Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Stenigen, hongersnood en het mohammedaanse seksleven
De kwestie Tariq Ramadan (Deel 2 van 'De oemma')

Vorige week ver­scheen op deze plaats deel 1. Dat ging vooral over de sinis­tere bij­klank van het begrip oemma. In het stuk van van­daag be­schrijf ik hoe in de prak­tijk de oemma­gedachte de extre­misten, funda­menta­listen en 'gematigden' op een lijn brengt.
Inzoomen op de door heel veel wens­denkers geprezen funda­mentalist Tariq Ramadan vormt daarvoor een goede ingang. Wie oppervlakkig kennisneemt van de teksten die deze onheilspellend populaire man produceert voor zijn westerse publiek, ziet er niets verkeerds in. Of zelfs iets positiefs. GroenLinks is het meest positief over hem: op initiatief van een GL-wethouder van Marokkaanse afkomst werd de man ook naar Rotterdam gehaald als duurbetaalde 'bruggenbouwer'. Maar in het verleden sprak ook Rita Verdonk in lovende termen over hem en de sociaal-democratische would-be realist Paul Scheffer ..

»
.. verbond zich op niet mis te verstane wijze met het gedachtegoed van deze gladjakker door diens boek In de voetstappen van de profeet in de NRC 'een hartstochtelijk portret' te noemen. Uitgever van Gennep plaatste die uitspraak als aanprijzing op de cover van deze fundamentalistische lofzang op Mohammed.

Om aan te geven dat Ramadan niet deugt, wordt er nog al eens op gewezen dat hij de kleinzoon is van de oprichter van de Moslimbroederschap. Dat is niet erg zuiver.
dat Ramadan echt uitstel en geen afschaffing bedoelde
We moeten ook hoognodig van het potsierlijke idee af dat hedendaagse Nederlanders op enigerlei wijze nog aangewreven kan worden dat een deel van de mensen die vroeger in dit land woonden, zich schuldig maakten aan slavenhandel. Het gedrag van zijn vader, broer en grootvader mag je Ramadan dan ook niet kwalijk nemen. Die broer is trouwens onomwonden voorstander van stenigen en handen afhakken. Wat Ramadan zelf zeer beslist wél verweten kan worden is dat hij zich helemaal géén tegenstander van stenigingen en andere lijfstraffen in landen met mohammedaans bewind toonde, maar slechts opriep tot een moratorium daarop [1].
Ter verdediging van hem kunnen de wensdenkers nog aanvoeren dat de betekenis van het woord moratorium niet helemaal eenduidig is. Volgens de online versie van Van Dale gaat het om uitstel en ook het Latijnse woord ‘mora’ wijst op die betekenis, maar de papieren Van Dale noemt ook stopzetting, bijvoorbeeld van wetenschappelijke experimenten. In de politiek betekent in het algemeen een pleidooi voor een moratorium ook niet dat de voorstellers er na enig tijd op dezelfde voet mee door willen gaan. Verderop wordt duidelijk dat en waarom Ramadan echt uitstel en geen afschaffing bedoelde.
Waarden en logica spelen een onbetekenende rol in het betoog van Ramadan

Zijn voorstel om voorlopig geen stenigingen uit te voeren onderbouwde hij door erop te wijzen dat er onevenredig veel (arme) vrouwen deze straf ondergaan en dat in de landen waar die lijfstraffen worden uitgevoerd andere zaken die horen bij utopische wanen over een op het mohammedanisme geschoeide samenleving nog niet gerealiseerd zijn:
Anderen gaan uit van het objectieve feit dat hudûd [zoals deze lijfstraffen dus, fg] zich wel degelijk in de bronnen (de Koran en de Sunna) bevinden en zijn van mening dat de toepassing van de hudûd afhangt van hoe de maatschappij eruitziet, die rechtvaardig en, voor sommigen, ‘ideaal’ moet zijn, en dat er dus eerst [mijn nadruk, fg] gestreefd moet worden naar maatschappelijke rechtvaardigheid en gestreden tegen armoede en analfabetisme enzovoort.” [2]

Steniging en amputatie horen volgens hem dus in zekere zin wel degelijk bij het mohammedanisme maar er moet niet te veel prioriteit aan gegeven worden: eerst moeten andere zaken geregeld zijn.

