Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Long Live the Debt Union

Gisteravond 26 oktober vond in Brussel de lang verwachte Eurotop plaats waar de Europese regeringsleiders met een 'allesomvattend' reddingsplan voor de euro zouden komen. Inmiddels hebben Van Rompuy en Barroso een 15 pagina's tellend akkoord gepresenteerd, waarin dat 'allesomvattende plan' beschreven wordt. Maar staat er eigenlijk wel iets in wat echt de moeite waard is?
»
Om te beginnen is het niet helemaal duidelijk of de door Rutte gewenste 'Begrotingscommissaris' er komt. Weliswaar wordt er ergens in een bijzin verwezen naar een ECFIN Commissioner, maar wat zijn taken en rol zijn blijft onduidelijk. In plaats daarvan is de positie van de EC versterkt, die er op toe moet zien dat de Griekse regering zich aan de afgesproken hervormingsmaatregelen houdt. Deze nieuwe rol wordt vastgelegd in een MOU (Memorandum of Understanding) . De herkapitalisatie van de Griekse bankensector geschiedt door het HFSF (Hellenic Financial Stability Fund) onder verantwoordelijkheid van de Griekse regering onder auspiciën van de Troika (EC, ECB, IMF).

Het is de bedoeling dat mbv de private sector het Griekse overheidstekort in 2020 is teruggebracht naar 120% van haar Bruto Binnenlands Product (Bedenk wel, dat als de Grieken moeten bezuinigen dit ten koste gaat van haar BBP...).

Wat de PSI (Private Sector Involvement) betreft: er is géén verplichte 50% 'haircut' van de Griekse schuld voor de private sector afgesproken. De private sector wordt daartoe 'uitgenodigd':
.. we invite Greece, private investors and all parties concerned to develop a voluntary bond exchange with a nominal discount of 50% on notional Greek debt held by private investors


De landen van de Eurozone dienen in dit verband echter wel een totaalpakket van € 30 miljard op tafel te leggen, in de verwachting dat dit € 100 miljard aan extra bijdrage door de private sector oplevert om de Griekse banken te herkapitaliseren. Zeker is dit dus niet! Bovendien gaat het hier niet om nieuw geld, maar om een herfinanciering van bestaande obligaties. Het kan zijn dat nieuwe looptijden worden afgesproken of een andere rente of een combinatie daarvan. Hierover blijft het akkoord echter vaag.

Griekenland dient zich te committeren om de revenuen uit de lopende privatiseringsoperatie (het project 'Helios') twv € 15 miljard aan te wenden ter versterking van de 'leencapaciteit' van het EFSF.

Het EFSF (nu € 440 miljard) wordt 'geleveraged' zogenaamd zonder daadwerkelijk extra cash in het fonds te steken.
Twee methodes zijn mogelijk.
De eerste variant is dat het fonds een obligatieverzekeraar wordt. Daarbij worden door het fonds garanties gegeven op een deel van investeringen in staatspapier (obligaties) in zwakke eurolanden. Voor hoeveel er garant wordt gestaan is nog niet duidelijk.
Daarnaast kunnen SPV's (Special Purpose Vehicle's) worden opgericht, bestaande uit een combi van publieke en private leningen. Daarmee kan de looptijd van de uitstaande leningen worden 'opgerekt', banken kunnen worden geherkapitaliseerd en nieuwe obligaties op de primaire- en secundaire markten kunnen worden geplaatst.
Men gaat er van uit dat door de combinatie van deze 2 opties het 'hefboom effect' van het EFSF vervier- of vervijf voudigd kan worden. Ook dit is echter een aanname, géén zekerheid! Er hoeft natuurlijk maar één tegenvaller op te treden en dit hele concept staat op losse schroeven..
Voor de goede orde, hoe werkt dat 'hefboom effect'? Heel simpel: het EFSF biedt de private sector de mogelijkheid om het risico 'af te kopen', maw de terugbetaling van hun lening wordt door het EFSF gegarandeerd. Nederland telt hierin mee voor ruim 6%, maar details moeten nog worden uitgewerkt, zodat het waarschijnlijk is dat de bijdrage van ons land verder omhoog gaat aangezien de PIGS landen waarschijnlijk niet kunnen instaan voor hun deel.

