Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Eurabië: geen complottheorie
Voorhoeve: Meer tekeer gaan tegen Israël om de democratie in Arabische landen te bevorderen...

De enigs­zins be­roemd gewor­den uit­spraak van Chuck Colson [1] “If you got them by the balls, the hearts and minds will follow”, zou een goed motto geweest zijn voor het boek Eurabië. Het boek is geschre­ven door Bat Ye’Or, pseudo­niem van een Joodse vrouw die geboren is in Egypte en daaruit weg­vluchtte.
De centrale lijn van Eurabië is helder: de decennia­lange en buiten­gewoon succes­volle inspan­ningen van de Ara­bische landen om de houding van de Europese landen tegenover Israël negatief te beïnvloeden sloten direct, effectief en openlijk aan op de olie­boycot van 1973. Haar boek is een goed gedocu­menteerd verslag met toelichting van dit proces.

»
Deze overzichtelijke hoofdlijn van haar betoog wordt hier benadrukt omdat Bat Ye’Ors teksten een eigen leven zijn gaan leiden en daarna vermengd zijn geraakt met samenzweringstheorieën dankzij heethoofden van heel uiteenlopende politieke opvattingen.
Zo is gesuggereerd dat akkoord werd gegaan met immigratie van mohammedanen om zo de olieleveranties veilig te stellen. Een verhaal dat, wanneer het zo wordt verteld, als complottheorie kan worden afgedaan, omdat de immigratie van mohammedaanse gastarbeiders
...dialoog over de mogelijkheden om legale migratie te propageren..
al eerder op gang gekomen was en na 1973 juist stokte. Het is ook niet wat Bat Ye'Or beweert. De Arabische en Europese elites maakten echter wel degelijk afspraken over de reeds in Europa aanwezige mohammedanen. Vooral afspraken die ruimte boden aan het afwijzen van elke vorm van integratie of assimilatie.
De voorstelling van de mohammedaanse gastarbeiders als zieligerds gaf daarnaast onderbouwing aan een beleid dat tot een onvoorstelbare stroom van vervolgimmigratie leidde. Meest leugenachtige aan dat hele gebeuren was het voorstellen van gezinsvorming als identiek aan gezinshereniging. In de media werd en wordt onwezenlijk weinig aandacht besteed aan de inhoud van het overleg van de Arabische en Europese elites maar je kunt gewoon op de webstek van de EU er verslagen over lezen. In het rapport van zo’n overleg op het niveau van ministers van buitenlandse zaken lees je dan bijvoorbeeld:
De ministers bevestigden opnieuw het belang van immigratie en spraken als hun mening uit dat, indien zorgvuldig aangestuurd, migratie een positieve factor kan zijn voor de sociaal-economische groei [2] van de hele regio. Ze verzekerden dat de dialoog en samenwerking op het gebied van migratie die begonnen is met enkele mediterrane partners uitgebreid is naar alle partners en ook betrekking heeft op de onderliggende oorzaken van migratie, de mogelijkheden om legale migratie te propageren en illegale migratie te bestrijden via overeenkomsten over toelating die ook betrekking hebben op illegale immigratie..(…)… de ministers namen ook kennis van het plan van de Commissie [3] om een studie te beginnen naar het verband tussen legale en illegale migratie. [4]

Om twee redenen is die vermenging met complottheorieën overigens wel een beetje te wijten aan het boek zelf. De schrijfster wisselt teksten, die rechtstreeks
Eurabië sloeg natuurlijk op de afgedwongen Europees-Arabische samenwerking tegen Israël
afkomstig zijn uit de gezamenlijke conferenties van de Arabische en Europese elites, af met die van intern-Arabische bijeenkomsten. Arabieren spraken onderling openlijk over het propageren van het mohammedanisme. Bat Ye'Or meldt dat daarbij ook termen gebruikt werden als:
…de zonen van onze huidige generatie te beschermen tegen de blinde en betekenisloze beperkingen in de manieren, gewoonten en begrippen van de niet-moslims” [5].

Deze onbeschofte terminologie werd natuurlijk niet gebruikt in de bijeenkomsten van de ‘Europees-Arabische Dialoog’!

Daarnaast was de titel, zeker achteraf gezien, ongelukkig gekozen. Eurabië sloeg natuurlijk op de afgedwongen Europees-Arabische samenwerking tegen Israël, maar de term kon ook worden opgevat als verwijzing naar een arabisering/islamisering van Europa. Die islamisering is door die 'dialoog' wel wat aangewakkerd maar dat was niet het doel, zeker niet het uitgesproken doel van de bijeenkomsten. Dat types als Khadaffi openlijk spraken over het overnemen van Europa door de mohammedanen zou je kunnen opvatten als aanwijzing dat dit wel de onuitgesproken bedoeling was, maar dan kom je toch wel dichtbij het complotdenken.

