Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
‘Islamgeleerden’ kunnen niet hard genoeg worden aangepakt
De VN, de volgende Holocaust en de Geheime Heilige Wolk

De ontdek­king van het gedachte­goed van meneer Hosein bracht me er­toe om voor deze achtste afle­vering van de zon­dagse serie stuk­ken, die geba­seerd is op mijn boek, het hoofd­stuk Het niveau van de islamgeleerdheid als onder­werp te kiezen. Verderop vindt u de bijge­schaafde en wat inge­korte versie van dat hoofd­stuk, maar nu eerst nog wat meer over Hosein.
Er valt wel wat voor te zeggen om elke 'islam­geleerde' als buiten­beentje te beschouwen, maar wanneer je er van uitgaat dat sommigen wat minder vreemd zijn, lijkt meneer Hosein op het eerste gezicht bij die groep te horen. Volgens de wikipedia pagina over hem [1] verzorgde hij bijvoorbeeld tien jaar lang een maandelijkse preek op het hoofdkantoor van de VN. Dus..

»
Deze vriendelijk ogende man kijkt reikhalzend uit naar de dag dat de rotsen aan de mohammedanen zullen verklappen wanneer er een Jood achter schuilt, hetgeen reuze handig is bij hun uitroeiing. Bij de VN doet men niet moeilijk over een beetje Jodenhaat. Aan deze fijne mohammedaanse gedachte heeft Hosein een serie videoclips gewijd. Zijn hier getoonde boek sluit erbij aan. Hij legt erin uit hoe het toch kan dat Jeruzalem door de mohammedanen als op twee na belangrijkste stad van hun ideologie wordt beschouwd -ze willen er bijvoorbeeld het hoofdkantoor van de OIC vestigen, dat is logisch he, in de derde stad- terwijl de naam Jeruzalem nergens voorkomt in de Koran. De verklarende factor is een nog niet eerder 'ontdekte' Heilige Wolk.

'Islamgeleerden' wanen zich onbespied. Een verkorte Engelstalige versie van het boek is dan ook gewoon als pdf te vinden op internet. Op bladzijde 18 vinden we het netjes uitgelegd.
Het is vreemd, mysterieus, en raadselachtig dat de naam van de stad 'Jeruzalem' (Arabisch 'Quds' of 'Bait al-Maqdis') niet voorkomt in de Koran! (…) Misschien zit de reden voor deze mysterieuze behandeling van het onderwerp besloten in de islamitische opvatting (sic) dat Jeruzalem voorbestemd is om een centrale, cruciale rol te spelen bij het einde der tijden. Daarom was er, misschien, een goddelijke noodzaak om de naam van de stad, net als haar lot, te verbergen achter een heilige wolk die pas zou oplossen als de juiste tijd aangebroken was, en Jeruzalem klaar zou zijn om haar rol te vervullen bij het einde van de geschiedenis.
Dit verklaart misschien de bijna totale afwezigheid van islamitische literatuur over het onderwerp van het lot van Jeruzalem, iets waar Dr Ismail Raji al-Faruqi naar verwees, toen hij klaagde: "Helaas, er is geen islamitische literatuur over het onderwerp". Niemand kon hierover schrijven tot het moment dat de wolk oploste. Dit boek is geschreven vanuit de overtuiging dat de wolk nu oplost.

Ineens vallen allerlei zaken op zijn plaats. Het ontdekken van die verdwijnende heilige wolk verklaart natuurlijk ook waarom de mohammedanen juist dit jaar een mars op Jeruzalem organiseren om te helpen het einde ter tijden te bespoedigen.
Het niveau van 'Islamgeleerden' met nog meer aanzien dan Hosein ligt niet hoger.

