Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het Koranverbod

Over het voorstel van Wilders om de Koran in Nederland te verbieden, ook in de Mohammedaanse gebedshuizen, hebben we intussen een haat- en discriminatieprocedure gehad. Je mag het zeggen en voorstellen zonder er strafrechtelijk voor veroordeeld te worden , maar aardig is het niet en het verbod komt er ook niet. Dat is in elk geval de opvatting van concurrerende kerken. Bas van der Vlies, het protestantse Kamerlid erkende dat de Koran een even gezaghebbende bron is voor moslims als de Bijbel dat is voor hem zelf. Kardinaal Simonis vond het te gek voor woorden om de Koran te verbieden omdat de godsdienstvrijheid een onvervreemdbaar [noot 1] menselijk recht is. Simonis is namelijk niet alleen katholiek, hij is ook humanist.
»
Staphorst en Rome verdedigen de godsdienstvrijheid en een atheïst van Indische afkomst uit Venlo is zo langzamerhand de enige Nederlander die nog bereid is om canto XXVIII, achtste cirkel, negende bolgia, uit het grote Christelijke epos de Hel van Dante als waarheid te proclameren.
Dante is ontegenzeggelijk katholieker dan Simonis

Dante geeft de Christelijke opvattingen over de leer van Mohammed en diens volgelingen weer als scheurmakerij. Als ketters zullen zij daarom volgens Dante eeuwig branden in de hel!
Niet alleen geen Koran in moskeeën, helemaal geen Koran en ook geen moskeeën, om het maar kort samen te vatten.
Omgekeerd denken ook de Mohammedanen dat degenen die hun geloof van de hand wijzen in de hel terecht zullen komen.
Daarom zijn zij ook nog middeleeuws en is Simonis dat niet. Dante is ontegenzeggelijk katholieker dan Simonis. Vanwege die hel vinden moslim ouders het zo vreselijk als hun kinderen afscheid nemen van het vrijdaggebed en zich onttrekken aan het gezag van de imam (Nazmiye Oral).

Vrijheid van godsdienst en respect voor andersdenkenden zijn humanistische verworvenheden, geen Joodse, Christelijke of Mohammedaanse.
Wie ze aanhangt “is gjin oprjochte Christen” (of Mohammedaan etc.) en dat zou kardinaal Simonis te denken moeten geven. Het is evident dat hij “gaat” voor het respect van zijn humanistische Nederlandse medemens en dat de waarheden van de kerk, zoals die ooit door Innocentius III (Het was in 1213 dat Paus Innocentius III Mohammed beschreef als ‘het beest van de Apocalyps’) in zijn encycliek Quia Major zijn vastgelegd, hem minder aanspreken dan de geschriften van de encyclopedisten.
Het is een wonder dat de kerk van Rome de leer van het evangelie zo betrekkelijk ongeschonden heeft doorgegeven, want Simonis is niet de eerste die er een potje van maakt; kerkvorsten als hij zijn van alle tijden. Niet voor niets was de legende van de bekeerde Jood zo populair in de Middeleeuwen: “Als zoveel priesters”, zei de Jood, “en zelfs het hoofd van de Kerk zelf uit alle macht werken voor het ondergraven van de christelijke religie zonder in hun boos opzet te slagen, dan moet die godsdienst waarlijk het werk zijn van de Heilige Geest en alle andere godsdiensten overtreffen”.
Ik ben het overigens zelf wel met Simonis en met Job Cohen eens dat het huis van God vele kamers heeft en dat iedereen maar op zijn eigen manier zalig moet zien te worden.

[1] raar woordgebruik eigenlijk; onvervreemdbaar betekent onverkoopbaar, vervreemden betekent immers onder bijzondere titel in eigendom overdragen.  
Staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  22-07-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Een boek waarvan de inhoud glashelder een genocide karakter heeft, hoort niet beschermd te worden door Art.6 van onze Grondwet.Sterker: hoe is het mogelijk dat in ons land verzonnen zaken zoals godsdienst door wetten worden beschermd? Hoe is het mogelijk dat, gelet op dat genocide karakter van de koran, de aanbidders van dat uit een paar stokoude duimen ontsproten VOD de regel "behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet" continu aan hun laars lappen? Iemand wel eens gehoord van Pierre Jacques Vinken? Lees zijn interview. http://tinyurl.com/2hx7mb
Want geloven is niets anders dan verkeerd gebruik van de hersenfunctie. Ergo: als de mens sedert zijn verschijnen op deze wereld beter over bepaalde zaken had nagedacht, zouden we niet in die rotzooi zitten waar we op dit moment in zitten!

22-jul 2011 ,  02:46
# 2
jowitteroos:

U schreef: "Ik ben het overigens zelf wel met Simonis en met Job Cohen eens dat het huis van God vele kamers heeft en dat iedereen maar op zijn eigen manier zalig moet zien te worden."

