Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Moet Israël de Arabische wereld koloniseren?

Ons eigen ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde op 25 mei een lezing en in de discussie erna kwam dit idee aan bod. De term koloniseren werd niet door hem gebruikt maar op elke nuchtere, enigszins geïnformeerde waarnemer kwam de opmerking van de spreker, die er meer uitzag als een GroenLinks-aanhanger uit de 21ste eeuw dan een imperialistisch staatshoofd uit de 19-e-, toch over als een voorstel in die richting.
Naar aanleiding van mijn nogal uitgebreide stuk Arabische lente of mohammedaanse herfst tipte mijn favoriete arabist me om deze lezing bij te wonen. Hij werd gegeven door Martin van Creveld. Deze 'militair historicus' van Nederlandse afkomst, die graag -en met succes- provoceert middels machiavellistisch aandoende uitspraken, werd enigszins beroemd door zijn boek The Rise and Decline of the State. Van Creveld zou onder andere ingaan op de 'Arabische lente'.
»
De aankondiging vermeldde verder dat Van Creveld ervan overtuigd is dat grootschalige oorlogen tussen nationale staten en ‘conventionele’ legers onwaarschijnlijk zijn geworden en strijd tegen guerrilla’s en terrorisme daarvoor in de plaats komt. Bovenop het thema 'Arabische lente' een tweede aansporing voor mij om naar Felix Meritis te gaan: ik wilde graag te weten komen waarom Creveld zo anders over deze materie denkt dan de -door mij bewonderde- Israëlische premier Netanyahu. Netanyahu is er juist van overtuigd -dat komt bijvoorbeeld helder en uitgebreid aan bod in het fenomenale boek The Israel Test van George Gilder- dat terrorisme niet kan bloeien wanneer het niet enige vorm van steun krijgt van een staat.

De bijeenkomst liep echter totaal anders dan wat we op basis van de aankondiging hadden mogen verwachten.
Op de 'Arabische lente' zelf ging Van Creveld helemaal niet in. Het enige wat hij over de Israël omringende landen uitgebreid betoogde, was dat het in die landen één doffe ellende is. Op het terrein van wetenschappen: "a mess", economie: "a mess", mensenrechten: "a mess". Hij maakte er bijna even veel werk van om te benadrukken dat hij er geen flauw benul van had waarom het daar zo'n zootje is en het zo uitzichtloos lijkt. Als iemand een antwoord wist, moest die dat maar bij het drankje na afloop aan hem persoonlijk vertellen. De recente ontwikkelingen in de Arabische wereld interesseerden hem eigenlijk geen biet: als ze er in Israël maar geen last van kregen. En hij had een goede hoop dat blijvende vrede steeds dichterbij komt. Toen ik hem vroeg waarop hij die hoop baseerde noemde hij opiniepeilingen in Israël die aantonen dat de meerderheid van de bevolking vrede wil en bereid is daarvoor concessies te doen.
Toch was ik niet ontevreden over het eindresultaat van de bijeenkomst. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig en ik vermoed dat het voor flink wat van de aanwezigen nieuw was om eens een verhaal te horen vanuit strikt Israëlisch gezichtspunt. Misschien kwam de informatie zelfs wel goed over bij dit gezelschap juist omdàt het mohammedanisme door Van Creveld niet op de korrel genomen werd, zelfs niet eens genoemd werd.
In het betoog van Van Creveld was trouwens geen vleugje machiavellisme te bespeuren. Wat hem bezighield, en zijn stem bibberde toen hij daarover begon, was de hoop dat zijn kleinzoon niet meer in het leger zou hoeven dienen zoals hijzelf en zijn zoon wel hadden gemoeten.

Maar aan het slot van de avond stelde er dus iemand voor dat Israël de Arabische wereld moest gaan koloniseren.
Het was niet de man uit de hilarische videoclip die ter lering ende vermaak onderaan dit stuk is toegevoegd.
Déze man hoorde ik vertellen dat hij in het verhaal van Creveld vijandigheid en afkeuring van de omstandigheden in de omliggende landen beluisterd had, en dat hij zich afvroeg of het nu, in deze tijd van 'Arabische lente', geen tijd werd dat Israël de Arabische wereld ging hèlpen.
Israël dat 50 keer minder inwoners en 500 keer minder oppervlakte heeft dan de gezamenlijke Arabische landen; Israël, dat door de meerderheid van de omvangrijke en ongezond hard groeiende bevolking in dit kolossale gebied, gehaat wordt: dat Israël moest de Arabische wereld nu eens een keertje gaan helpen. Wat een gotspe. De absurde suggestie dat Israël als het ware schuld had aan die "mess" waar Van Creveld op had gehamerd!
Zou het trouwens kunnen werken? In theorie dan? De Joodse staat hééft wel fenomenale kwaliteiten. Al vóórdat de staat Israël gesticht was, zorgde de energieke en slimme inzet van de toestromende Joden naar dit zeer dunbevolkte stuk land ervoor dat ook veel Arabieren er hun heil kwamen zoeken. En het ook vonden. Toen in een latere periode Palestijnen direct onder het bestuur van de Joodse staat leefden, groeide hun economie met ongekende snelheid en steeg het gezondsheidspeil. Dus in theorie: ja.
Na de intifada en het op gang komen van een reusachtige stroom financiële steun, hoofdzakelijk vanuit het Westen, draaide de gunstige ontwikkeling echter weer 180 graden om. Ondernemende Palestijnen maakten dat ze wegkwamen. Dus in de praktijk: niet altijd meneer.
De vraag is dus of de bevolking van de Arabische landen van vandaag meer lijkt op de Palestijnen van vóór of die van ná de intifada.
Bij Van Creveld kwam nu gelukkig weer een sprankje machiavellisme boven en hij wees kalm op het wereldvreemde karakter van 's mans opmerking: had de vragensteller er werkelijk geen besef van wat het betekent wanneer in de Arabische wereld over jou bekend wordt dat Israël achter je staat?
Maar wie was deze man nu? Ik ging ervan uit dat zijn opmerkingen een sarcastische uiting waren van de soort haat tegen Israël die je wel tegenkomt bij mensen die zich daar al decennialang mee bezighouden. Ik kende hem niet van gezicht. Bertus Hendriks kon het dus niet zijn. Zou het Paul Aarts zijn?
Tot mijn verbijstering bleek het de medeauteur van een boek dat op mijn eigen leestafel ligt. Hij schreef het samen met de journalist Eildert Mulder en het behandelt De omstreden bronnen van de Koran.
Thomas MiloVandaag kwam ik erachter dat Thomas Milo voor zijn inzet op het gebied van digitale vormgeving van Arabische tekens ook nog eens de Dr. Peter Karow Award for Font Technology & Digital Typography won.
En ik besefte dat ik tot me door moest laten dringen dat het mogelijk is dat mensen zich stevig verdiepen in aspecten van het ontstaan van het mohammedanisme en bovendien heel veel weten van de Arabische taal, evengoed totaal geen besef hebben van de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten van de afgelopen 100 jaar. Zorgelijk, maar misschien niet zo heel vreemd. Waar zou de goede man de tijd vandaan hebben moeten halen om zich daar ook nog in te verdiepen?

