Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het christendom, de christenen en ik
De moeder van Samira Bouchibti-Abbos

Toen ik dit boek aanschafte, had ik al gelezen wat de onvermoeibare, integere doch linkse journalist Carel Bren­del ervan vond. Hij deed in zijn recensie een soort voor­spelling over hoe "gehar­naste islam­critici", -waar ik toe behoor-, over Samira Bouchibti zouden oordelen. Een raar begin. Toen ik het boek uit had, was ik het direct en hart­grondig met Carel Brendel eens dat de houding van voormalig PvdA-kamerlid Bouchibti veel lovens­waardiger is dan die van bijvoorbeeld de doodsbange Tofik Dibi. Ik had echter niet gelijk op een rijtje wat nu het rare is aan dit boek. Dat drong pas goed door toen ik er een weekje later voor ging zitten om deze recensie te schrijven en ik nog eens opnieuw naar de omslag van het boek keek: van opmer­kelijk veel van de vreemde aspecten zijn 'illustraties' te vinden op de buiten­kant ervan!

»
Maar voor ik daar op inga, eerst nog even wat 'grappigs'. Carel was het ook opgevallen: Bouchibti schrijft dat haar 'diep religieuze' moeder het vaak met Geert Wilders eens is. "Door zijn grove taal over ‘kopvoddentaks’ voelt ze zich echter op haar ziel getrapt."
geen boodschap aan islam'­geleerden'
Ik snap de grap, maar het stemt mij niet tot (meer) optimisme. Het verbaast me namelijk helemaal niet. Het 'grappige' ervan, nee het dieptreurige eigenlijk, is juist dat die sympathie alleen betuttelracisten en "geharnaste islamapologeten" zal verrassen. (Hier schreef ik als eens over dit soort verschijnselen.)
Ja, mohammedanisme kan ernstige schade aanrichten aan de geestelijke gezondheid, maar niet iedereen is daarvoor even kwetsbaar: tot in de Gaza-strook zijn er nog wel mensen te vinden die, bijvoorbeeld, niet doordrenkt zijn van jodenhaat: dat hoeft helemaal niet te worden aangetoond.
Het echt positieve aan de opstelling van de auteur is dat ze, in tegenstelling tot figuren als Dibi, Marcouch, Aboutaleb en allerlei 'respectvollen' uit de journalistiek en de universitaire wereld, geen boodschap heeft aan islam'geleerden' en dat nadrukkelijk ook zo uitspreekt. Ze is niet bang voor hen. Met dat ze nergens de strijdterm islamofobie gebruikt, scheelt dat een aardige slok op een borrel. Anders dan genoemde lieden verergert Bouchibti de mohammedanisme-gerelateerde problemen niet: ze is beslist geen onderdeel van het probleem. Van de andere kant is ze ook nauwelijks onderdeel van de oplossing voor enig probleem.
Dat is slechts voor een deel te wijten aan haar naïviteit en gebrekkige kennis en met gewone lafheid heeft het in het geheel niets te maken.

Hervorming?
Het boek heeft ze opgedragen aan haar moeder: mevrouw Abbos. Die heeft als een van de eerste Marokkaanse vrouwen in Nederland de scheiding van haar man, meneer Bouchibti, aan wie ze uitgehuwelijkt werd toen ze 11 jaar was, doorgezet. Ze heeft heel wat gepionierd en nogal wat te verduren gehad en Samira kijkt heel erg tegen haar op.
bijna het tegen­over­gestelde van hervorming van de leer

De allereerste woorden van het boek luiden: "Mijn moeder is een vrome moslima.."
De dochter legt ook uit wat dat betekent: moeder gelooft niet alleen in de god Allah maar ook in diens woordvoerder, 'de Profeet', met hoofdletter P. De centrale opgave waar de dochter zich voor gesteld ziet, is hoe er aan bij te dragen dat 'de islam' een 'volwaardige plaats' kan innemen in de westerse democratische samenleving. Ze wil een duurzame islam.

