Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Is de Islam een deel van Vlaanderen?

Eergisteren, 2 augustus 2011, pleitte Ludo Sannen ervoor dat de Islam een deel van Vlaanderen moet worden. Sterker nog: is. Hij pleitte voor het opheffen van de strikte scheiding tussen Kerk en Staat. Sannen is in het dagelijks leven volksvertegenwoordiger voor de sp.a. en studeerde ‘godsdienstwetenschappen’ aan de KU Leuven. Sannen: "De overheid stelt zich als taak de vrijheid van godsdienst en de vrije uitoefening ervan te waarborgen. Een strikte, rigide scheiding van kerk en staat, waarbij de overheid zich volledig terugtrekt, is daarom niet geoorloofd.”
Sannen wil dat de Belgische overheid de haatpreken van de Imams niet alleen faciliteert, maar ook nog eens financiert. Daarnaast pleit hij voor de oprichting van een faculteit voor Islamitische Godsdienstwetenschappen, uiteraard volledig bekostigt door de Belgische belastingbetaler.

»
Nu gaan godsdienst en wetenschap doorgaans niet zo goed samen, zoals we nog wel weten van Galilei Galileo. Maar ronduit zorgelijk wordt het als we lezen tot welke verregaande maatregelen deze fop Nostradamus bereid is over te gaan.
Sannen wil de ontwikkeling van de moslimgemeenschap stimuleren en de islam in het midden van de maatschappij laten indalen. "Maak de financiering van de religieuze gemeenschappen eerlijk, doorzichtig en creëer een faculteit islamitische godsdienstwetenschappen", schrijft het parlementslid.
De islam is niet langer een 'immigrantengodsdienst', want al meer dan een halve eeuw is er een groeiende aanwezigheid van moslims in België en Vlaanderen. Daarom acht hij de tijd rijp voor een volwaardige inbedding van de islam in Vlaanderen. De Islam dient zich ‘thuis te moeten voelen in Vlaanderen".
Volgens Sannen verdient de islam een plaats aan de universiteit, waar ook imams en islamleerkrachten zouden kunnen worden opgeleid.
"Er is nood aan moslimkaders 'opgetrokken uit Vlaamse klei'", schrijft Sannen, die de vergelijking maakt met onze buurlanden, waar volgens hem al langer gelijkaardige opleidingen zouden bestaan.
"De overheid dient te stellen dat zo’n verankering, een opleiding en faculteit er zal komen, en bevlogen academici de ruimte en de financiële middelen te geven om die visie te verwezenlijken", besluit Sannen.

Om verschillende redenen lijken mij deze plannen niet goed.

Ten eerste niet, omdat de Islamitische geloofsleer principieel de kernwaarden van onze cultuur afwijst. Er is binnen de Islam geen ruimte voor vrijheid van meningsuiting (er is maar één woord dat geldt: dat van Allah), geen gelijkwaardigheid tussen man en vrouw (in de Islam is de vrouw dienend aan de man), geen gelijkwaardigheid tussen homo- en heteroseksuelen (homofilie is een 'ziekte' volgens de Islam), en last but not least misbruikt de Islam onze felbevochten vrijheid van godsdienst. Er is volgens de Islam maar één waar geloof: de Islam. Alle andere geloven zijn minderwaardig.

Ten tweede staat het politieke systeem van de Islam haaks op de basis van onze democratische rechtsorde en maatschappij inrichting. De Islam wijst de parlementaire democratie af, er is geen scheiding der machten, het rechtssysteem, sharia, wordt uitgevoerd door de wetgevende macht, er is geen sprake van een scheiding tussen Kerk en Staat, een verworvenheid van de Westerse democratie, waar we zuinig op moeten zijn omdat we er eeuwenlang voor gevochten hebben.

Ten derde blijkt Sannen een heel speciale opvatting te huldigen over wetenschapsbeoefening: “Een verankering van de islam en de moslims in het bestaande universitaire kader – niet enkel als exotische subjecten maar als actieve, participerende subjecten – is een manier om de islam en moslims te erkennen als een geïntegreerd en blijvend deel van de maatschappij.” Hij stelt dus goed beschouwd dat er moslims nodig zijn om de islam wetenschappelijk te bestuderen.

Kortom, dit pleidooi van dhr. Sannen is geen verbetering, maar een bedreiging voor de handhaving van onze Westerse kernwaarden en maatschappij inrichting. Willen we 'Engelse toestanden' met sharia rechtbanken en shariawijken? Het lijkt mij niet wenselijk dat twee haaks op elkaar staande rechtsstelsels parallel naast elkaar kunnen bestaan in een samenleving. Het resultaat is chaos.

