Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het 40 punten plan
Een antwoord op de islamofobie beschuldiging

Een getalen­teerde, idealis­tische, hoog­zwangere Neder­landse: afge­slacht omdat ze de naam van de moeder van Moham­med niet paraat heeft *). Haar even idealis­tische partner die tever­geefs probeert moeder en kind te beschermen met zijn eigen lichaam. Kan het nog pijnlijker? Kan het nog duidelijker?
De succesvolle aanslagen in Pakistan en Kenia hebben afgelopen week veel mensen op andere gedachten gebracht over het moham­­medanisme. Veel lieden die achter 'de agenda van Moham­med' staan, achter onderwerping (= 'islam' in het Arabisch), voelen zich gesterkt: ze zien hoe kwetsbaar hun tegen­standers zijn. Maar aan de andere kant is er ook effect. Mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu toch wel een beetje twijfelen of de 'islamofoben' geen gelijk hebben. Eigenlijk. Heel misschien. Ik hoop dat mijn eigen variant op de beroemdste uitspraak van Carl von Clausewitz, die ik in de kop van het weblog heb gezet, helpt om hen verder aan te moedigen. Klikken erop leidt naar een (lang) essay dat ook daarvoor bedoeld is.
Mensen die niet verbaasd zijn door de gebeurtenissen in Pakistan en Kenia (en vele andere landen), voelen nu nog sterker de drang om 'iets te doen'.
Een goed tijdstip dus om nog maar eens de aandacht te vestigen op deel IV van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord: een soort 40 punten plan **). Voor een viertal beleids­terreinen noem ik voorstellen voor (overheids)­maatregelen, punten van actie en onder­werpen van nood­zakelijk onder­zoek. Per terrein en per punt geef ik ook enige toelichting.
»
I DE IDEEËNSTRIJD

In zijn boek The confrontation. Winning the War against Future Jihad stelt Walid Phares op indringende wijze vast dat we tegenover de extremisten op achterstand
De tegenpartij schat het belang van de ideeënstrijd in het algemeen en van de taal in het bijzon­der, wél op waarde.
staan in de war of ideas. De achterstand is zo groot dat je je zelfs kunt afvragen of het wel nut heeft nu al concrete voorstellen voor overheidsbeleid te gaan uitwerken. Het gaat hier zodoende ook om het geven van een aanzet.

In die oorlog, in die ideologiestrijd, vormt de gehanteerde taal een belangrijk slagveld. De term ‘islamo­fobie’ was niet voor niets het onderwerp van mijn boek. De tegenpartij schat het belang van de ideeënstrijd in het algemeen en van de taal in het bijzonder, wél op waarde.
Binnen en buiten het kader van de ‘Europees-Arabische dialoog’ is en wordt gewerkt aan opleidingen Arabische taal en moham­medanisme. Binnen de westerse universiteiten lijken propaganda­bolwerken voor het moham­medanisme te worden opgebouwd. Afstandelijke wetenschappers doceren over andere godsdiensten. Het onderwijs met betrekking tot het moham­medanisme laat men in hoge mate over aan verdedigers van dat gedachtegoed. Van mensen die willen werken aan nadere interpretatie ('ijtihad') van de ideologie wordt perfecte beheersing van het Arabisch geëist. In Engelse en Nederlandse teksten wordt vastgehouden aan het hanteren van Arabische termen: bewust wordt niet gezocht naar adequate vertalingen daarvan om zo te bevorderen dat de archaïsche, in ‘islamgeleerdheid’ gestolde betekenissen worden gehanteerd. De geclaimde onvertaalbaarheid wordt gebruikt als verdedigingslinie tegen kritische benadering.

Wie er vanuit gaat dat het mohammedanisme niets meer of minder is dan een cultureel, misschien wel folkloristisch gegeven -dat evengoed de identiteit van de gelovigen vrijwel volledig bepaalt!- ontkent het bestaan van de kern van het moham­medaanse gedachtegoed. “De totalitaire kern van fundamentalisten” is omgeven door “een cordon van welwillendheid”. Dat cordon kent meerdere lagen.
Er zijn extremisten die de macht willen overnemen in landen waar de moham­medanen nog maar een minderheid uitmaken, maar die die doelstelling voorlopig nog verzwijgen.
Er zijn fundamentalisten die de macht willen overnemen zonder veel geweld.
Er zijn mensen die denken dat ‘islam’ vrede betekent in plaats van onderwerping.
Er zijn mensen die de verworvenheden van het Westen zodanig haten dat ze elke tegenstander ervan als hun bondgenoot verwelkomen.
Er zijn racisten die van mening zijn dat kritiek op het moham­medanisme onverantwoord is omdat niet-westerlingen door hun aangeboren aard alleen met geweld op kritiek kunnen reageren.
Onder die lagen zit een harde kern van het moham­medanisme en die is totalitair. De wens die kern niet te willen zien is begrijpelijk, maar onverantwoordelijk.

