Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Koran: onleesbaar, onbegrijpelijk of ongelooflijk? (2)
Aflevering 4 van serie stukken gebaseerd op boek 'Islamofobie?'

Side is een oude haven­stad aan de zuid­kust van het hui­dige Tur­kije. Zeven eeuwen voor Chris­tus werd het plaatsje gesticht door Grieken. De aan­blik wordt tot op de dag van vandaag over­heerst door indruk­wek­kende over­blijfselen uit de Romeinse tijd. De stad kent een zeer bewogen geschiedenis met periodes van sterke groei en dito neergang. Na de verovering door de Arabieren volgde de langste periode van neergang. Tegenwoordig is het een geliefde vakantie­bestemming. Enkele jaren geleden was ik er ook als toerist.


»
Om een uur of twee in de nacht kwamen we aan op het vliegveld. Daarna volgde nog een flinke busreis naar het hotel. Goed en wel in de hotelkamers drong van buiten het typische geluid door van de oproep tot het gebed. Zo’n vliegtrip duurt onnatuurlijk kort. Daardoor kan het lijken of men niet ver van huis is. Maar nu was er geen twijfel meer mogelijk: dit was echt, heel erg buitenland. Dankzij die associatie met door-en-door-exotisch, had dit jankerige gezang, dat onze nachtrust nog verder belaagde, dus ook een positieve kant.

De waardering voor een exotische kant aan het mohammedanisme is wijdverspreid en gaat veel verder dan het relativeren van klein vakantieongemak. Volkskrant-columniste Fadoua Bouali liet in februari 2005 in de krant Trouw weten dat zij dolenthousiast gereageerd zou hebben wanneer de ruim vijftigjarige Mohammed háár ten huwelijk zou hebben gevraagd op het moment dat ze negen jaar oud was.
De bekende shariapropagandist Maurits Berger heeft hier geen moeite mee
Stomverbaasd over deze uitspraak las ik nog wat meer teksten van haar. Ze bleek te behoren tot de groep mensen die er openlijk voor uitkomt de inhoud van de Koran te verdedigen zonder de inhoud er van te kennen! Alsof de Koran een soort van gedicht is waarvan de inhoud totaal geen invloed heeft op hoe mensen nu met elkaar omgaan en de afgelopen 1400 jaar met elkaar zijn omgegaan. Ze vindt gewoon het geluid van dat voordragen mooi. Dat is natuurlijk haar goed recht. Het is anderzijds ook volslagen geschift om de klank van uitgesproken teksten op te voeren in debat over de, aan jou onbekende, inhoud van een tekst. De bekende shariapropagandist Maurits Berger heeft hier geen moeite mee [1].

Speciaal is het Arabisch van de Koran trouwens wel. De Koran zelf zegt op een stuk of tien plaatsen dat het een boodschap is in het Arabisch, in duidelijk Arabisch zelfs. Het heeft er alle schijn van dat ook dit bedoeld was als een soort aanprijzing van het boek. Thora en Bijbel waren er al in een ingewikkelde combinatie van Aramees, Grieks, Latijn en Hebreeuws, maar nu kwam er dan een alternatief in de eigen taal.
Het nadrukkelijk Arabischtalige karakter van de Koran staat op gespannen voet met de mondiale pretenties van de ideologie. Die pretenties zijn terug te vinden in de Koran en de levensgeschiedenis van Mohammed zelf. Dat het mohammedanisme bedoeld is voor de hele wereld is gedurende vele eeuwen ook de insteek geweest van voormannen uit de mohammedaanse wereld. Met alle mogelijke vreedzame én gewelddadige middelen brachten ze dit in de praktijk.
Tegen deze achtergrond is het bijna niet te bevatten dat er geen vertalingen bestaan van het boek die binnen het mohammedanisme onomstreden zijn. Voor geen enkele taal. In meer dan duizend jaar zijn ruim twee miljard mensen [2] er niet in geslaagd om voor betrouwbare vertalingen van het boek te zorgen!

