Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het gelijk van Breivik
Overpeinzingen over een ‘verweesde samenleving’

Nu de kruitdampen uit de handguns van Breivik wat opgetrokken zijn, leek het mij goed om met enige reflectie terug te blikken en vooruit te kijken.
Breivik heeft gelijk. Niet met de moorden natuurlijk, maar wel met betrekking tot de rode draad uit zijn Manifest. Bijeengeplakt of niet, de boodschap is onmiskenbaar: het Westen heeft zitten pitten en een haar vijandige cultuur binnen de poorten gehaald, die het voortbestaan van het vrije Westen bedreigt en degenen die hiervoor verantwoordelijk moeten worden gesteld zijn de cultureel marxisten. Dat is zijn boodschap. En die boodschap is juist.
»
In dit stuk wil ik het niet over zijn Manifest hebben, daarover is al meer dan genoeg geschreven, ook door ondergetekende, de man in kwestie, Breivik, is volkomen doorgedraaid en verder als individu niet relevant voor wat komen gaat. Zijn opvattingen daarentegen wel. Ik wil het hebben over de oorzaken dat in het relatief ruime en rustige Noorwegen een ‘Breivik’ kan opstaan en met name welke gevolgen dat heeft voor de politieke ontwikkelingen binnen Europa over het algemeen en Nederland in het bijzonder.

De titel van dit stukje is bewust provocerend. Waarom ?
Ik ben het policor geleuter van de afgelopen decennia, tot op de dag van nu, een beetje zat. Overigens ook de harde toon van de tweets en het gestigmatiseer op blogs. Van links tot rechts. Laten we de knuppel maar in het hoenderhok gooien. Het is tijd voor bezinning.

In Europa, en dus ook in Nederland, overheerst een verstikkend politiek correct denken. Ook de meeste broodschrijvers, columnisten, opiniemakers en commentatoren blijven angstig PC. Ik denk dat het tijd wordt om, in elk geval voor even, de ideologische strijdbijlen te begraven en eensgezind de rijen te sluiten om een antwoord te bieden op de twee grote en belangwekkende dossiers die anno 2011 op ons bord liggen: de massa immigratie en islamisering enerzijds en de EU anderzijds.

Ik kom eerlijk voor mijn politieke voorkeur uit. Komend uit een traditioneel VVD nest ben ik nu Fortuynist pur sang. In hart en nieren. De VVD is blijven hangen in verlopen tradities en heeft het gevoel met de werkelijkheid verloren. Het verdedigen van de kernwaarden van de Westerse wereld gaat mij ter harte. Ik wil niet dat dit land, waarin ik ben opgegroeid en waar mijn kinderen zijn geboren en zullen leven, langzaamaan afglijdt naar een samenleving waarin de Islamitische cultuur meer en meer terrein wint. Onze cultuur is gebaseerd op joods-christelijke en humanistische grondslagen met waarden als vrijheid om te zeggen wat je vindt, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, acceptatie van seksueel andersgeaarden en de vrijheid om te geloven wat je wilt. Onze samenleving kent een scheiding der machten, een parlementaire democratie, een scheiding van Kerk en Staat.

De Islamitische cultuur staat haaks op die van ons. Men kan dat willen bagatelliseren, ervan wegkijken of ontkennen, het is een feit. Alle bovengenoemde kernwaarden worden door de Islamitische cultuur ontkend. Er is maar één ware religie: de Islam. Er is maar één waar woord: dat van Allah. De rol van de vrouw is dienend. Homoseksualiteit een ‘ziekte’. Parlementaire democratie wordt vervangen door Islamitische rechtspraak, de Sharia. Van een scheiding der machten, laat staan een scheiding tussen Kerk en Staat kan geen sprake zijn.

Moeten we een dergelijke, haaks op onze kernwaarden staande, ideologie hier binnenhalen ?
Islam en democratie gaan niet samen. Per definitie niet.

Maar wat nu ? Er leven inmiddels honderdduizenden moslims in Nederland. Die gaan niet uit zichzelf weg en uitzetten kan niet omdat we gebonden zijn aan allerlei internationale verdragen. Ja, die globalisering kent louter voordelen, nietwaar ?