Punt 1 (Maatregel) Geen enkele medewerking aan het streven islamofobie, kritiek op een ideologie dus, te verbieden.
Strikt genomen is dit geen voorstel voor een te nemen maatregel. Stoppen met het nemen van de verkéérde maatregelen en het beter handhaven van bestaande wetten is echter belangrijk en urgenter. Onderkennen dat het schermen met het valse begrip islamofobie op dit moment de grootste uitdaging is waar vrijheidslievende mensen voor staan, heeft de hoogste prioriteit. Het politieke belang hiervan kan niet worden overschat. Zeker niet in een tijd waarin, naast de Europese machthebbers, ook de Amerikaanse president zich op dit cruciale punt de facto achter het moham­medaanse imperialisme schaart.
Punt 2 (Maatregel) Afschaffen van elke vorm van regulier overleg van hogere en lagere overheden met ‘woordvoerders’ van godsdiensten, andere ideologische stromingen, rassen, geslachten, jongeren, grootvaders of dragers van brillen of contactlenzen.
Het uitgangspunt van de moderne rechtsstaat, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Nederlandse Grondwet, is dat individuéle mensen rechten hebben. Het streven naar invoering van shariarechtspraak voor welk onderwerp dan ook is een frontale aanval op dat fundamentele uitgangspunt.
Daar waar politici en overheidsdienaren overleggen met moham­medanen, doen ze dat in de praktijk met ‘woordvoerders’. Binnen de groep van mensen die zichzelf ‘moslim’ noemen behoren deze ‘woordvoerders’ zonder uitzondering tot de fundamentalisten. In antwoord daarop moet niet gezocht worden naar andere woordvoerders vanuit die groep, maar moet het idee van ‘woordvoerderschap namens groepen’ overboord worden gezet. Geen overleg met bisschoppen, woordvoerders namens ‘de’ ouderen, ‘de’ homo’s, ‘de’ Chinezen, ‘de’ Antillianen, ‘de’ conservatieven etc.

Punt 3 (Maatregel) Uit de wet halen van god en godsdienst.
Het hanteren van juridisch onhanteerbare begrippen als ‘god’ en ‘godsdienst’ in de wet, zelfs in de grondwet, is even onzinnig als het gebruik van woorden als ‘schoonheid’ of ‘optimisme’. Ze dienen zo snel mogelijk te worden geschrapt. Daarmee krijgen godsdienstige mensen niet minder rechten dan niet-godsdienstige mensen, maar precies evenveel.
Punt 4 (Maatregel) Terugdringen, respectievelijk afschaffen, van alle directe en indirecte subsidies voor ideologische organisaties: ‘godsdienstige’ of welke andere dan ook. Aan lagere overheden dient het expliciet verboden te worden dit soort subsidies te verstrekken.
Dit voorstel heeft een tamelijk grote reikwijdte: ook politieke partijen, het Leger des Heils en antidiscriminatiebureaus vallen er onder. Het gaat om alle organisaties die een bepaald gedachtegoed uitdragen. Er is geen sprake van dat hiermee deze organisaties op enigerlei wijze zouden worden dwarsgezeten. Het bestaan van organisaties die een bepaald gedachtegoed uitdragen is een groot maatschappelijk goed. Belastingheffing ook. In elke reëel bestaande beschaving is het bovendien onvermijdelijk dat mensen zowel belasting betalen voor zaken waar ze helemaal achter staan als voor zaken waar ze minder of zelfs helemaal niet achter staan. Het is echter onzindelijk om van belastingbetalers te verlangen, mee te betalen aan de propaganda van hun politieke tegenstanders. Of die politieke tegenstanders nu een minderheid of meerderheid vormen van de kiezers.
Punt 5 (Maatregel) Verbieden van ideologische organisaties (waaronder ook godsdienstige) die substantiële financiële steun uit het buitenland ontvangen.
Geen misverstand: ook hier wordt gedoeld op uiteenlopende organisaties: socialisten, nazi’s, communisten, moham­medanen, conservatieven, katholieken, kerken, vakbonden, politieke partijen.
Punt 6 (Maatregel) Weigeren werkvergunningen te verlenen aan buitenlanders voor het vervullen van ideologische functies in Nederland.
Zie punt 5. De maatregel is niet gericht tegen uitwisseling van ideeën. Zelfs niet tegen toespraken door internationale socialisten, predikers van het moham­medanisme, het christendom of Al-Gorisme, die uit een ander land komen. Voor dat doel kunnen visa worden verstrekt.
Punt 7 (Maatregel) Opzetten van leerstoelen premoham­medaanse geschiedenis van door het moham­medanisme beheerste landen.
Punt 8 (Maatregel) Geen erkenning van moham­medaanse (of andere kerkelijke) huwelijken alsof ze voor de wet zijn.
Onder andere met het oog op polygamie.
Punt 9 (Maatregel) Opleiden van betrouwbare tolken.
Beleid ontwikkelen om te komen tot een voldoende grote groep van betrouwbare tolken. Met name voor Arabisch, Farsi en Urdu. Die tolken zijn nodig op tal van plaatsen: de immigratiedienst, de AIVD, het leger, de politie etc.
Punt 10 (Actiepunt) Bevorderen van het gebruik van de correcte term ‘moham­medanisme’ in plaats van het verdoezelende en verwarrende ‘islam’.
Uitgebreide toelichting hier.
Punt 11 (Actiepunt) Ontwikkelen van een Nederlandse variant op Memri: Middle East Media Research Institute.
Memri maakt mediaberichten uit het Midden-Oosten toegankelijk voor Westerse burgers en politici door ze te vertalen. Het maken en verspreiden van dit soort vertalingen is dringend noodzakelijk. Memri is een initiatief vanuit Israël en het is dus niet verrassend dat er vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van de vertalingen. De makers zijn overigens niet achterlijk. Zij realiseren zich dat wanneer ze de boel zouden flessen, dat als een boemerang zou kunnen werken. Maar evengoed is het nogal veel gevraagd om die twijfels geheel over boord te zetten. Er zou dan ook gewerkt moeten worden aan een Nederlands(talig)e versie van Memri.
Punt 12 (Actiepunt) Aanpakken van cultuurrelativisme waar dit uitmondt in het als slecht of minderwaardig aanmerken van de Nederlandse of Westerse cultuur.
Denk aan scholen die het dragen van een afbeelding van de Nederlandse vlag wensen te verbieden, bedrijven die niet-Joodverklaringen afgeven, aanmoediging van seksediscriminatie, enzovoorts.
NB: Thierry Baudet heeft over dit onderwerp recent een boek geschreven 'Oikofobie'. Wanneer ik de tijd kan vinden zal ik het binnenkort hier op K&K recenseren.