Ali Khamenei, De Leider
Tien jaar nadat hij in 1979 in Perzië alle macht naar zich toe getrokken had overleed Khomeiny. Zijn opvolger in zijn rol van ‘Hoogste Leider’ of ‘Leider’ (met hoofdletter) is Ali Khamenei die destijds nauw met Khomeiny samenwerkte om een mohammedaanse dictatuur in te stellen. Op de officiële webstek van de man [2] staat zijn hoofd afgebeeld naast dat van Khomeiny. Dit is de hoogste geestelijk leider van de mohammedanen in Iran die bijna allemaal van de sjiitische tak zijn.
Khamenei haalt nog wel eens de pers in Nederland en in andere westerse landen vanwege uitspraken tegen Israël die niet veel afwijken van de dreigementen uit de mond van president Ahmadinejad en vanwege zijn macht inzake het wel of niet toelaten van kandidaten bij verkiezingen. Niet-mohammedanen zijn ‘vanzelfsprekend’ uitgesloten van deelname,
deze wijze man was even de kluts kwijt door de gedachte aan oorlog tegen zijn eigen land
maar ook ‘hervormingsgezinde’ mohammedanen werden begin 2008 massaal afgewezen door de ‘Raad van hoeders’. De partij van ex-president Khatami [3] zag bijvoorbeeld 190 van de 200 kandidaten afgewezen door deze club [4]. De afgewezen kandidaten kunnen dan in laatste instantie in beroep bij ‘de Leider’. In die hoedanigheid, als politieke machtsfactor dus, komt Khamenei nog wel eens in de schijnwerpers te staan. Maar helaas niet in zijn hoedanigheid als ‘geestelijk leider’. Het geestelijk niveau van deze persoon wordt duidelijk wanneer je zijn officiële webstek raadpleegt. Openlijk en zelfs vertaald in het Engels, dus onontkoombaar, worden we hier geconfronteerd met de geschiftheid van "de Leider".

Een boeddhist die in de drankjes pist?
Zijn Practical laws of islam geven onder andere inzicht in het denken over oorlog en slavernij. Vraag 1044 luidt:
Mag een moslim een niet-moslim -christen, jood of iemand van een ander geloof- tot slaaf maken in een niet-moslimland of in een islamitisch land?

Dat is een serieuze vraag voor de hoogste geestelijke leider van Iran die blijkbaar ook in de eenentwintigste eeuw nog antwoord behoeft op zijn officiële webstek. En dit is zijn antwoord:
Dat is niet toegestaan. Wanneer de ongelovigen islamitisch land aanvallen en een aantal van hen wordt gevangengenomen door moslims, dan bepaalt de islamitische heerser over het lot van de krijgsgevangenen en individuele moslims hebben dat recht niet.

Goed beschouwd zegt hij dus dat krijgsgevangen wel tot slavernij gebracht mogen worden maar dat de individuele mohammedaanse burgers daarover niet mogen beslissen. Laten we zeggen dat deze wijze man door de gedachte aan oorlog tegen zijn eigen land even de kluts kwijtraakte en de Geneefse Conventie even uit het oog verloor, maar deze vraag-met-antwoord is bepaald geen eenmalige uitglijder. Wat te denken van zijn antwoord op de vraag
Een van mijn collega’s is geen moslim, hij is boeddhist, en hij serveert ons water en thee. Mogen we opdrinken wat hij serveert?
Antwoord:
Tenzij je denkt dat hij met zijn lichaam de drankjes heeft aangeraakt en daarbij vocht is overgebracht is er geen bezwaar om ze te drinken.

Tsja, Khamenei is natuurlijk op de hoogte van de akelige gewoonte van sommige van die boeddhisten om af en toe in de drankjes van hun collega’s te spugen of pissen en in al zijn wijsheid herinnert hij de brave Perzen eraan dat je er eerst zeker van moet zijn dat je met zo’n type boeddhist te maken hebt voordat je een drankje van hem weigert.

Hier is de hoogste ‘geestelijke autoriteit’ aan het woord! Bent u nog verbaasd dat hij het nodig vindt erop te wijzen dat een prostituee ‘de eerste keer’ toestemming nodig heeft van haar vader (prostitutie heet in het sjiitisme ‘tijdelijk huwelijk’ of ‘mutah’) of dat hij het niet fout vindt om voor het afvegen van de anus in plaats van drie verschillende stenen drie verschillende hoeken van een zelfde steen te gebruiken? (zie zijn comparative fatwas). Met zo’n hoogste geestelijk leider van het sjiitisme, of in ieder geval van het sjiitisme in het belangrijkste shia-land, kan het geen verbazing wekken dat flink wat mohammedanen van de soennitische tak zich af en toe minachtend uitlaten over de andere tak.

