Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het akkervers: de vrouw als broedmachine

Aflevering drie van deze serie over Koran & context begon ik met de opmerking dat ik het me gemakkelijk maakte door de keuze van het onderwerp: de mohammedaanse sluiering.
Ik kondigde ook aan waar ik in deze aflevering over zou schrijven: het beruchte 'akkervers'. Ik schreef er niet bij dat ik het mezelf daarmee juist moeilijk zou maken. Schrijven over dit vers is om een aantal redenen echter bepaald geen kattenpis.
»
Nog meer dan verzen over haat en geweld tegen 'ongelovigen' en 'afvalligen' staat het vers 2:223 voor een botsing van beschavingen.
In tegenstelling tot een aantal andere verzen -zoals het tolerante vers 2:257- is dit vers geen losse flodder: tal van andere verzen verspreid over de rest van het boek onderstrepen de strekking van het vers.
Verder stuit je bij het aan de orde stellen van dit vers veel sneller dan bij de meeste andere op de bekendste van de verdedigingslinies wanneer het om de mohammedaanse vrouwenhaat gaat: "is het de cultuur of is het de godsdienst?"
Bij het opruimen van die verdedigingslinie breng ik bovendien ervaringen in van de Koerdische schoonfamilie van mijn eigen dochter: dat geeft deze bespreking voor mij een extra emotionele lading.

Smoesjes en context
Het gewraakte vers staat in het hoofdstuk ‘De koe’. Dat is het langste hoofdstuk en staat (om die reden) vooraan. Het begint met het prijzen van het boek zelf “dit is de Schrift waaraan geen twijfel mogelijk is, een rechte leiding voor de vrezenden (sic).” Het hoofdstuk als geheel gaat over de meest uiteenlopende zaken. Van de bedevaart tot de jihad, van menstruatie tot kansspelen. Een verhaal zit er niet in.
De strekking van dit specifieke vers samenvatten is op zich niet moeilijk, het vergt alleen wat ruggegraat: vrouwen zijn akkers in de landbouwkundige betekenis van dat woord. Een akker om je kinderoogst vanaf te halen.Je vrouwen zijn de dragers van jouw zaad” zegt een vertaler zelfs.
geen andere conclusie mogelijk dan dat de landbouwkundige vertaling van het woord 'akker' in overeenstemming is met de strekking van het boek als geheel


Het meest gehanteerde smoesje om deze interpretatie van dit vers tegen te spreken, is dat het woordje ‘akker’ verkeerd vertaald zou zijn. Het zou eigenlijk voor iets van ‘kleed’ staan. En de man is dan ook een ‘kleed’ voor de vrouw [1]. Er wordt ook wel beweerd dat het vers eigenlijk gaat over welke seks-standjes zijn toegestaan: dat is inderdaad de suggestie die uitgaat van de vertaling van Hilali-Khan. Deze interpretatie zag ik ooit ergens gehanteerd worden ter ondersteuning van de bewering dat Arabieren op seksueel gebied van oudsher minder preuts zijn dan westerlingen: een Koran-vers dat meer 'standjes' toestaat dan die van de missionarissen!
Het smoesje over de foutieve vertaling van het woord 'akker' is niet alleen in tegenspraak met de verschillende vertalingen maar vooral, zoals zoveel van de gebruikte smoesjes, ook met de context. In de rest van het boek is een flink aantal andere verzen te vinden waarin deze visie op de vrouw als broedmachine voor de man wordt onderstreept.
In de vorige aflevering kwamen al de twee verzen aan de orde die gaan over de sluiering van vrouwen. Wanneer je die verzen niet los van elkaar ziet maar juist met elkaar in verband brengt, wijzen ze ook al op deze visie. De bedoeling van het bekendste sluiervers staat duidelijk in dat vers zelf vermeld: "..opdat ze [de mohammedaanse vrouwen] niet lastig gevallen worden". Het minder bekende vers leert ons dat voor oudere vrouwen de sluier-eis niet zo zwaar weegt. Dat ouder zijn wordt in de meeste vertalingen aangeduid als 'geen huwelijk meer verwachten', maar in de vertaling van Pickthall is zelfs sprake van "women past child-bearing".
Laat de betekenis hiervan tot je doordringen: de zorg over het wel of niet lastiggevallen worden van (uitlsuitend de) mohammedaanse vrouwen is kleiner voor vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen….