Ik maak dan ook ernstig bezwaar tegen de onjuiste conclusie van Sannen, dat er geen strikte scheiding nodig is tussen Kerk en Staat. Hij schrijft: "De overheid stelt zich als taak de vrijheid van godsdienst en de vrije uitoefening ervan te waarborgen. Een strikte, rigide scheiding van kerk en staat, waarbij de overheid zich volledig terugtrekt, is daarom niet geoorloofd". Hoezo 'daarom' ? Een verkeerde interpretatie van de vrijheid van godsdienst en de rol van de staat als bewaker ervan. Vrijheid van godsdienst betekent dat eenieder vrij is om zijn geloof te belijden. Echter, het houdt niet in dat dan tegelijkertijd andere geloven verworpen worden, zoals de Islam wil. Religie hoort thuis in het privé domein, niet in het publieke.

Tot slot wil ik wijzen op de vele onjuiste vooronderstellingen van Sannen, die als feiten worden gepresenteerd. Ik licht er ééntje uit, omdat die veelzeggend is. Sannen schrijft: "We worden allemaal beter van een kwantitatief en kwalitatief sterkere participatie van moslims".
Is dat zo? Ik zou meneer Sannen willen aanraden om eens te gaan praten met wat Vlamingen in de vermoslimde binnensteden van Antwerpen en Brussel of met autochtone Nederlanders in Rotterdam en Amsterdam. Wellicht gaan bij deze struisvogel de ogen dan eens open.

Men mag toch hopen dat mensen als Sannen door de Vlaamse kiezer worden weggestemd. Maar als ik zo eens kijk naar de politieke mores bij onze zuiderburen, dan moet het ergste worden gevreesd.  
NB: Het verhaal doet ook sterk denken aan wat Toon Kasdorp hier eerder betitelde als 'dubbeldunk en democratie van socialistische snit': het verhaal van Job Cohen over 'compenserende neutraliteit'.

Trias,  04-08-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Kan heel kort zijn: totaal verknipte figuren van het type L.Sannen en consorten zijn een reŽel gevaar voor het voortbestaan van Europa! Sannen is niet alleen in mijn beleving een zgn nuttige idioot.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13230

04-aug 2011 ,  01:24
# 2
Frans Groenendijk:

Mijn eerste associatie bij dit soort verhalen is eigenlijk niet 'verknipt' maar geld. Ik denk dat heel veel mensen een mogelijkheid zien om langs deze weg voor henzelf of voor hun politieke vrienden aantrekkelijke baantjes te creŽren. Een baan in de 'wetenschap' zonder dat je daarvoor aan allerlei eisen hoeft te voldoen.

04-aug 2011 ,  02:11
# 3
Ad:

"De overheid stelt zich als taak de vrijheid van godsdienst en de vrije uitoefening ervan te waarborgen. Een strikte, rigide scheiding van kerk en staat, waarbij de overheid zich volledig terugtrekt, is daarom niet geoorloofd".

Nee een te strikte rigide scheiding lijkt mij ook niet geoorloofd. Maar wat mij betreft omdat de staat er op moet toezien dat die scheiding gewaarborgd blijft. De staat moet wel een oogje in het zeil blijven houden. Controleren wat daar aan anti-democratische en anti individuele vrijheids leerstukken enz. worden gebracht.

Maar mogen we aannemen dat de AIVD hier haar werk doet????

Verder is dit natuurlijk weer zo'n typisch geval van, waar ligt de grens van tolerant zijn naar intolerantie. Tot op welk punt blijven we trouw aan onze vrijheididealen of menen we dat er een grens gesteld moet worden.

Door Islam een plek te geven op theologische faculteiten (wat als ik het goed heb in NL. ook gebeurd) geef je de Islam de kans om net als de andere twee monotheÔstische godsdiensten, die in hun kern net zo goed anti-democratische enz. zijn, meer te gaan moderniseren en humaniseren. Hierin loopt de Islam achter, daarom is extra oplettendheid geboden. De grootste winst (vanuit islamkritisch persectief dan) zou dan zijn dat er op universiteitsniveau verschillende scholen of stromingen zouden ontstaan. Misschien zelfs een westers tegenwicht tegen de Al Azhar en die van Iran, waar ik de naam niet van ken.

