Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Het onbedreigde gelijk van de fundamentalisten
Is er opgeroepen de piramides te vernietigen en wat doet dat er toe?

Het is onwaar­schijn­lijk dat de meer­der­heid van de bevol­king van Egypte achter het idee staat om de pira­mides te ver­nietigen. Er wordt zelfs beweerd dat het bericht dat sjeiks daartoe hebben opgeroepen, berust op een hoax, een hoax om de volge­lingen van Moham­med in een kwaad daglicht te plaatsen. Die bewering is niet over­tuigend en vooral: niet erg belangrijk. De funda­mentalisten zijn volhardend en uit op de macht.
Vederso vertaalde een achter­grond­stuk van het Finse Tundra Tabloids over salafisme, takfirisme, 'hypocrieten' en afvalligen: Salafisten hebben weinig op met discussie, integriteit, vrede, uitwisseling, hervorming of compromissen. Ze zijn van het absolute, goddelijke gelijk aan hun zijde.


»
Die godsdienstwaanzin is bepalend, niet de mening van de bevolking. Zo is het is evenzeer de vraag en even zo onbelangrijk of de meerderheid van de bevolking van Afghanistan destijds achter de vernietiging van de gigantische Boeddha-beelden stond. Destijds kwamen ook uit de mohammedaanse wereld oproepen aan de Taliban om de beelden niet te vernietigen. Zelfs van de zijde van de OIC, ja zelfs vanuit Saoedi-Arabië. De prinselijke parasietenkliek die daar aan het bewind is kent een zekere mate van opportunisme… De achterlijkheid van de Taliban is zo groot dat ze volgens dit bericht uit Pakistan voor de vernietiging van de beelden de hulp inriepen van Pakistaanse en Saoedische ingenieurs.
Grappig, in hetzelfde bericht uit 2006 komen ook de Egyptische piramides langs:
Egyptian President Hosni Mubarak stuurde de Groot Moefti naar Afghanistan om bij de Taliban te pleiten voor het sparen van de standbeelden, maar zijn bezoek had geen succes. Zahi Hawas, de man die gaat over de vlakte waar de grote piramides bij Cairo staan, verklaarde, “Ze zorgen voor slechte publiciteit voor Islam - de Islam heeft niets te maken met wat er in Afghanistan gebeurt.”

Merk op dat niet verwezen wordt naar mohammedaanse bronnen die het barbarisme zouden afkeuren.
Bekijk ook het commentaar van de Organization of Islamic Cooperation op de vernielingen in Timboektoe: de vernielingen worden betreurd, maar ook hier geen verwijzing naar mohammedaanse bronnen of principes. De fundamentalisten en extremisten hebben nu eenmaal het mohammedaanse gelijk aan hun zijde. Er met argumenten tegenin gaan zou een confrontatie betekenen met de kern van het mohammedaanse gedachtegoed en dat willen en/of durven de gematigden niet.

Vertaling
De koran bepaalt wie een 'echte' moslim is en wie niet. De Koran zelf bevat bepalingen met betrekking tot het bepalen van wie een echte moslim is en wie niet. Het kernbegrip van de islam wordt genoemd Tawhid, het meest fundamentele concept van de religie en beschouwt Allah als één en uniek. De Koran stelt het bestaan van een enkele en absolute waarheid dat de wereld overstijgt; een uniek, onafhankelijk en ondeelbaar wezen, die onafhankelijk is van de hele schepping.
De ondeelbaarheid van Allah impliceert de ondeelbaarheid van de soevereiniteit van Allah, die op zijn beurt leidt tot het concept van een rechtvaardig, moreel en coherent universum, in tegenstelling tot een existentiële en morele chaos. Tawhid is een moreel en absoluut (concept) en definieert de inherente onmogelijkheid van de gemiddelde mens (moslim of niet) om op enigerlei wijze wetten te creëren die bindend zijn of legitiem. Zulke wetten zouden automatisch het ultieme morele gezag dat Allah vertegenwoordigt verminderen en corrumperen.
Vandaar dat de totale naleving van de islam binnen de beperkingen van de Tawhid net zo absoluut moet zijn. Tenslotte, de mate waarin moslims in de praktijk voldoen aan Tawhid moet worden gemeten tegen de achtergrond van twee concepten: Shirk (gedefinieerd als het polytheïsme / afgoderij) en bid'ah (ketterij binnen de islam).

