Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Allah heeft geen boodschap, alleen een boodschapper
Mohammed: angel en achilleshiel tegelijk

Tot ver in de twin­tigste eeuw werd de leer van Moham­med door mensen van buiten die wereld meestal aan­geduid als ‘moham­medanisme‘ en zijn volge­lingen noemde men ‘mo­ham­medanen‘.
Wie tegen­woordig die termen gebruikt kan rekenen op chagrijn van de volge­lingen en op veront­waardiging van vele anderen. De termen zouden beledigend zijn. Dat is eigenlijk vreemd.
»
Heel wat enthousiaste volgelingen slagen er in om elke keer wanneer ze de naam van de grondlegger van hun levensbeschouwing uitspreken of opschrijven eraan toe te voegen: “vrede zij met hem”. Om de leesbaarheid van hun stukken niet al te veel te ondermijnen gebruiken ze daarvoor zelfs een standaard afkorting.
Darwinisten doen niet aan het vereren van Charles Darwin
Op tal van plaatsen in de mohammedaanse literatuur wordt Moham­med beschreven als de perfecte mens die het waard is om in alles gevolgd te worden. Ook in de Koran zelf staat dat 'de boodschapper van Allah' het goede voorbeeld geeft.

Hoe is het mogelijk dat mensen zich dan toch door de benaming mohammedaan -volgeling van Mohammed, zoals christenen navolgers van Christus zijn en boeddhisten navolgers van Boeddha- beledigd zouden voelen? Een veel gegeven antwoord daarop is dat het gebruik van die termen impliceert dat men Mohammed zou aanbidden, terwijl dat niet de kern van het mohammedanisme zou zijn. Dit is een ongeloofwaardig kletspraatje. Het begrip marxisme verwijst niet naar een ideologie waarbinnen plaats is voor aanbidding van Karl Marx. Er is onder marxisten waardering voor Karl Marx, maar men aanbidt de man niet. Evenmin doen Boeddhisten aan het aanbidden van (een) Boeddha of Darwinisten aan het vereren van Charles Darwin.
De mohammedanen geven zelf de voorkeur aan de termen islam en moslim.
Deze begrippen verwijzen echter helemaal niet naar Mohammed of Allah, maar betekenen zo iets als ‘onderwerping‘ en ‘hij die zich onderwerpt‘ (aan de wil van god).
Ze zouden dus ook gebruikt kunnen worden voor niet-mohammedanen.
En dat gebeurt ook! Met name door mohammedanen!
Nogal verwarrend. De term ‘mohammedanisme’ is een neutrale en betere benaming dan het tamelijk ingeburgerde ‘islam’.

De aanval is de beste verdediging
Het zich beledigd voelen door de neutrale termen moham­medanisme en mohammedaan vormt onderdeel van een offensieve strategie. Niet iedereen die vast wil houden aan die andere woorden is zich bewust van die strategische kant ervan, integendeel.
over het moham­medanisme zelf valt er niets te weten
Die strategie van de lange tenen is echter wel degelijk onderdeel van de agenda van de funda­menta­listen en extremisten. In de eerste editie van Islamofobie? Een nuchter antwoord ben ik in het hoofdstuk Islam of moham­medanisme, wat maakt het uit? hierop nog wat uitgebreider ingegaan. Een korte versie daarvan is te vinden aan het begin van dit essay.
Dat de strijd tegen het gebruik van de juiste termen tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van de offensieve strategie van de mohammedanen was daar nog niet aan de orde gekomen. Daarom deze aanvulling.

Er bestaan veel misverstanden over het mohammedanisme.
Zinnige discussies over het wezen van de leer van Mohammed zijn helaas zeldzaam.
Op zich is dat niet zo vreemd: het is ook een ingewikkeld onderwerp. De leer bestaat al meer dan duizend jaar. Ze is dominant in landen die in heel veel opzichten van elkaar verschillen: Somalië lijkt nog minder op Iran dan Indonesië op Tsjetsjenië.
Dan zijn er binnen het mohammedanisme nog de vele 'scholen' en schooltjes, die soms elkaar op leven en dood bevochten/bevechten, soms elkaar verketteren en soms tegenover elkaar staan als katholieken en protestanten in Nederland.
Tenslotte is er dan nog het belangrijke fenomeen dat er geen formele hiërarchische structuur zit in het mohammedaanse gebouw (en daar zit dan ook weer variatie in).