Hoe is het mogelijk?
Zijn mohammedanen achterlijk?
Is het mohammedanisme bij nader inzien iets dat alleen bedoeld en geschikt was voor nomadische Arabische stammen uit de zevende eeuw?
Is het boek zo ontzettend moeilijk te vertalen?
Willen ze eigenlijk wel dat het boek vertaald wordt?
Met uitzondering van de eerste is er voor elk van de geopperde antwoorden heel wat te zeggen.
Dat geldt voor de tijd- en plaatsgebondenheid van het gehele mohammedanisme maar het boek was, en is ook nog steeds, vooral moeilijk te vertalen.
Onomstreden is dat het soort Arabisch van de allereerste notatie van de Koran nog geen ‘diakritische’ puntjes bevatte. Die puntjes, onder en boven de letters, hebben de functie om duidelijker aan te geven waar een letter begint en eindigt. Klinkers waren ook niet genoteerd. Deze gegevens zijn later toegevoegd. Jansen spreekt in Zelf Koranlezen van de toevoeging van circa honderdduizend puntjes! Die puntjes en klinkers bieden al de mogelijkheid van het schrijven van een bijna oneindig aantal variaties op het boek.
Daarnaast is gebleken dat een kwart van de totale woordenschat die in de Koran gebruikt is op slechts één plaats voorkomt. Recent onderzoek [3] heeft aangetoond dat dit opmerkelijke verschijnsel verklaard kan worden door ervan uit te gaan dat een deel van de oorspronkelijke tekst geschreven was in het Syro-Aramees. Nog diverse andere eigenschappen van de gebruikte taal maken een eenduidige interpretatie van alleen al de bedoelde wóórden tot een heidens karwei.

Uiteraard heb ik voor mijn boek geen poging gedaan op basis van beschikbare vertalingen een soort Koran in de ‘oorspronkelijk bedoelde’ samenvatting te produceren. Of zo een versie ooit tot stand zal komen valt moeilijk te voorspellen maar zeker is dat die alleen van academisch belang zal zijn. Voor de beoordeling van de verenigbaarheid op langere termijn van mohammedanisme met universele mensenrechten doen alleen de versies ertoe die door oelema, regeringsleiders en terroristen gehanteerd worden.

Een hulpmiddel van niet te overschatten waarde
Maar het belangrijkste is in dit verband het antwoord op de laatste vraag. Het antwoord is dat de elite van het mohammedanisme, de ‘islamgeleerden’ of oelama, inderdaad echt niet willen dat er een betrouwbare en begrijpelijke versie is of komt van de Koran; niet in het algemeen en zeker niet in andere talen dan het Arabisch. Aan die onbegrijpelijkheid van de Koran (en de hadithteksten) ontlenen honderdduizenden van deze lieden hun inkomen, aanzien en macht.
Aan die onbegrijpelijkheid ontlenen honderdduizenden van deze lieden hun inkomen, aanzien en macht

In dialoog of debat met niet-moham­medanen is die vermeende onvertaal­baarheid van de Koran, het onbegrip van de niet-mohammedanen, bovendien een hulpmiddel van niet te overschatten waarde. Afhankelijk van de machtsverhoudingen waarbinnen dat debat plaats vindt kan dit wapen op verschillende manieren worden ingezet. Wanneer de mohammedanen aan de macht zijn is dat 'niet begrijpen' de basis voor minachting voor de niet-mohammedanen. Zijn ze niet aan de macht dan vormt datzelfde 'niet begrijpen' een hoeksteen van het monumentale slachtofferschap van de mohammedanen.
Op zijn onnavolgbaar mild spottende wijze schrijft de arabist Hans Jansen in zijn masterclass Zelf Koranlezen over de positie van de ‘oelama’:
Een moslim heeft de leden van dit gilde nodig. Zonder hen kan hij geen juiste keuze maken uit de opvattingen die hij aantreft in de verschillende gezagsdragende teksten ). Maar niet alleen moslims kunnen niet buiten deze beroepsmoslims. Ook wie geen moslim is, is van deze geletterde en geleerde mannen afhankelijk om te weten te komen wat de theorie van de islam voorschrijft of verbiedt. Zelf in de boeken gaan zoeken leidt vaak tot foute uitkomsten, althans tot andere uitkomsten dan die waar de imams zelf op uitgekomen zijn. (…). Buitenstaanders weten dus eigenlijk nooit waar ze aan toe zijn.
In een situatie waarin de moslims ook politiek onomstreden de baas zijn verkeren de niet-moslims, die aan dit moslimse bestuur zijn onderworpen, inderdaad in een permanente staat van onzekerheid.

Minachting voor de niet-mohammedanen was dus eigenlijk nogal zwak uitgedrukt.

De nieuwe kleren van de keizer gebaseerd op de Koran?
Die onleesbaarheid en onbegrijpelijkheid vormen samen een van de succesfactoren van het mohammedanisme en de laatste 50 jaar speelt die factor een grotere rol dan in de voorgaande dertien eeuwen.
Ook, nee juist, tegen integere en intelligente mensen vormt het een effectief hulpmiddel.
Een buitengewoon intelligent, belezen, nuchter en wijs man als Toon Kasdorp meldt dat het hem niet gelukt is om de Koran te lezen. Hij kon de concentratie ervoor niet opbrengen. Hij neemt zichzelf in dit verband zelfs kwalijk dat hij de Arabische taal niet beheerst. Iets vergelijkbaars vertelde meneer Van Creveld me: een man die door velen beschouwd wordt als een echte realpolitiker, een machiavellist en een die blij lijkt te zijn met dat imago. Creveld wilde niets weten van mijn suggestie dat alle negatieve kwalificaties die hij gebruikte over de buurlanden van Israël heel misschien iets te maken konden hebben met de leer van Mohammed.

