds en naar een permanente fiscale transferunie, waarin eerst voldongen feiten worden gecre-eerd (Een Grieks default in de ESM en daarna een dreiging van de Spaans default in de ESM) en het electoraat (en het parlement) er pas achteraf er iets van mag vinden.

Met de kennis van nu, zal het excuus wel weer worden, omdat men nu geen kennis WIL nemen van het spelletje 'chicken' dat er gespeeld zal worden.

Een goede premier kan vijf zetten vooruit denken. Rutte kan dat niet of wil dat niet. De meerderheid van ons huidige parlemant overigens ook niet en daar blijf ik me over verbazen.

16-mei 2012 ,  10:59
# 4
messenger:

Briljante zet van Wilders om de Nederlandse staat voor de rechter te dagen. Nu zullen tenminste meer landgenoten ge´nformeerd worden over dit verschrikkelijke ESM. Het werd hoog tijd. Je zou hopen dat de PVV een ruime parlementaire meerderheid haalt, want het merendeel van het parlement zit te pitten.

16-mei 2012 ,  11:48
# 5
Frans Groenendijk:

Moeilijk om niet sarcastisch te worden. Strikt genomen heeft Rutte gelijk: het is formeel geen overdracht van soevereiniteit. Het gaat hier om een reusachtige, buitengewoon slechte lening waar we ons toe verplichten. Een lening waarvan de omvang bij voorbaat niet eens vast staat omdat de bijdrage van Nederland omhoog bijgesteld wordt wanneer andere landen niet in staat blijken hun deel te voldoen. Lijkt eigenlijk meer op een blanco cheque. Maar over het geld dat we overhouden blijven we als land zelf de baas en hoe we het geld ophoesten mogen we toch ook zelf weten.
Met de euro-obligaties zijn we helemaal de klos: zelfs in de rente op de staatsobligaties mag dan het verschil in prestaties per land niet meer zichtbaar worden.

16-mei 2012 ,  11:53
# 6
Frans Groenendijk:

@Messenger Ik zag al een gerucht dat dit het opstapje zal worden voor Moszkowicz om politiek actief te worden. Niet zo gek dat daarover gespeculeerd wordt nadat er ook al iets aan de hand was met zijn samenwerking met een aantal van zijn familieleden. Het zou ook wel een mooie stunt zijn. Hoe dan ook zou mooi zijn wanneer de PVV-fractie een goed contact opbouwt met mensen die tot nu toe werden afgeschrikt door de (dreiging van de) demonisering maar nu hun verantwoordelijkheidsgevoel nu voor laten gaan. (zie ook mijn lof voor Hankel in de recensie van Europa wankelt.

Zie ook het artikel van Ester Losita op AP
Ze schreef hier eerder over de onvermijdelijke ondergang van de euro

17-mei 2012 ,  12:12
# 7
messenger:

Het is te dol voor woorden, dat NL geen veto recht heeft bedongen. Straks wordt een Spanjool de baas van dat fonds. Of we gaan Turkije financieren.. Weg met dat ESM, de opmaat naar euro obligaties.

17-mei 2012 ,  12:13
# 8
tipo:

@Frans Groenendijk
Het ESM begint niet als blanco check. Er is een Nederlands garantieplafond dat zonder goedkeuring van het parlement niet overschreden kan worden. Voor ophoging van het Nederlandse garantieplafond is toestemming van het Nederlands parlement nodig. De facto zal dit slects een formaliteit zijn, omdat dit een ophoging van het garantieplafond onder dreiging van nog grotere verliezen op dat moment zal plaatsvinden. Maar voor nu is er een maximumbedrag.

Het risico op onze garanties kan wel veroogd worden, zonder toestemming van het Nederlandse parlement. Als het ESM de eerste 80 miljard 7x uitleent via een financiele constructie, waardoor het risico op verlies van die 80 miljard verzevenvoudigd wordt, dan kan dat zonder instemming van ons parlement. De totale uitleencapaciteit van het ESM stijgt daardoor en het risico dat de Nederlandse garanties aan het ESM opeens wel op de betalingsbalans komt ook. Dat is met de EFSF ook gebeurd.

Over de bestemming van het garantiefonds heeft Nederland echter niets te zeggen. Als Italie, Duitsland en Frankrijk besluiten tot een bail-out van Italiaanse, Duitse en Franse banken met geld uit het ESM, dan gebeurt dat. Dan kan het Nederlandse parlement op haar hoofd gaan staan, maar een doorslaggevende stem heeft Nederland niet, want een meerderheid of gekwalificeerde meerderheid is hiervoor genoeg. De facto is dat een soevereiniteitsoverdracht, want nu heeft het Nederlandse parlemant nog wel het budgetrecht over de bestemming van Nederlands belastinggeld en straks niet over het deel wat het aan de ESM garandeert.

Het ESM is wel een ongedekte cheque. De Nederlandse Staat heeft het geld dat het garandeert namelijk niet, maar moet dat altijd lenen.

Het ESM is dus een ongedekte cheque met een maximum op te nemen bedrag, zonder zeggenschap over de bestemming. Duitsland, Frankrijk en Italie hebben de facto wel een veto en wel volledige zeggenschap over de bestemming, vanwege hun stemgewicht. Nederland niet.

17-mei 2012 ,  11:36
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.