Punt 13 (Onderzoek) Hoe worden leerstoelen, ‘denktanks’ en onderzoeken die betrekking hebben op het moham­medanisme gefinancierd?
Punt 14 (Onderzoek) Wat wordt er gepreekt in godshuizen? Wat te doen wanneer dit gebeurt in het Arabisch? Zolang god en godsdienst nog niet geschrapt zijn: waaraan moeten organisaties en uitspraken voldoen om als godsdienstig te worden aangemerkt?
Een startpunt voor dat onderzoek naar dat laatste kan gevonden worden in de uitspraak van de Hoge Raad over Walburga van 31 oktober 1986. Net als bij het Ezelsproces tegen Gerard van het Reve koos de Hoge Raad overigens ook hier de gemakkelijkste weg. Over de vraag of het hier wel of niet een godsdienst betrof hoefde men zich zo niet te buigen.
Punt 15 (Onderzoek) Wat klopt er van de beschuldiging dat vele woordvoerders van het moham­medanisme zich schuldig maken aan taqiyya?
Taqiyya staat voor: liegen is toegestaan wanneer dit het moham­medanisme in een gunstiger daglicht plaatst.
Punt 16 (Onderzoek) Is het wenselijk en uitvoerbaar neef-nicht-huwelijken te verbieden?
Punt 17 (Onderzoek) Is het waar dat er moham­medaanse en zelfs niet-moham­medaanse onderwijsinstellingen zijn, waar men zich er bij neerlegt dat de moham­medaanse achtergrond van de cursisten beperkingen oplegt aan de behandelde stof?
Niet aan de orde laten komen van de Holocaust, evolutieleer, behandeling van bepaalde ziektes.
Punt 18 (Onderzoek) Hoe om te gaan met gevaarlijke vormen van godsdienstwaanzin?

II EEN BUITENLANDBELEID FORMULEREN
Ook op het terrein van de buitenlandse politiek moet prioriteit gegeven worden aan het inhalen van de achterstand in de ideeënstrijd.
Nog meer dan in de nationale politiek beweegt het discours zich tussen zeer pragmatisch en zeer idealistisch.
Het spanningsveld tussen pragmatisme en idealisme zal blijven. Er is ook behoefte aan iets van allebei
Tussen cynische machtspolitiek enerzijds en sentimenteel ivorentoren­geneuzel ander­zijds. Een nuchtere beschouwing van de basisdocumenten, van de belang­rijkste verdiensten en het belangrijkste falen van Volkeren­bond en Verenigde Naties, illustreert dat.
Bij de opzet van de VN werd, veel meer dan bij de Volkerenbond, aandacht besteed aan het gelijktijdig opzetten van andere mondiale organisaties die eraan moesten bijdragen dat de kans op nieuwe oorlogen verkleind zou worden. De gelijktijdige instelling van het Internationaal Hof van Justitie en het toekennen van een zeer belangrijke rol aan de Veiligheidsraad -waarin de machtigste landen van dat moment een vaste plaats en vetorecht kregen- zijn duidelijk ingegeven door de volstrekte machteloosheid die de Volkerenbond ten toon had gespreid wanneer ze geconfronteerd werd met een daadwerkelijk conflict.

