Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De laffe, disproportionele reacties op één castratie van 60 jaar geleden
Over de Portugese dokter Frankenstein

De hoeveel­heid aan­dacht die gege­ven wordt aan één, mogelijk enkele geval­len van cas­tratie in de jaren 50 van de vorige eeuw, staat in een absurde ver­houding tot de aan­dacht voor gruwelijk­heden die plaats­vinden in de 21e eeuw. De over­dreven hoe­veel­heid aandacht voor deze kwestie heeft alles te maken met de betrokkenheid van de Katholieke Kerk. In zeer brede kring is het bon ton om deze godsdienst aan te vallen op haar verleden. Men reageert op de onthullingen alsof het gaat om zaken die zich nog maar kort geleden hebben afgespeeld en/of de kans bestaat dat ze zich in de nabije toekomst opnieuw zouden kunnen voordoen. Bizar.


»
De Katholieke Kerk is volstrekt uitgeschakeld als machtsfactor. De verleiding is groot om dit te stellen tegenover de aandacht voor nog ernstiger genitale verminkingen [1] die vandaag de dag worden uitgevoerd op meisjes. Wereldwijd gaat het om honderdduizenden meisjes en vrijwel zeker vallen ook in ons land per jaar enkele meisjes ten prooi aan deze uiting van ultieme haat tegen vrouwen. Ik laat het voor wat dit betreft bij deze verwijzing naar mijn stuk van vorige maand omdat ik anders uitkom bij 'islambashen' en dat zou de kracht van mijn argumentatie slechts ondermijnen.

Ik wil hier namelijk op de eerste plaats de nadruk leggen op hoe anders de wereld in het Westen nog maar 60 jaar geleden was, op hoeveel verworvenheden stammen uit de afgelopen vijf, zes decennia. Verworvenheden die daarom juist extra krachtig verdedigd moeten worden in plaats van weggerelativeerd.
De afbeelding is van een Portugees bankbiljet met daarop het hoofd van Egas Moniz.
Het idee om hem de Portugese dokter Frankenstein te noemen kwam bij me op vanwege de afbeelding van deze man op de wikipedia-pagina over lobotomie.
Die foto van de eerste Portugese Nobelprijswinnaar is wel heel erg weinig flatteus. De keuze daarvoor zal door de schrijver(s) van de pagina wel ingegeven zijn voor een zeer geringe sympathie voor de man, om het eufemistisch uit te drukken.
Moniz was de grote man achter deze uiterst grove 'operaties' aan de hersenen van mensen met de meeste uiteenlopende aandoeningen, die duizenden mensen het leven kostte (!) en bij tienduizenden dramatische persoonlijkheidsveranderingen teweeg brachten. Via 'One flew over the cuckoo's nest' is het bestaan van de behandeling meer bekend geworden, maar de aard van de ingreep zelf niet. Een deel van de operaties bestond letterlijk uit het boren van een gat in de schedel, waarna een stokje in het gat gestoken werd en er wat rondgepord werd in de hersenen [2].
Volgens de wikipediapagina is het aantal van deze behandelingen na 1960 zeer sterk teruggelopen, maar het bankbiljet dat de Portugezen voorzagen van de beeltenis van hun eigen 'Frankenstein' stamt van 1989.
De westerse beschaving heeft eeuwenoude wortels in jodendom, christendom, verlichting en emancipatie maar een aantal elementen ervan die ervaren worden als vanzelfsprekend onderdeel is van recente datum.
Die elementen verdienen extra bescherming in plaats van relativeringen al dan niet via de omweg van het uitvergroten van -buitengewoon walgelijke- katholieke uitwassen van 50, 60 of 500 jaar geleden.

Noten
1) Het mannelijke equivalent van de faraonische 'besnijdenis' is ingrijpender dan castratie, deze kan beter vergeleken worden met het tot eunuch maken.
2) Ik baseer me hierbij onder andere op de colleges 'fysiologische psychologie' die ik volgde in het eerste jaar van mijn studie psychologie.

 

Frans Groenendijk,  20-03-2012          

Reacties
# 1
André van Delft:

Eergisteren verscheen het volgende bericht op Katholiek.nl:

Castratie homo’s jaren ’50 niet typisch katholiek

NRC Handelsblad publiceerde dit weekend het tragische verhaal van Henk Heithuis, die in de jaren ’50 werd gecastreerd om hem van zijn vermeende homoseksualiteit af te helpen. In de nasleep van het artikel overheerst een Pavlov-reactie richting de katholieke kerk. Ten onrechte: Iedere openlijke homo of pedo liep in de jaren ’50 kans op lichamelijke verminking.

De NRC beschrijft één concreet geval van castratie uit het internaat in Harreveld, gerund door de broeders van Amsterdam. Henk Heithuis werd in 1956 gedwongen opgenomen in een katholieke psychiatrische inrichting en daarna gecastreerd omdat hij homoseksueel zou zijn. Heithuis zou ‘een homoseksueel, een onbetrouwbaar persoon, een fantast en psychisch gestoord’ worden genoemd, aldus NRC. In 1957 vergeleek Heithuis, in de officiële stukken aangeduid als NN2, de situatie in Harreveld als een bordeel. Heithuis was misbruikt door de broeders en klaagde de overste aan. Justitie vervolgde overste Gregorius van het internaat niet. De overste vertrok binnen twee weken na de melding naar Canada. Heithuis wilde hij smartengeld, maar kreeg het nooit. Hij overleed na een auto-ongeluk in 1958 in de buurt van Leiden.