Geen gek of niet onwetend?
Die soennieten kennen op hun beurt geen autoriteit die vergelijkbaar is met die van de paus binnen de katholieke kerk of zelfs die van Khamenei binnen het sjiitisme. Er is wel een organisatie binnen de soennitische
many sources for bitter amusement
tak van het mohammedanisme die de positie van het Vaticaan binnen het katholicisme enigszins benadert: de Al-Azhar universiteit in Cairo. Door veel waarnemers wordt Al-Azhar gezien als organisatie met de hoogste autoriteit binnen het soennitisch mohammedanisme. Al-Azhar is in ieder geval een van de oudste universiteiten van de wereld en heeft in de loop van de eeuwen een grote invloed gehad op de politiek in Egypte.
In oktober 2007 schreef Sjeik Gamal Qotb, ex-hoofd van de Fatwaraad van Al-Azhar, in het tijdschrift Al-Ahram een stuk over de -in zijn ogen te lage- status van Al-Azhar.
In zijn stuk beweert hij dat het Europese kolonialisme destijds stukliep in Egypte vanwege de autoriteit van Al-Azhar. De “koloniale machten en christelijke predikers” kwamen tot de ontdekking dat de belangrijkste bron van stabiliteit te vinden was “in de loyaliteit van het volk dat haar kracht ontleende aan haar geloof in de betrouwbaarheid van Al-Azhar als bastion van betrouwbaarheid voor de staat”. Daarom, aldus nog steeds het ex-hoofd van de Fatwaraad, zetten de Europeanen de gouverneur Mohammed Ali ertoe aan om het religieus establishment aan te vallen. En met succes. Zo werd Mohamed Abdu, “nota bene een boegbeeld van de verlichting” (sic), aangewezen als moefti. Ook in de twintigste eeuw werd de macht van Al-Azhar teruggedrongen maar door de toenemende betekenis van de media stond daar een uitbreiding van invloed tegenover.
een fatwa zo idioot dat hij de mensen op de grond zou doen rollen van het lachen indien..

Qotb besloot zijn verhaal met de retorische vraag of iemand nog twijfelt aan de noodzaak om het prestige en de autonomie van het instituut te doen herleven.
Een vraag die eigenlijk niet logisch volgt uit dat wat eraan vooraf gaat zeker niet met het woordje ‘nog’ er in. “Does anyone still doubt…” luidt de tekst in het Engels. Tenzij…

Tenzij het een soort verwijzing is naar een paragraaf iets verder terug in de tekst waarin hij het heeft over de “many sources for bitter amusement” die volgens hem te vinden zijn “In this page in the history of the fatwa”.
Hij legt zelf geen rechtstreeks verband maar deze regel moet wel verwijzen naar de manier waarop enkele maanden voor zijn artikel verscheen, een opvolger van hem, Ezzat Atiya, wereldwijd in het nieuws was gekomen en vervolgens zijn functie als hoofd van de hadith-afdeling bij Al-Azhar was kwijtgeraakt.
Deze Atiya had zich nog eens op creatieve wijze gebogen over hoe toch om te gaan met het grote probleem van mannen en vrouwen die elkaar op de werkplek tegenkomen. Vrouwen mogen alleen in een ruimte samen zijn met mannen wanneer die op heel directe manier met hen verwant zijn.
Bovengenoemde Khamenei schrijft op zijn webstek ook over dit vreselijk moeilijke probleem van ‘mahram’ mensen. Op de vraag “Hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet verboden is om met mijn 10-jarige geadopteerde dochter in een ruimte te verkeren?” antwoordt hij “Als het in haar voordeel is en er toestemming verkregen is van de religieuze autoriteiten, kun je je vader met haar laten trouwen”.

