Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het fascinerende begrip naskh *)

Dit is aflevering twee van een serie artikelen die hier op Keizers & Kleren verschijnt in de categorie ‘Koran & context’.
Zoals vorige keer aangekondigd gaat het deze keer over vers 2:106. Voor de vraag of we bij het mohammedanisme te maken hebben met een religie of met een tirannieke politieke stroming is dit vers het belangrijkste van allemaal.
Om het boek extra onbegrijpelijk te maken zijn de verzen in de Koran op onlogische wijze geordend. De nummering van de verzen is daardoor extra belangrijk. Helaas bestaan er ook verschillende nummeringen. Dit vers wordt in het algemeen met 2:106 aangeduid maar ook de aanduiding 2:100 komt voor.
De onlogische volgorde komt voor de islam'geleerden' goed uit juist vanwege dit vers en vanwege het onderscheid tussen Mekkaanse en Medinesische verzen. 2:106 is 'Medinesisch'. Dat wil zeggen dat het stamt van na de vlucht van Mohammed en een klein clubje van zijn vrienden van Mekka naar Medina. In Medina werden zijn uitspraken en acties veel meer (machts)politiek van aard. Voor die tijd was hij gewoon een van die profeten waar men af en toe naar luisterde maar die ook regelmatig uitgelachen werden. De Mekkaanse teksten waren over het geheel genomen minder akelig.
Die vlucht is de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van het mohammedanisme: de afwijkende jaartelling van de mohammedanen begint niet voor niets in dat jaar.

»
Kaste
2:106 is het naskh- of abrogatievers. Het komt er op neer, oneerbiedig gezegd, dat Allah iets aan Mohammed openbaart en hij later wat beters kan bedenken en dat dan ook weer doorgeeft: een nieuwe openbaring kan dus in de plaats komen van een eerdere. En de nieuwe is dan ook beter (zo staat het in ieder geval in alle vertalingen).
Het is belangrijk om in de oren te knopen dat de vaststelling dat verzen uit de Koran met elkaar op gespannen voet kunnen staan dus absoluut geen aantijging is van buitenstanders: het staat gewoon in de Koran zelf!
Voor de -belangrijkheid van de- islam'geleerden' komt het wel handig uit dat de hoofdstukken van de Koran
dat verzen uit de Koran met elkaar op gespannen voet kunnen staan, staat gewoon in de Koran zelf
niet gesorteerd zijn op de volgorde waarin ze openbaar zijn geworden. Op die manier is het een van hun voorrechten om in geval van een zeker 'spanningsveld' tussen de inhoud van verschillende verzen voor de rest van de mensheid te mogen verordenen welk vers belangrijker is.
Maar het is nog gekker. Er zijn islam'geleerden' die als het zo uitkomt, dit Koranvers in bedekte termen maar wel keihard verwerpen. Die schrijven dan:
..naskh, of het nu gaat om wijn of de richting van het gebed, veronderstelt altijd dat de huidige wet bekend is (dus geen wijn en bidden in de richting van Mekka), en de verzen die daarmee in overeenstemming zijn, zijn noodzakelijkerwijs de geldige (sic). Verzen die hier tegenin gaan zijn noodzakelijkerwijs ongeldig en kunnen zo logisch gerangschikt worden volgens een basisidee van ‘voortschrijdende openbaring’. Samengevat zijn de argumenten uit de naskh teksten gebaseerd op logica (sic) en niet op chronologie.

Je moet dus vooral kijken naar dat wat nú op dit moment de algemeen geldende opvatting is onder de mohammedaanse ‘geleerden‘. De manier van denken achter deze benaderingswijze is een uitzonderlijk belangrijke factor in het begrijpen van het karakter van de reëel bestaande mohammedaanse ideologie: als het aan de gezamenlijke islam'geleerden’ ligt, draait alles uiteindelijk om de visie van hun kaste.
(Islamofobie? Een nuchter antwoord, blz 29)

Context
Vers 2:106 staat in het hoofdstuk ‘De koe’. Dat is het langste hoofdstuk en staat (om die reden!) vooraan. Terwijl het wel uit de latere, Medinesische periode stamt.
Het begint met het prijzen van het boek zelf “dit is de Schrift waaraan geen twijfel mogelijk is, een rechte leiding voor de vrezenden (sic).” Voor zover er een strekking is aan te geven van dit hele hoofdstuk is dat: “Believe it or else!”. In die zin past dit vers er goed in.
Omdat de meeste critici bang zijn -en niet zonder reden- wordt de onthullende, onthutsende betekenis van dit vers zelden aangekaart en dus ook weinig verdedigd. Wat wel veel gebeurt is dat geprobeerd wordt überhaupt het bestaan van tegenstrijdigheden in de Koran weg te moffelen. Voor wie bekend is met dit vers is dat wat, eh, vreemd.