Al deze factoren samen worden aangegrepen om te suggereren dat 'het mohammedanisme niet bestaat'. Dat wordt zelfs wel ingevuld als: over het mohammedanisme zelf valt er niets te weten, iedereen die zichzelf moslim noemt, geeft daar zo zijn of haar eigen invulling aan. Zo ongeveer als een flink aantal protestanten en een nog groter aantal katholieken in het Westen dat doet. Een afschuwelijk misverstand.

De Bijbel en de Koran
Er bestaan beslist overeenkomsten tussen de Koran en de Bijbel. Net als tussen een voetballer van het Nederlandse elftal en een worteltje. Beiden zijn bijvoorbeeld langer dan breed en voor beide geldt dat er mensen zijn die ervan houden en mensen die dat niet doen. Zo zijn Koran en Bijbel allebei heel beroemde, oude teksten en in allebei speelt Mozes een prominente rol. Ik heb het niet nageteld maar het zou zelfs kunnen dat Mozes ook in de Bijbel de meest genoemde persoon is, net als in de Koran.
De Bijbel is echter niet het boek vàn Jezus

Het Nieuwe Testament bevat vier teksten over Jezus Christus, van vier verschillende schrijvers: de evangeliën. Die vier teksten komen vrij sterk overeen, ze gaan ook over veel dezelfde gebeurtenissen. Er zitten ook stukken tekst in die als het ware letterlijke citaten zijn van de man naar wie het christendom is genoemd. Jezus wordt in zekere zin voorspeld in het Oude Testament en omgekeerd 'wijst' hij terug naar de inhoud van het Oude Testament. Je zou hem dus wel de hoofdpersoon van de Bijbel kunnen noemen. De Bijbel is echter niet het boek vàn Jezus. Dat geldt zelfs niet voor het Nieuwe Testament, dat -naast die 4 evangeliën- ook nog teksten bevat van en over mensen die na hem kwamen en naar zijn leven en gedachtegoed verwijzen.

Lachen met de Koran
Een van de weinige zaken waar zowel alle vrienden als alle vijanden van Mohammed het over eens zijn, is dat de Koran niet door de man zelf geschreven is. Dat neemt niet weg dat de Koran werkelijk in alle opzichten beslist wel het boek vàn Mohammed is. En tot op zekere hoogte zijn ook daar alle vrienden en vijanden van zijn leer het over eens: alle tekst in de Koran zou uit de mond gekomen zijn van de persoon Mohammed [1].
de Koran is werkelijk in alle opzichten beslist wel het boek vàn Mohammed

Het boek kent, zeker voor de westerse lezer van de 21e eeuw, tal van grappige of zelfs hilarische aspecten. Een van de meest in het oog springende is de lof van het boek voor zichzelf; het boek bevat allerlei passages met de strekking: "dit is een geweldig boek". Dat op diverse plaatsen gemeld wordt dat het hier om een tekst gaat 'in duidelijk Arabisch', is ook wel grappig. Duidelijk Arabisch bestond toen nog helemaal niet. Ter verdediging zou je kunnen aanvoeren dat het een spreektekst was en ook geen tekst die in een keer helemaal werd opgezegd. Mohammed kan er wel iets mee bedoeld hebben in de zin van "Er is toch zeker geen woord Frans bij, aan wat ik nu zeg?" [2].

Meer sinister dan grappig is het feit dat op ruim 50 plaatsen in het boek de woordcombinatie "Allah en zijn boodschapper" voor komt.
Wij kijken meewarig naar iemand die in Hyde Park begint te roepen dat iedereen gehoorzaam moet zijn aan god en aan hemzelf. Het lijdt weinig twijfel dat er in het toenmalige Arabië ook wel zo naar de man op de spreekwoordelijke zeepkist gekeken werd. Van het begin van de mohammedaanse jaartelling, toen Mohammed en zijn maten militaire overwinningen begonnen te boeken, durfden geleidelijk aan steeds minder mensen dat te uiten: ze wilden niet dood gemaakt worden. De relatie met het begin van die jaartelling is geen toeval: omdat Mohammed zich na zijn vlucht naar Medina heel anders ging opstellen -zullen we het assertiever noemen?- laat men daar de nieuwe jaartelling beginnen.