De EU landen wordt gevraagd om in november met richtlijnen ('guidelines') te komen voor de invulling van de voorwaarden ('terms and conditions') van deze 2 modaliteiten.
Wat hiermee precies wordt bedoeld en wat dit precies inhoudt blijft vaag, ondanks een toegevoegd 10 punten plan. Niet vaag is wie hiermee worden belast: Van Rompuy, Barroso en de huidige voorzitter van de EU, de Pool Tusk
Dit is vaag en hier kan dus nog van alles misgaan!
Verhoging van het EFSF zal in samenspraak met het IMF geschieden. De EU landen (dus niet de eurozone), de EC en het EFSF zelf zullen in conclaaf gaan met het IMF. Ook landen met grote financiële reserves zoals China en Brazilië, zouden bij het IMF een speciaal potje kunnen aanleggen dat dan voor het noodfonds gebruikt kan worden. Ook hier moeten details nog worden uitgewerkt. Het is de verwachting dat hiermee het fonds uitgebreid kan worden tot € 1000 miljard.

Alle lidstaten dienen zich uiterlijk per ultimo 2012 op nationaal niveau te commiteren aan het Stabiliteits- en Groei Pact, inclusief hun nationale begrotingen, die afgestemd dienen te worden op wat de EC daarvan vindt:
...commitment to stick to the recommendations of the Commission and the relevant Commissioner regarding the implementation of the Stability and Growth Pact'. punt 26, e)


De EC en de Raad verkrijgen het recht om concept begrotingen van in moeilijkheden verkerende lidstaten te beoordelen vóórdat hun nationale parlementen dat doen. Niet duidelijk wordt of men daarbij dan ook dwingende maatregelen kan treffen of sancties kan opleggen:
... if necessary, suggest amendments in the course of the year


De voorbereidingen voor wetgeving op het gebied van een gemeenschappelijke bedrijfsbelasting en belasting op financiële transacties gaan gewoon door:
Legislative work on the Commission proposals for a CommonConsolidated Corporate Tax Base and for a Financial Transaction Tax is ongoing


Men streeft naar verdere versterking van de Economische Unie (verhullend woordgebruik, want men bedoelt natuurlijk een Politieke Unie), die gelijk dient te zijn aan de Monetaire Unie ('commensurate with'). Wat hiermee precies wordt bedoeld en wat dit precies inhoudt blijft vaag, ondanks een toegevoegd 10 punten plan. Niet vaag is wie hiermee worden belast: Van Rompuy, Barroso en de huidige voorzitter van de EU, de Pool Tusk. Midden december komt dit triumviraat met een interim rapport waarin voorgestelde maatregelen staan.

Samengevat is de boodschap om de gouvernementele slagkracht van de Unie te versterken een sterk vergrote macht van zowel Barroso als Van Rompuy, inclusief de 'more consistent communication'. Met andere woorden: wat zij willen dat niet gezegd wordt, wordt niet naar buiten toe gecommuniceerd. Hou het volk dom, zodat wij door kunnen gaan met onze plannen.

Solvabiliteit banken moet omhoog naar 9% van hun balanstotaal (dit betekent dat er in Griekenland minimaal € 30 miljard bijmoet, in Spanje € 26 miljard en in Italië € 15 miljard). Lukt het de banken niet om op de openbare kapitaalmarkt funding aan te trekken, dan dient hun land bij te springen. Heeft ook het land geen geld, dan kan een beroep worden gedaan op het EFSF.

Wat betekent dit akkoord voor de positie van Nederland?
Op dit moment hebben de 4 grootste Nederlandse banken (ABNAMRO, ING, Rabo en SNS) naar verluidt nog slechts € 2,3 miljard Grieks schuldpapier uitstaan. Dat is alleszins overzichtelijk. Wat minder overzichtelijk is, zijn de uitstaande vorderingen op m.n. de Franse banken, die op hun beurt dik in de Griekse staatsschuld zitten. Als die banken dienen af te boeken, dan kan dat ook effecten hebben op de Nederlandse banken. De effecten hiervan zijn niet duidelijk. Temeer niet, omdat het akkoord niet duidelijk maakt of, en zo ja, welke banken zullen meedoen aan de beoogde 50% haircut.

Wel doet Nederland pro rate parte mee aan het genoemde garantiefonds voor de private sector ad € 30 miljard (ons deel daarvan bedraagt minimaal € 1,8 miljard, maar als Spanje, Italië, Portugal, Ierland of België niet kunnen leveren, dan zal dat bedrag uiteraard stijgen).