Engelse vertalingen
Pickthall
Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things?

Yusuf Ali
None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: Knowest thou not that God Hath power over all things?

Hilali-Khan
Whatever a Verse (revelation) do We abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?

Shakir
Whatever communications We abrogate or cause to be forgotten, We bring one better than it or like it. Do you not know that Allah has power over all things?

Sher Ali
Whatever message WE abrogate or cause to be forgotten, WE bring one better than that or the like thereof. Knowest thou not that ALLAH has the power to do all that HE wills?

Khalifa
When we abrogate any miracle, or cause it to be forgotten, we produce a better miracle, or at least an equal one. Do you not recognize the fact that GOD is Omnipotent?
 
*) Naskh wordt ook wel eens anders gespeld.

Frans Groenendijk,  24-06-2011          

Reacties
# 1
Ahmad Jhawnie:

Naasieg (nieuwe wet) en mansoeg (oude wet) zijn zaken die dagelijks voorkomen in alle landen.
Bijvoorbeeld, tot 1956 waren vrouwen handelingsonbekwaam in Nederland, en in Suriname tot 1981.
De wet die vrouwen handelingsbekwaam maakte heet naasieg, en de oude wet die afgeschaft werd, heet mansoeg.

Hoe vaak horen of lezen we dat de bevolking of parlementsleden vinden dat een bepaalde wet moet worden afgeschaft, of moet worden aangevuld, of moet worden aangescherpt of versoepeld.

De Profeet Mohammed heeft gezegd, dat een moslim niet moet gaan slapen zonder dat hij een testament heeft gemaakt voor zijn wettige erfgenamen. Dit is een hadies (gezegde van de Profeet). De Profeet had dit gezegd omdat er op dat moment niets over erfenis was in de Koran. Toen in de Koran daarin werd voorzien (naasieg), is voormelde hadies komen te vervallen (mansoeg).
En zo zijn er talrijke voorbeelden in het dagelijkse leven op elk niveau.

25-jun 2011 ,  10:49
# 2
Frans Groenendijk:

Fascinerend.
Mijn eerste indruk was dat de bijdrage van 'Ahmad Jhawnie' een letterlijke vorm van spam was: niet door een mens bedacht maar door het algoritme van een of ander script. Een script dat automatisch een reactie dumpt bij een item op een webstek waarin daarin het woord 'naskh', 'abrogatie' of 'Koran' wordt opgespoord.
Dat dacht ik omdat deze reactie toch wel uitzonderlijk weinig aansluit bij wat in de tekst staat waarop gereageerd wordt.

Dus ik zoek wat op de naam.
En kom als eerst terecht bij Peter Siebelt! Kijk maar: http://petersiebelt.wordpress.com/2009/02/14/haat-zaaien-ten-gunste-van-een-eigen-lucratieve-carriere/
Dat haalt mijn hypothese wat onderuit. 'Ahmad', mens of script, plaatst daar immers een héél andere tekst en in de tekst van Peter SIebelt komt 'naskh', noch 'abrogatie' noch 'Koran' voor.

Ik zoek verder en ik kan weliswaar niet zo snel een afbeelding van de man vinden maar wel dat hij op allerlei plaatsen hij zijn commentaar geeft: het is een mens.
Daarom fascinerend.
Wat zou meneer Ahmad bezielen om hier een heel speciaal soort propaganda voor Mohammed te komen maken? Op niets van de argumentatie gaat hij in. Hij komt alleen met wat teksten die hij wellicht mooi vindt en die in de verte een samenhang hebben met hetgeen ik naar voren heb gebracht.
Alsof je in een programma over het gebruik van wasbenzine of terpentine met een reclame voor schuursponsjes komt. Er is een verband ja, het heeft allebei met schoonmaken van doen.

25-jun 2011 ,  11:42
# 3
toetssteen:

Ahmed haalt een aantal zaken met opzet door elkaar. Hij begint met de lezer erop te wijzen dat de vrouwenrechten in het Westen pas sinds kort verkregen zijn. Op zich is dat correct.
Dan skipt hij behendig naar de wetgevende macht die binnen een seculiere staat natuurlijk niets van doen zou moeten hebben met religie. Immers religie is een aparte status binnen de Trias Politica.
Vervolgens gaat hij gelijk een lenig danser door naar religie en Mohammed die iets zei ten aanzien van de noodzaak van het maken van een testament.
Mja, maar de vrouw kwam niet voor in dat testament. Maar dat laat Achmed eruit.

@Frans Groenendijk
Boeiend artikel. Ik kreeg uiteindelijk het inquisitie gevoel. Dood of doop. Scheelde slechts een letter.

22-okt 2011 ,  09:17
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.