Door de overheersende invloed van de Koude Oorlog bestond er in de eerste decennia van haar bestaan heel weinig kans dat de goede bedoelingen van de VN gerealiseerd zouden worden. Toen de Koude Oorlog minder overheersend werd groeide de invloed van de OIC. Na de val van het IJzeren gordijn is vooral het optreden van de OIC funest geweest voor de aspiraties van de VN. Deze lobbygroep misbruikt de VN niet alleen voor haar anti-Israël propaganda, maar men verzet zich vanuit dat kamp ook tegen datgene wat de VN ooit tot een instelling maakte die mensen wereldwijd hoopvol stemde: de (Universele Verklaring van de) Rechten van de Mens.

Het spanningsveld tussen pragmatisme en idealisme zal blijven. Er is ook behoefte aan iets van allebei.
Terecht wordt vastgesteld dat de keiharde lijn tegen het jihadisme door Rusland en China effectiever is dan de benadering van het Westen en India. Ondanks het Russische optreden in Tsjetsjenië en Afghanistan zijn zowel de activiteiten van de jihadisten als de retoriek van de moham­medanen veel sterker tegen India en het Westen gericht. Omgekeerd laten de vrijheidslievende krachten in landen die door het moham­medanisme overheerst worden zich veel meer inspireren door het Westen dan door Rusland of China. Het verschijnsel wordt nogal eens overschat, maar er bestaat wel zoiets als moreel gezag. Dat mensen hoop ontleenden aan de VN in het algemeen en de UVRM in het bijzonder, was niet louter dwaze sentimentaliteit. Het concept van individuele, onvervreemdbare mensenrechten, waar vooral vanuit het Westen voor gepleit werd, vond wereldwijd en universeel weerklank. Het cynisme van grootschalige wapenverkoop aan niet-democratische landen is funest voor het -potentieel nog steeds gunstige- imago van het Westen. Dat geldt evenzeer voor de steun aan machthebbers van landen met olie in de grond.
Punt 19 (Maatregel) Aanmerken van het jihadisme als de meest imperialistische, totalitaire ideologie die de mensheid ooit gekend heeft.
Punt 20 (Maatregel) Onderkennen van de bedreiging van (het voortbestaan van) Israël. Onvoorwaardelijke steun in hun weerstaan van deze existentiële bedreiging.
Punt 21 (Maatregel) Steun aan de Palestijnen overlaten aan de Arabische landen die hen als potentiële strijders tegen Israël en daarmee als afleiding voor eigen problemen, in hun slachtofferrol willen houden.
Punt 22 (Maatregel) Zeer sterk terugdringen van de rol van de VN in de buitenlandse politiek.
Punt 23 (Maatregel) Streven naar het opzetten van een alliantie van beschaafde democratieën.
Om tot deze groep van ‘beschaafde democratieën’ gerekend te kunnen worden, moeten die landen aan een aantal voorwaarden voldoen. Kritiek op geschiedenis en beleid van het eigen land moet mogelijk zijn en bedreven worden, zonder dat dit gevaar oplevert voor degene die die kritiek uitoefenen.
Punt 24 (Maatregel) Zwaar inzetten op een Deltaplan voor energie­voorziening die niet afhankelijk is van niet democratische landen.
Punt 25 (Maatregel) Expliciet aandacht besteden aan de bedreiging van christenen en andere niet-mohammedanen in door het moham­medanisme beheerste landen.
Punt 26 (Actiepunt) Luisteren naar niet-mohammedanen uit landen met overheersend moham­medanisme.
Luisteren naar mensen die de moham­medaanse cultuur ontvlucht zijn en er dus van af weten: mensen zoals Brigitte Gabriel, Walid Phares, Ibn Warraq, Wafa Sultan, Ayaan Hirsi Ali, Nonie Darwish.
Punt 27 (Onderzoek) De rol van de OIC.

