Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Neemt de VVD haar eigen programma serieus?
VVD-fractieleider in EP: militair ingrijpen in Syrië? Ja. Euro-obligaties? Het is ingewikkeld.

Een mens is nooit te oud om te leren.
Bij de verkiezingen van 2010 twijfelde ik nog tussen PVV en VVD. Intussen ben ik er nog minder gerust op dat de PVV op middellange termijn voor een serieus alternatief wil en kan zorgen. Na het lezen van het verkiezingsprogramma van de VVD, en vooral nu ik nog eens het een en ander gelezen heb over het optreden van de VVD-fractie in het Europarlement, is er echter geen haar op mijn hoofd meer, die eraan denkt VVD te stemmen.
Parmantig meldt het verkiezingsprogramma "De VVD ziet niets in euro-obligaties, omdat dit de belangrijkste prikkel wegneemt bij probleemlanden om hun begroting op orde te brengen en te houden." Hun eigen vertegenwoordigers in het Europarlement denken daar niet alleen anders over: ze handelen daar ook naar! (op de onderstreping kom ik verderop nog terug).
Manders en Mulder van de VVD-fractie stemden 1 december 2011 gezellig mee met resolutie A7-0361/2011 van het EP waarin deze blootste aller keizers, er bij de Europese Commissie op aandrong om met voorstellen in de richting van Euro-obligaties te komen (punt 46).
Van Baalen maakte het in zekere zin nog bonter: hij onthield zich van stemming!

»
Loyaliteitsprobleem
De VVD-ers in het Europarlement zitten samen met de idealistische D66-dames In 't Veld en Schaake in de ALDE-fractie. Voorzitter van die fractie is de Belg Guy Verhofstadt: een uitgesproken voorstander van het overhevelen van bevoegdheden naar Brussel en van euro-obligaties.
In 't Veld, hiernaast afgebeeld, het is niet eens een fotomontage! *), was de enige Nederlandse Europarlementariër die in de commissie zat die die resolutie opstelde. Die werd trouwens opgesteld naar aanleiding van het jaarverslag van de Europese Centrale Bank. De 'rapporteur' van die resolutie was de Spanjaard Ramon Tremosa i Balcells: ook lid van ALDE!
De ALDE-fractie is er trots op dat de fractie zo vaak eensgezind stemt en daardoor zoveel invloed heeft (sic).
Van Baalen zal het wel een hele stap gevonden hebben om als fractievoorzitter -als enige- niet vóór te stemmen.
dat er 'samen met landen als Turkije iets gebeurt'


OEPS. Dit is dezelfde van Baalen die vindt dat er militair ingegrepen moet worden in Syrië en die daarbij ook nog expliciet de hoop uitspreekt dat er 'samen met landen als Turkije iets gebeurt'. [1]

OEPS. Dit is dezelfde staatsman Van Baalen die de Grieken in GeenStijl-stijl kapittelt over het niet opgeven van hun verzet tegen de naam 'Macedonië' voor hun nieuwe buurland.
Over cruciale zaken, die werkelijk de financiële en politieke toekomst van Europa betreffen, heeft hij echter geen uitgesproken mening.

Dat Van Baalen zich onthield van stemming over deze draak van een resolutie -en zijn collega's Mulder en Manders zelfs voorstemden- betekent niet dat de VVD-ers actief de vermaledijde euro-obligaties bepleiten. Het stemgedrag van VVD-eurofractie in het EP over dit onderwerp is echter onverenigbaar met die parmantig-fiere passage uit het VVD-programma.
In de Volkskrant van 29 februari schreef Van Baalen bijvoorbeeld een uitgebreid stuk over de Euro.
Citaat:
Tot nu toe het goede nieuws. De macht van de Europese Commissie zal toenemen door de nieuwe bevoegdheden op begrotingsgebied. De VVD is daarvoor (sic). De kans dat de Commissie ook op andere gebieden macht naar zich toe zal willen trekken is echter levensgroot en contraproductief. Het zelfde geldt voor het Europees Parlement dat de Commissie controleert. In een resolutie naar aanleiding van de informele Europese Raad van 30 januari jl. stelde een grote meerderheid van het EP dat er een financiële transactiebelasting, projectbonds en Eurobonds moesten komen.