Shirk kan worden gebruikt om te bepalen wie de "echte ongelovigen" zijn (niet-moslims in het algemeen), maar ook om de soennitische tarwe te sorteren van het soennitische kaf (echte soennitische moslims versus valse soennitische moslims, cq. Monaafiqoen) in termen van salafistische morele superioriteit. (Bid'ah aan de andere kant is een criterium dat uitsluitend geldt voor het onderscheid tussen soennitische moslims versus niet-soennitische moslims)
Naar de Salafi-visie, kan de gemiddelde Munafiq ook worden aangewezen als een standaard afvallige, en dus ook als kafir en als de standaard ongelovige. Voor de gemiddelde Salafi is er geen echt onderscheid te maken tussen een Munafiq en een Murtad, ze betekenen hetzelfde in de praktijk: het individu bereikt niet de morele normen met betrekking tot Tawhid, hij/zij is inherent in de kern immoreel en kan zonder enig voorbehoud worden vervolgd.

Liefde en Haat omwille van Allah
De convergerende concepten van Tawhid, Shirk en Bid'ah hebben geleid tot een bepaald Salafi standpunt met betrekking tot wat wel en niet als legitieme regel geldt, genaamd Al Wala Wal Bara (letterlijk: loyaliteit en scheiding), dat algemeen bekend is onder de salafisten als "Liefde en Haat omwille van Allah". Al Wala Wal Bara is afgeleid van Koranische verzen die aantonen dat geweld tegen Munafiq soennieten ook kan worden gerechtvaardigd als in het geval van geweld tegen niet-moslimse ongelovigen (christenen, joden, boeddhisten, hindoes, atheïsten, ... e.a.), of niet-soennitische moslims (sjiieten van verschillende subdenominations, Ahmadiyya, Ibadi, ... enz.) Om aan te tonen dat 'Al Wala Wal Bara' dient als een expliciete rechtvaardiging en het toegestane aanzetten tot direct geweld tegen moslims, (zelfs als ze soennitisch zijn) moeten we de redenering achter dit concept onderzoeken en de definitie van de bronnen bekijken.

Zoeken op Google naar het begrip 'Al Wala Wal Bara' levert bijvoorbeeld veel resultaten afkomstig van islamitische fora, die het concept in detail toelichten. Deze is van 'islamic ways'Al Wala Wal Bara:
In de huidige moderne tijd, vinden we de moslims in een kuil van duisternis. De moslims van vandaag hebben de weg van de vijand aangenomen. Ze verbieden het goede en bevelen het verbodene. Ze imiteren de ongelovigen en kiezen hen als hun vrienden en vertrouwelingen. Zij bespotten de gelovigen die zich verzetten tegen de weg van de ongelovigen en de huichelaars.
Ze helpen om mensen af te wijken van het pad van Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam). Ze hebben de jihad verlaten voor het plezier en de strevingen van de materiële wereld. Ze hebben de Sharia verlaten en de Jahiliyyah aangenomen.

Deze mensen zijn afgedwaald van het Rechte Pad en zij hebben zich afgekeerd van Al Wala Wal Bara, en als gevolg daarvan, zijn ze in de val gelopen van de Shaytaan.
alle kenmerken van Jahiliyyah verwijderen uit de islamitische oemma

Een van de aspecten van de iman is Al Wala Wal Bara liefhebben en haten omwille van Allah alleen. Het is een van de belangrijkste geloofsartikelen in de islam na Tawhid.
Allah zegt in Zijn Boek (sic): Laat de gelovigen geen ongelovigen nemen als hun vrienden in plaats van gelovigen. Ieder die dat doet heeft geen relatie met Allah, tenzij als bescherming tegen hen als een voorzorgsmaatregel.
Allah gebiedt u zich voor Hem in acht te nemen. En aan Allah is de terugkeer. (Soera Al-Imran 3:28)
De reden waarom Al Wala Wal Bara zo belangrijk in de islam is, als het in praktijk wordt gebracht, het alle kenmerken van Jahiliyyah kan verwijderen uit de islamitische oemma, garandeert het behoud van de oemma en het onderscheidt de gelovige van de ongelovige. Wanneer men liefheeft en haat om Allah's wil alleen, zal men meer achting genieten dan degenen die liefhebben, haten en handelen op basis van hun eigen verlangens of afgoden of voor andere zinloze dingen. Allah verklaart in zijn toespraak: Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah en degenen die niet geloven strijden voor de zaak van afgoden. Dus bevecht de vrienden van Shaytaan. Zeker, Shaytaans strategie is altijd zwak. (Soera An-Nisa 4:76) Dit vers heeft het over Al Wala Wal Bara. Degenen die iman en geloof hebben en handelen bij Al Wala Wal Bara, strijden voor Allah's zaak en gaan de strijd met zijn vijanden aan om Zijn deen (religie) te behouden, terwijl zij die niet geloven strijden voor de goden die niet eens bestaan. Allah beveelt: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging meer is en religie is voor Allah. (Soera tul Baqarah 2:193) Alleen de mensen die houden en haten omwille van Allah zullen handelen in deze opdracht. Dit zijn de mensen die de betekenis van Al Wala Wal Bara begrijpen, dat hieronder zal worden besproken, Insha Allah.

