Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Geloof en cultuur

Ik behoor tot de groep van mensen die vindt dat de toenemende islamisering van de Nederlandse samenleving ongewenst is en ontwrichtend werkt.
Het debat hierover wordt echter ontzettend vaak 'vervuild' of gewoon gesmoord door de kaart van 'individuele moslims' te trekken. Het argument is dan: er zijn toch ook 'gematigde moslims' ?
Die vlieger gaat om 2 redenen niet op. Ten eerste gaat het daar niet over, ten tweede wordt daarmee de pijnlijke waarheid omzeild dat er geen 'gematigde' islam bestaat. Er bestaan natuurlijk wel gematigde moslims, maar daar dient de discussie niet over te gaan: het gedrag en de aanwezigheid in dit land van deze mensen staat helemaal niet ter discussie. Een veelgemaakte denkfout. We hebben daar in de Nederlandse taal een geweldig spreekwoord voor: wie de schoen past trekke hem aan.

»
Iedereen die echt de moeite neemt om zich in de islam te verdiepen en dan bedoel ik ook ECHT, die kan niet anders dan tot de conclusie komen dat deze wereldgodsdienst wel erg sterke politieke en maatschappelijke aspecten heeft. Die kan niet anders dan concluderen dat het wereld- en maatschappijbeeld van de islam haaks staat op alles wat wij hier in de vrije, democratische Westerse samenleving van groot belang vinden.
Wie internationale kranten en blogs volgt, op YouTube filmpjes bekijkt, wie uitspraken hoort van orthodoxe imams kan niet anders dan concluderen dat deze geloofsleer behoort tot een andere cultuur dan de onze.

Ik zet de belangrijkste punten nog even op een rijtje.
1. De naam is vrij vertaald 'onderwerping'.
2. Zij ontkent de scheiding der Machten van de rechtsstaat, de Trias Politica.
3. Zij wijst de parlementaire democratie in de kern af.
4. Er is op geen enkele wijze sprake van een scheiding tussen Kerk en Staat.
5. Vrijheid van meningsuiting geldt niet voor iedereen.
6. Vrijheid van godsdienst evenmin.
7. Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw wordt betwist, de man is superieur, de vrouw dienend.
8. Gelijkwaardigheid tussen homo's en hetero's wordt betwist, homofilie is 'een ziekte'.

De islam (er)kent geen scheiding der machten en geen scheiding tussen Kerk en Staat. Toepassing van het islamitische rechtssysteem, sharia, wordt nagestreefd. Individuele vrijheden binnen het geloof worden in de meeste varianten van de islam ontmoedigd, uittreden worden sterk bemoeilijkt of zelfs via doodsbedreigingen onmogelijk gemaakt.

Vrijheid van meningsuiting, onze belangrijkste kernwaarde, geldt niet in de islamitische cultuur: er geldt maar één woord, dat van Allah. Vrijheid van godsdienst, een andere kernwaarde, waarvoor we eeuwenlang hard hebben moeten vechten, bestaat niet. De islam is het enige ware geloof. Over de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zullen we het maar niet hebben, de moslim cultuur is een sterk patriarchale cultuur, die op geen enkele wijze past bij onze moderne, op gelijke rechten gerichte maatschappij.
Kortom, wij doen er verstandig aan om de islam hier te weren en in elk geval sterk te ontmoedigen. Dat moeten we doen door heel duidelijk te zijn. Het liefste zou ik de islam totaal willen verbieden, maar daar is geen praktische invulling aan te geven. Het zou wel het beste zijn voor Nederland en Europa, maar dat wordt moeilijk. Dan maar een next best option.

Die duidelijkheid dient eruit te bestaan dat er in elk geval van de moslims die zich hier definitief willen vestigen verlangd wordt dat zij onze kernwaarden, zoals hierboven beschreven, onderschrijven. In zekere zin doen ze daarmee afstand van hun geloof, maar zij mogen dat wel blijven belijden, zij het in de privé sfeer, waar het geloof ook thuishoort.

Ten tweede zal aan moslims die ook de nationaliteit van hun geboorteland willen of moeten behouden GEEN actief en passief stemrecht worden verleend en evenmin toegang tot vitale openbare bestuursfuncties. Te denken valt aan posten in het locale, provinciale of rijksbestuur, de rechterlijke macht en zeker geen deelname aan de regering.

Ten derde zullen er evenmin allerlei 'faciliteiten' of 'uitzonderingsposities' worden toegestaan zoals voorkeursbehandelingen, het opzichtig uitdragen van de politiek-religieuze overtuiging via de kleding (een hoofddoek kan misschien wel, een burka of nikab absoluut niet, tenslotte zouden wij het ook vreemd vinden als Christenen opeens met mijters op over straat zouden gaan).

Ten vierde dienen te opzichtige visuele- en auditieve uitingen van het geloof in de openbare ruimte te worden beperkt. Dus geen opzichtige moskeeën met torenhoge minaretten die vijf maal daags luidkeels in het Arabisch oproepen tot gebed. Dat wordt niet meer toegestaan.