Er zit werkelijk heel weinig licht tussen de uitspraken van Allah en Mohammed. Toen Mohammed al enige tijd zo assertief bezig was,
De veerkracht van Aisha moet vergelijkbaar zijn geweest met die van de fenomenale Natascha Kampush
was er iemand in zijn onmiddellijke omgeving die dat evengoed nog wel durfde te benoemen: Aïsha. De dochter van de beste vriend van Mohammed die haar op 6-jarige leeftijd aan hem had gegeven. De veerkracht van deze jonge vrouw moet vergelijkbaar zijn geweest met die van de fenomenale Natascha Kampush [3]. Van Aïsha weten we dat ze heeft opgemerkt dat de goddelijke openbaringen die Mohammed kreeg, opvallend vaak keurig in het verlengde lagen van zijn eigen persoonlijke wensen.

Het feit dat wij ervan weten
Meest opmerkelijke aan deze uitspraken van Aïsha is niet de inhoud ervan maar het feit dat wij ervan weten. Haar woorden zijn opgenomen in de zogenaamde hadith: weetjes over Mohammed, uitspraken over hem en uitspraken van hemzelf die niet zijn aangemerkt als afkomstig van Allah. Na zijn dood waren er werkelijk honderdduizenden van dit soort tekstjes in omloop gekomen. Daar is op een gegeven moment in opdracht van de toenmalige mohammedaanse heerser flink de bezem doorgehaald: het overgrote deel van de in omloop zijnde praatjes werd geschrapt. Maar uitspraken als deze van Aïsha, waarin Mohammed eigenlijk toch min of meer ontmaskerd wordt, zijn er dus niet uitgezeefd.
in de Koran zelf dus, staat dat Allah gerust eerst het ene kan beweren en later iets anders

Iets vergelijkbaars geldt voor de Koran zelf [4]. Ten onrechte wordt vers 3:7 nog vrijwel niet op de korrel genomen. Afgezien van het, met het sprookje van Hans Andersen in het achterhoofd [5] volslagen lachwekkende ‘none will grasp the Message except men of understanding’, is de boodschap ervan dat de letterlijk te nemen verzen belangrijker zijn dan de overdrachtelijke. Dit vers gaat belangrijk worden wanneer èn van buitenaf het boek onder vuur wordt genomen èn er een groep ten tonele verschijnt die daadwerkelijk en met enig gezag een agenda van ‘hervorming’ zou gaan nastreven. Dit vers zal dan eerste (moeten) sneuvelen. Dat zal nog even duren.

'Islamgeleerden' en hun fans brengen nog wel eens met grote stelligheid naar voren dat de Koran betrouwbaarder is dan de Bijbel omdat er in de loop der eeuwen verschillende versies van de Bijbel zijn verschenen: helemaal in de lijn van 'de aanval is de beste verdediging'. Bij de Koran ligt de kwestie van de 'correctie achteraf' er veel dikker bovenop. Dat boek kent namelijk het werkelijk hilarische vers 2:106, het beroemde naskh-vers. In dit vers, in de Koran zelf dus, staat dat Allah, lees Mohammed, gerust eerst het ene kan beweren en later iets anders omdat hij nu eenmaal geweldig is. Kostelijk! De Koran als eeuwig bestaand woord van god. Het universum omvattend. De kennis van de eeuwen der eeuwen. Allah fluistert zijn beste, want laatste, profeet iets in, en een paar maanden of jaren later zegt hij: nee wacht effe, ik bedoelde het toch anders. Blasfemisch eigenlijk.

Een soort van integer
Ik verwijs hier niet naar Aïsha en naar dit Koranvers om het mohammedanisme of de Koran belachelijk te maken, maar om te wijzen op iets anders: op geen enkele manier hebben de volgelingen van Mohammed in de eerste eeuwen na hem, geprobeerd hem in een gunstiger daglicht te stellen. Wanneer ze hadden gewild dat Mohammed geloofwaardiger overkwam als profeet, hadden ze beslist die opmerkingen van Aïsha (en trouwens ook die over haar leeftijd) wel uit de hadith gezeefd. Ze hebben het niet gedaan. Uit de schriftelijke versie van de Koran hebben ze vers 2:106 niet weggelaten.
Het staat er goed: het woord van Mohammed, niet het woord van Allah
Ze hebben ook geen poging gedaan de tekst te ordenen, integendeel. Zo komen bijvoorbeeld allerlei passages er met kleine variaties meerdere keren in voor. Men heeft daar dan niet één duidelijke versie van gemaakt of de versie geselecteerd die de 'eigenlijke' boodschap het helderst overbracht. Met heeft zich enorm ingespannen om zich precies aan het woord van Mohammed te houden. Het staat er goed: het woord van Mohammed, niet het woord van Allah.