Het feit dat zijn eigen 'liberale' fractie, ALDE, tot de voorstemmers behoorde laat hij gewoon weg!
Een paar maanden later is het weer raak. Het Financieel Dagblad, toch geen rellerig anti-VVD-krantje, schrijft over een voorstel van ALDE-fractielid Gauzes:
Het idee voor het schuldaflossingsfonds was overgenomen door de Groenen in het parlement en heeft ook de steun van de liberale ALDE-fractie van Guy Verhofstadt, die een hartstochtelijk voorvechter van de eurobonds is. Van de Nederlandse liberalen waren de drie D66-ers voor het fonds en stemde ook de VVD-er Jan Mulder vóór. Zijn collega Toine Manders onthield zich van stemming en VVD-delegatieleiders Hans van Baalen onttrok zich aan de stemming. Ook de sociaaldemocraten zijn voor de eurobonds. (Bron)

Votewatch meldt overigens over dezelfde stemming dat zowel Manders als Mulder weer voor stemden en Van Baalen zich weer onthield van stemming. Het voorstel ging niet sec over eurobonds maar over de variant 'Eurobills' waarbij ook Eurobonds genoemd werden.

Gewoon de begroting op orde brengen
Maar dit stukje moet niet te veel over meneer Van Baalen en zijn fractiegenoten gaan. Ik had mezelf nadrukkelijk voorgenomen, en in de laatste Nieuwsbrief zelfs beloofd, om over het verkiezingsprogramma van de VVD te schrijven.
Daarin lazen we dus:
De VVD ziet niets in euro-obligaties, omdat dit de belangrijkste prikkel wegneemt bij probleemlanden om hun begroting op orde te brengen en te houden.

"Ziet niets in?", in de betekenis van "nu nog niet"?
De opgegeven reden wijst erop dat de programmacommissie en Rutte inderdaad [2] niet begrijpen waarom de rente op Griekse staatsobligaties zo hoog is. Alsof 'de spread' uitsluitend een uitdrukking is van het vertrouwen dat de financiële markten hebben in het vermogen van de betreffende overheid om hun begroting op orde te brengen en te houden. Alsof daarin niet op z'n minst gedeeltelijk ook het -gebrek aan- vertrouwen in het perspectief voor de Griekse economie als zodanig wordt uitgesproken.
brede steun voor het opkopen van staatsobligaties

Grote twijfel is bovendien op zijn plaats over de vraag of de VVD dit zelf wel serieus neemt: nog los van het ontbreken van grip op de eigen Europarlementsleden.
Juist vandaag, 4 september, komt het bericht naar buiten dat er binnen de ECB brede steun bestaat voor het opkopen van staatsobligaties. De Beurs.nl:
Ook landen die vroeger als 'havikken'(sic) te boek stonden, zoals Luxemburg en Finland volgen inmiddels ECB-president Mario Draghi die Spanje en Italië met interventies wil helpen de rente op staatspapier naar beneden te brengen.

Dit zit bijzonder dicht aan tegen de directe begrotingssteun van landen, die in het verdrag van Lissabon expliciet taboe werd verklaard, en tegen het uitgeven van Euro-obligaties. Klaas Knot van De Nederlandse Bank is ook al overstag. Horen we daar nog iets over van Mark Rutte?
Tegenover Roemer sprak hij zich volgens Rusman van NRC-Next nog als volgt uit:
… toen Roemer ervoor pleitte dat de ECB staatsobligaties van zwakke eurolanden zou opkopen. Rutte wimpelde het voorstel af met een simpel „dan loopt de inflatie op en dan gaan ze daar in Rome achteroverleunen in hun bureaustoelen.