Islam is geen godsdienst maar een totalitair systeem die alleenheerschappij eist, waarbij alle middelen ( moord, geweld, discriminatie, leugens etc) zijn toegstaan om dat te bewaarheden.
Geen vergelijk met daadwerkelijke andere echte Godsdiensten dus!

22-jul 2011 ,  02:47
# 3
sophie:

"Vrijheid van godsdienst en respect voor andersdenkenden zijn humanistische verworvenheden..."

Ook humanisten hadden hun fanatieke kanten en zorgden soms ook voor achteruitgang. Zie Hannam in Gods filosofen.

22-jul 2011 ,  03:12
# 4
toon kasdorp:

Pierre Vinken ken ik persoonlijk niet, maar mijn compagnon en maatje sinds onze studententijd, Frank van Brunschot, kende hem goed en sprak altijd met veel bewondering over hem. Zijn achtergrond is ook de mijne. Ik kom uit Limburg en bij mij op de hoek was een cafť, dat Vinken heette en twee huizen verder woonde een taxichauffeur en die heette Van Brunschot. Die school en die dorpen waren in de veertiger jaren toen Frank en ik naar school gingen nog net zo als tien jaar eerder, toen Vinken er woonde of op zat.
Die religie waar wij geen drieŽn iets mee hadden, het katholieke geloof van Oost Brabant en Midden Limburg van zestig jaar geleden, leek veel op de islam van nu. Wat minder gewelddadig, maar even autocratisch. Voor veel mensen, zoals de ouders van Pierre Vinken betekende het veel en dat moet je zulke ouders gunnen. Verdraagzaamheid is een belangrijk goed, zoals Max Pam optekende uit de mond van zijn interviewee. Ik zelf heb van dat geloof met minder rancune afstand genomen dan veel van mijn generatiegenoten en zie er ook nu nog misschien meer het nut van in dan veel anderen. Wie de bijbel, koran en andere heilige boeken letterlijk neemt heeft inderdaad hersens die gebrekkig functioneren, maar Hitler, wiens hersenen om de donder niet slecht functioneerden was toch een veel slechter mens dan de gemiddelde gelovige. Wie wat heeft om zich aan vast te houden gaat wat gemakkelijker door het leven. Dat moet je mensen laten en er niet zo wijsneuzig over doen. Als je de behoefte hebt het allemaal intellectueel te beredeneren lees dan Benedict Spinoza, een aardige en intelligente man, net als Jezus van Nazareth trouwens.

22-jul 2011 ,  03:45
# 5
Frans Groenendijk:

Zowel met Toon als met de reageerders ben ik het gedeeltelijk eens en gedeeltelijk oneens. Er is inderdaad een overeenkomst aan te wijzen tussen het katholicisme van een halve eeuw geleden en het mohammedanisme van nu, althans wanneer je je beperkt tot de Nederlandse context: voor beiden geldt dat de 'priesters' in een (te) groot aanzien stonden/staan en een groot deel van de aanhangers onbekend waren/zijn met de inhoud van Bijbel/Koran. De 'gewone volgelingen' moet je niet al te direct de inhoud van die boeken als zodanig aan rekenen. Er zijn wereldwijd inderdaad ook miljoenen mensen die zich moslim noemen en voor wie die leer vergelijkbaar is met godsdiensten. Voor het wereldwijd onschadelijk maken van het mohammedanisme is die groep belangrijk: zowel vanuit oogpunt van hun (relatieve) onschuld als van de rol die ze kunnen, moeten en naar mijn verwachting ook zullen spelen.
Maar er zijn ook zeer grote verschillen. Ik heb grote waardering voor de vele bijdragen van Toon -ze staan niet voor niets zo veelvuldig hier op Keizers & Kleren- maar hier wreekt zich toch zijn geringe kennis (zeker in verhouding tot dat op vele andere gebieden) van de mohammedaanse theorie en geschiedenis. Hij laat wel doorschemeren dat er een tamelijk fundamenteel verschil is tussen mohammedanisme enerzijds en (bijv) christendom anderzijds door Jezus van Nazareth een aardige intelligente man te noemen. Maar als mede-ex-katholiek wil ik hem er aan herinneren dat we weliswaar weinig studie maakten van de Bijbel maar dat de beknopte, en in heel veel opzichten fatsoenlijke EvangeliŽn (onderdeel van het nieuwe testament) wel bekende stof was. Toon maakt verder een heel vreemde, onlogische vergelijking: tussen Hitler en een gemiddelde gelovige; alsof Hitler niet de schrijver was maar een van de lezers van Mein Kampf! Ik denk trouwens ook dat Hitler en Mohammed (als die die laatste echt bestaan heeft) beiden intelligente types waren.
Met Toon ben ik wel een sterk tegenstander van het verbieden van de Koran. Een veel betere benadering is om het boek te bestuderen en in te gaan op de inhoud ervan. Bijvoorbeeld op de manier die David en Nabil tonen in hun filmpje over de eerste verbrand-de-koran-dag. Ik ben tegen die achtergrond ook de serie over Koran & context begonnen. Ik ben benieuwd of Toon aflevering een wel gelezen heeft. Die ging met name over vers 3:7 dat gebiedt om de Koran letterlijk te nemen, sterker nog: het stelt dat de letterlijk te nemen verzen de belangrijkste zijn. Wanneer we Jezus en Mohammed vergelijken is het wezenlijke verschil dat het juist de fanatiekste aanhangers van Mohammed zijn die in het verleden de verschrikkelijkste dingen over hem verteld hebben en die soort aanhangers dat nog steeds doen.