Ze spreekt zich echter niet uit over wat die islam inhoudt of zou moeten inhouden en ook niet over wat ze verstaat onder het innemen van een volwaardige plaats. En al helemaal niet over de vraag waarom er eigenlijk een duurzame islam nodig is. "Het debat moest maar eens beginnen", zegt ze eigenlijk. Bijna letterlijk. Bouchibti wil, letterlijk, "een dialoog", "een congres", een "soort islamtop" (sic).
De ongelooflijke naïviteit om het voor te stellen alsof ze de eerste is die op het idee van hervorming van de mohammedaanse leer komt! Waarom stelt ze zich niet de vraag waarom dat zo moeilijk gebleken is in het verleden en waarom er zo weinig serieuze pogingen tot hervorming worden ondernomen?

Want dat er in haar ogen flink hervormd moet worden: dat is helder en klaar. Het klinkt zelfs door in de titel van het boek. Op een vreemde manier. Dat is direct duidelijk door voor de titel het christelijke equivalent te lezen: dat leidt tot de titel van deze bespreking. Het is eenvoudig ondenkbaar dat een christen in een niet-christelijk, laten we maar zeggen in een mohammedaans land, een boek zou schrijven met die titel.
Maar er is ook nog iets raars met de manier waarop de titel is vormgegeven. 'De moslims' is groter geschreven dan 'De islam' en 'EN IK' is nog weer groter! Het streven is duidelijk naar een persoonlijke islam, een persoonlijke praktijk, waarin men zich niet te veel aantrekt van de oude leer of van de geschiedenis.
Volgens Trouw van 26 april zegt ze er zelf dit over:
Hirsi Ali zegt: Je moet je ontdoen van de islam om gelukkig (sic) te worden. Zo radicaal ben ik niet. Ik pleit ervoor dat iedere huis- tuin- en keukenmoslim op zoek gaat naar zijn of haar eigen waarheid, naar een eigen moderne, westerse (sic) islam.

Het is fijn dat ze zich los wil maken van de leer en de ge'leer'den, maar dat is bijna het tegenovergestelde van hervorming van de leer. Waarom is in vredesnaam een 'islamtop' nodig? Hoezo top?

Jammer maar helaas voor de Afghaanse vrouwen en meisjes
In het verlengde hiervan ligt ook dat ze zich hoofdzakelijk geïnteresseerd toont in de toekomst van moslima's in het Westen. Waar ze schrijft over de ontwikkelingen in Noord-Afrika (en Syrië en Jemen?) klinkt enige ongerustheid door, maar ze "hoopt" dat die 'lente' "werkelijk tot vooruitgang zal leiden" en somt op wat de nieuwe machthebbers eigenlijk niet zouden moeten doen… "Ik heb soms last van wensdromen" schrijft ze op pagina 90 maar de realiteit is volgens haar dat er eenvoudigweg geen enkel perspectief op verbetering is voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Over de achtergrond van het aanhouden van het conflict tegen Israël heeft ze duidelijk geen flauw benul.
Nergens is ze echter positief
Echt pijnlijk is het totaal ontbreken van enige kennis over de Organization of the Islamic Cooperation. Volgens haar is deze organisatie pas opgericht in 1990. De OIC is in 1969 opgericht, in reactie op het falen van de seculieren om de oorlog tegen Israël te winnen. Haar visie op de Verenigde Naties is kinderlijker dan van de gemiddelde brugklasleerling of D'66-er, zo blijkt uit deze opmerking op bladzijde 123:
Hun lidmaatschap [van de OIC-leden] van de VN suggereert dat ze voor gelijkheid en tolerantie zijn,.(…)

Het combineert wonderlijk met die opstelling inzake Afghanistan: niet alleen is ze voor realiteitszin maar ze is het ook "oprecht eens met" mohammedaanse kritiek op het Westen wanneer die de vorm krijgt van "Wat moeten jullie in Afghanistan?" (blz 119).

Het positieve van Mohammed en zijn leer
Waarom wil ze eigenlijk een duurzame islam? Waarom wil ze beslist niet als afvallige beschouwd worden? Is ze bang voor geweld tegen haar indien ze het mohammedanisme zou afzweren?
Mijn inschatting is dat dat niet het geval is. Nergens is ze echter positief over enigerlei aspect van het mohammedanisme of van de grondlegger ervan. Ze neemt beide alleen in bescherming tegen aanvallen die ze overdreven vindt.
het scheppen van wanorde in het land

Ze beschrijft hoe de praktijk in mohammedaanse landen met betrekking tot onderwerpen als 'eer'wraak en genitale verminking van meisjes en nog verschillende andere praktijken nog gruwelijk afsteken tegen wat Mohammed volgens Koran en Hadith erover te melden had. Op zich correcte beweringen maar op deze terreinen valt er toch heel wat meer negatiefs dan positiefs te melden over de rol van het georganiseerde mohammedanisme.
Ze komt zelfs met het flauwe verhaal dat 'het geloof' gekaapt zou zijn door de voorgangers ervan.