De Profeet (sallallahu alaiyhi wa sallam) zei: De sterkste band van geloof is loyaliteit aan de zaak van Allah en oppositie omwille van Hem, liefde voor de zaak van Allah en vijandschap omwille van Hem.
Maar wat betekent deze liefde en vijandschap precies? Houden van omwille van Allah betekent Allah lief te hebben en trouw aan hem te laten zien door het volgen van Zijn Shariah. Het betekent alles lief te hebben wat goed en geoorloofd in de Koran en de Soennah. Dit soort liefde vraagt van iemand om Allah's deen te verdedigen en te behouden. Het is liefde voor hen die gehoorzaam zijn aan Allah, te verdedigen en hen helpen. Dit zijn de volgelingen van Allah.

Vijandschap omwille van Allah betekent woede tonen jegens degenen die zich verzetten tegen Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam), Zijn Deen en de gelovigen. Het is om te strijden en te vechten tegen hen om de weg van Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam) te handhaven en te verspreiden. Er is een briljant voorbeeld van in Ibrahim (alaiyhis-salaam), zoals verteld door Allah in de Koran: Er is een goed voorbeeld voor u in Ibrahim en degenen die met hem waren toen ze hun mensen vertelden: Waarlijk, wij distantiëren ons van u en alles wat u aanbidt naast Allah. We hebben het met u gehad. En er is tussen ons en jullie vijandschap en haat voor altijd ontstaan tot je gelooft in Allah alleen. (Soera Al-Mumtahinah 60:4)
Al Wala Wal Bara vereist dat men zich verbindt met Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam) en de gelovigen waar ze zich ook bevinden, tegen de ongelovigen ook al is het tegen hun eigen familieleden. We zien dit in het voorbeeld van de Profeet (sallallahu alaiyhi wa sallam), die tegen zijn eigen familie en zijn eigen clan vocht, alles voor de zaak van Allah.

Al Wala Wal Bara heeft tot doel de maatschappij te zuiveren en de mensen van alle ondeugden te bevrijden. Zo zijn we verplicht om de weg van de ongelovigen te bestrijden. Een van hun gewoonten is het verspillen van hun tijd in het nastreven van hun eigen materiële verlangens. Een moslim die geen gevolg geeft aan Al Wala Wal Bara zal deze gewoonte imiteren en dus nalatig worden in zijn plichten aan Allah. Dit zal leiden tot een corrupt persoon, die uiteindelijk een corrupte familie zal stichten, die de gemeenschap in zijn geheel zal beschadigen.

Als we naar de huidige situatie in Afghanistan kijken, hoeveel moslims zijn vandaag de dag bereid om hun wereldse bezigheden te verlaten en de islam en hun islamitische broeders en zusters te hulp komen en te vechten voor Allah's zaak tegen Zijn en onze vijanden? Hoevelen van hen zullen reageren op Al Wala 'Wal Bara, die vandaag hoognodig is? De religieuze situatie van de moslims van vandaag is erg meelijwekkend en verdrietig en het antwoord is dat slechts een handvol zullen toesnellen om Allah en de gelovigen te helpen.

