Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Politici, ambtenaren en nimby’s met een onderbuik
Een welgemeende ad hominem *) als Memorie van Toelichting

Op de foto staat Nelson Verheul van Groen Links.
Hij zit in de Provinciale Staten voor die partij en hij is ambtenaar. Dat is eigenlijk tegen de wet.
Dat wil zeggen: het mag niet volgens de geest van de wet, maar de letter van de wet zegt alleen dat iemand die in de PS zit niet tege­lijker­tijd ambte­naar mag zijn bij de provincie en dat gemeente­ambtenaren niet in de gemeente­raad mogen zitten. Al heel lang maken politieke partijen gebruik van deze maas in de wet: veel gemeente­­ambtenaren zijn lid van provinciale staten en andersom. Mijn indruk is dat dit vooral voorkomt bij PvdA en GroenLinks.
Verheul is vanzelfsprekend geen provincie­ambtenaar. Hij is ook geen gemeente­ambtenaar: hij werkt bij het Mini­sterie van Infra­structuur en Milieu. Voor de verkiezingen sprak hij zich al uit over zijn toekomstige 'portefeuilles' die hij wilde bekleden als lid van de provinciale staten: “Het ligt voor de hand dat ik me vooral richt op milieu- en duur­zaam­heids­onder­werpen, maar de meer sociale thema’s spreken mij ook erg aan”.
»
Voorstel
Een memorie van toelichting is de officiële uitleg bij een voorstel voor een wet of wetswijziging, met name over het waarom ervan.
Mijn wetsvoorstel, dat begreep u misschien al, maar voor de zekerheid vermeld ik het toch nog maar even met zoveel woorden, is om alle rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren uit te sluiten van het lidmaatschap van zowel de Eerste en Tweede kamer, Provinciale Staten als Gemeente­raden. Ze moeten niet het passief kiesrecht ontnomen worden: wanneer ze gekozen worden, mogen ze alleen geen ambtenaar blijven.

Ik kwam op dit idee voor verbetering van de wet dankzij een initiatief van de PVV-Gelderland en genoemde Verheul. De PVV-Gelderland nam het initiatief voor een debat over De islamisering van Gelderland.
De Provincie zorgt er voor dat de complete debatten in de Provinciale Staten op de eigen webstek live te volgen zijn en later teruggekeken kunnen worden.
Jammer: deze keer hield de uitzending precies op aan het einde van de tekst van de meneer van D.6.6.. Hij kwam daar met de meest zinvolle reactie die tot dat moment gegeven was door de andere partijen -"wat zijn nu precies jullie voorstellen PVV?"- maar het antwoord daarop van PVV-zijde krijgen we niet te zien/horen.
Wat een vervelend toeval nu toch. Gelukkig was het technische euvel een uurtje later, toen dit agendapunt afgewerkt was, al weer verholpen.
Nu zit aan veel nadelen ook een voordeel vast. Ook hier.

GroenLinkse logica
Er valt niet zo heel veel eer te behalen aan een debat zoals dit: over dit onderwerp, op deze plaats met deze mensen. Zoiets veronderstelt dat het de opponenten eigenlijk ontbreekt aan kennis en intelligentie terwijl hun tekort vaker te vinden is op het vlak van verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en/of moed.
Het 'technisch falen' hielp mij om me te richten op die kwestie van ambtenaren als politici: daar zit misschien meer perspectief in.
Obama zegt: "We moeten nu echt acteren"
Ik sluit niet helemaal uit dat behalve de PVV ook leden van de VVD, CDA, SGP en CU te vinden zijn voor het voorstel.
Bij wijze van toelichting op het voorstel ga ik daarom nog even door over de kwaliteiten van de GroenLinkse ambtenaar zoals die naar voren kwamen bij het agendapunt dat voorafging aan dat debat over islamisering van Gelderland. Ze vallen nogal tegen.
Pas zes jaar was het weeskind Nelson toen hij geadopteerd werd door Nederlandse ouders. Daarover schrijft hij zelf:
Ik ben op 6-jarige leeftijd geadopteerd. Van straatarm weeskind ben ik naar Nederland gehaald en in de situatie terechtgekomen waarin een wereld aan mogelijkheden voor mij openging. Ik geloof daarom ook niet zo in termen als zelf­redzaamheid en eigen verant­woorde­lijk­heid, je hebt anderen, maar ook goede over­heids­voor­zieningen nodig om je te kunnen ontwikkelen. [mijn nadruk. F.G.]