III IMMIGRATIE EN UITZETTINGSBELEID
Nederland is geen immigratieland. Tussen de verschillende groepen immigranten bestaan grote verschillen. De discussie over hun komst en aanwezigheid hier kent echter één gemeenschappelijke achtergrond: de geringe aandacht voor de (e)migratiestromen als zodanig.
Alsof je bij het beschouwen van de Grote Volksverhuizing de rol van de Hunnen volledig buiten beschouwing laat
Het politieke debat staat vrijwel volledig in het teken van immigratie in het Westen van mensen uit landen met een andere cultuur. Meer in het bijzonder wordt de discussie overheerst door het thema van het al dan niet integreren van die mensen in het Westen. Blikvernauwing is dat. Een extra ongewenste vorm van blikvernauwing, indien daaraan nog het cultuurrelativistische ingrediënt wordt toegevoegd dat integratie helemaal niet nodig is of zelfs onwenselijk. Dat de cultuur van de Westerse landen moet veranderen, eventueel zelfs in de richting van het meer gaan lijken op de cultuur waar de immigranten uit afkomstig zijn. Wat daarbij ten onrechte volledig uit het zicht verdwijnt, is de reden waarom die emigranten naar het koude, ongezellige Westen wilden en willen gaan. Alsof je bij het beschouwen van de Grote Volksverhuizing de rol van de Hunnen volledig buiten beschouwing laat.
Mensen die hier geboren zijn moeten er volstrekt op kunnen vertrouwen dat ze hier kunnen blijven. Net als de Russen in de Baltische staten, de Joden in Israël, de Chinezen in Tibet en de blanken in Noord-Amerika. Dat is letterlijk hun geboorterecht.
Dat ook over uitzetting gesproken moet worden, heeft vooral te maken met de wens door twee taboes heen te breken. Het eerste taboe betreft het in de schijnwerpers zetten van een aantal uitwassen van het moham­medanisme. Het tweede taboe, nauw met dat eerste verbonden, betreft het wantrouwen met betrekking tot cijfers die gepresenteerd worden over de achtergrond van criminelen.
Punt 28 (Maatregel) Dweilen met de kraan dicht.
Punt 29 (Maatregel) Aanmoedigen van (r)emigratie door mensen die de Westerse cultuur en verworvenheden afwijzen.
Punt 30 (Maatregel) Tegengaan van halve nationaliteiten voor burgers in Nederland in het algemeen en voor bewindslieden in het bijzonder.
Iedereen die goed luistert naar de mensen die het betreft, kan horen dat een dubbele nationaliteit in de praktijk geen zegen is: hier is men geen complete Nederlander, daar geen complete Turk of Marokkaan. Zeker wanneer het over mensen gaat die in Nederland geboren zijn, is spreken over halve nationaliteiten dan ook meer op zijn plaats. De keuze voor een nationaliteit kan moeilijk zijn. Dat is geen reden om geen keuze te verlangen. Dat zeer veel mensen in Nederland halve nationaliteiten hebben heeft negatieve gevolgen voor henzelf en voor de maatschappelijke verhoudingen. Concreet zullen mensen die hier geboren zijn bij het volwassen worden hun nationaliteit moeten kiezen: behouden van de Nederlandse nationaliteit impliceert afstand doen van andere nationaliteiten. Wie geen afstand wil doen van een andere nationaliteit, wenst blijkbaar geen volledige Nederlandse nationaliteit.
Het idee van bewindslieden met halve nationaliteit is zo bespottelijk dat de wens dit onmogelijk te maken niet nader wordt toegelicht.

Punt 31 (Maatregel) Geen recht op verblijfsvergunning op basis van huwelijk voor wie slechts de halve Nederlandse nationaliteit heeft.
Punt 32 (Maatregel) Geen asielzoekers toelaten hier. Wel steun geven aan buurlanden van brandhaarden. Enige uitzondering: mensen die in eigen land vervolgd worden vanwege hun contact met ons land.
Punt 33 (Maatregel) Tot voorgaande punt gerealiseerd is: terugdringen van de rol van Vereniging Vluchtelingenwerk bij beoordelen asielverzoeken.
Punt 34 (Maatregel) Reizen naar het land van waaruit men gevlucht is moet aanleiding zijn voor heroverweging van de verblijfstitel.
Punt 35 (Maatregel) Voor wie niet hier geboren is dient het afzweren van shariadoelstellingen (c.q. intentie officieel discriminatie in te voeren en andersdenkenden te vermoorden) als voorwaarde te worden gesteld voor het verwerven van de Nederlandse nationaliteit.
Punt 36 (Maatregel) Uitvoering geven aan een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor buitenlanders en mensen met halve Nederlandse nationaliteit die zich ernstig misdragen.
Denk aan lieden die zich verdedigend uitlaten over het idee andersdenkenden (‘afvalligen’) te doden. Mensen die de schuld van verkrachting leggen bij de slachtoffers. Mensen die zich verdedigend uitlaten over het idee dat homo’s vermoord zouden moeten worden. Mensen die een tweede maal veroordeeld worden voor een misdrijf. Terroristen en mensen die terroristen niet aangeven.
Punt 37 (Actiepunt) Bestrijden van de misvatting dat de thema’s vergrijzing en immigratie iets met elkaar te maken hebben.

