Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Is immigratie wel het taboe?
Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.


»
Dit stuk gaat vooral over die kanttekening. Ik ben van plan ook nog een of meerdere positieve stukken te schrijven over het boek. Niet hier op het weblog Keizers & Kleren maar op de net opgestarte webstek Keizers & Kleren. Die site wordt gewijd aan allerlei uitingen en aspecten van misbruik van wetenschap. Dat is namelijk het eigenlijke onderwerp van het boek van Joost Niemöller. Het is jammer dat dat aspect in de titel en in de publiciteit niet de aandacht krijgt die het verdient.
Het boek heeft een lelijke omslag en een aandachttrekkende titel. Die titel belooft dat het boek zal gaan over het controversiële onderwerp immigratie en suggereert dat het ook handelt over 'het' taboe dat ermee verbonden zou zijn.

Debatwedstrijd
Gemakzuchtige critici heb ik al horen beweren dat het boek de plank wel mis moet slaan omdat er in Nederland wel over immigratie gesproken wordt:
niet 100% onzin dus, alleen waardenloos
bij een echt taboe zou daar geen sprake van zijn. Een taboe betekent in dit verband immers "verboden erover te spreken of als woord te gebruiken" (vanDale). Het lukt niet om alle mensen die over de problematische aspecten van immigratie willen spreken zodanig te intimideren dat ze er hun mond over houden, "dus is er geen taboe".
Leuk voor wie het gaat om het winnen van debatten, los van de ermee verbonden waarden: niet 100% onzin dus, alleen waardenloos. Het woord taboe staat nooit voor een daadwerkelijk juridisch verbod maar meer voor breed gedragen meningen en gedragingen. Het staat voor 'hoe het (niet) hoort', voor 'instinctmatig vermeden gedrag' en voor 'politiek incorrect'. Die twee laatste gaan slecht samen. Terecht wordt er in het boek gewezen op de zeer expliciete beslissing van de meerderheid in politiek Nederland om bepaalde feiten over immigratie niet te willen weten. De kosten en baten die verbonden zijn aan de immigratie wenst men niet te onderzoeken omdat men de uitkomst ervan,
ziekelijke angst voor verschrikkelijke, instinctmatige keuzes
ongeacht wat die is, niet mee in overweging wil nemen. Die volstrekt irrationele keuze is gebaseerd op de ziekelijke angst voor verschrikkelijke, instinctmatige keuzes waarvan de meerderheid van 'het volk' verdacht wordt. Demofobie zou je het kunnen noemen…

Geen immigratie zonder emigratie
Over belangrijkere onderwerpen dan immigratie 'wordt niet gesproken' in het boek. Dat Joost die niet behandelt is mijn belangrijkste kanttekening.
een gemankeerde analyse die politiek gezien gegarandeerd de basis vormt voor verkeerde maatregelen of apathie
Dat lijkt niet zo fraai: kritiek baseren op wat er niet behandeld wordt. Het ligt echter al wat anders wanneer het om taboes gaat en helemaal wanneer hetgeen niet behandeld is zo onlosmakelijk verbonden is met hetgeen wel aan de orde komt.
Immigratie is geen op zich zelf staand maatschappelijk fenomeen, het is slechts de ene helft van het proces van migratie. Uitsluitend kijken naar het ontvangende land -'Het land van aankomst' in de woorden van Paul Scheffer- levert een gemankeerde analyse op die politiek gezien gegarandeerd de basis vormt voor verkeerde maatregelen of apathie. Het immigratietaboe neigt naar politieke apathie. Alleen in de allerlaatste alinea laat de schrijver nog enige hoop op een oplossing doorklinken: in het voorbeeld van de multinational met een call-centre in Tunis, dat de Franse markt bewerkt.
Het grappige is dat de emigratie-keerzijde van immigratie op een plaats in het boek wel 'langs komt'; op de motto-pagina via dit citaat:
Wij zijn van oordeel dat op langere termijn noch het belang van de landen waaruit de vreemde werknemers komen, noch de belangen van die vreemdelingen zelf, noch de belangen van de Nederlandse samenleving, met hun komst zijn gediend. (1973)

Het is nota bene van Joop Den Uyl, de nadruk is door mij toegevoegd.
Wanneer veel bewoners van een land hun perspectief op een betere toekomst in een ver vreemd land zoeken, zegt dat niet zozeer iets over de avontuurlijkheid van die mensen maar over hun geboorteland. Er is iets mis met dat land.