Mensen als Toon Kasdorp doen zichzelf en ons te kort door het te doen voorkomen alsof dat 'er niet doorheen komen' henzelf aan te wrijven zou zijn.
de nieuwe kleren van de keizer waren niet te zien voor mensen met gebreken
De slechte leesbaarheid van de Koran heeft heel uiteenlopende oorzaken. In de eerste editie van mijn boek heb ik er een aantal genoemd. Een heel belangrijke ervan had ik nog te weinig benadrukt.
In mijn voorwoord had ik er al wel naar verwezen:
Een [andere] mogelijke reden noem ik met enige aarzeling. Veel boeken over dit onderwerp zijn geschreven door mohammedanen of door gelovige mensen, veelal christenen, met een misplaatst respect tegenover alles wat op enigerlei wijze met religie in verband is gebracht.

Impliciet borduur en borduurde ik er wel vaker op door: zelfs de naam van het weblog van de webstek die is opgezet ter 'begeleiding' van het boek verwijst er naar: Keizers & Kleren. Het mohammedanisme in het algemeen en de Koran meer in het bijzonder kun je beschouwen als een blote keizer. Heel veel mensen zien de naaktheid wel maar benoemen hem niet. Ze nemen zichzelf de waargenomen naaktheid kwalijk. Dat hadden de weefjonkers uit het sprookje ook in hun opzet opgenomen: de nieuwe kleren van de keizer waren niet te zien voor mensen met gebreken. Het vergde durf om te zeggen dat er helemaal geen kleren waren, wie heeft er geen gebreken, wie twijfelt helemaal niet aan zichzelf? Integere mensen twijfelen juist meer aan zichzelf. Het sprookje is slechts een metafoor maar het is wel een heel sterke. Extra sterk omdat het sprookje van Andersen in zeker zin terug te vinden is in vers 3:7 van de Koran zelf! [5].

Voordat ik de allereerste paragraaf van mijn boek op papier had gezet, noteerde ik voor mezelf dat met name het succes van het mohammedanisme verklaring behoefde.
het cultureel marxisme van de zelfhaat, meesterlijk bespeeld door Edward Saïd met zijn 'oriëntalisme'
Dat heb ik niet echt waargemaakt in de eerste editie. Hier dan een poging om daar alsnog iets aan te doen.
Van oudsher is de overgrote meerderheid van de mensen nogal laf. Vriendelijker gezegd: het vertrouwen in een leven na de dood is voor de meeste mensen niet zo sterk dat ze het risico om het leven te laten in een confrontatie lichtvaardig nemen. Er is iets speciaals voor nodig om de gemiddelde man of vrouw zo ver te brengen, iets ideologisch. De mohammedaanse heilige oorlog, het jihadisme, is zo'n ideologie. Gelukkig is deze ideologie niet zo heel effectief in dit opzicht: ook het merendeel van de fundamentalistische mohammedanen wijdt zich niet aan (suïcidale) terreuraanslagen. In ander opzicht is die ideologie wel effectief en vooral de laatste 50 jaar wordt dat steeds erger: het aanjagen van schrik door dreigen en geweld. Het dreigen met hel en geweld maakt van het begin af een wezenlijk onderdeel uit van het mohammedanisme en vormt een belangrijke verklaringsgrond voor het grote succes. Aangemoedigd door het cultureel marxisme van de zelfhaat, meesterlijk bespeeld door Edward Saïd met zijn 'oriëntalisme', wordt in het Westen tegenwoordig lafheid zelfs als deugd gepresenteerd door het te voorzien van labels als 'tolerantie' of nog erger: 'respect'.


PS: Nog een tip voor wie toch (nog) eens zelf wil proberen de Koran te lezen: gebruik de door Asad Jaber en Hans Jansen bewerkte versie van Kramers. Wanneer je deze openslaat komt deze in eerste instantie nog slechter leesbaar en begrijpelijk over dan andere versies. Het scheelt echter enorm wanneer je eerst de moeite genomen hebt om de inleiding aandachtig te lezen. Daarna is taalgebruik nog wel even wennen, maar na enkele tientallen pagina's wordt het dan geleidelijk aan steeds gemakkelijker: je kunt je af en toe zelfs een beetje voorstellen dat je naar Mohammed aan het luisteren bent.

