Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Steunde de Koran de profeet hierin?
Wie is er bang voor Mola Ram of Lenin?

Afl 15 van de zondagse serie.
Iemand met een levens­loop zoals aan Moham­med wordt toe­ge­schreven, zou door ieder mens met enig fat­soen een per­verse tiran genoemd worden. Wanneer zo iemand in deze tijd en hier in het Westen zou leven, zou hij ver­volgd worden en gevangen­gezet. Maar waarom zouden we het hier en nu nog hebben over de mis­dra­gingen van iemand die lang geleden leefde? Hij leefde ver hier vandaan, is zeker al meer dan duizend jaar dood en er zijn sinds­dien nog heel wat tirannen geweest die zich nog ernstiger misdroegen. Waarom dan nog uitspraken doen over dat wangedrag? En zelfs wanneer al dat lelijks, dat met name door zijn fanatiekste volge­lingen over hem beweerd wordt, historisch juist zou zijn, dan nog: waarom zou dat ons nu nog veront­rusten of zelfs beangstigen? We zijn toch ook niet echt bang voor Dracula of voor Mola Ram? (zie afbeelding) [1]. We zijn ook niet bang meer voor Mehmet IV [2] of voor Wladimir Oeljanov (beter bekend als Lenin), ook al hebben die twee zeker bestaan en is de laatste minder dan een eeuw dood. Met de formu­lering van de vragen is al een hint gegeven voor de beantwoording.


»
Omdat er nog steeds mensen in georganiseerd verband het gedachtegoed van Lenin in praktijk wensen te brengen, blijft het noodzakelijk om te hameren op de onafzienbare ellende waar het gedachtegoed van deze man direct en indirect verantwoordelijk voor mag worden gesteld [3].
Wijzen ze die be­schul­digin­gen af of erkennen ze zijn mis­dragingen?

Het gedrag dat wordt toegeschreven aan de historische Mohammed zelf van ruim dertien eeuwen geleden (er van uitgaande dat hij echt bestaan heeft [4]) is op zichzelf niet van belang. Wel van belang is de vraag hoe zijn huidige volgelingen omgaan met beschul­digingen aan het adres van de man die door hen wordt gezien als het grote voorbeeld. Wijzen ze die beschul­digingen af of erkennen ze zijn misdragingen maar wensen ze deze misdragingen toch te verdedigen omdat dit nu eenmaal het gedrag van hun leidsman was/is en ze daar niets aan wensen of durven te bekritiseren? Een cruciaal verschil.
Pogingen om het wangedrag van Mohammed goed te praten, levert ook vandaag de dag nog verbijsterende teksten op. Om dit te verduidelijken wordt de volgende week ingegaan op het tamelijk verhaal van Aïsha; deze week gaat het over het minder bekende verhaal [5] over Zaïd bin Harithah: slaaf, ex-slaaf, volgeling, geadopteerde en daarna niet meer geadopteerde zoon en niet meer aangetrouwde neef van Mohammed.

Mohammed in bedenkelijk daglicht plaatsen
De geschiedenis van Zaïd trof ik onder andere aan op de webstek van het Islamic Information Center of America in een stuk over het mohammedaanse verbod op adoptie [6].
Deze club windt er in het geheel geen doekjes om. Heel kort samengevat gaat het verhaal volgens deze organisatie als volgt. Zijn eerste vrouw gaf Zaïd als slaaf cadeau aan Mohammed. Mohammed adopteerde Zaïd. Zaïd trouwde later met een nicht van Mohammed: Zainab. Weer wat later voelde Mohammed er wel voor om zelf met nicht Zainab te trouwen. Net in die tijd krijgt hij een visioen waarin Allah hem laat weten dat adoptie eigenlijk een verwerpelijk idee is. Dat adoptie niet tot een echte bloedband leidt en dus het feit dat zijn, vanaf dat moment niet meer, geadopteerde ‘zoon’ met Zainab getrouwd was geweest, geen belemmering zou zijn voor Mohammed om met haar te trouwen. En aldus geschiedde: Zaïd en Zainab scheidden en Mohammed trouwde met Zainab.

Dit scenario, van de hand van propagandisten van het moham­medanisme, ziet er uit als een stuk tekst dat Mohammed in een hoogst bedenkelijk daglicht wil stellen! Het stuk zelf gaat niet specifiek over Zaïd bin Harithah maar over vragen met betrekking tot adoptie en een aantal aanverwante onderwerpen.
Het erfthema krijgt extra aandacht
De auteur leidt het onderwerp in met een stukje over het adoptieconcept zoals dat zou hebben bestaan vóór de komst van het mohammedanisme:
Er is een aantal factoren waaronder kinderloosheid, de wens om een erfgenaam te hebben en medeleven waardoor adoptie zich ontwikkeld heeft tot maatschappelijk gegeven. Vroeger werd adoptie vaak gezien als iets dat in het belang was van de adopterende ouders maar in een aantal landen ligt dit intussen anders.