We noemen onszelf moslims, maar wat is een moslim? We kunnen niet verwachten dat het geloof in Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam) genoeg is om te worden gekwalificeerd voor Jannah. Allah zegt: Of denkt u het paradijs binnen te komen terwijl niet hetzelfde over u is gekomen als (dat wat kwam over) degenen vóór u? Ramp en tegenspoed overviel hen, werden ze geschud als bij een aardbeving, totdat de boodschapper (van Allah) en degenen die samen met hem geloofden zei: Wanneer komt Allah's hulp? Nu Voorzeker, Allah's hulp is nabij. (Soera AL-Baqarah 2:214)

Als we geloven dat het geloof in Allah is genoeg is, dan is er geen verschil tussen ons en de heidense Arabieren van de pre-islamitische periode, die beweerden te geloven in Allah en op hetzelfde moment aanbaden ze honderden andere goden. Al Wala 'Wal Bara is wat onderscheidt tussen een gelovige van een ongelovige. Een gelovige verbindt zich met alleen Allah en met zijn laatste Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam) en met de gelovigen. Allah zegt: En de gelovigen, mannen en vrouwen, zijn beschermende vrienden van elkander, ze sporen aan tot het goede en verbieden het verkeerde, zij houden het gebed, ze betalen de Zakaat en zij gehoorzamen Allah en Zijn boodschapper. Voor dezen zal Allah genadig zijn. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs. (Soera Al-Taubah 9:71) O jullie die geloven! Eenieder van jullie die een rebel wordt tegen zijn deen, (weet dat in zijn plaats) Allah een volk zal nemen waar Hij van houdt en die Hem liefhebben, nederig tegenover de gelovigen, hard tegenover de ongelovigen, strevend op de weg van Allah en niet bang voor verwijten van een klager. (Soera Al- Ma'idah 05:54)

Om te worden beschouwd als een gelovige, moet men geloven in Allah en Zijn Boodschapper (sallallahoe alaiyhi wa sallam) zowel dat geloof laten zien en bewijzen door hen te helpen in bondgenootschap met hen tegen de vijanden van de islam.
De plannen van de ongelovigen zijn duidelijk weergegeven in de Koran: Ze verlangen van u niet te geloven, zoals zij niet geloven, zodat je hetzelfde mag zijn (als zij). Dus kies geen vrienden onder hen tot ze uitgaan op de weg van Allah. (Soera An-Nisa 4:89) O jullie die geloven! Neem niet de Joden en de Christenen tot vrienden. Ze zijn vrienden van elkaar. En wie van u ze neemt als vriend is (een) van hen. Surely Allah does not guide wrongdoing people. Voorzeker, Allah leidt geen onrechtvaardige volk. (Soera tul Maaidah 5:51) We zijn gewaarschuwd om op te passen voor de kaafireen, want, ze zeggen met hun mond wat niet in hun hart is (3:167).In het geheim complotteren ze tegen de gelovigen om zich van hen en hun goddelijke religie de islam te ontdoen. Zij vallen de moslims aan en de mensen zonder het geloof in Al Wala 'Wal Bara zullen hen steunen tegen de gelovigen en dit is wat we zien in de huidige situatie.
Als de gelovigen samenkomen als een broederschap, delen in een wederzijdse liefde en haat omwille van Allah, zal de islam aan de top komen, ongeacht hoe krachtig hun vijanden ook mogen zijn. Toen de Profeet (sallallahu alaiyhi wa sallam) en zijn metgezellen (radiyyallahu anhum) hun veldslagen vochten, waren hun vijanden altijd meer in aantal en konden een betere wapenuitrusting laten zien, maar de moslims waren overwinnaars zoals in de Slag van Badr. Ze deelden één doel: vechten voor de zaak van Allah. Vandaag hebben we moslims nodig om hetzelfde te doen voor hun broeders, maar waar zijn ze? Al Wala Wal Bara is iets wat ontbreekt in de harten en acties van moslims wereldwijd. Het is een van de meer belangrijke aspecten van de islam. Het was vanwege dit aspect dat de metgezellen samen met hun leider Mohammed (sallallahoe alaiyhi wa sallam), vreedzaam gebieden en harten over de hele wereld veroverde door de wil en de genade van Allah Subhanahu wa Taala.