De enige oplossing die ik zie is, dat de Islamitische gemeenschap in Nederland (en in de rest van Europa) nadrukkelijk verklaart zich te conformeren aan de hier geldende waarden en normen. Dat zij de basis van onze cultuur respecteert. Dat zij instemt met onze kernwaarden.
De Integratie Nota van Donner biedt hiertoe een zeer duidelijk handvest. Terug naar de Nederlandse cultuur. Visuele en auditieve uitingen inbegrepen. Dus geen Arabisch moskeegeschal in de publieke ruimte. Dat doet men maar thuis.

Dat een Breivik kon ontstaan in het relatief brave Noorwegen geeft te denken. Het is de gevestigde orde, ook hier in Nederland, zwaar aan te rekenen, dat men het zover heeft laten komen dat er Breivikjes opstaan. Niet het gedachtegoed van Wilders is de oorzaak van de ontsporing van deze jongeman, maar de houding van de cultureel marxistische gevestigde orde. Breivik was nooit tot zijn daad gekomen als de Noorse overheid zich nadrukkelijker had gedistantieerd van de ‘cultuur verrijking’ die de verkrachtingen, beledigingen en geweld door moslims in hun land hebben gevormd. Men kan er lang en kort over spreken, maar hier ligt de kern van het probleem. Mensen voelen zich niet meer ‘heimisch’ in eigen land. Ain’t that a shame ?

Mensen willen verandering zien. Mensen willen dat hun zorgen worden benoemd en door de politiek worden opgelost. Er is sprake van een gevoel van machteloosheid en frustratie. Ik krijg de indruk dat deze onderhuidse gevoelens bij de meeste politieke partijen misschien wel worden erkend, maar bij de media nog allerminst. De schandalig eenzijdige wijze waarop de vreselijke moorden van een individuele gek worden misbruikt in de publieke opinie gooit olie op het vuur. En in plaats dat we een evenwichtig debat gaan voeren waar man-en-paard worden genoemd en constructief naar oplossingen wordt gestreefd, is stigmatisatie en polarisatie aan de orde van de dag. Van BEIDE kanten overigens.

Zo moet het niet. Eendracht maakt macht. De politiek moet nu kamerbreed, van links tot rechts zich realiseren dat zij een grote verantwoordelijkheid draagt. We moeten voorkomen dat ook hier in Nederland kleine ‘Breivikjes’ opstaan. Dat doen we door eensgezind te werken aan oplossingen. Van een aangepast asielbeleid, met nadruk op opvang in eigen regio en sterk verkorte procedures, tot een 'dialoog' met de Islamitische gemeenschap. Helaas is dat geen echte dialoog, in die zin, dat er voor hen maar één keuze mogelijk is: aanpassen aan de hier geldende waarden en normen of terugkeren naar de Islamitische staten waar men vandaan kwam. Ik zou graag willen dat er meer keuzes waren, maar helaas, ik zie ze niet.

De media, en m.n. de opiniemakers daarin, hebben een grote verantwoordelijkheid om dit debat qua toon en inhoud te sturen. Dat gebeurt nog veel te weinig. Zoals ik zei: polarisatie en stigmatisatie, vanuit beide kampen, tieren welig. DAT moet veranderen. Pas dan kun je hopen op een geleidelijke rationalisatie van het publieke debat, dat nodig is om een evenwichtig oordeel te vellen. Indien de media het eenzijdige en tot polarisatie leidende beleid blijven voortzetten, dan geven zij veel meer een voedingsbodem voor maatschappelijke onvrede en geweld dan Wilders. Als optimist hoop ik, dat dit debat alsnog op een open wijze en zonder taboes kan worden gevoerd.
Tot slot nog een woord over de subtitel: ‘overpeinzingen over een verweesde samenleving’.

Pim Fortuyn heeft ooit een boek geschreven met die titel. Ik heb dat boek nog niet gelezen, maar ik ga dat zeker doen. Los daarvan kwam ik op deze woorden ‘verweesde samenleving’, omdat het zo verschrikkelijk waar is. Ik had ook kunnen schrijven: verweesde politieke elite of verweesde burger of zelfs verweesde generatie. Maar ‘verweesde samenleving’ dekt de lading het best. Waarom ?