Het kolossale belang van deze vorm van integriteit wordt vaak over het hoofd gezien.

De verzamelde 'islamgeleerden', de oelama, weten alles van de Koran en Hadith. Ze weten dus ook donders goed dat Mohammed, en niet de Koran, tegelijkertijd verwekker, hart, angel en achilleshiel van het mohammedanisme is. De zekerste manier om mohammedaanse fundamentalisten tot schuimbekken en moordlust te brengen is dan ook door iets over de 'beslist niet aanbeden' Mohammed te zeggen. Het beste wordt dit geïllustreerd door een vergelijking van de reacties op de Mohammed-cartoons met die op het filmpje Fitna.
Toen Fitna eraan zat te komen hebben Balkenende en zijn geestverwanten er veel werk van gemaakt om in de hele wereld bekend te maken dat er 'een heel erge film' gemaakt werd. Zeker gezien deze indirecte maar fanatieke poging geweld op te roepen, was de reactie op de film uitermate lauw. Fitna ging dan ook niet over Mohammed, maar over de Koran en over hedendaagse terroristen.

De Sjahada
Goed beschouwd hoef je er helemaal niet veel tijd in te steken om te ontdekken dat het mohammedanisme om Mohammed draait. Eigenlijk is het voldoende om kennis te nemen van de eerste zuil van die leer, de geloofsbelijdenis.
een ruzieachtige, tegen andere godsdiensten gerichte boodschap
Ook wel sjahada genoemd. Deze luidt: "Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper".
Uit het eerste deel blijkt goed beschouwd al de ruzieachtige, tegen andere godsdiensten gerichte boodschap. Er had ook kunnen staan "Ik geloof in Allah", of "Allah is de almachtige", "Van Allah komt alle goeds", "Dankzij Allah kunnen we in de hemel komen", "Allah zal je wel krijgen": verzin er nog maar een duizendtal. Maar combineer deze inhoudelijke leegheid van deze belijdenis met betrekking tot de rol van Allah nu eens met het tweede deel: 'mohammed is zijn boodschapper'. De conclusie is dan vrij gemakkelijk te trekken: Allah heeft geen boodschap, alleen een boodschapper.

PS: Niet-mohammedanen die protesteren tegen het gebruik van de termen mohammedanisme en mohammedanen komen routinematig met het verhaal dat geen enkele mohammedaan zelf die termen gebruikt. Dat is niet alleen van minder groot belang dan men het doet voorkomen: het is ook niet waar. Met name in het land met het grootste aantal mohammedaanse inwoners bestaan er wel degelijk mohammedaanse organisatie die zichzelf mohammedaans noemen. Lees hiervoor V.S.Naipaul of zoek op het internet.

PPS: De Balie heeft komende woensdag een avond met Tom Holland. DIe is gewijd aan het ontstaan van de Koran. Directeur Yoeri Albrecht heeft al laten weten dat er bewaking is. Gezien het bovenstaande lijkt me dat mevrouw Boekhoff-van der Voort het meeste gevaar loopt. Niet alleen omdat ze vrouw is maar omdat haar verhaal in vergelijking met dat van andere panelleden het meest direct raakt aan de achilleshiel van het mohammedanisme. De meest alerte en potige mannen graag bij haar in de buurt dus.