Atiya’s fatwa was een tikkeltje minder weerzinwekkend maar wel krankzinniger. Vrouwelijke werknemers moesten gewoon hun mannelijke collega(s) vijf keer de borst geven en dan zouden die mannen een soort verwant (want ‘kind’) van de vrouw worden en konden ze voortaan in dezelfde ruimte vertoeven zonder dat dit ‘mahram’ zou zijn. Indien gewenst zelfs, hoera, zonder dat de vrouw haar haren bedekt had… De online krant Daily News Egypt [5] schreef in een commentaar dat deze fatwa zo idioot was dat het mensen op de grond zou doen rollen van het lachen wanneer deze fatwa door een of andere onwetende gek was uitgesproken. Maar.. hij kwam van het hoofd van de hadithafdeling van Al-Azhar. Ter verdediging van Al-Azhar zou kunnen worden aangevoerd dat de man daarna ontslagen werd [6].
(Volgens Sunan Ibn Maja is het Koran-vers hierover opgegeten door een schaap)
Vrij kort na de ophef over Atiya kwam de moefti van Egypte met het voorstel om het uitvaardigen van fatwa’s aan strengere eisen te onderwerpen.
Geen gek idee en eigenlijk ook wel bijzonder uit de mond van deze Ali Gomaa. Gomaa haalde zelf namelijk eerder de wereldpers met diverse,
Tantawi gaat er als vanzelfsprekend van uit dat moham­medanen leven in landen waar ze in de meerderheid zijn
laten we maar zeggen controversiële, uitspraken. In 2006 kwam hij met een fatwa tegen standbeelden die herinneringen opriep aan de vernietiging van eeuwenoude Boeddhabeelden in Afghanistan onder het Taliban-bewind. In een boek heeft hij geschreven dat alles wat uit Mohammed kwam zegenrijk was en dat zijn volgelingen het dan ook een zegening vonden om zijn urine te drinken.
De moefti is een functionaris die door de overheid is aangesteld; hij is dus niet het hoofd van Al-Azhar. Begin negentiende eeuw werden de functies van moefti en sjeik van Al-Azhar, tot dan toe verenigd in één persoon, verdeeld over twee personen. Hoofd van Al-Azhar is op dit moment Muhammad Tantawi. Zijn uitspraken zijn op het eerste gezicht niet lachwekkend, beheerster, maar bij nuchtere lezing misschien wel verontrustender.

Via de officiële webstek van Al-Azhar zijn stukjes te lezen over enige verrichtingen van elk van de mannen die tot nu toe aan het hoofd ervan stond. In de tekst over Tantawi wordt duidelijk geprobeerd een ‘gematigd’ beeld van de man neer te zetten. Dat lukt niet helemaal. Bijvoorbeeld bij de beschrijving van zijn houding tegenover niet-mohammedanen. Hij maakt daarbij onderscheid tussen drie groepen. Het bizarre aan Tantawis indeling is dat hij er als vanzelfsprekend van uitgaat dat mohammedanen leven in landen waar ze in de meerderheid zijn!
Gelooft iemand dat de man zó slecht geïnformeerd kan zijn dat hij niet weet dat in vele tientallen landen kleine tot zeer kleine mohammedaanse minderheden leven?
Volgens hem zijn er niet-mohammedanen die leven in landen zonder mohammedanen -die door hem nader ingedeeld worden in mensen die wel of niet vijand van het mohammedanisme zijn- en niet-mohammedanen die leven als (kleine) minderheden in landen als Egypte, Pakistan of Maleisië. Andere smaken dan deze drie zijn er niet. Even vanzelfsprekend is het voor Tantawi om bij alle drie door hem onderscheiden groepen te spreken in termen van vijandschap.
Omdat wat uitgebreider stil is gestaan bij twee andere Al-Azhar kopstukken zijn we intussen enigszins afgedwaald van het eigenlijke onderwerp van dit hoofdstuk: het niveau van de ‘islamgeleerden’. Een paar belangrijke vragen zijn daarmee ook nog niet beantwoord. Atiya klom op tot een van de hoogste posten binnen de Al-Azhar universiteit om vandaaraf met zijn idiote fatwa te komen; wat was zijn motief? Gomaa, Khamenei en anderen komen ook met grote onzin; in hoeverre is dit soort lieden representatief? En indien we moeten constateren dat een behoorlijke mate van idiotie onder hen heel gewoon is, waarom is dat dan beangstigend?