De vraag waarmee ik naar de lezing ging - waarom Van Creveld zo anders over staten en terrorisme denkt dan de Israëlische premier Netanyahu- kwam niet rechtstreeks aan de orde: wel liet Creveld in een bijzin weten dat hij een fel tegenstander is van Netanyahu.
Ik kon dat achteraf heel goed plaatsen toen ik Van Creveld in het café gesproken had en gepolst had of hij een speciale reden had om het mohammedanisme als verklarende factor voor de door hem geconstateerde 'mess' buiten beschouwing te laten. Hij bleek over het mohammedanisme net zo veel te weten als een gemiddeld Nederlands Tweede Kamerlid of journalist. Met iets dat wel op een soort trots leek, liet hij weten dat hij zich niet echt in de Koran verdiept had. Hij geloofde er heilig in dat het mohammedanisme een godsdienst is zoals het christendom en het jodendom en we weten allemaal: bij godsdiensten is de interpretatie het enige dat telt.
Netanyahu heeft zich wel verdiept in het karakter van het mohammedanisme en is buitengewoon goed op de hoogte van de geschiedenis van het antisemitisme: zijn vader schreef een standaardwerk over meer dan 3000 jaar jodenhaat.

 

Frans Groenendijk,  10-06-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

'...en we weten allemaal: bij godsdiensten is de interpretatie het enige dat telt.'

Zo is het, waren alle gelovigen maar zo tolerant.

Goed stuk Frans !

10-jun 2011 ,  01:14
# 2
roel:

Uitstekend artikel!

10-jun 2011 ,  07:01
# 3
Maarten:

Toch heb ik bezwaar. Historisch bezien zou er geen sprake kunnen zijn van 'kolonisatie', maar van de-kolonisatie.
En ik denk dat dat de enige redding is voor elk mohammedaans bestuurd land in het midden-oosten (en daarbuiten). Volledige en absolute dekolonisatie. Niet per sé alleen door Israël, maar ook door Christelijke populaties (denk aan de Kopten, de oorspronkelijke inwoners van Egypte). Kunnen we ons allemaal tenminste weer op vooruitgang en samenleven richten.

10-jun 2011 ,  05:10
# 4
Frans Groenendijk:

Vermoedelijk ben ik het met de strekking van je opmerking grotendeels eens, Maarten, maar je bent nogal impliciet.
Ik veronderstel dat je bedoelt dat elk land waar het mohammedanisme heerst in feite gekoloniseerd gebied is.
Evengoed zou híer de term 'koloniseren' dan nog wel op z'n plaats zijn: het zou dan letterlijk genomen dan een combinatie van de-koloniseren en koloniseren zijn.

10-jun 2011 ,  05:26
# 5
zande:

Succes met Keizers en Kleren heren. Moge dagelijkse massale aandacht uw deel zijn. Voor de rechtse mening is er nooit te veel aandacht.

10-jun 2011 ,  08:46
# 6
Frans Groenendijk:

Dank Zande. Ik ben echt blij met je zegen. Ik maak geen gekheid.

10-jun 2011 ,  08:52
# 7
Groene Leeuwr:

Zou altijd goed zijn als Israel de Arabische wereld koloniseert.Mischien dat de vrede daar dan voorgoed getekent is.

10-jun 2011 ,  10:56
# 8
Maarten:

Frans, eerst maar wat nog niet heeft plaatsgevonden, hulde voor dit initiatief.
Impliciet is het wellicht. Maar het woord 'de-koloniseren' is ook bedoelt om historisch besef bij te brengen, of in ieder geval nieuwsgierigheid op te wekken waarom juist ook dat woord gebruikt kan worden. Het doet het goed in discussies met d'66-ers, groen linksers e.d. die zeer dekoloniserend zijn angehaucht.

11-jun 2011 ,  08:13
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.