Ja, dat is logisch: wanneer 6-jarige weeskinderen niet aangesproken kunnen worden op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid dan geldt datzelfde ook voor volwassen burgers die in een stabiele thuissituatie zijn opgegroeid.
Ach, dit is een beetje flauw: het gaat hier vast en zeker alleen om een sentimentele campagne-uitspraak die helaas in alle hectiek rond de verkiezingen ontsnapt is aan de aandacht van de redactie. Laten we ons concentreren op wat er meer toe doet: hoe doet de man het in de praktijk als volksvertegenwoordiger?

Degelijke windambitie
In het technisch vlekkeloos weergegeven eerdere deel van de vergadering krijgt Verheul na 2 uur en 32 en een halve minuut het woord. Het onderwerp is 'meer windmolens'.
Verheul doet het niet veel slechter dan zijn collega's van de Partij van de Dieren en van D.6.6., maar dat zegt helaas niet zoveel. Net als de vertegenwoordigers van
Hij zegt "we", maar bedoelt natuurlijk: "jullie"
alle partijen die bij dit agendapunt het woord voeren, formuleert hij omslachtig en komt hij met mislukte en misplaatste grapjes. Maar met een opmerking over Obama steelt hij toch de show. Hij heeft
... soms het gevoel dat we op de vierkante kilo.., uh, centimeter bezig zijn…

Hij zegt "we", maar bedoelt natuurlijk: "jullie, van de andere partijen en jullie domme burgers". Dat blijkt uit het vervolg, waarin hij toont wat de toegevoegde waarde is van een ministeriële ambtenaar in een provinciale volksvertegenwoordiging:
… daar waar de hele wereld zich realiseert aan welke vooravond we staan. Van een groot (sic) klimaatcrises. Een uur geleden heeft de (sic) president Obama daar een
draagvlak bij de burger dit en dat
uitgebreide speech over gehouden. Dat we nu echt moeten acteren. Dat we nu echt aan de gang moeten gaan.
Zitten we hier soms op de vierkante centimeter, en alles af te wegen, draagvlak bij de burger dit en dat, wij moeten gewoon echt aan de gang.
Er komt een SER-akkoord waarin ook alles wordt weggemasseerd totdat iedereen tevreden is en alles, uh, en op deze manier komen we er natuurlijk nooit.
Maar desondanks ben ik toch blij dat onze gedeputeerde zich ingezet heeft, ondanks de wat sceptische houding van hier en daar, om een degelijke windambitie te hebben. Van ons had het natuurlijk nog wat steviger gemoeten, maar ik realiseer me dat het gewoon lastige tijden zijn hier [vermoedelijk doelt hij met dat 'hier' op de partijpolitieke verhoudingen in de Provinciale Staten], en hoop in de toekomst dat we ons nog meer inzetten. Maar voor dit moment kan ik de gedeputeerde hierin steunen en waardeer ik ook de manier waarop zij dit heeft geuit, dat wij inderdaad bijzonder snel zijn geïnformeerd. Ik denk dat is een heel prettige werkwijze om op deze wijze met elkaar om te gaan. (…)

De D.6.6.-gedeputeerde vertelt even later vol trots dat de samen­werkende provincies een schouder­klopje hebben gekregen van de landelijke overheid.
Plaatsvervangende schaamte.
Is het vreemd dat mensen zich afkeren van dit circus, zelfs gaan twijfelen aan democratie als zodanig?
En let wel, de GroenLinkser stak niet bijzonder ongunstig af ten opzichte van de rest.
Is het vreemd dat mensen zich afkeren van dit circus, zelfs gaan twijfelen aan democratie als zodanig?

De VVD-woordvoerder Van den Bos stak gunstig af. Onder zijn opponenten zijn types die weten dat Van den Bos meer verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van zaken heeft dan zijzelf. De woordvoerder van de Dierenpartij zegt op een gegeven moment in zijn eigen spreektijd zelfs: nu is het een goed moment voor een interruptie van de VVD. Hij vraagt als het ware om correctie door de onderwijzer.
De bijna voortdurend grijnzende en ginnegappende voorzitter valt dit toch wel op en hij wijst erop dat Van den Bos zelf gaat over zijn interrupties.