Nood aan sex onder gehuwde mohammedanen?
In het algemeen houden 'islamgeleerden' niet van logisch nadenken, ze verwijzen liever naar autoriteiten. Zo voert Tariq Ramadan het gedrag van een van de eerste opvolgers van Mohammed op om zijn oproep voor tijdelijk niet stenigen te 'onderbouwen'. Dat gaat zo:
De khalief ‘Umar ibn al-Khattab heeft zeker een moratorium ingesteld, toen hij besloten heeft de toepassing van straf ten aanzien van dieven tijdens het hongerjaar op te schorten. De Koranische tekst is toch een van de meest expliciete teksten, maar de toestand van de maatschappij maakt dat een letterlijke toepassing ervan onrechtvaardig is: men zou arme mensen hebben gestraft, wiens potentiële diefstal als enige doel zou hebben gehad om te overleven in een situatie van absolute armoede. In naam dus van de doelstelling van rechtvaardigheid vereist door de globale boodschap van de islam, heeft ‘Umar ibn Al-Khattab besloten tot het opschorten van een tekst: trouw aan de letterlijkheid van de tekst zou ontrouw hebben betekend en verraad aan de hogere waarde van de islam, namelijk rechtvaardigheid. Het is in naam van de islam en het goede inzicht van teksten dat hij de toepassing van een van de teksten heeft opgeschort. Het moratorium vindt hierin een historisch precedent van het hoogste belang.” [3]

De waanzin ten top. Terloops laat hij weten dat het afhakken van handen helemaal volgens de leer van Mohammed is, maar daar gaat het me hier niet om. Hij spreekt van een reusachtig daadwerkelijk maatschappelijk probleem, hongersnood, dat reden zou kunnen zijn om het handen-afhak voorschrift tijdelijk niet uit te voeren. Welk maatschappelijk probleem zou nu dan reden zijn om overspeligen niet te stenigen wanneer dat volgens hem 'eigenlijk' wel moet van Mohammed? Is de seksuele frustatie van gehuwde mohammedanen vandaag de dag vergelijkbaar met de toenmalige hongersnood in Arabië? Ik suggereer dat niet, dat doet hij. Waarden en logica spelen een onbetekenende rol in het betoog van Ramadan: wat telt is gehoorzaamheid aan Mohammeds bevelen en strategische en tactische overwegingen. Daarmee zijn we terug bij de oemma-gedachte.
Ramadan heeft zelf verklaard dat het pleiten voor afschaffing van stenigen en amputeren weinig kans heeft in de mohammedaanse wereld en daarom een loos gebaar. Hij wil per se on speaking terms blijven met het geweldsgeile deel van het mohammedaans establishment. Ironisch is wel dat hem dat bovendien nog niet eens lukte. Sano Koutoub Mustapha, werkzaam bij de Islamic Fiqh Academy van de Organization of the Islamic Cooperation (OIC), schreef in reactie op de oproep verontwaardigd:
Wanneer we vandaag oproepen tot een internationaal moratorium op lijfstraffen, steniging en de doodstraf, dan ben ik bang dat ze morgen moslims zullen vragen het vrijdaggebed op te schorten.


Galante Taliban?
Dit citaat is te vinden bij 'Islamonline' [4] dat ook andere commentaren op Ramadans voorstel weergeeft uit de wereld van het mohammedanisme. Zoals Tariq Ramadan zich niet wenst te vervreemden van de fundamentalisten van Islamonline en de politici van de OIC, zo wenst Islamonline zich op haar beurt niet te vervreemden van de Taliban. Sterker nog: ze geven hoog op van de waarden waar deze primitieve vrouwenhaters blijk van geven. Zonder enige eigen kanttekening geven ze het volgende bericht van de Taliban door aan hun lezers en zetten er de kop boven “Values Protect Mrs Sarkozy From Taliban”:
De Taliban hebben gedreigd met zelfmoordacties tegen Franse troepen op het moment dat de vrouw van de Franse president, mevrouw Carla Bruni-Sarkozy, het land bezoekt maar benadrukken dat het tegen de Afghaanse waardes in zou gaan om een vrouw aan te vallen. Via satelliet telefoon vanaf een onbekende locatie in Afghanistan vertelde een woordvoerder van de Taliban, Zabihullah Mujahid, IslamOnline.net: ‘In Afghanistan, wordt een aanval tegen een vrouw beschouwd als een laffe daad,’ .” [5]