Intussen is het moeilijk precies uit te maken welke beweegredenen en invalshoeken aan de Europese kant het zwaarst wogen om te kiezen voor de anti-Israëlische koers.
Een regenteseke, bijna machiavellistische insteek waarbij men het als zijn taak zag om hoe dan ook, koste wat kost, de ongehinderde oliestroom veilig te stellen? Zwichtend voor het nauwelijks verhulde dreigement de oliekraan dicht te draaien?
Of het tegenovergestelde: extreme naïviteit, op zoek naar de zieligste groep om zich mee te solidariseren zodat men na de metamorfose van Arafat en consorten van terroristische bende tot ‘enige vertegenwoordiger’ van het lijdende Palestijnse volk, 'uit eigen beweging’ in het anti-Israëlische kamp kwam?

Het staat wel vast dat het succes bij de maatschappelijke implementatie ervan alleen te verklaren is volgens die tweede lijn. In wiskundemethodes voor het middelbare onderwijs zie je hoe uitgevers ruimte maken voor het oppoetsen van het imago van Arabieren.
De Arabieren mogen met recht de uitvinders van de algebra worden genoemd” vermeldt VWO B deel 1 van Getal & Ruimte.
De grote autoriteit op het gebied van de geschiedenis van de wiskunde, de Amerikaanse Nederlander Dirk Struik, die de eerste versie van zijn standaardwerk publiceerde in 1948, is heel uitgesproken over de inbreng van de Arabieren (laat staan de mohammedanen!) in de ontwikkeling van de wiskunde.
Op een enkele uitzondering na kwamen de bijdragen van wetenschappers uit de door de Arabieren onderworpen volkeren [6]. De vermelding over algebra staat in vreemd contrast met de verwijzing naar de geschiedenis van de differentiaalrekening waarover correct vermeld wordt dat er hevige strijd is geweest over de vraag of de Brit Newton dan wel de Duitser Leibniz de belangrijkste grondlegger is geweest. Het lijkt toch wel uitgesloten dat die teksten van educatieve uitgeverijen ingegeven zijn door overwegingen met betrekking tot het importeren van olie.

Bat Ye’Or noemt het wel maar legt er veel te weinig nadruk op: de absurditeit dat van de Europeanen niet alleen gevraagd werd meer begrip te hebben voor de Palestijnse invalshoek maar dat ook geëist werd dat Arafat en zijn terreurgroep erkend werden als enige vertegenwoordiger van de Palestijnse belangen. Ze legt wel veel nadruk op de, eufemistisch uitgedrukt, dubieuze rol van het Franse establishment, beginnend bij de Gaulle. Helaas is dat deel van haar verhaal juist weer bijzonder weinig opgepikt.
het fenomenale succes van de dialoog-die-volgde-op-de-boycot vreet nog steeds door
Het zou bijzonder toe te juichen zijn wanneer in antwoord op de beschuldigingen van mohammedanen en uit het Midden-Oosten over de gewetenloze benadering vanuit het Westen, aangegeven werd dat de rol van het Franse cynisme erkend wordt. Niet alleen stond de politiek van Frankrijk (en Rusland) model voor het verraad van Israël maar ook voor het verdienen aan de oorlog tussen Irak en Iran (en niet van de VS).

Hoe dan ook vreet het fenomenale succes van de dialoog-die-volgde-op-de-boycot nog steeds door. In het kader van de Arabische lentekriebels dienden de Tweede Kamerleden Pechtold en Timmermans van D66 en PvdA in maart 2011 een motie in waarin ze aan de regering vroegen om een advies te vragen aan de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, over Nederlands en EU-beleid om 'democratie en rechtsstaat in de Arabische en Perzische regio te steunen'.
De regering deed wat gevraagd werd en eind mei lag er een stuk van die AIV. De noititie was opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Joris Voorhoeve. Er staan nogal wat opmerkelijke beweringen in het advies, maar de eerste regel van bladzijde 20 springt eruit:
Een factor van bijzonder belang in dit verband is dat de EU in de ogen van de Arabische landen onvoldoende afstand is gaan nemen van het Israëlische beleid.

De opmerking sluit een alinea af die begint met:
De AIV is van mening dat daar waar het EU-beleid in het verleden te kort is geschoten, de oorzaak daarvan meer moet worden gezocht in de aanwending van het instrumentarium dan in de beschikbaarheid van de instrumenten als zodanig.

In de subtitel staat het heel ongezouten, maar er kan helaas geen misverstand bestaan over de strekking van de gehele passage: de democratische staat Israël wordt nog steeds te weinig gedemoniseerd en gedeligitimiseerd in de ogen van Voorhoeve cs..