Het meest positieve wat ze meldt over de Koran is het bekende, verdraaide vers 5:32 over 'Wie een mens doodt, het is alsof hij de mensheid doodt". Net als Obama in zijn buiging voor de 'islamgeleerden' van Al-Azhar in Cairo, laat ook Bouchibti het deel van het vers weg dat vermeldt "behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land". Anders gezegd: wanneer het mohammedaanse establishment zich bedreigd voelt.
En de Profeet heeft "naar het schijnt het stenigen niet erg gepropageerd"…

Moeder Abbos
Een hoofdstuk heet Vrouwen zijn elkaars ergste vijanden. Ze onderbouwt die titel door te verwijzen naar de rol van vrouwen bij het roddelen, het uithuwelijken van kinderen, de genitale verminking van meisjes tot zelfs het meewerken met het in familieverband gepland vermoorden van (schoon)dochters: zaken die niet zijn voorgeschreven door het mohammedanisme.

Een ander hoofdstuk heet Les in de moskee.
Daarin beschrijft ze hoe de imam genoot van de angst van de kinderen. Hij sloeg hen met een stok wanneer ze fouten maakten bij het opzeggen van stukken Koran. Bouchibti was een van de weinige kinderen die tenminste nog thuis Arabisch sprak en ze blonk uit en de imam en haar ouders waren trots op haar. Op het geweld op de koranscholen kom ik verderop nog terug.

Ondanks haar prestaties op de koranschool is haar heel wat ontgaan van wat er in dat boek eigenlijk staat en wat het zegt over Mohammed. Logisch: ze was een kind.
Op bladzijde 47 schrijft ze dat Maria /Maryam de enige vrouw is die in de Koran bij naam genoemd wordt: een merkwaardige manier om de vers 33:37 te negeren dat heel concreet gaat over de 'vrouw van Zayd' (Zainab). Ze schrijft over het toewijzen van kinderen aan de vader en over de zogenaamde 'wachttijd' in geval van scheidingen maar heeft blijkbaar niet tot zich laten doordringen dat dit in rechtstreeks voorkomt uit de koranische opvatting dat vrouwen letterlijk akkers zijn voor de mannen.

Ze noemt in het hele boek zo goed als niets positiefs over Mohammed en zijn leer, maar wil er beslist
het ontbreken van mensen die wel zo'n fundament zouden willen, kunnen en durven leggen
geen afstand van nemen. Voor de verklaring hoef je niet ver te zoeken. Hij staat in de tweede zin van het boek: aan alles behalve aan Allah mag getwijfeld worden. Nog meer afstand nemen van Allah en Mohammed 'mag gewoon niet' van haar moeder. Dat verbod zal vast niet geformuleerd worden als 'niet mogen', maar moeders kunnen indirect ook nogal wat invloed uitoefenen op hun kinderen. Bijvoorbeeld door te communiceren dat ze niet boos maar wel heel verdrietig zouden worden als. Op bladzijde 160 schrijft de dochter over haar moeder: "Alles wat haar ooit onthouden is, wil ik haar geven". Dat klinkt niet gezond.

Koranscholen
Bouchibti "legt geen fundament voor een ‘gematigde islam’", merkt Carel Brendel op, maar, daarin geef ik hem gelijk, je kunt je afvragen hoe erg dat nu is.
De belangrijkste reden om pessimistisch te zijn over de toekomst van het mohammedanisme is het ontbreken van mensen die wel zo'n fundament zouden willen, kunnen en durven leggen. Er is weinig of niets verwerpelijks aan de opstelling van Bouchibti, maar hij is om die reden wel erg betreurenswaardig. Het doet denken aan de niet-solidaire opstelling van hoofddoekdraagsters in het Westen met vrouwen elders die niets te kiezen hebben:
Het gebrek aan solidariteit van die vrijwillige hoofddoekdraagsters met de onderdrukte vrouwen hier en vooral elders in de wereld is teleurstellend, maar een gebrek aan solidariteit met vrouwen elders in de wereld is bepaald niet uniek voor in het Westen woonachtige mohammedaanse vrouwen en meisjes.
Bouchibti vindt optreden tegen de boerkadracht trouwens ook maar niks.