Ten vijfde zal de uitkeringsafhankelijkheid beperkt dienen te worden. Mensen die op geen enkele wijze nog een bijdrage hebben geleverd dienen geen rechten te kunnen ontlenen aan de verzorgingsstaat. Die is daarvoor niet bestemd.

Ten zesde dient er bij ernstige en herhaalde criminaliteit een daadwerkelijk uitzetbeleid te worden gehanteerd. Three strikes is out. En het ook doen.

Die laatste punten gaan niet alleen over moslims. Dit beleid moet gelden voor alle immigranten en hun nakomelingen.

Tenslotte, last but not least, dienen er strikte eisen te worden gesteld aan het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift en aan inburgeringseisen in het algemeen.
Kortom, de voorkeursbehandeling van de islam als geloof en van de moslim als een 'speciaal soort burger' dient onverwijld gestopt te worden. De Westerse cultuur moet klip-en-klaar duidelijk maken dat hier niet het Woord van Allah de boventoon voert, maar het woord van de mensen. Dat hier vrijheid van meningsuiting wordt beschouwd als moeder van alle vrijheden, dat we vast houden aan de Trias Politica en aan een strikte scheiding tussen Kerk en Staat.  

Trias,  14-08-2011          

Reacties
# 1
Frulske:

Uitstekend artikel !

14-aug 2011 ,  06:58
# 2
Pieter:

Zoals reeds door iemand anders geconcludeerd.
De islam zelf is de stuwende kracht achter integratieproblemen. Niet gebrek aan ontwikkeling, maar een gebrek aan informatie – of omgekeerd een te hoge (islamitische) religiositeit – motiveert de problemen met de moslims; van de eenvoudige integratieweigering tot aan grondwetsvijandigheid en terrorisme toe.

14-aug 2011 ,  07:33
# 3
Charles de Gaulle:

Alle noodzakelijk geachte ingrepen zullen helaas door links met hand en tand worden tegengegaan.Pas als er hier Engelse of zoals een paar jaar geleden Franse opstanden komen is er een minieme kans dat dit door het parlement wordt toegestaan.
En dat is nu precies de reden dat ik denk dat we de strijd al verloren hebben nog voor die goed en wel begonnen is.
Het is zelfs maar de vraag of er überhaupt tegenstand geboden mag worden van de Linkschmenshen.
Ga alleen maar eens kijken hoeveel personen met een dubbel paspoort er al in vitale openbare functies werkzaam zijn.
Die krijg je niet meer weg zonder extreme weerstand van zowel de betrokkene als de partij waar hij/zij werkzaam voor zegt te zijn.
Wat niet wegneemt dat ik persoonlijk het met alle conclusies in dit prima artikel eens ben.

14-aug 2011 ,  11:39
# 4
Frans Groenendijk:

@Charles de Gaulle Ja natuurlijk moet er nog ontzettend veel gebeuren maar doe je nick eens eer aan en doe niet zo defaitistisch :-)
"of er überhaupt tegenstand geboden mag worden van de Linkschmenshen." Dat is toch geen vraag? Nee dat mag niet van hun, maar we doen het toch.

15-aug 2011 ,  02:20
# 5
Charles de Gaulle:

@Frans Groenendijk.
U heeft gelijk dat het nogal defaitistisch klinkt.
Aan mij zal het echter niet liggen, ik zal mij met hand en tand blijven verzetten, de vraag is alleen of dat met zoveel Linkse Gutmenschen dat nog wel kans van slagen heeft.
Met enige regelmaat bezoek ik ook linkse site's, en dan zakt de moed weleens in je schoenen.
Wat er ook voor onweerlegbare argumenten worden aangedragen, men weet er steeds weer een draai aan te geven en dat direct te laten volgen van de afgezaagde kreten als bruinhemd, nazi, fascist en noem de hele brij maar op.

15-aug 2011 ,  01:00
# 6
Frans Groenendijk:

@Charles Wanneer ik schrijf over de jaren 30 wil ik daarmee niet de toenmalige botsing met het nazisme en de huidige botsing met het mohammedanisme op een lijn stellen. Ik Focus op wat we kunnen leren van hoe de debatten toen verliepen. Ik put inspiratie uit de onverzettelijkheid van Churchill. Hier een link naar een stukje uit een van zijn toespraken: http://www.britishpathe.com/record.php?id=50752. Het gaat over 'The finest hour'. Nadat hij in eigen land vele jaren uitgemaakt was voor haatzaaier vanwege zijn negatieve uitspraken over Hitler, opgeroepen was tot zijn executie, werd hij -op de dag van de Duitse inval in Nederland- premier. Enkele weken later waren de Franse troepen verslagen en konden de Britse soldaten die gestuurd waren om hen bij te staan op het nippertje ontsnappen. Toen sprak hij die historische woorden: "this was their finest hour".

15-aug 2011 ,  03:07
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.