De verklaring kwam minder dan vier maanden nadat hun kameraden in Pakistan Benazir Bhutto vermoordden…
En zoals Tariq Ramadan zich niet wenst te vervreemden van de fundamentalisten van Islamonline en de politici van de OIC en Islamonline zich niet wensen te vervreemden van de Taliban zo betuigt op haar beurt de Britse ‘Islamic Human Rights Commisson’ in een verbijsterend rapport over islamofobie [6] haar solidariteit met de misdadige gek Abu Hamza.
"kuffars mag je vangen en als slaaf verkopen op de markt"

Hamza is vooral bekend vanwege zijn uiterlijk: hij mist een oog en een hand. Op de plaats van die hand heeft hij een haak zoals piraten die hebben in tekenfilms. Hij zou meer bekend moeten zijn vanwege zijn daden en uitspraken. Hij zit in de gevangenis vanwege betrokkenheid bij terreuraanslagen en op internet zijn filmpjes te zien waarin hij zijn opinie geeft over ongelovigen: “kuffars”, want zo heten wij in zijn taal, “mag je vangen en als slaaf verkopen op de markt”. In dat rapport wordt hij opgevoerd als politiek vluchteling die, o wat erg, zomaar wordt aangevallen op het feit dat hij leefde op kosten van de Britse belastingbetaler. Extremer dan dit is het effect van het oemmaconcept op het morele en intellectuele peil van mohammedaanse voormannen niet te illustreren. Het doet denken aan een groep pedofielen die actie voert voor het recht van Dutroux op een internetaansluiting in zijn cel zodat hij in ieder geval nog kinderporno kan consumeren nu hij die niet meer kan produceren [7].

Extremer kan niet, maar gekker wel. Het piepkleine Canadese dorpje Herouxville haalde in 2007 de wereldpers omdat ze aan de rand van hun stad borden hadden geplaatst bedoeld voor immigranten. Hen werd gemeld dat ze welkom waren maar dat ze er rekening mee moesten houden dat in Canada vrouwen auto mogen rijden, dat men ook om zijn geloof geen wapen mag dragen en dat vrouwen niet gestenigd worden. Mohammedaanse organisaties vonden dit beledigend voor hun geloof hoewel hun geloof niet genoemd werd.
De absurditeit hiervan dringt pas goed door wanneer je bedenkt wat het equivalent hiervan zou zijn voor katholieken. Men stelle zich voor dat bisschoppen opperen dat het kwetsend zou zijn voor het katholicisme wanneer op een bord aan de rand van een dorp geschreven stond dat het verboden is om er heksen te verbranden.

Oemma of kiezersgunst?
In de loop van 2007 kwamen verontrustende berichten naar buiten over taferelen in Nederlandse ziekenhuizen die deden denken aan de meest gruwelijke Talibanpraktijken: mohammedaanse mannen die met veel misbaar de behandeling van hun zwangere of zieke echtgenote of dochter door mannelijke medici blokkeerden. Daarmee gaven ze blijk van een denkwereld die in Afghanistan onder de Talibanterreur bijdroeg aan de afbraak van de gezondheidssituatie voor alle vrouwen. Irak maakte in 2007 kennis met een nog gruwelijker praktisering van dit gedachtegoed toen een aantal mannelijke gynaecologen vermoord werden omdát ze mannelijke gynaecologen waren. Gecombineerd met bedreigingen aan het adres van andere mannelijke gynaecologen wisten de ‘verzetsstrijders’ te bereiken dat ook in dat land de gezondheidssituatie van vrouwen flink verslechterde [8].
Het gedrag van die Bokito’s in Nederlandse ziekenhuizen komt gelukkig maar sporadisch voor, minder dan aanvallen op ambulancepersoneel of medewerkers van EHBO-posten bijvoorbeeld.
Sini wil blijk­baar niet recht tegen­over deze mensen komen te staan