Noten

1) Een van de mannen die Richard Nixon hielp bij diens criminele activiteiten tegen zijn politieke tegenstanders De activiteiten dus die na de onthullingen er over als Watergate-schandaal de geschiedenis in gingen en hem de kop kostten als president.
2) Let ook op de buitengewoon klunzige en onzorgvuldige formuleringen. Wat is 'sociaal-economische groei'?
3) Waarmee de Europese Commissie moet worden bedoeld.
4) Uit een stuk met conclusie van een overleg in Napels op 2 en 3 december 2003. URL van de bron: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/78183.pdf (de link werkt nog steeds, 5 feb 2012)
5) Woorden van de algemeen secretaris van de OIC, Mohammed Hasan Mohammed al-Tohami, geciteerd op blz 75 van de Engelstalige versie.
6) D.J.Struik, Geschiedenis van de wiskunde. Aula.
 
Dit zondagse feuilleton is gebaseerd op het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. De tekst is gedeeltelijk identiek met die van een twintigtal hoofdstukken daaruit, met name de hoofdstukken die beginnen met "Angst:…". De inhoud is geactualiseerd. Verder is de tekst wat ingekort. Dat was mogelijk omdat ik nu vanuit een wat andere bedoeling schrijf. Toen ik het boek aan het samenstellen was, hoopte ik dat het behulpzaam kon zijn in het debat met mensen bij wie de houding tegenover de leer van Mohammed wordt ingegeven door hun angst voor de PVV en Geert Wilders. Die hoop heb ik opgegeven. Tenslotte is het feuilleton iets beter leesbaar. Ook wat dat betreft heb ik wat bijgeleerd.
Dit is aflevering 5.

Frans Groenendijk,  05-02-2012          

Reacties
# 1
sandokan:

Uitgerekend onze besnorde Joris, die totaal geen rechte rug heeft getoond bij de ‘ramp’ in Srebrenica, laat weer van zich horen. Joris is de clitoris nog niet ontgroeid en Joris de Kloris is ‘geswitched’ van de VVD naar D66 en dat Abdul Pechtold ‘toevallig’ een advies vraagt aan een (gesubsidieerde) instelling waar Joris de leiding heeft is te gek voor woorden. Komop, slapen wij allemaal in dit land?

05-feb 2012 ,  12:47
# 2
sophie:

Frans, ik weet niet of je dit boek kent, maar David Pryce-Jones gaat in dit boek in op de houding van Frankrijk ten opzichte van Israel en de Arabische landen. http://www.amazon.com/Betrayal-France-Arabs-David-Pryce-Jones/dp/1594032203/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1328443584&sr=8-3

05-feb 2012 ,  02:09
# 3
André van Delft:

Een paar dagen terug schreef ik in het vierde deel van mijn feuilleton De Sharia-charlatan onder andere over het proefschrift van Saif al-Islam, aan de London School of Economics. Ik las toen over Alex Voorhoeve, zoon van Joris, het volgende:

In 2008, Gaddafi was awarded a PhD degree from London School of Economics, for a thesis entitled "The role of civil society in the democratisation of global governance institutions: from 'soft power' to collective decision-making?". Examined by Meghnad Desai (London School of Economics) and Anthony McGrew (University of Southampton), among the LSE academics acknowledged in the thesis as directly assisting with it were Nancy Cartwright, David Held and Alex Voorhoeve (the son of former Dutch minister Joris Voorhoeve). Professor Joseph Nye of Harvard University is also thanked for having read portions of the manuscript and providing advice and direction. In a later investigation by Channel 4 News, they found that 6% of the 93,000-word thesis was copied from other sources. Furthermore, allegations abound that Saif's thesis was in many parts ghost-written by consultants from Monitor Group, which pocketed $3 million per year in fees from Muammar Gaddafi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Saif_al-Islam_Gaddafi

Saif Gaddafi, said Alex Voorhoeve, "seemed genuinely moved by the desire to study democratic ideals and practice and my colleagues had therefore hoped he would have a liberalizing influence on the Libyan regime. ... I had hoped that at such a crucial moment, he would defend the democratic ideals that he wrote about in his thesis.
http://en.wikipedia.org/wiki/LSE_Gaddafi_links

I don’t know who the examiners of record were, but in the acknowledgments section of the thesis, Gadaffi writes: “First of all, I would like to thank those at LSE who advised me directly and gave generously of their time to assist me to clarify and refine my arguments. This includes Professors Nancy Cartwright, David Held and Alex Voorhoeve. I could not have completed this thesis without them.”

05-feb 2012 ,  02:40
# 4
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de tip @Sophie, ik heb dat boek wel eens 'langs zien komen' maar niet gelezen. @Andre, van Toon Kasdorp heb ik vandaag het begrip 'voorwaardelijk opzet' uitgelegd gekregen. Ik denk dat dat gedoe rond die 'Saif' ('Zwaard' in het Nederlands, leuk om je zoontje zo te noemen) daar zeker onder valt: iets dat geen opzet is, maar zo stom en onverantwoordelijk dat geen redelijk mens het zou hebben kunnen doen

05-feb 2012 ,  10:40
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.