De volstrekt abjecte ingreep die Heithuis moest ondergaan en zijn dramatische leven vond plaats in de jaren ’50. Het zijn de jaren dat het als volstrekt normaal werd geacht dat homoseksualiteit een ziekte was. Homoseksualiteit onder de 21 jaar was bij wet verboden. Justitie vervolgde overtreders actief. Als je al uit de kast durfde te komen, dan liep je het risico in handen van de medische wetenschap en psychiatrie terecht te komen die zich bezig hielden met de genezing van homo’s. Elektroshock en castratie waren niet ongebruikelijk.

In de jaren dertig raakte Justitie het eerst betrokken bij chirurgische castratie. De discussies die hieraan vooraf gingen waren hevig en de ‘medicatie’ werd vaak in verband gebracht met eugenetica. Vooral de kerk is tegen castratie en eugenetica. In Nederland werd echter in die tijd testikeltransplantie gezien als een veelbelovende therapie tegen homoseksualiteit.

Volgens Van der Meer (2009, p. 302) zijn er tussen 1930 en 1969 ruim 400 castraties uitgevoerd met een zeer klein aantal homoseksuelen (minder dan 20 mannen). Beyaert (1986, p. 362) schat het aantal op 381 TBR-verpleegden tussen 1938 en 1967. In 1968 waren de laatste castraties. Ook in Engeland liet de Britse regering in die tijd homo’s experimenteel behandelen voor hun ‘kwaal’. Homo’s kregen elektroshocken als ze langer dan 8 seconden keken naar dia’s van mannen.

Dus is er niets specifieks katholieks. In die tijd waren het juist katholieken en protestanten die tegen de castratiepraktijk waren, onder meer omdat het ingaat tegen de integriteit van het lichaam. Niet voor niets noemt de Bisschoppenconferentie de berichten onluisterend en veroordeelt de handelwijze. Het is zeer schrijnend dat een slachtoffer van seksueel misbruik wordt gecastreerd, terwijl de dader onbestraft blijft.

Hoezeer de aandacht terecht is, laten media en politici zich leiden door tunnelvisie. Zij zijn inmiddels zo geconditioneerd dat het aanbrengen van de noodzakelijke duiding en nuancering onvoldoende is gebeurd. Dat is jammer aan het verhaal, waarvan het zeer goed is dat het naar buiten is gekomen.Het is evenzo schadelijk dat de media in dit geval geen maat weten te houden met de context van de tijdsgeest en het verwerpelijke idee van destijds dat homo's ziek zouden zijn en operatief of chemisch moesten worden behandeld.

Eric van den Berg
http://katholiek.nl/asp/default.asp?t=weblog_detail&weblog_id=6569

20-maa 2012 ,  09:59
# 2
rekaba:

"Iedere openlijke homo of pedo liep in de jaren ’50 kans op lichamelijke verminking."

"Dus is er niets specifieks katholieks."

Niet specifiek katholiek? maar wat dan wel? waar kwam het dan vandaan?

Volgens mij toch uit dezelfde bron waar de katholieke kerk en het hele christendom zich op baseert, nl. de bijbel. Evenals de Koran.

Toch wel begrijpelijk van die pavlov-reactie dat die zich automatisch naar die kant richt.

In oost aziatische godsdiensten en culturen zie je meer openheid en plaats voor homoseksualiteit en travestie. In de mono-theïstische godsdiensten zie sterke veroordeling en zelfs doodstraf.

Het westerse christendom heeft zich gemoderniseert en gehumaniseert. Echter waar die zich blijft baseren op diezelfde veroordelende bronnen komen ze in een moeilijk parket. Het gevolg zien we nu.

Het is het karma van het christendom wat de kerk nu moet doormaken. 'Wat gij zaait zult gij oogsten'. En nou is het kennelijk de tijd van, opeten en verteren voor ze.

21-maa 2012 ,  11:52
# 3
Frans Groenendijk:

Jammer dat het centrale punt van mijn verhaal je lijkt te ontgaan @rebaka. Ik schreef opzettelijk over lobotomie omdat dat niet zo direct te maken heeft met seksualiteit maar wel met het gegeven dat men het niet zo nauw nam met respecteren van lichamelijke integriteit.
Daarnaast de ophef over gebeurtenissen van 60 jaar geleden terwijl er veel minder ophef is over nog ernstiger aandacht voor die schendingen van vandaag de dag. Waarbij je af kunt vragen of dat komt omdat meisjes er het slachtoffer van zijn of omdat het iets met allochtonie te maken heeft...

(Hoewel die lobotomie ook wel aangeprezen werd in dit kader. Dat is iets dat je wel vaker ziet wanneer een bepaalde 'behandeling' snel meer belangstelling krijgt: het wordt dan toepasbaar verondersteld voor van alles en nog wat)

Tamelijk toepasselijk is het anti-spam woord 'hell'.

21-maa 2012 ,  01:26
# 4
rekaba:

Het centrale punt van je stuk is me niet ontgaan maar ik heb niet op jouw stuk gereageerd. Ik regareerde op het stuk van Eric van den Berg dat André van Delft hierboven plaatste.

Ik ben inderdaad ook verontwaardigt over de eenzijdige reacties in de MSM terwijl er inbreuk gepleegd wordt op de lichamelijke integriteit van vele allochtonen.

Men laat dat 'links' liggen uit zgn. respect voor 'andere culturen waar we zoveel van kunnen leren'. Ik vind dat zij hier iets van ons te leren hebben en dat we hun wel wat duidelijker en strenger aan die lessen zouden moeten houden.

21-maa 2012 ,  04:22
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.