Ook dient Nederland bij te dragen aan het Griekse noodfonds, dat van € 109 miljard is verhoogd naar € 130 miljard. Ons aandeel is daarin dus minimaal € 7,8 miljard. (6% van 130)

Niet meegerekend zijn de kosten die verband houden met een eventuele toekomstige credit rate verlaging voor Nederland. Indien de credit rating voor ons land van AAA+ naar AA zou gaan, kost ons dat op jaarsbasis € 8 miljard aan extra rente. Het is maar dat u het weet…

Tenslotte zijn er de kosten voor de garantie stellingen in het kader van het EFSF. Niet alleen moet De Jager die gelden reserveren (dus inkopen op de markt), het is beslist niet ondenkbaar dat de bijdrage van Nederland aan deze garantie exponentieel zullen toenemen, indien een aantal van genoemde zwakke landen hun aandeel niet kunnen betalen. Open eindjes dus..  

Trias,  27-10-2011          

Reacties
# 1
Henri:

Het is duidelijk, dat de apparatjiks van de Europese Commissie onder leiding van Barroso de winnaars zijn van de eurocrisis, althans voorlopig. Vanmorgen 29/10 las ik in het FD, dat de kapitaalmarktrentes in Spanje en ItaliŽ al weer aan het oplopen zijn. Dus ůp naar de volgende ondoorzichtige, van politieke compromissen aaneenhangende maatregelenpakket; dat ook weer niets oplost.

29-okt 2011 ,  08:47
# 2
trias politica:

Inderdaad Henri, er zijn nog heel veel open eindjes, zoals: wat als de economische groei tegenvalt, wat als een deel van de eurozone landen hun deelbijdrage aan het EFSF niet kunnen betalen, wat is de bijdrage en rol van het IMF, hoe gaat het hefboomfonds precies werken, is er een Plan B mocht het onverhoopt misgaan, welke sancties zijn er binne de Raad afgesproken mocht een land niet voldoen aan het nieuwe SGP, wat gebeurt er met de kernkapitaal ratio van 9% vd NL banken mocht blijken dat ze forse verliezen meoten nemen op de Franse bankensector, wat als de private sector niet meedoet, wat is de toekomstige rol ECB, enzovoorts enzoverder.
Het is een drama.

29-okt 2011 ,  02:39
# 3
trias politica:

Paar vraagjes nog voor Rutte en De Jager...
Deel 1:
1) Kunt u met een concreet cijfervoorbeeld uitleggen hoe de beoogde hefboomstructuur van het EFSF precies werkt ? Zowel in de 'verzekeringsvariant' als in de 'Special Purpose Vehicle' variant ? Hoe ziet zo'n SPV er eigenlijk juridisch en financieel uit ?

2) Wat blijft er van deze plannen mocht (een deel van) de private sector geen gebruik maken van de 'uitnodiging' tot deelname aan de beoogde 'haircut' ? Wat indien de private sector een hogere 'verzekeringspremie' eist dan de beloofde 20% uit het hefboomfonds ?

3) Wat gebeurt er met de Nederlandse bijdrage aan het EFSF indien zodadelijk blijkt dat Spanje, ItaliŽ, Frankrijk en BelgiŽ niet kunnen voldoen aan hun deelbetaling ?

4) Kunt u garanderen dat de financiŽle behoefte van Griekenland met de genoemde bedragen en geboden 'oplossingen' volledig gedekt is ? Ook als de verwachte economische groei in dat land wederom tegenvalt ?

5) Heeft u het bekende Plan 'B' klaarliggen indien uw verwachtingen over de redding van Griekenland onverhoopt niet uitkomen ? Zo ja, heeft u de inhoud van dat Plan B dan afgestemd met de belangrijkste landen van de Eurozone ?

6) In de plannen wordt gewag gemaakt van een streven naar een tekort voor Griekenland van 120% van het BBP in 2020. Met andere woorden, over 10 jaar mag het Griekse tekort nog altijd dubbel zo hoog zijn als de Europese richtlijn. Los van de vraag of het haalbaar moet worden geacht voor Griekenland om zelfs binnen die termijn die 120% te halen, vind u niet dat hier een volkomen verkeerd signaal naar de haar omringende landen uitgaat ? Ondergraaft dat niet de richtlijn van 60% voor de gehele eurozone ?