Hoe spijtig die soort opstelling is, wil ik nog wel even onderstrepen door enkele opmerkingen over dat slaan op koranscholen.
Als kamerlid voor de PvdA kaartte ze deze problematiek aan bij toenmalig minister Van der Laan. Die antwoordde:
De moskeeën[in Tilburg en Amsterdam] hebben ondanks meerdere pogingen van de onderzoekers nog geen medewerking verleend. Dit is onwenselijk en de betrokken besturen zijn inmiddels uitgenodigd voor een gesprek bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, in opdracht van wie dit onderzoek wordt uitgevoerd.
Om medewerking te verkrijgen is het nodig dat de moskeeën vertrouwen hebben in (samenwerking met) het Verwey-Jonker Instituut en in het doel van het onderzoek.

Leefbaar Rotterdam kaartte lokaal ook vergelijkbare problemen aan. Ze kregen van B&W onder andere dit te horen:
LR stelde in september 2010 schriftelijke vragen naar aanleiding van de werkstraf van een leraar op een koranschool voor het geven van stokslagen. Het college antwoordde dat het niet bekend was met culturele overwegingen die ertoe zouden kunnen leiden dat ouders wier kinderen mishandeld worden op koranles geen aangifte willen of durven doen. Ook minister Donner hoopt (sic) dat ouders aangifte doen als ze misstanden vermoeden bij het Islamitisch weekendonderwijs.”
Vraag 4: Heeft u inmiddels meer kennis van culturele overwegingen die ouders beletten van het doen van aangifte? Zo nee, hoe denkt het college deze te verwerven? Zo ja, licht uw antwoord toe.
Antwoord: Het doen van aangifte van kindermishandeling is voor veel mensen, waaronder ook ouders, moeilijk. Wij weten niet in hoeverre dit samenhangt met culturele overwegingen.
(hier de pdf met vragen en de antwoorden)

Mensen als Samira Bouchibti kennen wel het antwoord op die vragen:
Ik geloof niet dat een van de ouders ooit ook maar een keer heeft geklaagd, en die man ging jarenlang ongehinderd door met zijn kwalijke praktijken. Blz 97
...maar brengen die kennis niet actief in.
De vraag is trouwens of er wat dat betreft nog naar haar geluisterd zou worden. Ze is niet alleen voormalig kamerlid van de PvdA maar heeft ook heel expliciet afstand genomen van die partij; in dit boek, met een compleet hoofdstukje: Vrij van de PvdA. De uitgever begrijpt dat dat niet verkoopt. Op de achterflap staat dus vrolijk: "Van 2006 tot 2010 was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA". Dat opzienbarende afscheid wordt niet vermeld.  

Frans Groenendijk,  17-06-2012          

Reacties
# 1
Matthys van Raalten:

Vers 5:32 bevat een gebod tegen doden dat alleen voor Joden bestemd was.

18-jun 2012 ,  09:02
# 2
Frans Groenendijk:

Zo zou je dat vers kunnen opvatten, ja. Meestal worden dit soort verzen, want er zijn er nog meer van, opgevat alsof Allah laat weten "er is niet goed naar me geluisterd maar ik had het ook al eens een keer aan de Joden verteld" (of bij andere verzen: de joden en de christen, de zogenaamde 'mensen van het boek') nu gaan jullie (luisteraars van Mohammed) wel luisteren he!
In de erop volgende verzen wordt overigens met allerlei vreselijks gedreigd.

18-jun 2012 ,  12:12
# 3
winnie:

-Anders gezegd: wanneer het mohammedaanse establishment zich bedreigd voelt.-

of zich wil uitbreiden en verspreiden, had hier nog aan toegevoegd kunnen worden.

18-jun 2012 ,  01:29
# 4
PeterPansParadijs:

Dank voor deze recensie. Belangwekkend. Mevrouw Bouchibti lijkt de exponent van een grote groep van seculariserende moslima’s. Interessant te lezen hoever zij reeds gevorderd zijn. Waar gaat deze ontwikkeling heen? Zullen zij ooit nog assimileren? En wanneer breekt de absolute macht van Allah? Het unitarisme? Als rolmodel is zij juist wel onderdeel van de oplossing van het probleem. Juist door haar manier van denken te analyseren. En dat doet u ook.