@Meneer Storm: ik denk dat er nog een groot verschil zit tussen een boek niet in bescherming nemen en het verbieden. Heel erg met u eens dat er al veel meer kan met bestaande wetten. We worden niet genekt door de gaten in de wetgeving maar in het niet-handhaven ervan.

22-jul 2011 ,  09:55
# 6
Toon Kasdorp:

Ik denk dat Frans Groenendijk gelijk heeft als hij zegt dat ik veel minder weet van de Islam dan hij. Inhoudelijk weet ik inderdaad niet veel. Het lukt me domweg niet me op de inhoud te concentreren als ik de Koran lees. Nu lees ik geen Arabisch en moet het dus doen met vertalingen. Ik heb Duits, Fans Engels geprobeerd. Ik heb zelfs stukken in het Nederlands vertaald, uit twee of drie verschillende talen tegelijk, omdat de ervaring me heeft geleerd dat je een tekst pas goed begrijpt als je hem eerst vertaald hebt, maar met de Koran of de geschriften uit de Hadith lukt me dat niet. Het stokt na een of twee bladzijden.Maar van de moslim geschiedenis weet ik eigenlijk best veel. Als iemand op mijn site bij de zoekfunctie islam invult en alles leest wat er dan te voorschijn komt dan kan hij even bezig zijn. Frans heeft over het onderwerp een dik boek geschreven en het is duidelijk dat hij er evenveel van weet als bijvoorbeeld Hans Jansen of Maurits Berger, zo niet meer dan die twee, maar toch horen dat soort overwegingen naar mijn smaak in een discussie niet thuis. Een argument is juist of het is niet juist. En als het niet deugt moet je dat met feiten en redeneringen kunnen aantonen, dan helpt autoriteit niet.Over verschillen van mening en over discussies nog het volgende: mensen hebben de neiging om in hun relaas stukken van gedachtegangen over te slaan, omdat die in hun hoofd onderdeel van de context uitmaken. Ze realiseren zich vaak onvoldoende dat dit voor andere mensen niet geldt. Omgekeerd lezen veel mensen een stuk niet vanuit de gedachtegang van de schrijver, maar halen eruit wat in hun eigen opvattingen past. Ik merkte op dat mensen die de Koran of de Thora voor letterlijk waar houden in de ogen van Pierre Vinken hersens hebben die gebrekkig functioneren. Ik was het daar mee eens, maar, wilde ik zeggen, dat betekent nog niet dat ze slecht zijn. Hitler die is pas slecht, maar diens hersens functioneerden prima. Dus wilde ik zeggen dat je de Koran niet kunt veroordelen omdat die inconsistent is en de mensen die hem voor waar houden een beetje dom. Als je haar wilt veroordelen moet je dat doen omdat de koran geweld preekt. Ik denk dat op dat punt een misverstand heerst. De koran doet dat niet echt meer dan het O.T., geweld preken. Het verschil tussen de wereldgodsdiensten zit er vooral in dat de Islam het gebruik van geweld veel minder effectief uitbant dan de andere godsdiensten en dat imams ertoe oproepen. Geweld is mensen eigen en godsdiensten dienen onder meer om het binnen de perken te houden. Dat doet de Islam minder goed, vooral sinds de teloorgang van het Kalifaat van Bagdad.

23-jul 2011 ,  11:16
# 7
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de lof en de rest van je reactie Toon. Ik begon met een reactie maar maak daar nu een aparte post van over het belang van de 'onleesbaarheid' van de Koran.

23-jul 2011 ,  01:18
# 8
Groene Leeuw:

Het Kwaad regeert vanuit de kerken.Dat was al zo vanaf de tijden van de heksenverbrandingen,ketterij en ze verwerpen de islam niet als satansgeloof terwijl de Christenen wel worden vermoord door de islam omdat ze in God geloven.De islam is een levensgevaarlijke nazistische ideologie dat slechts de dood vereert en het leven veracht.

31-jul 2011 ,  10:55
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.