Noten
1) In een televisie-uitzending van de omroep Teleac op 9 december 2009 kwam de Leidse professor Maurits Berger met de zelfde suggestie: kijk toch niet naar de inhoud van de Koran maar beluister hoe mooi hij klinkt in het Arabisch. Hij meldde met een soort bewondering dat hij volwassen mannen had zien huilen van ontroering over de schoonheid van die klanken. De leerstoel van deze hoogleraar wordt betaald door de sultan van Oman. De gehele uitzending is online te bekijken. Meest opmerkelijke passage begint op ongeveer 10 minuten vanaf het begin. Deze is nogal onthullend voor het wetenschappelijk niveau van deze bijzondere hoogleraar.
2) Hier wordt gedoeld op het aantal mohammedanen dat in de loop der eeuwen geleefd heeft.
3) Belangrijkste naam in dit verband is die van Chr. Luxenberg. Op aanraden van vrienden is Luxenberg een pseudoniem. Die vrienden verwezen naar Suliman Bashear, een hoogleraar die in Nablus door Arabische studenten uit het raam van een lokaal op de tweede verdieping werd gegooid omdat volgens hem het aannemelijk is dat de Korantekst geleidelijk aan ontstaan is.
4) Naast de Koran en de Hadithteksten zijn er ook nog de Korancommentaren, fatwaverzamelingen en de shariahandboeken.
5) Spottend stelde ik op Keizers & Kleren dat Andersen misschien wel dat Koran-vers plagieerde met zijn sprookje. Ik werd er vervolgens op gewezen dat Andersen het idee voor zijn sprookje mogelijk ontleend kan hebben aan het verhaal El conde Lucanor o Libro de Patronio van Don Juan Manuel: een Spanjaard die leefde van 1282 tot 1348. In de tijd dus dat het mohammedanisme nog heerste over een groot deel van het Iberische schiereiland!

Maurits Berger: wensdenken of leugens?
Online publiceren heeft grote voordelen ten opzichte van boeken. Niet alleen kunnen links aanklikbaar worden gemaakt: een video waar naar verwezen wordt kan vaak op eenvoudige wijze ingebed worden.
Hier de video waar in de eerste noot naar verwezen wordt. Maurits Berger wordt hierin door Jan Jaap van der Wal opgevoerd als grote deskundige over 'de islam'. Op tal van plaatsen blijkt zijn deskundigheid nogal tegen te vallen. Meest opvallende demonstratie daarvan geeft hij vanaf ongeveer tien minuten van het begin. Hij vertelt dat hij stomverbaasd is over de strijd tussen sjiieten en soennieten. Wanneer iemand hem dat 10 jaar eerder voorspeld had, zou hij het beslist niet geloofd hebben. Maar het wordt nog gekker: hij beweert zelfs dat anderen 'voor ketter uitmaken' heel ongewoon is binnen het mohammedanisme. Hij doet het dus voorkomen alsof hij onbekend is met takfiristen, hypocrieten of kharidjieten. Nog pijnlijker zou het zijn wanneer deze begrippen hem echt niets zouden zeggen.
Verderop (21:45) suggereert deze door de sultan van Oman betaalde 'wetenschapper' zelfs dat slavernij "in naam van het christendom is ingevoerd": dat valt niet meer onder ondeskundigheid.
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 
Dit zondagse feuilleton is gebaseerd op het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. De tekst is gedeeltelijk identiek met die van een twintigtal hoofdstukken daaruit, met name de hoofdstukken die beginnen met "Angst:…". De inhoud is geactualiseerd. Verder is de tekst wat ingekort. Dat was mogelijk omdat ik nu vanuit een wat andere bedoeling schrijf. Toen ik het boek aan het samenstellen was, hoopte ik dat het behulpzaam kon zijn in het debat met mensen bij wie de houding tegenover de leer van Mohammed wordt ingegeven door hun angst voor de PVV en Geert Wilders. Die hoop heb ik opgegeven. Tenslotte is het feuilleton iets beter leesbaar. Ook wat dat betreft heb ik wat bijgeleerd.
Dit is aflevering 4.

Frans Groenendijk,  29-01-2012          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Miljoenen worden tot op de huidige dag hoteldebotel van een verzonnen pak papier tussen twee door mensenhanden gemaakte kaften. Dat pakket waanzin veroorzaakt enkel ellende.
Niet lezen is de meest voor de hand liggende optie.
Ik heb wel wat beters te doen dan het najagen van hersenspinsels. Zou voor ieder weldenkend mens moeten gelden, vind ik.

29-jan 2012 ,  11:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.