Maar zij schrijft hier geen wetenschappelijke verhandeling en natuurlijk maakt zij fouten. Zij stelt zich kwetsbaar op en geeft ons inzicht in haar manier van denken. Vervolgens legt u daarvan de inconsequenties bloot. Interessant zou zijn hoe zij hierop reageerde.

20-jun 2012 ,  04:23
# 5
Frans Groenendijk:

Zo'n soort vervolg zou ik ook graag zien. Ik heb haar via twitter ook rechtstreeks gewezen op deze recensie.

20-jun 2012 ,  11:23
# 6
vanhetgoor:

Ophouden met die onzin. Niet meer nadenken of filosoferen over hoe het zou moeten en hoe het zou zijn als de islam zou moderniseren, vermenselijken of een deel van de beschaafde wereld zou worden. Geen plannen meer over maken, het kan niet. Er is in de beschaafde wereld geen plaats voor een misdadig zootje kinderverkrachters. Niet als ze door Allah gestuurd zijn, en ook niet als ze door voormalig PvdA-kamerlid Samira Bouchibti gestuurd zijn. Zelfs niet als men voortaan een menselijke variant van de islam zou verzinnen. Geen Europese islam. Dat zootje tuig moet ophouden. Het gezever van Samira Bouchibti is om kotsmisselijk van te worden. Ze weet wat er mis is en toch kiest zij er voor om allen met de mantel der onderdrukking af te dekken. Mantel der onderdrukking want liefde kennen ze niet, alles is angst en plicht, pijn en moeite.

De islam is onmenselijk wreed, het is gebaseerd op uitbuiting en onderdrukking en dat moet stoppen, klaar! Steek die moderne islam maar op de plaats waar men doorgaans door Allah wordt gepakt!

04-jul 2012 ,  02:03
# 7
Frans Groenendijk:

@vanhetGoor Reageer je op het originele stuk of op de reactie van PeterPansParadijs?

04-jul 2012 ,  05:02
# 8
vanhetgoor:

Beste Frans, ik reageer niet op de reactie van PeterPansParadijs in het bijzonder. Wij, dat zijn alle beschaafde mensen moeten ophouden met de islam voor vol aan te zien, of te denken dat het zich aan regels houdt. De islam is een zootje bij elkaar geraapte rotzooi. En zolang wij, de beschaafde mensen dus, het gesprek aangaan, de discussie oppakken of reageren, zolang lopen wij met een doekje achter een incontinent varken aan dat zich inbeeld dat het een huisdier is en een lid van het gezin.

Wij allemaal moeten de islam voortaan op zijn waarde schatten, en die waarde is nihil. Het is niet eens een nuttig tijdverdrijf. De islam maakt mensen ziek, de islam leert mensen domme dingen. Verder propageert de islam tal van abjecte zaken, zoals het toestaan van diefstal. De islam is een vorm van misdaad, het is absoluut geen religie en ook geen sekte. Het heeft alleen de verschijningsvorm van een religie. Maar een oplichter heeft ook een keurig pak aan, net als en zakenman. De islam is een ziekte die het midden houdt tussen het Stockholm-syndroom en het syndroom van Munchhausen.

Zolang wij de islam niet zien voor wat het werkelijk is kan het probleem dat islam heet niet worden opgelost. Het enige waar de islam toe leidt is dat de wereld wordt opgezadeld met een steeds uitdijende groep psychopaten. Ik acht voormalig PvdA-kamerlid Samira Bouchibti niet veel beter dan alle anderen. Het is jammer dat zij de stap niet durft te maken om toe te geven dat de islam alleen maar slechte kanten heeft en hele slechte kanten. Het is jammer dat zij tal van mensen naar de verdommenis laat gaan.

Ik hoop wel dat je het boek geleend hebt of cadeau gehad en niet gekocht hebt, door dat boek te kopen stimuleer je dat vuile gedrag alleen maar. De islam is een misdaad tegen de menselijkheid, iedereen die het goedpraat is medeschuldig. Ook Samira Bouchibti!