Seriemoordenaar?
We zullen vermoedelijk nooit achter het eigenlijke motief komen voor Atiya’s bizarre fatwa. Wilde hij testen met welke onzin je als ‘islamgeleerde’ weg kunt komen? Of zou Atiya op een gegeven moment bij zichzelf tot de conclusie gekomen zijn dat het mohammedanisme een verwerpelijke ideologie is of dat de Al-Azhar- universiteit er een volkomen foute uitleg
in het Westen zouden we denken aan het ‘idiot-savant’-syndroom
aangeeft en hij het vervolgens als zijn taak zag om de autoriteit ervan zo veel mogelijk te ondermijnen? Een beetje zoals seriemoordenaars in Amerikaanse films die steeds meer sporen nalaten omdat iets in hen wil dat ze gepakt worden? Even goed kan het zo zijn dat de man al decennialang bezig was uitsluitend de lettertjes van Koran, hadith en dergelijke te bestuderen en zich nooit liet tegenspreken door een verstandig en/of praktisch mens uit zijn omgeving.
In de biografie van ‘islamgeleerden’ kom je soms tegen dat ze al op jonge leeftijd de hele Koran uit hun hoofd kenden: op een leeftijd waarop ze feitelijk de inhoud ervan op geen stukken na konden bevatten. Zo’n vaardigheid zou ons in het Westen doen denken aan het ‘idiot-savant’-syndroom. Het lijkt wel alsof de kans volstrekte idioten tegen te komen groter is naarmate men hoger in de hiërarchie van mohammedaanse geleerdheid komt. Die bewering wordt hier niet onderbouwd met systematisch onderzoek. Dat zou eenvoudigweg te veel werk zijn als voorbereiding voor het schrijven van een boek als dit. Er zou niet volstaan kunnen worden met het verzamelen van heel veel uitspraken van verschillende van die mannen maar bovendien zou bij elk van hen ook vastgesteld moeten worden hoe hoog ze in de hiërarchie zitten. Een vrijwel onmogelijke opgave om dat objectief te doen. Er is ook geen officiële hiërarchie. En zelfs wanneer dat wel zou lukken zou de zwaarstwegende kwestie daarmee nog niet behandeld zijn. De hiërarchie van islamitische geleerdheid staat wel in verband met de machtsverdeling in landen met mohammedaanse meerderheid maar loopt daarmee niet gelijk op. In het kader van de islamofobiekwestie is de belangrijkste vraag niet hoe krankzinnigheid en immoraliteit onder hen zich verhoudt tot hun positie in de islamgeleerdheids-hiërarchie, maar hoe dit zich verhoudt tot de machtsverdeling binnen de mohammedaanse wereld. Ook deze verhouding zou onderwerp moeten zijn van uitgebreid onderzoek.
Intussen komen er regelmatig berichten uit de wereld der 'islamgeleerdheid' die wat dit betreft het ergste doen vrezen.

Het minst begaafde zoontje?
Ook het vervolg op de Atiya-affaire is wat dat betreft weinig geruststellend.
In een ander hoofdstuk [7] werd al gewezen op het bestaan van een groep mensen die wel van mening is dat de Koran het rechtstreekse woord van Allah is, maar eigenlijk minder nadruk wil leggen op het volgen van (het voorbeeld van) Mohammed.
Een van de meest prominente moslim­sprekers in de Verenigde Staten: "Bij het varken kan het niemand wat schelen"
Deze kleine groep der ‘koranisten’ heeft in Egypte een International Quranic Center dat openlijk strijdt tegen de praktijk van het uitroepen van fatwa’s op basis van hadithteksten. In dat kader hadden ze een aantal bizarre fatwa’s, waaronder die van Atiya, breed onder de aandacht van de media gebracht. Kort nadat Atiya zijn baan verloor werd het hoofd van dit centrum, Abdellatif Mohamed Saied, met drie van zijn assistenten door de Egyptische overheid opgepakt. De oprichter van de groep, Ahmed Subhy Mansour -zelf met lof afgestudeerd aan Al-Azhar maar in de jaren tachtig vanwege zijn te vrijzinnige standpunten in de Egyptische gevangenis gezet en in 2002 naar de Verenigde Staten gevlucht- bracht de arrestaties rechtstreeks in verband met het Atiya-debacle. Niet zo’n vreemde gedachte: tussen 2002 en 2007 werd de groep ongemoeid gelaten [8].
Wanneer we de veelschrijver dr. Ahmad Sakr lezen over de reden van het verbod op het nuttigen van varkensvlees [9] is het moeilijk te bepalen of we nu vooral te maken hebben met een onvermogen tot logisch nadenken of met immoraliteit:
Als we verder naar het gedrag van het varken kijken, zien we dat het een uniek dier is. De beer (mannetjesvarken) vindt het niet erg als zijn zeug voor zijn ogen met een andere beer paart. Deze eigenschap is uniek omdat dieren dit niet kunnen tolereren. Bij het varken kan het niemand (sic) wat schelen zolang de zeug maar toestemming geeft aan andere beren, ook op haar eigen beer heeft het geen uitwerking.
Zo fungeert de zeug dus als een prostituee terwijl de beer immoreel handelt door zijn wijfje toe te staan met andere te paren zonder zich daar iets van aan te trekken. (…)
We hebben gezien dat hormooninjecties die aan kalveren gegeven worden ook de mensen beïnvloeden die dat vlees eten. Daaruit kunnen we afleiden dat eten van varkensvlees ook het karakter van het individu zal aantasten en onzedelijkheid, homoseksualiteit, lesbianisme, overspel en prostitutie zal doen toenemen. De vrije omgang van beide seksen die men in niet-moslimsamenlevingen kan zien is ver beneden alle peil gedaald.