Van dweilen, kranen en pompen
In verband met de drie i's -immigratie, integratie, islam- wordt wel gesproken over dweilen met de kranen open. Dat is natuurlijk maar een metafoor. Mensen zijn geen waterdruppels, -water stroomt omlaag, mensen willen juist omhoog stromen-, maar het kan geen kwaad om te kijken
de meer fundamentele vraag betreft niet de kranen maar de pompen
of aan die metafoor nog verdere suggesties te ontlenen zijn voor onze analyse. Dat is het nut van metaforen. Het dweilen staat voor, al dan niet door de overheid bevorderde, integratie of nog beter: assimilatie van immigranten. Die kant is duidelijk, maar hoe zit dat met die kranen? Staan die voor de landsgrenzen? Door het Europa-project (niet alleen de EU) zijn die kranen in feite verwijderd, zijn er alleen nog kranen aan de grenzen van de EU en over het bedienen van die kranen gaat de eurocratie. Dat aspect komt wel goed aan de orde in Het immigratietaboe. Maar in termen van de metafoor betreft de meer fundamentele vraag niet de kranen maar de pompen: waarom zijn er zoveel mensen die weg willen, ook uit landen waar geen oorlog is?
Het antwoord op die vraag is tweeledig: bevolkingsexplosies en disfunctionerende economieën.
Joost schrijft ook over het wetenschappelijke werk van Jan te Nijenhuis dat gaat over IQ-verschillen tussen etnische groepen. Het is dus niet zo dat hij bang is om taboe-onderwerpen aan te snijden. In het hoofdstuk 'de echte migratiegolven moeten nog komen' schrijft hij ook over de bevolkingsexplosie en noemt hij ook de emigratie uit Oost-Europa en Portugal waar de bevolking niet groeit maar juist krimpt. Die bevolkingsexplosies en disfunctionerende economieën worden echter als een onontkoombaar gegeven opgevat. Het gaat hier ook niet om een eenvoudig verband, sterker: het gaat niet om een enkel verband.
Mensen emigreren ook uit landen waar het gemiddelde IQ hoger ligt dan in Europa.

Structurele problemen
Het gaat gewoon om structurele problemen van cultuur en economie in de 'landen van herkomst'. In de afgelopen decennia zijn wat dit betreft hier bijna onopgemerkt traditioneel 'rechts' en 'links' van positie gewisseld. Ik schreef daar eerder over in verband met de ongekende eensgezindheid over de zaak Mauro:
Wanneer ik het me goed herinner hoorde bij het 'linkse' denken over arm en rijk op wereldschaal vroeger dat niet zozeer gefocust werd op de individuele armen maar op structuren, systemen en een visie op machtsverhoudingen. Het idee van aalmoezen, bedeling, 'de missie', zilverpapier en dergelijke was toch meer verbonden met 'rechts'. Dat is nu dus helemaal omgewisseld.
Tegenwoordig is van de zijde van 'linkse' partijen de facto de insteek dat individuele mensen, ook jonge mannen, hun land maar moeten ontvluchten om hier perspectief te vinden voor hun eigen leventje in plaats van in eigen land politiek en economie in gunstige richting te beïnvloeden. Aan de andere kant is het besef gegroeid dat aalmoezen aan individuen averechts kunnen werken en aan overheden dat zeker doen.

Dat stuivertje wisselen heeft ook te maken met het beruchte, veelvuldig misbruikte begrip 'maakbaarheid'. Beschuldigingen aan 'linkse' politici dat ze een overspannen verwachting koesterden over de maakbaarheid van de samenleving, gingen vooral over maakbaarheid via besluiten, besluiten van de overheid, niet over fundamentele onveranderlijkheid en zeker niet over onaantastbaarheid van culturen. Het ging over besluiten zonder afdoende analyse, los van overwegingen met betrekking tot machtsverhoudingen. De aangesprokenen hebben dat anders opgevat en hebben in reactie erop het cultuurrelativisme nog heviger omarmd dan waar ze al toe geneigd waren.
Ik pleit ervoor om de immigratie niet los te bekijken van de (oorzaak van) emigratie. Dat kan en mag worden opgevat als suggestie om te kijken naar beïnvloeding van die oorzaken. Komt dat niet in de buurt van het 'maakbaarheidsideaal'? Liever dat dan apathie, zeg ik dan.

Intentie versus analyse
Ik kies niet voor die opstelling vanwege een kosmopolitische insteek, omdat ik van mening zou zijn dat een juiste politieke opstelling vereist dat de belangen van elke wereldbewoner even zwaar moeten wegen. Ik verzet me er tegen dat het uitspreken van mooie intenties de plaats inneemt van analyse, tegen een tekort aan machiavellisme.
‘gewoon’ honderden miljoenen mensen te laten ‘migreren’