IV INTEGRATIEBELEID?
Uiteenlopende onderzoeken naar het effect van integratiebeleid in verschillende landen geven een tamelijk wisselend beeld. Nooit springt er een bepaald beleid uit als heel succesvol. Zelden worden in dit verband fundamentele vragen aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld: is het niet vreemd om mensen te verwelkomen uit gebieden bij wie je er bij voorbaat van uit kan gaan of zelfs ervan uitgaat, dat ze hier niet zo goed zullen passen? Als groep? Deugt het eigenlijk wel om immigranten als groep(en) te behandelen in plaats van als individuen?
Punt 38 (Maatregel) Afschaffen van alle voorzieningen die worden aangeboden, afhankelijk van de afkomst van de mensen waarvoor de voorziening bedoeld is.
Punt 39 (Onderzoek) Mate waarin de immigratie voorzieningen overbelast, met name het (basis-) onderwijs en de gezondheidszorg.
Punt 40 (Onderzoek) Mogelijkheid en wenselijkheid van aparte basisscholen voor kinderen met een te geringe Nederlandse woordenschat.

*) De terroristen wensten moslims te sparen en niet-moslims te vermoorden. Men kon aannemelijk maken moslim te zijn wanneer men de naam van die moeder kende of de moham­medaanse geloofsbelijdenis kon opzeggen. Tijdens de gijzeling leerden fatsoenlijke moslims die spreuk aan anderen om hen te helpen om te overleven.
**) Qua strekking is er geen verschil met de tekst uit het boek. Ik heb de tekst alleen ingekort en hier en daar de formulering wat verbeterd.  

Frans Groenendijk,  27-09-2013          

Reacties
# 1
hvschalk:

Buitengewoon schokkend en belangrijk, die foto van de zwangere Nederlandse die in Kenia werd vermoord. Het zwijgen van een aantal mainstream media over de motivaties van de daders en andere bijzonderheden van deze aanslag is eigenlijk net zo schokkend als je erover nadenkt. De maatregelen en onderwerpen van onderzoek die u voorstelt, lijken me verstandig. Dat maakt me nieuwsgierig naar uw boek.

28-sep 2013 ,  12:13
# 2
Veteraan:

Ook maar aanleiding van alle islamitische bestialiteiten geeft het nog maar weer eens aan waarom de PVV en wel Geert Wilders in Nederland zo brood en broodnodig is. Hopen nu dat ze volgend jaar met de EU-verkiezingen allianties kunnen smeden met het Vlaams Belang van Filip de Winter en het Front National van Marine le Pen.

28-sep 2013 ,  02:14
# 3
Frans Groenendijk:

@hvschalk Het boek is nog verkrijgbaar. Niet via de boekhandel maar wel via de drukker. De link "mijn boek" in de tekst zelf, voert naar de bestelpagina.

28-sep 2013 ,  09:42
# 4
vanhetgoor:

De naam van de moeder van de Heilige Profeet Mohammed is HOER!

29-sep 2013 ,  11:47
# 5
vanhetgoor:

Het verbieden van islamofobie kan niet. De gedachte achter de 'islamofobie' is nu eenmaal dat het een ongegronde angst zou moeten zijn voor de islam. Het verbieden van 'angst' is zinloos! Bijvoorbeeld hoogtevrees verbieden is ook zinloos, agorafobie strafbaar stellen is de zelfde kolder als aragnafobie oplossen door alle spinnen van de wereld op te sluiten in een donker hok.

Islamofobie is een verzonnen argument om islam-critici de mond te snoeren en hen daarbij gelijk verdacht en/of belachelijk te maken. Als beroepsmoslims nu zouden stellen dat het verboden zou moeten worden dan ondergraaft men de eigen stelling dat islamofobie geen fobie is maar een terechte afkeer van haatbaarden en islamitische criminelen.

29-sep 2013 ,  12:13
# 6
Frans Groenendijk:

De moeder van Mo, die overleed toen hij nog maar heel jong was, besteedde zijn opvoeding kort na zijn geboorte uit aan iemand anders. Pijnlijk, en het zou mogelijk bijgedragen kunnen hebben aan zijn latere wangedrag -als hij al ooit als persoon bestaan heeft- maar het heeft toch weinig te maken met haar houding ten opzichte van betaalde seks.
Ik neem aan dat je kreet bedoeld is als provocatie, maar ook in dat opzicht vind ik hem weinig geslaagd.