The original burn the Quran day:


Noten
1) De Duivelsverzen laten we hier maar even buiten beschouwing.
2) Wie de hele Koran kent weet dat te mooi is voorgesteld, maar dat voert te ver.
3) De Oostenrijkse die als 10-jarige ontvoerd werd en acht jaar gevangen gehouden en misbruikt werd.
4) In de videoclip wordt ook een tipje van de sluier opgelicht van de wijze waarop de eerste geschreven versie van de Koran werd gerealiseerd.
5) Jawel: het sprookje van de Nieuwe kleren van de keizer. Weet u nog? Wie de kleren niet zag bewees daarmee niet geschikt te zijn voor zijn werk.  
Dit was aflevering 7 van een zondagse serie die is gebaseerd op het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. De tekst is gedeeltelijk identiek met die van een aantal hoofdstukken daaruit, met name de hoofdstukken die beginnen met "Angst:…". De inhoud wordt geactualiseerd, verbeterd en ingekort. Dat is mogelijk omdat ik nu vanuit een wat andere invalshoek schrijf. Toen ik het boek aan het samenstellen was, hoopte ik dat het behulpzaam kon zijn in het debat met mensen bij wie de houding tegenover de leer van Mohammed wordt ingegeven door hun angst voor de PVV, Geert Wilders en veewagons. Die hoop heb ik opgegeven. Tenslotte is het feuilleton iets beter leesbaar. Ook wat dat betreft heb ik wat bijgeleerd.

Frans Groenendijk,  15-09-2012          

Reacties
# 1
rekaba:

Mooi artikel Frans.
Wel een opmerking over aanbidden en vereren. Aanbidden is volgens mij iets anders dan vereren. Dat geldt waarschijnlijk niet alleen in het Christendom maar ook in het Mohammedanisme. Maria bijvoorbeeld behoor je niet te aanbidden maar te vereren. Je kan om voorspraak bidden bij haar, dat ze een goed woordje doet voor jou bij God. Maar dat is bidden in de zin van vragen; ik bidt u, ik smeek u, ik vraag u. Je erkent haar dan iet als het allerhoogste of als god. Allah is de enige die het aanbidden waard is volgens Mohammed. Waarschijnlijk is dat in de katholieke leer evenzo. Misschien is er een lezer die hier beter van op de hoogt is en ons nader kan inlichten?

27-feb 2012 ,  10:32
# 2
louis-portugal:

Rebaka als R.K. agnost durf ik niet meer te praten over maria.
Een fanatieke evangelist heeft mij eens verteld dat de katholieken o.a. beelden en maria aanbidden en dat mag niet van god.
Nog sterker in kom niet in de hemel want ik was geen lid van haar "sekte".
Ik vroeg haar toen of zij dat uit ging maken.

27-feb 2012 ,  04:23
# 3
Gielah:

Je mag ook niet vereren... zolang het om een mens gaat.
Eren kan echter wel!

Verder heeft niemand, die zich gered weet door het verzoenend bloed van Jezus, de Zoon van God ( dat is de ticket en de voorwaarde) een tussenpersoon nodig om tot God te gaan.
De weg tot de troon der genade ligt dan helemaal open!
God hoort en aanvaardt ieder mens, die zo met vrijmoedigheid tot Hem komt en tot Hem spreekt.
Je mag Hem dan heel vertrouwelijk met Vader aanspreken... in feite zelfs met ( Abba= papa).
Wie bij Jezus hoort is als het ware kind-aan-huis bij de Vader van Jezus en de Schepper van hemel en aarde.
Kóm daar maar eens om in andere zogenaamde religies, stromingen en sektes.

27-feb 2012 ,  08:50
# 4
Frans Groenendijk:

@Gielah Wat er mag en niet mag was hier even niet aan de orde. Daarover gaat u ook niet meer dan ik of een andere reageerder hier.
Volgens mij delen we sympathie voor de figuur Jezus, al heeft die sympathie voor ons beiden een heel andere vorm. Geeft niks.
Ben trouwens wel benieuwd hoe vreemd mijn stelling dat de Bijbel niet het boek VAN Jezus is, bij u over komt.

27-feb 2012 ,  09:21
# 5
Gielah:

Heb het artikel niet grondig gelezen, meneer Groenendijk, dus ik antwoord maar even spontaan, vanuit wat ik weet, op uw vraag, of ook volgens mij de Bijbel al of niet het boek ván Jezus is.
Jezus IS de Bijbel, Hijzelf..... dat gaat dus wel een stapje verder.
Hij heet niet voor niets het vleesgeworden (= mensgeworden) Woord.
Gods Woord met armen en benen, zogezegd.
God op óóghoogte.
Al wat de Bijbel zegt en wil, dat is en doet Hij.