In heel Nederland is er echter niemand te vinden die voorstelt om agressieve mensen, of mensen die bevriend zijn met straatvechters, dan maar voorrang te geven bij medische behandelingen. Dat er mensen zijn in Nederland, zelfs medici, die voorstelden om die mohammedaanse Bokito’s wél hun zin te geven was vele malen meer beangstigend dan het feitelijke wangedrag van die mohammedaanse mannen.
Gevraagd naar zijn reactie liet de bekende mohammedaan en PvdA’er Mohammed Sini weten zeer ongelukkig te zijn met het gedrag van de agressievelingen. Deze mensen zouden wat hem betreft beter moeten integreren. Hij kon het echter niet nalaten toe te voegen dat het mooi zou zijn wanneer in Nederland ook plaats zou zijn voor deze ‘orthodoxen’.
Waarom? Sini wil blijkbaar niet recht tegenover deze mensen komen te staan hoewel zij een ‘nogal’ andere interpretatie hebben van het mohammedanisme. De orthodoxen behoren ook tot ‘zijn oemma’ of moeten we eigenlijk gewoon zeggen: tot zijn potentiële kiezerskring? Het lijkt verstandig om in ieder geval steeds rekening te houden met de mogelijkheid dat zo’n banale achtergrond ook meespeelt. In deel III wordt nog teruggekomen op de cruciale betekenis van het oemmaconcept.

Noten
1) In verschillende talen na te lezen op zijn eigen webstek.
2) Merk op dat de Engelse tekst die net als de Nederlandse op zijn eigen webstek te vinden is, inhoudelijk verschilt. Daar staat niets over analfabetisme en armoede: “Others, while accepting the fact that the hudûd are indeed found in the textual references (the Qur’an and the Sunna), consider the application of hudûd to be conditional upon the state of the society which must be just and, for some, has to be ‘ideal’ before these injunctions could be applied”
3) Ook hier trouwens weer een verschil tussen de Engelse en Nederlandse tekst: “The caliph ‘Umar ibn al-Khattab established a moratorium towards thieves when he suspended the application of the punishment during a famine. Despite the Qur’anic text being very explicit on this, the state of the society meant it would have been an unjust literal application: they would have castigated poor people whose potential theft would have been for the sole purpose of surviving in a state of absolute poverty. Therefore, in the name of absolute justice demanded by the global message of Islam, ‘Umar ibn al-Khattab decided to suspend the application of a text: keeping with the literalist interpretation would have meant disloyalty and betrayal of the superior value of Islam that is justice.”
4) Vindplaats
5) Bericht van 5 april 2008.
6) PDF. Het is verbijsterend vanwege het vertoon van een totaal ontbreken van logisch denkvermogen. Het feit dat na 11 september het woord moslim vaker voorkwam in de media voeren ze bijvoorbeeld op als aanwijzing voor het bestaan van ‘islamofobie’…
7) Bittere ironie: ik schreef deze analogie kort voordat berichten naar buiten kwamen dat Dutroux a) een computer in zin cel heeft en b) daarop inderdaad kinderporno werd aangetroffen…
8) Bron  
Deze serie begon op 8 januari 2012.

Frans Groenendijk,  22-04-2012          

Reacties
# 1
Tommie:

Dramglauben, katzenjammern, Allahblendung, Reliterror, Wüstezänkern, Hassbildung, Drohkultur, Gebetsgekletter, ziegenschreien Jihijihajihoedmörder, Nazislam, usw., usw., usw.…
Kurzum: Talibokitans!

22-apr 2012 ,  06:46
# 2
Alf Jans:

Wie zijn boek "In de voetstappen van de profeet" leest met de Sira van Ibn Ishaq ernaast, komt tot de conclusie dat het boek van Broeder Tarik de moeite van het lezen niet waard is. Deze "Zwitserse filosoof" is een Taqiyya kunstenaar bij uitnemendheid. Men kan het niemand kwalijk nemen dat zijn verwanten fout zijn maar men kan op z’n minst verwachten dat men zich van dit foute gedachtegoed distantieert. Het gedachtegoed van de grootvader gaat naadloos over in die van de kleinzoon.
Een taliban woordvoerder stelt “dat het tegen de Afghaanse waardes in zou gaan om een vrouw aan te vallen”. Echter het aanvallen van een vrouw is niet tegen mohammedaanse waarden. De oppermohammedaan zelf heeft opdracht gegeven om een dichteres te vermoorden om mar een voorbeeld te noemen. Zijn er Afghaanse waardes die prevaleren boven de mohammedaanse? “In Afghanistan wordt een aanval tegen een vrouw beschouwd als een laffe daad.” Dan is de profeet in Afghanistan een lafaard.

22-apr 2012 ,  07:29
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.