7) Welke sancties zijn er afgesproken binnen de Raad, indien de lidstaten er niet in slagen aan de eisen van het Stabiliteits- en Groei Pact te voldoen ?

8) Waar is, in dit verband, de speciale Begrotingscommissaris-met-ruime-bevoegdheden gebleven, die landen zou kunnen dwingen zich aan de nieuwe spelregels te houden ?

9) Kunt u concreet aangeven wat de financiŽle gevolgen voor de Nederlandse belastingbetaler zijn, indien ons land meegaat met deze snode plannen ?

10) Heeft u bij de berekening bij uw antwoord op de vorige vraag rekening gehouden met de verhoogde extra rentelasten voor de Nederlandse Staat ten gevolge van een mogelijk lagere kredietrating ? Zo ja, op hoeveel miljard schat u deze kosten in ? En kunt u dat onderbouwen?

11) Kunt u precies aangeven wat de positie is van onze 'grote vier' (AbnAmro, ING, Rabo en SNS), alsmede ons grootste pensioenfonds, het ABP, in de Franse Bankensector ? Zo nee, waarom niet ?

12) Zal de verwachte haircut van 50% door de Franse banken gevolgen hebben voor de kapitaalratio's van onze grote vier ? Zo ja, blijven die dan voldoen aan de geŽiste 9% kernkapitaalnorm of dient de Staat wederom de dreigende tekorten aan te vullen ? Zo ja, om hoeveel miljarden gaat het dan ?

13) De Jager beweerde dat er beperkingen worden opgelegd op uitkering dividend en bonussen voor de banken zolang men niet voldoet aan de gestelde kapitaalnorm van 9%. Betekent dit, dat de uitkering van bonussen mag worden hervat nadat de banken wŤl voldoen aan die genoemde 9% kernkapitaal eis ?

14) Kunt u garanderen dat de koopkracht van de Nederlandse belastingbetaler, van Henk & Ingrid, de komende jaren niet zal dalen door nu wťťr miljarden te geven aan de frauderende en liegende Grieken ? Zo nee, hoe rechtvaardigt u dan tegenover hen dat hun geld in de bodemloze Griekse putten moet worden gestort ?

15) Hebben de plannen van de Eurotop middellijk dan wel rechtstreeks gevolgen voor de Nederlandse begroting tijdens deze kabinetsperiode ? Zo ja, welke ? Leidt dit tot noodzakelijke nieuwe bezuinigingen om de Ä 18 miljard per jaar te kunnen handhaven ? Zo ja, hoeveel meer ?

29-okt 2011 ,  03:42
# 4
trias politica:

Deel 2:

16) Welke duidelijke regels en mechanismen worden bedoeld in 'aanbeveling 10' van Annex I uit de Euro Summit Statement met betrekking tot externe communicatie ?

17) Welke rol zal de ECB spelen in de toekomst ? Blijft zij tegen haar eigen regels op grote schaal Zuid-Europese junkbonds opkopen ? Of zal zij zich concentreren op haar eigenlijke primaire taken: prijsstabiliteit en inflatiebeteugeling ?

18) De plannen voorzien een grotere rol voor het IMF, waarbij ook meerdere BRIC landen uitgenodigd worden bij te dragen aan het financieren van de eurozone. Betekent dit dat het IMF een grotere rol toegekend krijgt ? Zo ja, welke ? En hoe verhoudt het IMF zich vervolgens tot de taak en rol van de ECB ?

19) Men stelt dat over de hoogte van de IMF bijdrage nog moet worden besloten. Wat gebeurt er met de Nederlandse bijdrage indien straks blijkt dat een aantal landen uit de eurozone hun pro rate parte deel niet kunnen storten ?

20) De Nederlandse Staat verplicht zich, indien het akkoord gaat met deze plannen, tot het verstrekken van vergaande garanties met een zeer lange looptijd. Tot wel 30 jaar. Op welke wijze gaat u het geld inkopen om deze garanties te zijner tijd te kunnen afdekken ? Op welke wijze dekt u de renterisico's af voor deze lange looptijd ? Indien u dat niet van plan bent, vind u dan niet dat u een ongewisse rekening neerlegt bij de generaties die nŠ ons komen ? Acht u het verdedigbaar om onze kinderen en kleinkinderen op te zadelen met zo'n zware wissel, louter en alleen om frauderende lidstaten en teveel risico's nemende buitenlandse banken uit de wind te houden ?