29-sep 2013 ,  12:35
# 7
vanhetgoor:

Alle genoemde punten zijn serieus en toepasbaar, echter er is een makkelijkere weg om tot het zelfde resultaat te komen.

De islam is een vorm van misdaad!

Overleg met misdadigers heeft geen zin, als misdadige organisaties geld uit het buitenland ontvangen kan dat geld worden afgepakt. Leden van misdaad organisaties kunnen worden bestraft voor de activiteiten van de hele groep, het lid zijn van een misdaad organisatie is voldoende. Al die opgenoemde punten zijn nuttig en goed doordacht, maar er wordt nog steeds van de gedachte uitgegaan dat de islam een soort geloof is, en dat is kolder. De islam is geen geloof, de islam is bedacht om geld te verkrijgen, om slaven te ronselen en om hoeren in bed te krijgen. Het is voldoende om de islam te zien voor wat het waard is, namelijk miezerige misdaad met 600.000.000 armetierige hersendode sulletjes als slachtoffer!

Het enige dat gedaan moet worden is dat er dagelijks aangifte wordt gedaan tegen alles wat islamitisch is. De bestaande wetten in de beschaafde wereld zijn echt wel toereikend om de islam uit te bannen, alleen moet het inzicht zich nog ontwikkelen bij de grote groepen in de bevolking. De islam is misdaad, niets meer en niets minder! De beschaving moet in 2013 eindelijk tot actie overgaan!

29-sep 2013 ,  12:37
# 8
vanhetgoor:

#6

Geachte Heer Groenendijk, Beste Frans, iedereen weet dat de vader van Mohammed overleed voordat Mohammed geboren werd, althans dat is de reden die men opgeeft waarom Abdallah ('vader van Allah') afwezig was. Echter er is een nieuwe biografie in de maak waarin wordt bewezen volgens literatuuronderzoek dat de 'Vader van Allah' verzonnen is, het was gewoon een anonieme klant van de moeder.

Als we de zaken van het Mohammedanisme goed ontleden dan zullen we zien dat er veel parallellen zijn met het christendom, dat men opzettelijk zaken anders doet. Jezus was de Zoon van God, Mohammed is de 'profeet' van Allah. Jezus voer ten hemel, Mohammed had zijn nachtelijke reisje op de rug van Baraq naar Jeruzalem en terug. Christenen geven een tiende penning, moslims geven een twintigste penning. Jezus had geen kinderen, Mohammed had geen zoon. Jezus ging om met hoeren en tollenaars, Mohammed deelde het bed met een zeer grote groep onderdrukte vrouwen oftewel een vorm van sadomasochisme. De moeder van Jezus was maagd, de moeder van Mohammed was een prostituée. Enkel en alleen omdat de maagdelijke moeder al gebruikt was, daarom werd er bij de constructie van de mythe gekozen voor een jong overleden moeder die aan haar eind kwam als gevolg van venerische ziekten die destijds nog onbehandelbaar waren.

Je mag het zien als een provocatie, maar het is wel gebaseerd op bestaande literatuur. De waarheid kan hard zijn, vooral als men idolaat van iemand is zonder dat daartoe een reden is. De val is des te harder als grote kastelen gebouwd heeft op gebakken lucht.

29-sep 2013 ,  01:00
# 9
johrijn:

en weer heeft een islamitische terreurgroep toegeslagen, Boko Haram heeft in Nigeria 50 weerloos slapende studenten vermoord. Het is weerzinwekkend en zoals iemand hiervoor al zei: 'De islam is misdaad, niets meer en niets minder! De beschaving moet in 2013 eindelijk tot actie overgaan!' Hier heb ik niets aan toe te voegen.

29-sep 2013 ,  08:38
# 10
Frans Groenendijk:

"Het enige dat gedaan moet worden is dat er dagelijks aangifte wordt gedaan tegen alles wat islamitisch is." Bij wie dan? Waarom zou daarvan een gunstig effect uitgaan?
Wanneer de (politieke) wil en/of moed ontbreken bij de rechterlijke macht heeft aangifte doen weinig nut. Ik schreef er al eerder over:
Het is moeilijk te ontkennen dat het streven naar het etaleren van onderscheid tussen mohammedaanse en niet mohammedaanse vrouwen onderdeel is van een 'bepaald staatkundig streven'. artikel 435a van het wetboek strafrecht biedt dan ook mogelijkheden om op te treden tegen sluiering:
Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.
En let op wat er precies staat: "welke uitdrukking zijn van", niet: "waarmee de drager wil uitdrukken". Niet de intentie van degene die de opzichtige onderscheidingtekens draagt telt, maar de vraag of er een bepaald staatkundig streven bestaat waar deze tekens uitdrukking aan geven.