Deze samenleving is verweesd van haar kernwaarden, van wat haar samenbond, van haar roots, van haar cultuur. Dat is ernstig. De autochtone Nederlander is het gevoel met zijn eigen roots kwijtgeraakt. Ik hoor en zie het om mij heen. Dat geeft een groot gevoel van onbehagen. Het verklaart ook de nationalistische tendensen, overal in Europa, door de eurofiele technocraten spottend ‘populisme’ genoemd. Een verkeerde term. Verkeerd, omdat het ten onrechte een negatieve connotatie geeft van een breed gedragen maatschappelijke onvrede.

Het blijven bagatelliseren, verkleinen of ontkennen van deze onvrede leidt tot weerstand. Grote weerstand. Niet alleen bij de gewone man, maar in toenemende mate ook bij de intelligentsia. Ik sluit af met een pleidooi voor het nuchtere, oer Hollandse, boerenverstand. Niet alleen met betrekking tot het dossier over immigratie en islamisering, maar zeker ook met betrekking tot het dossier ‘Europese Unie’.  

Trias,  01-08-2011          

Reacties
# 1
Thomas:

Perikles zei het wat korter:
καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ᾽ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους
[and judge that happiness is freedom and freedom courage, and do not stand aside from the dangers of war.]

01-aug 2011 ,  01:55
# 2
Guido:

Dit is een zeer goede analyse van het probleem: de toenemende islamisering van de maatschappij.
Uit deze analyse blijkt een nuchtere kijk op de samenleving. Inderdaad: zo moeten we het met z'n allen oplossen.
Breivik gooide de knuppel in het hoenderhok. Met vele tientallen doden tot gevolg. Maar hij zag het grote gevaar dat ons allen bedreigt: de islam.
Zijn gedrag is nooit goed te praten. Maar het is een feit dat hij constateerde dat er jaarlijks vele honderden kinderen werden gehersenspoeld op dat eiland. En dat jaar in jaar uit. Hij vond dat het gif moest worden uitgeroeid met wortel en tak. Hij gebruikte de verkeerde middelen die te betreuren zijn. Maar zijn conclusie dat de islamisering gestopt moet worden, daar ben ik het ook van harte mee eens.

01-aug 2011 ,  03:20
# 3
Boris Bengel:

'Diktat' is het woord dat u zoekt, o keizer! Verder helemaal met u eens.

01-aug 2011 ,  03:31
# 4
Diderot:

"De politiek moet nu kamerbreed, van links tot rechts zich realiseren dat zij een grote verantwoordelijkheid draagt. We moeten voorkomen dat ook hier in Nederland kleine ‘Breivikjes’ opstaan. Dat doen we door eensgezind te werken aan oplossingen. Van een aangepast asielbeleid, met nadruk op opvang in eigen regio en sterk verkorte procedures, tot een 'dialoog' met de Islamitische gemeenschap. Helaas is dat geen echte dialoog, in die zin, dat er voor hen maar één keuze mogelijk is: aanpassen aan de hier geldende waarden en normen of terugkeren naar de Islamitische staten waar men vandaan kwam."
-Met andere woorden: alle partijen moeten eensgezind het PVV-programma gaan uitvoeren?
Dat zou mooi en goed zijn, maar lijkt u dat geen onwaarschijnlijk scenario?

01-aug 2011 ,  05:16
# 5
Frans Groenendijk:

@Guido, en eigenlijk ook @Diderot. De islamisering van de (Nederlandse) maatschappij is voor een deel van de mensen in Nederland -allochtoon en autochtoon- het grootste probleem, maar voor bijna iedereen, en voor de politiek in heel brede zin, is de omgang ermee in ieder geval een van de moeilijkste opgaves.
Wanneer je in het citaat van Trias ophoudt bij 'helaas': wie is daar dan echt tegen? En ik bedoel dan echt tegen hetgeen daar staat, niet wat men voor bedoelingen erachter zoekt.