Onlangs mocht de macro-econoom Dambisa Moyo in het NOS journaal lovend spreken over de rol die China speelt in Afrika. Ze drukte zich fel realistisch, bijna machiavellistisch uit. Zij is zwart en vrouw en ze zei niets negatiefs over het mohammedanisme: dan is dat acceptabel.
Bij disfunctionerende economieën en bij bevolkingsexplosies in nog sterkere mate draait het om wisselwerking tussen culturen die verschillen, die niet (moreel) gelijk zijn.
Het is niet leuk voor meneer Boekestijn, maar ik raak er steeds sterker van overtuigd dat dit het meest waardevolle stuk is dat ik tot nu toe schreef op dit weblog: over de onzinnigheid van immigratie als 'oplossing' voor de vergrijzings'problematiek'.
Kern van dat betoog:
Er is geen sprake van dat ‘de’ wereldbevolking op onverantwoord snelle wijze groeit: alleen in die delen van de wereld en in die subculturen waar een deel van de verworvenheden van het Westen wel, maar een ander deel niet is overgenomen, of zelfs fanatiek verworpen wordt, blijft de groei van de bevolking maar doorgaan. In andere delen van de wereld vormt juist de krimp van de bevolking nu, of de met zekerheid te voorspellen krimp van de bevolking in de nabije toekomst, de grootste maatschappelijke uitdaging. De allerdomsten onder politici en ‘wetenschappers’ denken dat die krimp en explosie elkaar op kunnen lossen: door ‘gewoon’ honderden miljoenen mensen te laten ‘migreren’. De achtergrond van die tegenovergestelde trends wordt finaal genegeerd. Wie ook maar enkele seconden bij dat verschil stil staat, begrijpt dat cultuur en mentaliteit voor die beide trends allesbepalend zijn. En het beoordelen van culturen wordt door dezelfde dwazen tegelijkertijd als een absoluut taboe gezien of nog erger: andere culturen dan de onze, worden ons impliciet of zelfs expliciet, als superieur voorgehouden.

Die idiote koppeling van immigratie aan vergrijzing wordt trouwens wel aangestipt in het boek van Joost Niemöller. Nuchter wordt vastgesteld dat er in de wetenschap geen mens daarachter staat. Dat is niet geruststellend want politici komen nog steeds met deze onzin. Dat sluit naadloos aan bij de keuze om dingen niet te willen weten.

Dood aan het Westen
Een fraaie illustratie van de onderliggende denkwereld, was een paar weken geleden te vinden in Trouw. Het stuk, Taboe beperking wereldbevolking moet verdwijnen, ging over een 'duurzaamheidstop'. Daar wordt vrolijk gesproken over de groei van de wereldbevolking alsof deze in grote delen niet allang tot stilstand is gekomen.
In enkele reacties komt de insteek van de superioriteit van de niet-westerse beschaving nog wat grover naar voren:
Gezien de ecologische voetafdruk van het westen, en vooral Europa, de grootste problemen veroorzaken, lijkt mij een 1-kind beleid of nog beter, geen-kind beleid de aangewezen route voor Europa. Europa doet niets om zijn voetafdruk te reduceren, dan maar het aantal toekomstige kinderen in Europa reduceren.

Verhelderende geschiftheid.
Lees ook Climategate.nl: Alle wegen leiden naar de Club van Rome.  

Frans Groenendijk,  04-04-2014          

Reacties
# 1
Joost Niemoller:

Interessante recensie Frans.
Al doet het me natuurlijk wel erg veel pijn dat je die schitterende omslag 'lelijk' vind.

Het is niet helemaal zo dat er over andere dingen dan immigratie niet gesproken wordt.
Zo is er bijvoorbeeld een apart hoofdstuk over de integratie van moslims. Maar, inderdaad, geen hoofdstuk over de islam.
Ik vraag me af of de discussie over de islam nu wel zo belangrijk is voor de immigratie die we in de toekomst gaan verwachten. De immigratie n.a.v. de 'Arabische lente' (vreselijke term) is tot nu toe erg meegevallen. De meeste immigratie nu komt uit Oost-Eruopa, en het is mijn inschatting aan de hand van de demografie, dat we het meeste gaan krijgen uit Afrika ten zuiden van de Sahara.
Bovendien moet je het ergens beperken. Zo is er in de wetenschap nog een hele discussie en veel onderzoek over wat er gebeurt met het geld dat immigranten terugsturen. Dat wordt vooral aan luxe goederen uitgeven, en niet aan de opbouw van het land van herkomst. Ook interessant.

13-jul 2012 ,  06:55
# 2
Frans Groenendijk:

@Joost. Waardoor krijg je de indruk dat ik zou vinden dat je boek te weinig over het mohammedanisme gaat? Van die vele tientallen miljoenen mensen uit Afrika ten zuiden van de Sahara die deze kant op willen komen is waarschijnlijk zelfs de minderheid geen mohammedaan. Dat wil wat mij betreft niet zeggen dat die verhuizing voor hun eigen land of het onze een goed idee is!

13-jul 2012 ,  07:17
# 3
toetssteen:

Knoeien met statistieken is zooo achterhaald dat ik me afvraag wie er behalve belanghebbenden en goedgelovigen, er waarde aan hecht.
Ik meen dat, ik weet namelijk wat een statistiek is, hoe te kloten en Stapel te maken.