Landbouw
Wanneer deze enkele, afwijkende vertaling de enige onderbouwing was voor de bewering dat de Koran door en door vrouwvijandig was, kon deze analyse zelf als vijandig worden weggezet. Helaas zijn er verzen die deze interpretatie onontkoombaar maken.
Met name de veelheid aan verzen die betrekking hebben op het scheiden/verstoten van vrouwen die 'je' niet meer wilt, zijn wat dit betreft onthutsend, onthullend, ontluisterend. Wanneer je ze oppervlakkig leest en niet met elkaar in verband brengt, komen ze raar over, maar wanneer je het jezelf toestaat om de strekking tot je door te laten dringen, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat de landbouwkundige vertaling van het woord 'akker' in overeenstemming is met de strekking van het boek als geheel. Daarvoor hoef je geen woord Arabisch te kennen. Veel van deze verzen staan in hoofdstuk 65, getiteld "De scheiding". Het telt twaalf verzen en de eerste zeven daarvan gaan ook inderdaad over scheiden/verstoten. Vier van de anderen zijn dreigementen, het andere belooft de hemel aan mensen die goed naar Mohammed luisteren. Centraal begrip in dit hoofdstuk is een bepaalde 'termijn'. In die verzen wordt geleidelijk aan, maar onverbiddelijk, duidelijk wat met die 'termijn' bedoeld wordt: het is de tijd die moet verstrijken om met een behoorlijke zekerheid te kunnen vast te stellen dat je bij de vrouw waar je van af wilt, geen kind verwekt hebt. Wanneer dat geval is moet je de vrouw nog niet wegjagen: je wilt dan immers eerst nog "jouw" kind oogsten. 65:4 is al vrij duidelijk: "de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn" en 65:6 licht dat nog wat verder toe: je moet in die tijd de draagster van jouw kind netjes behandelen en eventueel schakel je haar ook nog in om jouw kind de borst te geven maar eventueel is een andere oplossing mogelijk: "En als zij haar kind voor u zogen geeft haar vergoeding en beraadslaagt tezamen in vriendelijkheid; maar als gij het lastig voor elkander maakt laat dan een andere vrouw het kind zogen." De andere verzen wijzen op dezelfde betekenis van die wachtperiode. Zoals met name het vers dat terloops het trouwen met heel jonge meisjes goedkeurt: "En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad."
Vers 2:228, dat vooral bekend is van het tweede deel waarin staat dat mannen boven vrouwen staan, vermaant in het eerste deel vrouwen om hun eventuele zwangerschap niet verborgen te houden wanneer degene die zíjn zaad in haar gestopt heeft van plan is haar te verstoten.
Een ander vers (2:236) meldt dat indien het huwelijk nog niet is geconsumeerd het geen zonde is om van de vrouw te scheiden. Het erop volgende vers gaat ook over deze situatie en in geen van beiden is nu sprake van een wachttijd.
Wie nog steeds twijfelt over de strekking van 2:223 moet zich zelf nog maar eens verdiepen in de houding van hardcore mohammedanen tegenover adoptie en de relatie daarvan met vers 33:37.

Maar wat betekent het voor de praktijk?
In de inleiding op deze serie heb ik al duidelijk gemaakt dat het op genadeloze wijze inzoomen op de letterlijke tekst van de Koran een beperking met zich meebrengt.
Het kan geen kwaad om dat hier te herhalen:
Dat de meeste mensen die zichzelf moslim noemen de inhoud van de Koran niet kennen, blijft hier bijvoorbeeld helemaal buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor het feit dat nogal wat van die mensen doen alsof “hun islam” niets te maken heeft met de originele teksten van dat gedachtegoed (de theorie) of met de werkelijkheid in dat deel van de wereld waar het grootste deel van de bevolking zich moslim noemt (de praktijk).

Als vrijwel niemand zich realiseert, ook de mensen niet die zichzelf moslim noemen, dat de strekking van de letterlijke Koran zo walgelijk is, waarom zou je je er dan druk om maken?
Het probleem is echter dat de denkbeelden van zevende-eeuwse Arabische bedoeienen waaruit Koran en mohammedanisme zijn voortgekomen, nog steeds het gedrag van mensen beïnvloeden.
Je ziet het in het Westen terug bij gemengde huwelijken die stuklopen, waarna de mohammedaanse vaders de kinderen ontvoeren naar het land van herkomst. In landen waarin het mohammedanisme een dominante factor is, is de gedachte dat kinderen van de vader zijn ook in de wet vastgelegd. Niet in elk land op een manier die in overeenstemming is met de achterlijkheid van de Korantekst zelf. De leeftijd waarop de kinderen in geval van scheiding als vanzelfsprekend aan de vader worden toegewezen wisselt per land. Het kost soms enorme inspanning en leed voor de moeders en kinderen maar uiteindelijk werken overheden van die landen ook wel eens mee om kinderen met hun moeders te herenigen. Het is geen zúiver mohammedaanse kwestie: de (lokale) cultuur is ook van invloed. Het is zelfs mogelijk dat de wijze waarop het mohammedaanse leerstuk dat kinderen aan de vaders toebehoren tot uitdrukking gebracht wordt, nog monsterlijker uitpakt dan letterlijk in de Koran wordt voorgeschreven. Dat brengt me op de familie van mijn eigen dochter.