01-aug 2011 ,  06:25
# 6
Maarten:

Graag wil ik nog een 3e minstens zo belangrijk onderwerp inbrengen, Climategate, m.a.w. de schandelijke leugens omtrent klimaat, milieu en energie. Dus
1. mohammedanisering
2. EUssR
3. klimaatleugen
(in miljarden € zou nummer 3 weleens nummer 1 kunnen zijn.)

01-aug 2011 ,  07:43
# 7
Maarten:

Stop ho! Niks geen moskeegeschal thuis! Dan zit ik mooi in de shit met buren naast, achter en tegenover mij. Stil met die hap of terug naar Irak, Libanon, Marokko, Turkije.
(Al lezend reagerend.)
Dekolonisatie van het gehele midden oosten is de enige optie, zodat Joden en Christenen weer kunnen wonen en werken waar zij van oorsprong thuishoorden, in de straten van Mekka en Medina.

01-aug 2011 ,  07:50
# 8
Maarten:

Graag verwijs ik ook naar de volgende titel (aanbeveling):
http://www.sezession.de/18523/deutsche-opfer-fremde-taeter.html
Past bij de laatste alinea's.
Overigens dank voor dit artikel.

01-aug 2011 ,  07:54
# 9
trias politica:

@ maarten, ja, climategate zoals jij dat noemt is zeker ook een issue. Echter, behalve dat er onnodig geld aan wordt verspild, raakt dat probleem niet het dagelijks leven. De islamisering wel zoals je zelf aan den lijve onervindt. De EU ook, op allerhande terreinen. Niet alleen financieel, maar ook in het nemen van maatregelen om islamisering tegen te gaan. Maar zoals Frans ook al aangaf in zijn comment naar Guido: een oplossing wordt ook in de weg gestaan omdat het onderwerp nog altijd taboe is. Het is niet PC om islamkritiek te hebben. Dat komt politiek niet zo goed uit, want dan zou men Wilders gelijk moeten geven. Naturlijk heeft Wilders gelijk. Echter, tegelijkertijd stel ik vast dat de Europese wetgebing het nemen van effectieve maatregelen voorkomt. Terugsturen is dus geen optie. Het enige dat dan overblijft os het uitspelen van de culturele kaart: de beide culturen mixen niet.Ook binnen de Islamitische gemeenschap (whatever that may be, want bijzonder moeilijk verifieerbaar) zijn er grote spanningen tussen generaties. Zie de docu 'Rauw & Puur' bijvoorbeeld.
Blijft de politiek wegkijken van deze problematiek, dan zal de situatie zich verder verscherpen, al was het alleen maar door demografische ontwikkelingen. Er worden per gezin nu eenmaal meer moslim kinderen geboren dan autochtone. Daarom mijn pleidooi voor een 'kamerbrede' aanpak.

01-aug 2011 ,  09:38
# 10
Ron:

Dag Frans, ik heb een man van Turkse komaf en een vrouw van Marokkaanse komaf (zonder hoofddoek, moeder van jonge kinderen) als directe collega's, beiden geweldige mensen. Geen probleem met de omgang -vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Ik spreek hen niet aan op zaken waar zij part nog deel aan hebben -lijkt mij ook vanzelfsprekend.
Waar ik moeite mee heb zijn onze vroegere/huidige feministen M/V waarvan sommigen onze bestuurders zijn die vinden dat hoofddoeken en gescheiden loketten voor mannen en vrouwen emancipatorische waarde hebben. Dat dat, gescheiden loketten, gefaciliteerd dient te worden, excuus immigranten in besturen enz enz. Het compleet verkeerde signaal dat aan immigranten afgegeven werd/wordt. Zij, onze bestuurders, zijn de grote boosdoeners in het integratie proces. (uiteraard mijns inziens)

01-aug 2011 ,  09:53
# 11
jeugdzorgbeleid:

Goed artikel, hier word de spijker op de kop geslagen.

01-aug 2011 ,  11:03
# 12
Frans Groenendijk:

Bedankt @jeugdzorg, we doen ons best. Niet aanvallend bedoeld vraagje: waarom heb jij eigenlijk een pseudoniem wanneer je met gezicht en al op internet staat?

