Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Geachte heer Van de Camp,
Open brief naar aanleiding van een verontrustend twitterbericht

Twitter is een merkwaardig me­dium. Mevrouw San, die opereert onder de twitternaam @blonde­mevrouw, ontlokte u een tweet over de verhouding tussen christendom, islam en deconfessionalisering. Daar wijdde ze vervolgens een uitgebreid stuk aan, dat ze publiceerde op het weblog AP. Geen vriendelijke maar ook weer niet zo'n heel grove bespreking, waarin ze ook ruiterlijke toegaf dat de tweets zonder verdere context waren. Het is echter geschreven als een soort eindoordeel, beslist geen uitnodiging om wel die context aan te geven, geen uitnodiging tot debat. De rest van dit stuk is nadrukkelijk wel bedoeld als zo'n uitnodiging.


»
Er staat mijns inziens namelijk te veel op het spel om op basis van één, mogelijk verkeerd geinterpreteerde, want contextloze tweet u, of zelfs het hele CDA, af te schrijven als anti-westers, anti-verlichting of misschien zelfs anti-christelijk.
Op haar vraag:
Als je nu bij "een kwestie van kiezen" te gast was, wat zou je kiezen: 1) islam is bondgenoot Christendom, 2) islam is dat niet.

zou u geantwoord hebben met:
Helaas mevrouw, in een sterk deconfessionaliserende wereld kies ik dan voor de islam als bondgenoot van het Christendom

Voor alle zekerheid is mijn eerste vraag natuurlijk: is de tekst daadwerkelijk van u afkomstig en is hij correct weergegeven? Als dat niet zo is, komt er ineens een heel ander thema bij, maar ik blijf dan toch nog benieuwd naar uw antwoord op de hierna volgende vragen.

Geen misverstand: net als blondemevrouw ben ik gealarmeerd door de inhoud van uw tweet, maar anderzijds weet ik zeker dat u - bijvoorbeeld - bereid en in staat bent op fatsoenlijke wijze om te gaan met PVV-ers.
Van mijn boek heeft u wel eens gehoord, maar u weet misschien niet wat voor mij de belangrijkste reden was om een boek over het mohammedanisme te schrijven. In de inleiding formuleerde ik dat zo:
Hoofdonderwerp van dit politieke boek is het mohammedanisme. Dat is niet omdat het mohammedanisme in alle opzichten ín het Westen de grootste en meest acute problemen veroorzaakt. (...) dat omgekeerd een gepaste reactie op de mohammedaanse uitdaging het Westen, meer in het bijzonder Europa, een kans biedt om de democratie te revitaliseren, haar zelfvertrouwen terug te winnen en weer wereldwijd een (bescheiden) bijdrage te gaan leveren aan het vergroten van vrijheid en welvaart voor iedereen.

Mijn vragen aan u stel ik vanuit die achtergrond. Ik heb veel vragen en heb mijn best gedaan om het aantal beperkt te houden en ze zo te formuleren dat een kort antwoord ook al informatief kan zijn.

Deconfessionalisering
De eerste drie gaan over dat begrip 'deconfessionaliserende wereld'. San vat dat op als een ontwikkeling waarbij organisaties zoals partijen en vakbonden steeds minder verbonden zijn met een godsdienstige gezindte. Dan zou het begrip confessioneel eigenlijk vrij dichtbij 'verzuild' liggen. Ik vermoed dat uw uitspraak niet zo bedoeld was, daarom dus deze aanvullende vragen:
1. betreurt u eigenlijk de ontzuiling?
2. staat 'deconfessionalisering' voor u voor de teloorgang of ondermijning van bepaalde waarden en zo ja welke daarvan worden in uw ogen het meest bedreigd?
3. bent u van mening dat de waarden die verbonden zijn met -uw invulling van- het christendom, alleen of alleen goed verdedigd (kunnen) worden door instituties die expliciet christelijk zijn?

DE islam
Wij beiden kijken heel verschillend aan tegen de leer van Mohammed. En dat zal nog wel even zo blijven. De volgende vragen zijn dan ook alleen bedoeld om beter te kunnen begrijpen wat de achtergrond is van uw visie.
4) Neemt u voor uw beoordeling van 'de islam' uitsluitend, of vrijwel uitsluitend uitspraken en gedrag van volgelingen van Mohammed in Nederland in overweging?
5) Vind u het onjuist om voor de beoordeling ook naar de basisdocumenten van het mohammedaanse gedachtegoed te kijken?
6) Vind u het onjuist om voor de beoordeling ook naar de geschiedenis van 'de islam' te kijken?
7) Winnen in uw ogen de extremistische krachten in de mohammedaanse wereld sinds 2001 aan kracht of wordt hun invloed teruggedrongen?
8) Bent u bekend met hervormingsbewegingen binnen de mohammedaanse wereld die u hoop geven dat de extremistische invulling van de leer -dus niet de extremistische praktijk- ontwapend zal worden? [1].