Een zeer realistische was deze:

1) wat is de definitie die het CBS hanteert om allochtonen te meten? (antwoord, geteld worden 1e en 2e generatie allochtonen, 1e generatie is iemand met nederlands paspoort die zelf in het buitenland geboren is, en 2e generatie is iemand met een nederlands paspoort, waarvan minstens een ouder in het buitenland geboren is.) De 3e generatie en verder… worden NIET meegeteld, heh? En dat loopt in de aantallen hoor….

2) Kijk eens naar de grafiek op blz 48. Als er in 1995 625.000 moslims waren, en in 2004 950.000 moslims. Hoelang duurt het dan voordat die populatie verdubbelt is? Hoe vaak kan het ruwweg verdubbelen, totdat de moslims de meerderheid uitmaken? Zoek ‘bevolking nederland wiki’ om uit te vinden hoe snel de bevolking hier groeit, en over hoeveel jaar de islam hier de knoet zal zwaaien bij ongewijzigd beleid.

Let wel, met de 3e generatie erbij geteld, is dat nog veel sneller.

‘maar er is geen enkel gevaar hoor’, zeg jij dan. Met je blinde harses.

antwoord: in 1995 waren er volgens wiki 15.459.000 inwoners, waarvan dus 625,000 (1e & 2e generatie) moslims, in 2004 16.282.000 inwoners, waarvan 950.000 (1e & 2e generatie) moslims.

(((950.000-625.000)/625.000)*100)=52 procent groei in 9 jaar, dus 52/9=5.7777 procent groei per jaar (r) voor de moslims.

De doubling time is dan log(2)/log(1+(r/100)), ruwweg 70/r. 70/r (5.7777) = ongeveer 12 jaar en 42 dagen, voor de moslims. Elke ruim 12 jaar, verdubbelt het aantal moslims.

Onze getallen:
in 1995: 15.459.000-625.000=14.834.000 niet moslims.
in 2004: 16.282.000-950.000=15.332.000 niet moslims.

(((15.332.000-14.834.000)/14.834.000)*100)=3.35 procent groei in 9 jaar, dus 3.35/9=0.37 procent groei per jaar (r) voor de niet-moslims.

De doubling time is dan log(2)/log(1+(r/100)), ruwweg 70/r. 70/r (0.37) = ongeveer 187 jaar en 240 dagen, voor de niet moslims……. Gossie…

Wanneer wij dan een minderheid in eigen land worden? Zeker gezien het wegmoffelen van de derde generatie in de cijfertjes: dus BINNEN de 4 keer 12 jaar, binnen 48 jaar dus. In (reken reken) precies 2057 zullen er, als er geen dingen gaan veranderen, meer moslims in nederland zijn dan niet-moslims. En dan heb je de 3egeneratie nog niet eens meegeteld heh.

Uw kleinkinderen, zullen dan leven, in een moslimland. Succesvol geannexeerd zijn. Door de islam. Gekoloniseerd zijn. Door de islam.

‘geen gevaar’ zegt u?

Nog ergerlijker dan de invasie van de kolonisten vind ik de linksen die dit met hun pure zelfhaat en ‘weg met ons’-mentaliteit mogelijk blijven maken.

Zelfs het cbs doet mee aan het verhullen van de invasie: waar worden de moslims geteld van wie beide ouders in nederland geboren zijn? Nergens… Dat zou het volk maar alarmeren, zulke cijfertjes…

Bas Koning is de auteur.
O ja, het is hem niet in dank afgenomen, maar heeft hij ongelijk?

18-jul 2012 ,  02:15
# 4
Frans Groenendijk:

@Toetssteen Ik weet niet goed wat ik met deze reactie aanmoet. Onder een recensie van een boek verwijs je naar "de grafiek op blz 48 van het boek" maar in dat hele boek komt geen grafiek voor! Het hoofdstuk waar die blz in zit gaat ook helemaal niet over dit soort zaken.
Bovendien zijn de CBS-cijfers om (minstens) twee redenen bedenkelijk. Het is inderdaad bijzonder dat in de definitie van allochtonen (en dat is heel wat anders dan mohammedaan!) gedaan wordt of met opvolgende generaties het vreemdeling-zijn vanzelf ophoudt. Dat gebeurt natuurlijk wel, maar zeker niet voor 100% en er is zelfs een zekere trend van minder integratie door mensen uit volgende generaties. Daar staat tegenover dat zelfs mensen van de eerste generatie wel ten onrechte als mohammedaan worden aangemerkt en er automatisch van uitgegaan wordt (ook door jou) dat er in het geheel geen secularisatie plaatsvindt.
Wat heeft Bas Koning geschreven?

18-jul 2012 ,  12:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.