Islamkritici zouden er naar toe moeten werken dat de Oemma breekt, en dat ook het verband en de eenheid van Tawhid en Oemma breekt. Scheiding. Scheiding van de eenheid, daar moet het om gaan. Zou hier geen kans liggen in die richting? En zou die Ludo Sannen dan niet een voor ons nuttige idioot kunnen blijken te zijn?

05-aug 2011 ,  11:02
# 4
trias politica:

Dag Ad, bedankt voor je reactie. Het probleem met de Islam is enerzijds, dat fundamentalistische stromingen er een politieke issue van maken, en anderszijds, dat de fundamenten ervan niet sroken met de waarden van onze cultuur. Olie en water laten zich niet mengen.
Tegelijkertijd hebben we te maken met honderdduizenden moslims in Nederland alleen al, die hun geloof willen belijden. Daar is niks mis mee, tenzij..., zij onze kernwaarden in het geding stellen. Dat imams in moskeeŽn dit bepleiten zou strafbaar moeten worden gesteld. Kritiek op Mohammedanisme is in de MSM nog steeds taboe. Het zou goed zijn als daar verandering in kwam en er een open debat op gang kwam. Een werkelijk open debat.

05-aug 2011 ,  11:01
# 5
Ad:

Precies. Inderdaad verdomd klxte dat er in de MSM geen gaatje gevonden kan worden om desnoods dan de 'politieke agenda' van de Islam serieus te bespreken.

Het is ook verdomd moeilijk om de de grote truuk van Mohammed te ontmantelen. Ik bedoel de totaal en eenduidig op het aardse en sociale leven gerichte goddelijke boodschap.

Bij mijn weten houdt de PVV eenduidig vol dat het 'alleen maar een politieke ideologie' is en anders niets.

De anderen houden vol dat het 'alleen maar een godsdienst' is.

Zie jij ergens een gaatje?

06-aug 2011 ,  12:13
# 6
Frans Groenendijk:

@Ad Ik zou je dringend willen aanbevelen het oudste stukje van Keizers & Kleren te lezen. Het is mijn bespreking van Fromkins boek ďA peace to end all peace".
"Ze [de Britten] koesterden de illusie van (be)stuurbaarheid van de islamitische wereld. Zelfs op het moment dat de kalief (de Ottomaanse sultan) de facto hun gevangene was Ėen mede daardoor voor veel Turken het laatste beetje respect verloor- gaven ze dit idee nog niet op. (...) Uit Fromkins beschrijving komt het beeld van grote verbazing naar voren over het feit dat de Hashemieten, die ze als stromannen wilden inzetten, op het moment dat hun machtsbasis sterker werd meer hun eigen gang gingen: dat ze dus eenvoudigweg hun tijd af hadden gewacht."
Een gaatje zie ik niet, wel een duidelijke koers.

06-aug 2011 ,  12:34
# 7
Ad:

@Frans
Ja ik zie jouw punt, ook al zijn de omstandigheden totaal anders dan in die koloniale tijd. Van dat feit (van die hardnekkigheid) uitgaande zou je dus moeten zorgen dat ze niet kunnen afwachten tot hun machtsbasis sterk genoeg geworden is. We moeten interveniŽren in/tijdens hun wachttijd.

Mohammedanen kunnen (en zullen) m.i. generaties lang blijven wachten.

Wij moeten beseffen dat wij dezelfde tijd hebben als zij.

Zou de koers moeten zijn om er zo weinig mogelijk nog binnen te laten? Plus een adequate immigratie politiek?

Maar daarnaast moet je toch omgaan met de realiteit van de alhier reeds aanwezige 'geharde bebaarde meteoorstenen'.
Ha ha, het bestuur van de Islamitische Universiteit van Europa te Rotterdam is 'compleet verrast' over de status van een van hun docenten. (zie Janny Groen in de Volkskrant vandaag)

Tja, deze valt op. Maar er zijn er natuurlijk wel meer lijkt me. Sommigen zijn uit te wijzen, bij anderen zal dat niet lukken.

Is uitwijzen en niet toelaten het enige waar op aangedrongen moet worden? Is dat de koers?

Ik denk dat ook al zou dat vanaf volgend jaar het beleid zijn, dan nog valt er hier intern een hoop werk te doen.

Ik had het op 05 - aug, 11:02 over de optie om die eenheid (Tawhid - Oemma) te breken. Volgens mij ligt daar een uitdaging. De mohammedaan is hier om iets te leren van ons. Hij is hier om (geestelijk) te breken en te smelten.