Niet In Mijn AchterTuin
'Nimby' in de titel is een acroniem. Het staat voor 'niet in mijn achtertuin', maar de Nederlandse versie is volgens mij nooit ingeburgerd.
Het is dus de afkorting van Not In My BackYard. Veel mensen die als het ware 'voor de maatschappij' wel voorstander zijn van bijvoorbeeld de aanleg van een spoorweg, denken daar net iets anders of beter over na wanneer de lijn zo ongeveer door de eigen achtertuin dreigt te gaan lopen.
En belangrijk deel van het debat ging over het verwante begrip 'draagvlak'.
Van den Bos interrumpeerde Verheul daar ook over. Daaruit, en uit de bijdragen van anderen, blijkt dat je heel verschillend tegen dat begrip kunt aankijken. De gemiddelde burger en de gemiddelde fatsoenlijke politicus verstaat daaronder: is er voldoende steun voor een bepaald voorstel of beleid onder de bevolking, met name onder het deel van de bevolking dat er het meest mee te maken heeft. Verheul, de gedeputeerde en een aantal anderen hebben daar een andere kijk op. Wanneer zij zeggen dat er draagvlak moet zijn bedoelen ze dat het bestuur en de ambtenarij zich ervoor moeten inspannen om steun te krijgen onder de bevolking. Als de bevolking in meerderheid voorstellen afwijst en daarin volhardt, neemt de politiek haar verantwoordelijkheid. Daarmee bedoelen ze: het beleid wordt toch doorgezet. Burgers hebben in hun ogen een onderbuik en hebben nimby-oogkleppen op en uiteindelijk moeten politici daar geen rekening mee houden.

Islamisering van de Provinciale Staten vergadering
In het stuk dat de PVV-fractie had gemaakt ter voorbereiding van dat andere agendapunt zaten wel wat aanknopingspunten voor concrete vragen.
Ik hoop dat ze die op een of andere manier nog onder de aandacht krijgen.
'mensen van minder of geen kennis'

Tijdens het bekijken van die discussie over windmolens viel me nog een andere uitingsvorm van 'islamisering' op: de invloed op de manier van praten in de Statenvergadering.
De een na de ander hoorde ik op vragen reageren met het prijzen van de vragensteller. "Ik ben blij dat u dat vraagt", "Dat is een goede vraag".
Dit is bij uitstek een discussietruc van imams en andere zogenaamde 'islamgeleerden'. Ze noemen zichzelf 'mensen van kennis'. Een vraag wordt niet opgevat als een vriendelijke manier van kritiek naar voren brengen, maar als verzoek om uitleg: de vragenstellers worden in de positie geplaatst van 'mensen van minder of geen kennis'. Ook een vriendelijke versie ergens van; niet van kritiek maar van minachting van min of meer gelijkgezinden of van belediging van mensen met andere opvattingen.
Een moeilijk grijpbare, maar wel heel verontrustende vorm van 'islamisering'.

NB: Tijdelijk handelde Verheul tegelijkertijd nog in strijd met de geest van een andere wetsbepaling over lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen. Over echtparen. Terwijl Nelson al in de Provinciale Staten zat, was zijn echtgenote, Hennie Roorda, nog lid van de gemeenteraad van Nijmegen. In haar portefeuille zat, wat een toeval, naast jeugd, wijken en spelen ook milieu, groen, duurzaamheid en klimaat. Jawel, de gemeenteraad van Nijmegen gaat ook over het klimaat in de wereld, echt wel.

Noot:
*) De subtitel is een verwijzing naar een lied dat Frank Zappa opdroeg aan de Amerikaanse president Richard, Dicky, Nixon, in het kader van het Watergate-schandaal.
"Dicky is such an asshole. Sincerely, Dick we mean it".  

Frans Groenendijk,  26-06-2013          

Reacties
# 1
Veteraan:

Volgens de wet op de Gemeenten mogen gemeentelijke politici geen banen innemen binnen de gemeentelijke organisatie. Wel weer in de Provincies,het Rijk etc.Dat is een complex scheve verhouding,want ook hier kan belangenverstrengeling ontstaan naar de diverse overheden toe.

27-jun 2013 ,  01:55
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.