Niet aanpassen maar verwerpen
Het verschil tussen de overgrootvaders van mijn kleindochter kon moeilijk groter zijn. Mijn schoonzoon is de kleinzoon van een beroemde Koerdische generaal. Dat is een van de redenen waarom hij (op heel jonge leeftijd) een veilig heenkomen heeft gezocht in een westers land. Een van zijn achterneven deed dat niet. Door agenten van Ahmadinejad werd hij circa twee jaar geleden doodgeschoten. Niet lang daarvoor was hij vader geworden. Kort geleden hoorde ik dat zijn familie het kind had opgeëist! De moeder was zo niet alleen haar echtgenoot kwijt maar ook haar kind, het kind is nu beide ouders kwijt.
Deze specifieke vorm van onmenselijkheid is niet letterlijk zo voorgeschreven in de Koran maar is wel méér in overeenstemming met de hoofdlijn die geformuleerd is in het akkervers dan de praktijk in veel landen die door het mohammedanisme beheerst worden en de opvattingen van de meeste mensen die zichzelf moslim noemen.
De pijnlijke conclusie -je zou liever niet hebben dat je hem moest trekken- is onontkoombaar: een samenleving is beschaafder naarmate hij meer ontworsteld is aan deze oorspronkelijke tribaal-mohammedaanse denkbeelden.
Het akkervers en de verzen die de strekking ervan onderstrepen, vergen geen aanpassing aan de huidige tijd maar een krachtige verwerping.
Alle Koerdische familieleden van mijn dochter die in het westen wonen, verafschuwen die achterlijkheid overigens en zijn blij dat dit aspect van de cultuur van hun voorouders geen grip meer op hen heeft.

Engelse vertalingen
Pickthall
Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad).

Yusuf Ali
Your wives are as a tilth unto you; so approach your tilth when or how ye will; but do some good act for your souls beforehand; and fear God. And know that ye are to meet Him (in the Hereafter), and give (these) good tidings to those who believe.

Hilali-Khan
Your wives are a tilth for you, so go to your tilth (have sexual relations with your wives in any manner as long as it is in the vagina and not in the anus), when or how you will, and send (good deeds, or ask Allah to bestow upon you pious offspring) before you for your ownselves. And fear Allah, and know that you are to meet Him (in the Hereafter), and give good tidings to the believers (O Muhammad SAW).

Shakir
Your wives are a tilth for you, so go into your tilth when you like, and do good beforehand for yourselves, and be careful (of your duty) to Allah, and know that you will meet Him, and give good news to the believers.

Sher Ali
Your wives are a sort of tilth for you; so approach your tilth when and as you like and send ahead some good for yourselves; and fear ALLAH and know that you shall meet HIM; and bear good tidings to those who believe.

Khalifa
Your women are the bearers of your seed. Thus, you may enjoy this privilege however you like, so long as you maintain righteousness. You shall observe GOD, and know that you will meet Him. Give good news to the believers.


Noot 1. De vertaling als 'kleed' doet mij denken aan "I have been in you" van Frank Zappa. Het voert te ver om uit te leggen waarom  

Frans Groenendijk,  15-07-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Omvangrijk naslagwerk op PDF,vlot geschreven, de moeite waard voor iedereen die nog niet weet hoe dat woestijngeloof en zijn niet zelden totaal geschifte aanbidders in elkaar steken.
http://tinyurl.com/2whlun
Leuke tip voor de liefhebbers van automobielen: de islamitische auto + varianten zijn eveneens inbegrepen...

15-jul 2011 ,  01:52
# 2
marie:

Ik heb me vaak afgevraagd wat nou de kip of het ei was. De islam werd geboren in een wreed tijdsgewricht. Het moet toendertijd de cultuur gereflecteerd hebben, anders had het niet zo´n vlucht kunnen nemen. Ook niet onder de onderworpen volken, want afgezien van de dwang moeten er enigszins verteerbare elementen geweest zijn die het acceptabel maakten. Zoals de notie dat vrouwen alleen noodzakelijk zijn als broedmachines van nageslacht.
De gruwel van het systeem is dat het verandering onmogelijk maakt. Het houdt de gelovigen effectief gevangen in een pathologie die geen vragen duldt, geen vooruitgang tolereert, en die ook aan de culturen die onder de dogma´s zuchten geen enkele uitweg biedt.
Niets kan floreren onder zo´n regime.
En bijna niemand kan ontsnappen aan die symbiose van angst en geweld.
De opbrengst van al die eeuwen van stagnatie is voor de goede verstaander overduidelijk. De kip legt maar één ei, en dat is hetzelfde ei dat veertien eeuwen geleden het denken afschafte.
Ik vestig mijn hoop op vrouwen en mannen uit die geperverteerde landen die beter weten, en hun leven riskeren om ons de ogen te openen.
Die weten dat een vrouw de natuurlijke bondgenoot is van een man, en geen gebruiksvoorwerp.
Misschien is die wetenschap nog niet helemaal duidelijk voor de apologeten ?

16-jul 2011 ,  12:44
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.