Culturele christenen
Ik ben al circa 45 jaar ex-katholiek en atheïst. Juist door bestudering van het mohammedaanse gedachtegoed en de manier waarop dit botst en in de geschiedenis botste met andere beschavingen, ben ik milder geworden over het christendom, met name over de rol van het georganiseerde christendom in het verleden. Ik noem me zelf zodoende tegenwoordig zelfs wel eens 'cultureel christen'. Dat is de achtergrond bij de volgende vragen:
9) Volgens mij komen de meest fanatieke aanvallen op het christendom van atheïsten en humanisten met 'progressieve' achtergrond en minder van die met conservatieve en/of liberale sympathieën? Ervaart u dat ook zo?
10) Ziet u, net als ik, een doorschietende zelf-relativering binnen christelijke organisaties als een bedreiging voor het christendom?

Bedreigde christenen
Het eerste wat ik dacht toen ik uw tweet onder ogen kreeg was: Nigeria!!
Niet alleen in Nigeria, maar in tal van landen met mohammedaanse meerderheid worden christenen vervolgd. De jihadisten in Nigeria vallen de christenen aan en ze doen dat nadrukkelijk juist met christelijke feestdagen, de fundamentalisten in Duitsland gaan juist met Pasen miljoenen Korans uitdelen.
11) Beschouwt u organisaties die de vervolging van christenen onder de aandacht brengen, zoals Open Doors of One Free World International, als alarmisten?
12) Bent u van mening dat men vanuit het Westen christenen elders juist verder in gevaar brengt door het voor ze op te nemen?
13) Bent u van mening dat christenen (en andere gelovigen) die woonachtig zijn in landen met mohammedaanse meerderheid, zich neer moeten leggen bij om het even welke beperkingen aan hen worden opgelegd?

De uitnodiging
Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u serieus op al mijn vragen zou willen ingaan, ook al ben ik geen CDA-lid. Het maakt me niet uit in welke vorm: in een gesprek, in geschreven vorm, bijvoorbeeld hier op Keizers & Kleren, of in een openbaar debat. Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die geïnteresseerd is in uw antwoorden.

Noot
1) Ik ben er naar op zoek en werd tot nu vaak teleurgesteld wanneer ik een organisatie die op het eerste gezicht hoopgevend leek, wat aandachtiger bekeek.  
Zie ook 'antwoorden' van christelijke politici

Frans Groenendijk,  17-04-2012          

Reacties
# 1
Roos Friesland:

Frans,
het zou mooi zijn als Van de Camp je vragen wilde beantwoorden.
Het zou toch triest zijn als hij de islam als bondgenoot (= medestrijder, wapenbroeder, compagnon) ziet in de strijd tegen de ongelovigen.
Misschien is een gebrek aan kennis vaak een grote boosdoener.

17-apr 2012 ,  10:50
# 2
Frans Groenendijk:

Ik ben er niet zeker van maar heb wel enige hoop dat Wim van de Camp mijn vragen zal beantwoorden. Lijkt me vanzelfsprekend dat dat enige tijd duurt. De vragen ga ik ook gericht voorleggen aan (andere) leden van de euro- en TK-fracties van CDA, CU en SGP. Max 4000 woorden in plaats van 140 tekens.

18-apr 2012 ,  01:35
# 3
Maarten:

Mag ik schrijven dat deze vragen k namens mij worden gesteld, ook al heb ik geen enkele woordelijke en of inhoudelijke bijdrage geleverd aan de formulering? Ik had het zo willen doen als ik de capaciteit en de webstek zou hebben gehad.

18-apr 2012 ,  05:06
# 4
Frans Groenendijk:

Uiteraard @Maarten. Ik zet heel graag ook je naam onder de brieven aan andere christenen. Alleen zou ik dan wel liever je complete naam eronder zetten.

18-apr 2012 ,  05:45
# 5
Maarten:

#4Frans, dat mag, u heeft mijn email adres dacht ik en dan bent u op de hoogte van voor en achternaam. Zo niet, dan stuur ik met dit comment ook een mailtje.
Succes!

18-apr 2012 ,  08:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.