In de manier van tegenspreken van Roemer zit weer diezelfde suggestie als in de aangehaalde alinea uit het verkiezingsprogramma: de kern van de euro-problematiek wordt gevormd door verkeerde beslissingen van regeringen van andere lidstaten op dit moment. Die gehoorzamen niet.
regeringen van andere lidstaten gehoorzamen niet
Ook op andere wijze komt deze insteek terug in het verkiezingsprogramma: andere landen moeten eventueel uit de euro gezet worden.

Vrome voornemens
Het punt van de euro-obligaties is wat mij betreft een cruciaal punt uit het verkiezingsprogramma, dat bijna 50 pagina's tekst telt. Wanneer je net een programma van een partij als PvdA, SP of LP hebt gelezen, vormen vooral voorwoord en inleiding een ware verademing. Worstel je je dan door de complete tekst heen dan neemt de ergernis steeds verder toe.
De ondoordachte slordigheden wegen niet zwaar, ik noem alleen de meest pijnlijke. (bladzijde 10)
De Nederlandse bevolking vergrijst en ontgroent. Dit betekent (sic) dat een steeds kleiner deel van de bevolking het geld verdient. (bladzijde 10)

Buitengewoon slordig: vergrijzing en ontgroening hebben voor wat betreft dat kleiner wordende deel immers exact tegenovergestelde effecten! (nog even afgezien van de overdrijving van de 'grijze druk' die zo misplaatst is omdat die in Nederland zo veel minder problemen oplevert dan voor anderen).

Veel erger is het dat het VVD-programma lijdt aan hetzelfde euvel als de programma's van D66 en vergelijkbare partijen: er staan enkele concrete voorstellen in,
partijen die streven naar een slechtere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
maar de tekst bestaat voor het grootste deel uit de formulering van wenselijkheden.
"De VVD wil daarom dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt". In tegenstelling tot precies welke partijen die streven naar een slechtere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt? De kreet "Ook het belonen van leraren die het beste uit de leerling halen komt nog te weinig voor." doet ietsje meer denken aan een voorstel, maar hoe denkt men dat in vredesnaam te concretiseren? Realiseert men zich überhaupt wel dat de capaciteiten EN houding van ouders véél belangrijker zijn voor de leerprestaties van de leerlingen dan alle inspanningen van scholen? Is er buiten de VVD één leraar die denkt dat het 'lerarenregister' een instrument zou kunnen vormen voor het verhogen van zijn/haar kwaliteit als docent?
Mensen zouden niet voor een bepaalde partij moeten stemmen vanwege die wensen en voornemens die in alle stem- en kieswijzers het uitgangspunt vormen. Het zou al heel wat beter zijn wanneer er gekeken werd naar wat partijen gestemd hebben: een kooswijzer.
Het stemgedrag van Manders, Mulder en Van Baalen vond ik terug dankzij precies zo'n instrument: Vote Watch Europe [3].
Broer en zus De Hoog bouwden in de aanloop naar de kamerverkiezingen van 2006 iets vergelijkbaars.
Het meest opvallende was toen overigens dat de meeste voorstellen met zo'n overweldigende meerderheid bleken te zijn aangenomen!
Over heel wat zaken is er tot overeenstemming te komen in het parlement tussen verschillende partijen.
Juist op punten waar de verschillen van mening heel serieus zijn, zouden journalisten wat dieper moeten ingaan.

Geen complottheorie
In het boek Europa Wankelt" wijzen diverse auteurs erop dat de architecten van EU en euro van te voren wisten dat dit gevolgen zou hebben die vervolgens konden worden aangewend als argumenten om tot verdere politieke eenmaking van Europa te komen. Ze worden beschuldigd van 'complotdenken'.
Daar tegenover staat de laatste alinea van het 'rapport' van Ramon Tremosa i Balcells:
De architecten van de euro hebben een monetaire unie opgebouwd hoewel zij zich bewust waren van de instabiliteit die een gemeenschappelijke munt zou teweegbrengen in landen met een zo breed scala van uiteenlopende economische en productiestructuren. Misschien gingen de architecten er wel van uit dat, van zodra de behoefte aan stappen in de richting van een hechtere politieke unie maar groot genoeg werd, die stappen vanzelf wel zouden volgen. Nu de schuldencrisis in de eurozone inmiddels in volle hevigheid is losgebarsten, is het moment daarvoor eindelijk aangebroken.