Wat mohammed aangaat ( zijn eigen intuďtie, namelijk dat de duivel hem dingen ingaf) klopte perfect.
Maar de koran is óók niet zijn boek!
Duitse onderzoekers hebben allang bewezen, dat een groot deel van de koran al ver voor de dagen van mohammed in het midden-oosten circuleerde.
Voorts 'pikt' hij het een en ander uit Torah en evangelie, maar verdraait en verbasterd en ontkent dat zodanig, dat er geen enkele overeenkomst meer overgebleven is.
Alsof een niet al te goochem kind aan het rotzooien is geweest met de tekst...!
Maar hij was dus wel degelijk een instrument van de verkeerde kant.
Jammer dat de meeste mensen in deze tijd een beetje allergisch zijn geworden voor dit soort zaken.
Zij zien alleen maar de verschrikkelijke fouten van zowel het christendom als de islam, terwijl het natuurlijk gaat om de realiteit, zowel de lichte als de duistere.... die daaráchter ligt.
Wie beide realiteiten als een soort achterlijke folklore ziet, kan en zal nooit iets van de kracht én van het gevaar ervan bevatten, die blijft als het ware van buiten om een volstrekt gesloten gebouw heenlopen en beschrijft niets van het innerlijk.
Die kan artikelen en boeken blijven schrijven tot hij een ons weegt, maar dat blijft dan helaas toch noodzakelijkerwijs theorie en tijdverdrijf ( ijdelheid, zinloosheid).

Ik ga eigenlijk pas geďnteresseerd worden en rechtop zitten en serieus mee-discussiëren als iemand zelf een persoonlijk contact met Jezus heeft.
Dat is ook logisch, toch?
Zonder dat blijft het toch sowieso een beetje luchtfietsen?

27-feb 2012 ,  10:04
# 6
vanhetgoor:

Over de shahada is nog wat leuks te vertellen. Voor de ene helft is het een leugen en de andere helft is een misverstand. Daardoor is de shahada gewoon niet geldig als verklaring. Ik zal het even uitleggen. "Er is geen andere god" Deze is leuk, men spreekt over een andere god, en die is er vervolgens niet. Maar nu is het fenomeen van een god dat hij pas bestaat als er aan hem gedacht wordt, de eerste wet van J.M. Barrie met betrekking tot Tinkerbell. Zodra men die 'andere god' of een willekeurig sprookjes figuur bedacht heeft bestaat hij ook. Als men die 'andere' god niet benoemd dat is hij er niet. Dus doordat alle moslims éérst moeten verklaren dat iets niet bestaat wat zij zojuist bedacht hebben en daardoor tot leven wekken, wordt dus vervolgens weer tegengesproken. Het is dus een verklaring die niet al te veel zoden aan de dijk zet. Het is een verklaring die gewoon met zichzelf in tegenspraak is. Dan komt de tweede helft van de shahada, dat Mohammed de boodschapper is. Welnu Mohammed ligt al iets meer dan 1370 jaar onder de groene zoden de Margrietjes omhoog te duwen, men kan dus daarom met de beste wil van de wereld niet over hem in de tegenwoordige tijd spreken. Mohammed ligt al jaren te rotten in het graf, hij is dus verleden tijd, maar in de shahada wordt nog steeds gedaan alsof het niet zo is. Mohammed is verleden tijd!

De shahada is dus een leugen en een misverstand, de shahada is dus niet rechtsgeldig als verklaring, het is dus onzin. Hierbij 'verklaar' ik dat een ieder die ooit de shahada heeft uitgesproken voortaan vrij zijn en niet langer gehouden kunnen worden aan hun huichelachtige verklaring van krankzinnigheid.

Overigens het is bekend dat de islam op 31 december 2013 ophoudt te bestaan?

17-sep 2012 ,  04:34
# 7
D. G. Neree:

@vanhetgoor, inderdaad, een tegenstrijdigheid van jewelste.
als er geen andere god is, waarom dan vermelden dat er geen andere god is? Het schept op zijn minst de notie, dat er inderdaad een andere god is of andere goden zijn en als dat zo is, is de uitspraak van de enige god een leugen.

17-sep 2012 ,  09:55
# 8
Wim Verhoeven:

"Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet".
Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Het eerste gedeelte.

23-sep 2012 ,  02:24
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.