05-jul 2012 ,  01:58
# 9
Frans Groenendijk:

Je hebt inmiddels het een en ander gelezen hier, @vanhetgoor, dus weet je dat ik ook niet bepaald positief tegenover het mohammedanisme sta. Ik tob echter met jouw gebruik van het woord 'we'. Mensen die jouw verhaal voor de volle honderd procent onderschrijven zijn er echt heel weinig. Natte vinger: duizend mensen in Nederland en honderdduizend in de hele wereld. Beschaafde mensen zijn er veel, veel meer. Voor allebei gebruik je de term we.
Je geeft aan wat niet moet, maar het lijkt wel alsof je je helemaal niet het hoofd wilt breken over de vraag wat wel moet.

06-jul 2012 ,  11:30
# 10
vanhetgoor:

Beste Frans, ik weet heel goed wat er moet gebeuren. Het is eenvoudig. Ook jij kunt daar aan meehelpen. Het zijn drie punten. 1: Nergens ter wereld mag er nog één moskee bijkomen, alle bestaande moskeeën moeten worden afgebroken. Het zelfde geldt voor islamitische scholen en madrassa's. 2: Elke moslim moet duidelijk verteld worden dat zijn zogenaamde geloof onzin is. 3: De schuldigen moeten worden bestraft.

Er zijn namelijk twee soorten moslims, de ene soort weet dat de islam onzin is, bijvoorbeeld sjeik haatbaard, professor kromzwaard, en Tariq Ramadan etc. Dat soort moslims maakt gebruik van de tweede groep moslims, want dat soort beseft niet dat het allemaal leugens zijn. Deze moslims zijn de slachtoffers van de islam. En vanwege deze slachtoffers is het voor elk beschaafd mens een 'heilige' plicht om iedere moslim te vertellen dat hij zijn geld in zijn zak moet houden, Allah bestaat niet. Hij is verzonnen om aan goedkope slaven te komen.

In 1942, '43 en '44 zullen ook mensen zich hebben afgevraagd of het misschien nuttig zou zijn om op de vliering een paar bedden neer te zetten om daar een onderduikers te huisvesten. Maar er zijn ook 'beschaafde' mensen geweest die vonden dat de vliering voor de opslag van winter- of zomerkleren was. In plaats van echt in het verzet te gaan plantte men Afrikaantjes in de tuin en Goudsbloemen, dan was de tuin stralend oranje in de zomer.

Nu in 2012 is het bestrijden van het ultieme kwaad makkelijker dan in de oorlog van 1940-'45. Toen kon met gefusilleerd worden als men de Nazi's bestrijdde. Tegenwoordig krijg je naar je kop geworpen dat je een racist bent als je de islam aan de kaak stelt. Nu op dit moment zijn er misschien maar 1000 mensen te vinden zoals ik. Beschaafde mensen die begrijpen dat de islam de kanker van de wereld is. Het moeten er meer worden. De islam is ziek en de rotzooi die de islam verspreid wordt steeds armzaliger en mistroostiger. In Timboektoe hebben moslims nu al de historische sarcofagen van zogenaamde islamitische 'heiligen' kort en klein geslagen. Afrika heeft al bijna niets aan geschiedenis, en nu dit nog! Vrouwenmishandeling kom al niet eens meer in de krant. De islam is ziekmakend en moet actief besteden worden. Niet met oranje bloemen in de tuin, maar net als Hanny Schaft, Miep Gies, Van Randwijk.

Daarom; Beste Frans Groenendijk vraag ik jou persoonlijk of jij naast jouw keurig aangelegde fleurige tuin met verzetsbloemen ook actief wil gaan deelnemen het èchte verzet. Je hoeft geen vrouw met een hoofddoekje op de vliering te verbergen. Je hoeft ook geen moskee op te blazen, die gebouwen kunnen heen goed gebruikt worden om Dungeon & Dragons te spelen, of te skaten, oftewel als jeugdhonk. Het enige om bij het echte verzet van de beschaafde mensen te horen is om geen millimeter toe te geven als het aankomt op het accepteren van die islamitische onzin. Nergens meer een moskee! Elke moslim bevrijden van zijn onzin, de schuldigen bestraffen, klaar!

06-jul 2012 ,  01:19
# 11
Frans Groenendijk:

Waar geef ik precies die millimeter of millimeters toe?

06-jul 2012 ,  03:31
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.