@Ron ik kan het 'nog gekker' vertellen: mijn schoonzoon is allochtoon en mijn bloedeigen kleindochtertje dus half. Een beschuldiging van xenofobie of racisme is aan mijn adres dus bijna zo belachelijk als aan dat van Ayaan Hirsi Ali of Afshin Ellian maar toch glijdt zoiets nog niet van me af als waterdruppel van eendeveren.

01-aug 2011 ,  11:14
# 13
trias politica:

@Ron, bedankt voor je reactie. Mijn eigen levenspartner is (westers) allochtoon. Zij werkt veel met niet-westerse allochtonen (zij is manager van een industrial cleaning company). Nooit eerder heb ik meegemaakt het harde oordeel over m.n. Marokkanen. Wat is dat toch ? Hoe verbeteren we de relatie ? Ideeen, suggesties, voorstellen zijn welkom.
Overigens ben ik met je eens, dat de gevestigde orde de problematiek zich zwaar dient aan te rekenen, zoals ik ook schreef. Maar verwijten vullen geen gaatjes. Er moeten oplossingen komen. Als dit zo doorgaat loopt het fout.

01-aug 2011 ,  11:24
# 14
Edwin Lauxen:

@Frans

Ik werk veel onder de naam Jeugdzorgbeleid en Rock Brasiliano, maar (bijna) iedereen weet dat ik (Edwin Lauxen) erachter zit en dat is ook geen geheim ;-))

Mijn nieuwste filmpje trouwens al gezien? http://www.youtube.com/watch?v=xjXDpW5EeXw

01-aug 2011 ,  11:46
# 15
Ron:

Dag Trias, dat het zo snel fout loopt geloof ik niet -je weet misschien van mijn bescheiden bijdrage zo nu en dan op A7 dat ik de financiële crisis een veel grotere bedreiging vindt. ( de 'urgentie' die desperaten zouden voelen volgens Carel Brendel en waar Diderot op A7 een discussie over heeft los gemaakt voel ik niet)
Ik heb geen stand te pede oplossing en die is er mijns inziens ook niet. Ik zie wel dat de discussie overal gevoerd wordt: communiceren en discussiëren dat zal de oplossing moeten brengen en tijd en via de stembus –Frans zijn boek heeft daar, aan de discussie, een geweldige bijdrage aan geleverd. En je ziet dat de PvdA nu ook vindt dat overlastbezorgers niet op het rechte pad geholpen worden door er thee mee te drinken.

Het zijn voornamelijk de Marokkaanse jongeren die overlast bezorgen, aanpakken dus. Dat maakt ook meteen dat andere jongeren met een Islamitische achtergrond zich niet aangesproken hoeven te voelen of zich moeten verdedigen over zaken waar zij part nog deel aan hebben.

Ik fiets dagelijks in Rotterdam langs de Nieuwe Binnenweg ik zie daar veel hoofddoeken en mannen in jurken; ik was kort geleden in Den Haag bij het Hollands Spoor idem dito, het moet mij van het hart: het is mij een gruwel, maar gaat de democratie er mee verloren…of ‘Als dit zo door gaat loopt het fout’…? Wel denk ik waarom kom je naar het westen om hier te copieren wat je in je land van herkomst tot armoede veroordeelde. Is het een substantieel deel van de immigranten dat zich zo manifesteert en welk percentage van de Nederlandse bevolking maakt het uit? Met andere woorden kunnen zij wel een bedreiging zijn voor de democratie. Donners waarschuwing, de islamitische wet kan democratisch worden ingevoerd, heeft niet veel/geen grond.

02-aug 2011 ,  10:33
# 16
Maarten:

Nee, Trias, wel degelijk hebben we dagelijks last van Climategate, en in haar kielzog de energiepolitiek. Ik durf zelfs te stellen dat één van de oorzaken van de voortschrijdende mohammedanisering het ontbreken van een coherente (dat wil zeggen onderbouwde en door de bevolking gedragen) energiepolitiek.
Nog zoiets, Spanje dreigt financieel kopje onder te gaan o.a. ook door krankzinnige zonne-energieprojecten.

02-aug 2011 ,  01:25
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.