De inhoud van dit wetsartikel maakte oorspronkelijk overigens deel uit van de wet op de weerkorpsen. De wet dus, die was opgesteld in reactie op de acties van de NSB die in navolging van de nazi's hun demonstraties extra intimiderend maakten door middel van hun uniformen en door de rol van 'ordehandhaver' naar zich toe te trekken. Op basis van een onverantwoordelijke vorm van optimisme is die wet geschrapt. Onverantwoordelijk omdat zo'n wet juist zin had om te voorkómen dat groeiende groepen geuniformeerde aanhangers van een bepaald staatkundig streven weer intimiderend door de straten zouden gaan marcheren. Op het moment dat het al om grote aantallen gaat, is het onvermijdelijk dat bij politie ingrijpen ook de overweging gaat meespelen dat de politie niet meer helemaal zeker is van de overwinning.

Nee, de ideologische strijd is de belangrijkste.
Een onderdeel daarvan is het kritisch bekijken van de basisdocumenten. Ik kijk met belangstelling uit naar die "nieuwe biografie (…) waarin wordt bewezen volgens literatuuronderzoek" dat die Abdallah ("dienaar/slaaf van Allah" volgens mij, niet "vader van") verzonnen is om te verhullen dat Mohammed verwekt zou zijn door een klant van zijn moeder die als sekswerker haar geld zou hebben verdiend. Uitspraken over de vader van Mohammed hebben mensen in het verleden al het leven gekost overigens.
Het lijkt me een hele klus om dit soort zaken aan te tonen. "..het is wel gebaseerd op bestaande literatuur.." lijkt me nogal voorbarig. Kent u trouwens het debat tussen David Wood en Robert Spencer over de vraag of Mohammed wel of niet bestaan heeft? Hier de link

29-sep 2013 ,  10:13
# 11
wout eenhoorn:

Er wordt hier te pas en te onpas gesproken over hoogopgeleiden. Het lijkt soms wel of er verschil bij een moord of iets dergelijks van een hoogopgeleide en een die waarschijnlijk niet de kans heeft gehad goed onderwijs te volgen maar wel een gezond verstand heeft. Hoogmoedswaanzin lijkt het soms wel.

06-okt 2013 ,  11:04
# 12
Frans Groenendijk:

@Wout Eenhoorn: het is me niet duidelijk waar u het over heeft. In bovenstaand stuk is nergens sprake van hoogopgeleiden. Hoort deze reactie misschien ergens anders thuis?

06-okt 2013 ,  01:34
# 13
wout eenhoorn:

Ja, is juist. was voor wat anders. Verontschuldiging.

11-okt 2013 ,  06:27
# 14
De nuchterheid:

Waar maakt men zich zo druk om ?
Kijk eens goed door onze geschiedenis heen van het zo genaamde ras van de noordelijke half rond uit de oude wereld en nieuwe wereld. Kelten germanen noormannen etc. alles wat men ons uit het oosten heeft willen opdringen is verslagen zelf het christendom, dit kon geen voet hier neer zetten zonder dat onze heidense erfgoed er in mee genomen werd. Denk aan de christelijke feestdagen die wel heel erg terug zijn te voeren op de oude noordelijke gewoontes, en dat zo erg dat men het zelfs bij de bron van al het kwaad dit heeft door gevoerd. Zelf Jezus is een blanke met baard, geen neger geen arabier,geen middellandse zee type of wat dan ook.
Witte mannen met baarden zijn de grootste "varkens" die men al meer dan een aantal millenniums vreest waar dan ook op de wereld! zelf in de oudste geschiedenis word over dit gevaar gesproken. Dus vanwaar al die drukte, als het puntje bij het paaltje komt gebeurt dit zo weer en transformeren wij ons tot dit gevaar en dat kan niemand tegen houden geen overheid, volk en geen zon overgoten geloof waar wij hier met onze donkerdagen geen reed aan hebben! Het zijn maar luizen in de pels die vroeg of laat er uit gekamd worden of geplet worden door een toe gestoken hand.

"Een probleem is zo groot zover men het zelf omarmd"

oftewel als men het niet omarmd kan men net als stront af vegen aan de stoeprand wanneer men hier perrongeluk in stapt, soms is het vervelend en lastig en met een luchtje maar je schoenzool wordt wel weer schoon ook al moet het even slijten al voor men deze in de reed plant waar de stront uit is gekomen.

"Vrees niet verwondert u slechts"

Succes met uw omarming van het probleem daar bent u vrij in maar houd wel een hand over om de luis te pletten.

Groeten De nuchterheid zelf

04-nov 2013 ,  06:13
# 15
Frans Groenendijk:

Wonderlijk. Iemand die zich druk maakt om mensen die zich druk maken en eng schijnt te dromen van witte mannen met baarden uit een ver verleden.

04-nov 2013 ,  10:40
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.