Wij moeten leren om creatiever te worden dan alleen maar nee en weg ermee te roepen. Hoe krijgen wij vrijheid en individualisme in die knurftenkoppen binnen. Hoeveel tijd/generaties trekken we daarvoor uit? Wij kunnen toch ook lange termijn denken?

Het gaat om het veranderen van hun spirituele en psychologische(culturele)identiteit. Als dat lukt dan zijn die Berbers en AnatoliŽrs geen mohammedanen meer.

Filosofie in het basispakket op scholen, ook op lagere scholen om maar eens met iets kleins te beginnen.

06-aug 2011 ,  02:10
# 8
trias politica:

@ Ad, "Wij moeten leren om creatiever te worden dan alleen maar nee en weg ermee te roepen. Hoe krijgen wij vrijheid en individualisme in die knurftenkoppen binnen. Hoeveel tijd/generaties trekken we daarvoor uit? Wij kunnen toch ook lange termijn denken?"

Volkomen mee eens. Om te beginnen zullen we ervoor moeten zorgen dat er een einde komt aan de positieve discriminatie van de Islam en moslims. Zoveel positiefs heeft die religie onze samenleving tot nu toe niet gebracht. Zoals ik eerder schreef: dit dient ook door de media te worden opgepakt. De Integratie Nota van Donner biedt goede aanknopingspunten om de discussie over wat er moet gebeuren verder uit te werken. In mijn ogen moet ingezet worden op de verschillen in cultuur. Dus geen Islamitisch onderwijs, gescheiden zwemmen, etc, etc, etc. Nee, gewoon je aanpassen aan de hier geldende mores.
Dit heeft niks met 'populisme' te maken overigens.
Henk en Ingrid willen helemaal niet terug naar 1950, die willen een eind aan het geprioriteer van moslims, die willen dat die mensen zich aanpassen aan de hier geldende cultuur. De Islam staat op gespannen voet met de belangrijkste kernwaarden van onze rechtsstaat. Van vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid man en vrouw, gelijkwaardigheid homoís en heteroís, vrijheid van godsdienst. Zij ontkent de beginselen van onze rechtsstaat: parlementaire democratie, scheiding der machten en scheiding Kerk en Staat. Daar zit het probleem van Henk en Ingrid met de mohamedaanse cultuur. Dit kan alleen veranderen als de Nederlandse overheid heel duidelijk is dat wij hier niet in een moslim cultuur leven en dat we ook niet van plan zijn dat te worden. Zoals gezegd, met de Integratie Nota is een begin van beleid gemaakt. Nu de consequente uitvoering nog en ondersteuning vanuit de MSM voor dit beleid.

06-aug 2011 ,  02:51
# 9
Ad:

@Trias.
"Henk en Ingrid willen helemaal niet terug naar 1950, die willen een eind aan het geprioriteer van moslims, die willen dat die mensen zich aanpassen aan de hier geldende cultuur."

Hier moest ik even op kauwen. Niet omdat ik het er bij voorbaat mee oneens was maar meer door de voor de hand liggende simpelheid ervan. Henk en Ingrid, dat zijn mijn broer en zus. Inderdaad, ik kan het ze horen zeggen; 'die mensen moeten hier gewoon meedoen en niet van dat aparte allemaal'.
Maar als ze te horen krijgen, 'de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen', en 'we zijn allemaal gelijk', dan zijn ze ook om.

Hopelijk blijven ze voorlopig nog op de PVV stemmen want dat is wat deze dingen betreft het minst slechte wat we in huis hebben.

"Geen Islamitisch onderwijs en geen gescheiden zwemmen". Dat zou ik ook wel willen. Maar een einde aan of hervorming van artikel 23 zie ik nog niet zomaar gebeuren.

(Ik moet zeggen dat ik de integratie nota van Donner nog niet gezien heb. Ik zal hem eens gaan opzoeken.)

Alleen openbaar onderwijs gesubsidieerd door de staat, dat zou nog eens wat zijn ja. Maar er zou toch wel een soort van uitruil nodig zijn om het voor mekaar te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een vak als levensbeschouwing en filosofie, waarin de verschillende filosofieŽn, levensbeschouwingen en godsdiensten aan bod komen is iets wat je zou kunnen aanbieden om die hervorming tot stand te brengen. Als je voor een afschaffing gaat zal er weinig in beweging komen schat ik zo in.

06-aug 2011 ,  08:06
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.