Daar stemden PvdA, CDA en andere Nederlandse eurofielen in het Europarlement mee in.
Hoezo complotdenken?
Nu we toch even over complotten denken: ga je op dit moment naar VVD.nl dan is er geen enkele verwijzing naar de eurofractie te vinden op de webstek, zelfs niet in de 'footer' of zo!

Noten
*) De foto is een illustratie die een multiculti-organisatie uit Rotterdam plaatste bij de aankondiging van een bijeenkomst van 3 september onder de zelfverklarende kop Hoe worden wij één.
1) Van Baalen heeft een bijzondere houding tegenover Turkije. Hier over zijn houding tegenover Turks lidmaatschap van de EU
"LI Deputy President Hans van Baalen made clear that if Turkey fulfils the Copenhagen criteria for EU membership (democracy based on the rule of law, a functioning market economy and the institutional capacity to implement the acquis communautaire); the country should be able to enter the European Union. The negotiations should on both sides be conducted on the basis of goodwill. “The fulfilment of the criteria should be the basis of membership, not a road map nor a time frame. Turkey should secure its secular character.” Hans van Baalen stressed that a secular Turkey will strengthen the EU and will be welcome."
2) Dat "inderdaad" verwijst naar de Schoo-lezing door Thierry Baudet, 3 september jl.. Hij stelde dat GroenLinks en D66 het wel begrijpen en VVD en CDA niet: het bijna onherroepelijke afstevenen op één federale Europese staat.
3) Het opvallende stemgedrag van nog twee Nederlandse leden van het Europarlement verdient hier nog wat aandacht: Peter van Dalen van de ChristenUnie en mevrouw Liotard, ex-SP.
Ook Van Dalen onthield zich van stemming, waarmee zijn partij ook heeft afgedaan als euro-kritisch.
De SP kwam in 2009 met twee zetels in het Europarlement. De Jong en Liotard kregen echter ruzie. Niet over politiek-inhoudelijke vragen, maar over portefeuilleverdeling en afdracht aan de SP-kas. Liotard verliet de SP en is nu onafhankelijk EP-lid. De Jong stemde voor de resolutie en dus voor euro-obligaties. Liotard stemde echter tegen de resolutie. Ze doet daarmee denken aan de opstelling van de Dierenpartij. Uit de ideologie van hun partij en de belangen van hun partijkader volgt niet een vanzelfsprekend standpunt over de EU en de euro. Die mensen gaan gewoon serieus nadenken en komen dan tot een eurokritische houding!

Zie over Rutte hier op K&K verder ook: Rutte en de weggegooide stemmen en 10 jaar euro, enkele mythes nader beschouwd.
Hier alle stukken op K&K die betrekking hebben op EU en euro.  

Frans Groenendijk,  05-09-2012          

Reacties
# 1
Ron:

Dag mijnheer Groenendijk, op welke Keizer nu te stemmen...?, nu dat alle Keizers geen kleren blijken te dragen?

05-sep 2012 ,  08:21
# 2
Frans Groenendijk:

Toch wel een leuke vraag Ron. Ik beantwoord hem in de komende Nieuwsbrief! (zondag of maandag, abonneren kan, maar is niet per se nodig: verschenen nieuwsbrieven zijn ook online te bekijken, zie de blauwige link)

06-sep 2012 ,  12:30
# 3
Max:

Wij moeten af van het Europa van de hoofdsteden waar de regeringen om tafel zitten en moeten toe naar het Europa van de burger.......http://szrzlj3.blogspot.nl/2012/09/geert-wilders-de-neger-van-venlo.html

09-sep 2012 ,  03:47
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.