En dit komt van “…een van de meest prominente moslimsprekers in de Verenigde Staten” [10].

Noten
1) Voor zaken die enigszins omstreden zijn is Wikipedia onbetrouwbaar. Dit lijkt echter een weinig omstreden en vrij goed te controleren weetje.
2) Let ook op de domeinnaam: www.leader.ir
3) Wiens optreden door velen gezien werd als bewijs dat een geleidelijke koersverandering denkbaar was.
4) Bij de presidentsverkiezingen van 2009 werden bijvoorbeeld slechts 4 kandidaten toegelaten.
5) Domein: dailystaregypt.com
6) In mei 2009 sprak een seculiere Egyptische rechtbank uit dat dit geen grond voor ontslag had mogen zijn en werd de man weer aangenomen!
7) In het hoofdstuk ‘Islam of mohammedanisme, wat maakt het uit?’.
8) De koranisten zijn gelieerd aan een groep die actief werkt aan pluralisme in de mohammedaanse wereld. URL: http://www.islamicpluralism.org/mission.htm.
9) In Nederlandse vertaling aangehaald op moslimweb.nl. Sakr was de eerste directeur en vertegenwoordiger bij de VN van de Muslim World League. Hij is thans o.a. president van de Foundation for Islamic Knowledge, directeur van de Islamic Education center in California en lid van de Islamic Food and Nutrition Council of America …
10) Volgens MeccaCentric Da'wah Group. RRL: www.meccacentric.com/about_us.html  

Deze serie begon op 8 januari 2012

Frans Groenendijk,  04-03-2012          

Reacties
# 1
vanhetgoor:

Dat een beer zijn zeug laat dekken door willekeurig welke andere beer was mij niet bekend. Maar iets soortgelijks meen ik toch in de koran te hebben gelezen. Maar toen ging het over moslims en niet over varkens. In de koran staat namelijk dat elke vrouw haar eerbaarheid moet bewaren, dit is te lezen in het befaamde stukje over het hoofddoekje, de vrouw moet dus haar eerbaarheid bewaren BEHALVE ten opzichte van haar man (lijkt me logisch, op zekere hoogte) de andere zoons van haar man die niet haar zoon zijn, de broers van haar man, en verder iedere man die naast haar man in de moskee staat.

Wat een prachtig geloof is het Mohammedanisme toch (dit is cynisch bedoeld). Bij de varkens mag iedere zeug door elke beer gedekt worden, bij de moslims mag de vrouw door elke 'broer' van de man gepakt worden, zelfs door haar stiefzoons. Het is jammer dat er met die dr. Ahmad Sakr niet gecommuniceerd kan worden, het zou toch aardig zijn om hem op dit leuke feit attent te maken.

04-maa 2012 ,  01:37
# 2
Arend:

Imam El-moumni zei ooit dat moslims een voorbeeld moesten nemen aan varkens. Homofilie zou onder varkens niet voorkomen, en dus zouden ook moslims niet aan homofilie mogen doen. Een vrij belachelijke redenering, zeker als je bedenkt dat homofilie natuurlijk ook onder varkens voorkomt. El-moumni is kennelijk niet zo thuis in de biologie, en ik gok dat dat ook voor "dr" Ahmad Sakr (sucker?) geldt.
Islamitische geestelijken zijn per definitie tegen elke vorm van wereldlijke kennis. Velen vinden kennis zelfs bijna net zo haram als "logica", "mensenrechten" en zelfs "tolerantie".

04-maa 2012 ,  02:01
# 3
Frans Groenendijk:

Gezien het stuk begrijp je dat ik alles voor mogelijk houd, maar voor zoiets moet je wel naar bronnen verwijzen @vanhetgoor

04-maa 2012 ,  02:07
# 4
lucky9:

@ Frans Groenendijk.
Men moet vooraf al behoorlijk geīnformeerd -en dus niet gedesīnformeerd- zijn om de eindconclusie te kunnen vatten.

Populistisch uitgedrukt luidt die eindconclusie: "Islam sucks anyway!" Ik werk nog aan een goede vertaling.

Goed stuk overigens.

04-maa 2012 ,  10:07
# 5
Frans Groenendijk:

@Lucky9 Wat mij betreft is de eindconclusie ongeveer de titel :-)

04-maa 2012 ,  10:34
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.