21) Men stelt dat het 'hefboomfonds' leidt tot een vervier- of vervijfvoudiging van het EFSF. Nu zit er Ä 440 miljard in het EFSF. U verwacht dat door de hefboom de slagkracht van het EFSF kan oplopen tot Ä 1 miljard. Maar een vervijfvoudiging betekent toch minstens Ä 2 miljard ? Opnieuw een rekenfoutje of hebben we het weer verkeerd begrepen ?

22) Men schrijft dat dit hefboomfonds het gevreesde 'besmettingsgevaar' naar andere landen uit de eurozone, zoals Portugal en ItaliŽ, zal voorkomen. U denkt dat dit voor Nederland geen gevolgen heeft voor haar bijdrage aan het EFSF. Maar wat indien de garanties worden afgeroepen ? Of indien bepaalde landen hun bijdrage aan het EFSF niet kunnen afstorten ? Blijft de bijdrage van Nederland dan ook ongewijzigd ? En zo ja, wie vult dan het tekort aan ? De private sector ? Zo ja, waar blijkt dat uit ?

23) Bent u met ons, burgers van Nederland, van mening dat het commiteren door ons land aan het SGP (Stabiliteits- en Groei Pact) onze financiŽle soevereiniteit wordt overgedragen aan de EC te Brussel ? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, waarom denkt u Nederland te dienen met het uit handen geven van onze zeggenschap over onze eigen centen ?

24) Vind u niet op zijn minst, dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de analyserende en voorspellende financŽle kwaliteiten van de Trojka ? Nog geen drie maanden geleden achtte men Ä 109 miljard voldoende voor Griekenland. Nu wordt gesproken over een bedrag van Ä 444 miljard in het ergste geval, waarmee de totale steun aan Griekenland uitkomt op het astronomische getal van Ä 550 miljard, meer dan tweemaal hun BBP. Vind u dit geen waanzin ? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, waarom doen we het dan ?

25) Waarom denkt u dat rigoureuze overheidsbezuinigingen de oplossing zijn voor Griekenland en straks de andere knoflookstaten ? Beseft u, dat daarmee de economische groei langdurig de nek wordt omgedraaid ? realiseert u zich dat daarmee een lange periode van stagflatie kan aanbreken, het slechtse van twee werelden ? Acht u het terecht en verantwoord om de gigantische rekening van het falen van de Zuid-Europese overheden bij hun burgers te leggen ? Zo ja, waarom ? Zo nee, waarom doet u dat dan ?

29-okt 2011 ,  03:45
# 5
Ron:

Treaty of Debt - An Eye Opening Video on the ESM Bailout Mechanism

http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM&feature=player_embedded

Inquiring minds are interested in the terms of the European Stability Mechanism (ESM) accord scheduled to replace the EFSF. The following video highlights the key sections of the proposed treaty.

There are comments on The Telegraph article A German view of the bailout deal which is where I found the video.

Key Details of ESM Accord

Article 8 says "Authorized Capital stock 700 billion Euros"
Article 9 says "ESM members irrevocably and unconditionally undertake to pay capital calls on them within 7 days"
Article 10 allows the ESM board of governors to "change the authorized capital and amend article 8 accordingly"
Article 27 says ESM shall enjoy "immunity from every form of judicial process". Thus the ESM can sue member countries but no one can challenge it. No governments, parliament or any other body or laws apply to the ESM or its organization.
Article 30 says "Governors, alternate governors, directors, alternate directors, the managing director and staff shall be immune from legal process with respect to acts performed by them (...) and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents"

There are no independent reviewers and no existing laws apply. Thus Europe's national budgets will be in the hands of one single, unelected body that is accountable to no one and immune from all legal actions.

Is this the future of the EU or will the German supreme court and other governments put an end to it?

Mike "Mish" Shedlock
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com

30-okt 2011 ,  07:24
# 6
louis-portugal:

Inmiddels is het hele kippenhok in rep en roer door de grieken die misschien op een voor hun nette manier uit die Ä willen.
Trias, dan hoeven die vragen van jou ook niet meer beantwoord te worden.

01-nov 2011 ,  11:43
# 7
trias politica:

Louis, in dit geval is uitstel geen afstel... Maar...,
Van Dijck was erg pragmatisch vanavond: laten we maar even wachten waar Griekenland mee komt. All the rest is talk for talk..

02-nov 2011 ,  12:03
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.