Conclusies
De conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn legio:
1) Het salafisme verwerpt het idee dat ongelovigen een rol kunnen spelen bij het bevorderen van de zaak van de islam. Ongelovigen moeten allereerst worden vermeden, zij corrumperen de islamitische leer en prenten de westerse decadentie in bij moslims.
2) Islamitische regime die zich op een of andere manier met de ongelovigen verbinden zijn de facto onwettig. (Bijvoorbeeld: Mubaraks Egypte en de VS) definieert het salafisme definieert duidelijk als "de vijand binnen de islam" door middel van Al Wala 'Wal Bara.
3) Ontoelaatbare afgoderij (shirk) omvat de integratie van niet-islamitische concepten in de leer (zoals westerse, seculier georiënteerd socialisme of nationalisme in Nasserisme Ba'athism en Kemalisme) Seculier beïnvloede regimes in de moslimwereld zijn de facto onwettig.
(Ben Ali's Tunesië, Mubarak's Egypte, Assad's Ba'ath Syrië)
4) Solidariteit tussen moslims kan alleen bestaan tussen de 'echte' moslims die zich onderwerpen aan Tawhid zoals salafisten dat definiëren, alle shirk en bid'ah moet worden verworpen.
5) De integratie van westerse manier van leven in het leven van de individuele moslim is verboden. Elke activiteit die betrekking heeft op vrije tijd, vermaak of westerse materialisme is een vorm van corrumperende afgoderij. (Vandaar dat het "geen plezier in de islam"-principe absoluut is in het salafisme)
6) Niet-salafistische soennieten zijn (naast de sjiieten, soefi's, Ahmadiyya ... enz.) de facto ongelovigen, ze moeten worden vervolgd, er kan oorlog tegen hen worden gevoerd en dat is volstrekt gerechtvaardigd tegen zowel Munafiq tijdelijke heersers en de gemiddelde burgers die alleen bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden. Dit verklaart waarom moslims de hele tijd moslims doden.
7) De convergerende concepten van Tawhid, Shirk en Bid'ah zijn expliciet opgenomen in de koran om de morele grenzen af te bakenen tussen degenen die kunnen worden beschouwd als echte moslims en de moslims die worden beschouwd als "moreel corrupt" en worden derhalve gezien als afvalligen en ongelovigen. Deze bepalingen in de Koran zijn instrumenten om een grotere mate van uniformiteit in de gehele islamitische wereld te vestigen en hebben geleid tot het Al Wala Wal Bara basisprincipe van het salafisme als een middel om met geweld deze dogmatische uniformiteit in de praktijk te versterken. Waaruit blijkt dat de islam op geen enkele wijze kan worden beschouwd als een gematigde leer of een goedaardige religie. Deze kernpunten zijn speciaal ontworpen om het even welk type dan ook van de islamitische hervorming in de eerste plaats af te wenden! Vandaar dat de islam NIET kan worden gemoderniseerd, op geen enkele manier. Islamitische hervorming houdt in een corruptie en verontreiniging van de leer.
8) Als het salafisme mainstream wordt in het Westen (en tot op zekere hoogte wordt het al steeds meer mainstream), dan zal deze zogenaamde Beweging van de Arabische Lente (en die is beslist salafistisch van aard) uiteindelijk zich ook mobiliseren tegen onwettige, ongelovige overheden in Europa en de Engelstalige wereld. Met andere woorden, we kunnen Salafirevoluties voor onze eigen deur verwachten!

Bron.
Auteur: Anushirvan.
Vertaling: vederso

Verheugend: in Duitsland neemt de ARD de salafisten op de korrel. Het zou tijd worden.
 

beheer,  19-07-2012          

Reacties
# 1
Ad:

Dank voor het vertalen en opnemen van dit artikel. het is erg goed en verduidelijkend waar het over het verband van eenheid (tawhid) gaat met polytheÔsme en ketterij. Eigenlijk de maatregelen die getroffen kunnen worden naar de goegemeenschap, de oemma.

Anushirvan komt over als iemand die van wanten weet.

19-jul 2012 ,  03:10
# 2
vederso:

Ergens ver weg in Kazan:

http://vladtepesblog.com/?p=50552

19-jul 2012 ,  10:41
# 3
lucky9:

Kazan: Wahhabi- en Salafist Islam zijn inderdaad allebei fundamentalistische broertjes binnen de soenitische islam.

Het is overigens vreemd dat in het westen alleen maar uitgehaald wordt naar de Salafisten terwijl de Wahabieten minstens even fundamentalistisch zijn en wellicht nog intolleranter dan de Salafisten.

20-jul 2012 ,  05:35
# 4
Ron:

Het hier aangehaalde principe is brandpunt van eeuwig durende terreur onder mohammedaans geborenen.

24-jul 2012 ,  09:45
# 5
Ron:

EfficiŽnter dan KGB, Stasi en Securitate bij elkaar.

05-aug 2012 ,  10:03
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.