Er wordt geen enkele aanwijzing gegeven waar de wijsheid vandaan komt dat vroeger adoptie meer gezien werd als belang van de adopterende ouders dan van het kind. Vervolgens noemt de schrijver mogelijke problemen die samen kunnen gaan met adoptie. Gezien vanuit het perspectief van een moderne samenleving valt daarbij op dat hij ook stil staat bij de jaloezie van biologische kinderen ten opzichte van een geadopteerd kind: wat zullen die er wel van vinden wanneer een vreemd (!) kind eigendommen verkrijgt waar zij als wettige erfgenamen recht op hebben?
Dit erfthema, dat in hedendaagse beschaafde samenlevingen zelden genoemd wordt als deel van de reële problematiek van adoptie, krijgt vervolgens extra aandacht door de wijze waarop de voormohammedaanse Arabieren beschreven worden:
De praktijk om zoons te adopteren was een belangrijke gewoonte die diepgeworteld was in de pre-islamitische Arabische maatschappij. (…) Mannen (sic) adopteerden elke jongen die hen beviel als hun zoon waarop deze de verantwoordelijkheden en rechten van de adopterende familie deelde, waaronder de familienaam. Adoptie was ook toegestaan als de vader van de zoon bekend was en uit een bekend geslacht stamde (sic).
Voor de komst van de islam vormden volbloed (sic) stamleden de kern van de familie-eenheden in Arabische stammen. De groep telde in het algemeen daarnaast een aantal slaven en afhankelijken. De volbloed stamleden omvatten het stamhoofd, zijn familie en de groep families die hem als leider erkenden. De afhankelijken omvatten drie subgroepen: (a) ex-slaven, (b) vluchtelingen die uit andere stammen gezet waren en (c) groepen, zoals de Joden in Medina, die niet sterk genoeg waren om alleen stand te houden.

Opmerkelijk dat zelfs in dit verband nog een sneer naar Joden nodig wordt gevonden, maar het verhaal gaat
ellende voor in onze tijd levende kinderen
verder met de uitleg over hoe de familie en stamverbanden ondermijnd werden door de gemakkelijke adoptie en door de omgekeerde praktijk: het ontkennen van je bloedverwantschap en je aansluiten bij een andere stam. Als om te onderstrepen dat Mohammed voordat hij zijn visioenen kreeg ook maar een gewoon man was, vervolgt de schrijver met:
Aangezien de praktijk van het adopteren van zoons zeer diep geworteld was in de pre-islamitische Arabische maatschappij was het niet gemakkelijk voor mensen om deze gewoonte op te geven.

Om vervolgens te komen met het verbijsterende:
Maar Allah wilde deze praktijk en de effecten ervan uitroeien, niet alleen met woorden maar ook met daden. Om ervoor te zorgen dat alle twijfels over dit onderwerp zouden weggenomen worden, dat de gelovigen zich op hun gemak zouden voelen met betrekking tot het trouwen met de ex-vrouwen van hun geadopteerde zonen, [het valt echt op deze manier uit de lucht, fg] en, belangrijker nog, dat ze er zeker van zouden zijn dat halal hetgene is wat door Allah is toegestaan en haram hetgeen door Hem alleen verboden is, koos Allah de profeet Mohammed zelf voor deze belangrijke taak.

Allah begreep volgens deze schrijver blijkbaar dat dit toch wel een dringend vraagstuk was voor zijn gelovigen: wanneer je met de ex-vrouw van je geadopteerde zoon trouwde voelde je je soms niet helemaal op je gemak. Mocht dit wel? Al die gelovigen die getrouwd waren met de ex-vrouw van hun geadopteerde zoon of erover dachten te trouwen met de ex-vrouw van hun geadopteerde zoon zaten met een probleem. Allah koos zijn boodschapper Mohammed voor de belangrijke taak om al die volgelingen te bevrijden van de knellende onzekerheid over de vraag of het wel halal was om een vrouw met zo'n achtergrond te huwen. En dan volgt nog:
De Koran vervolgt met het steunen van de profeet in deze actie …

Laat nog even tot je doordringen dat hier een fanatieke verdediger van Mohammed aan het woord is. De Koran vervolgt met het steunen van de profeet in deze actie, diezelfde Koran die nog voor de Bing Bang al bij Allah op de koffietafel lag!
Het verhaal besluit met uitleg over hoe mooi sharia is:
Het kind is een uitbreiding van zijn vader [twee keer nadruk, fg] en de drager van zijn karakteristieken. Tijdens zijn leven is hij de vreugde van zijn vaders ogen. Na de dood van zijn vader vormt het kind een voortzetting van zijn bestaan en een belichaming van zijn immoraliteit [een hilarische typefout, er moest natuurlijk staan immortality, ‘onsterfelijkheid’ fg]. (…) Door het kind van iemand anders te adopteren als zijn eigen worden de rechthebbende erfgenamen van het eigendom van de man beroofd van hun aandeel. Islam heeft het dus haram (verboden) gemaakt voor een vader om zijn biologische kinderen hun erfenis te onthouden. (…) Wanneer het geadopteerde kind een recht krijgt op de erfenis van degene die adopteert, kunnen de echte verwanten boos worden op de geadopteerde die de verwanten zien als aan hen opgedrongen en als iemand die hen het volle pond van de erfenis onthoudt. Vaak leidt zo’n boosheid tot strijd en gevechten.

Het is een onthutsend, gênant verhaal. En geen misverstand: de auteur, ene Qutub, is weliswaar niet heel erg beroemd, maar speelt wel degelijk een rol in het Amerikaanse debat en beschouwt zichzelf echt wel als mohammedaan. Islamonline.net, een van de bekendste mohammedaanse propagandasites, onder controle van de beruchte Yusuf Al-Qaradawi, heeft een vrijwel gelijkluidende interpretatie van het verhaal [7]. Een zeer vergelijkbare, nauwelijks méér verhulde, beschrijving van de kwestie Zaïd is te vinden op een Nederlandstalige webstek [8]. Wat daar geformuleerd vindj je vervolgens weer terug op een NederMarokkaans forum.

De scheiding van godsdienst en barmhartigheid
Maar hoe erg is het om te moeten vaststellen dat er in de mohammedaanse wereld lieden rondlopen die met hun gedachten in de zevende eeuw verkeren en het belangrijk vinden om het weinig voorbeeldige gedrag van één persoon uit die tijd op alle mogelijke manieren goed te praten? Op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo vreselijk erg.
dan moeten wij van onze kant ze natuurlijk geen hoerenjongen noemen
Wat wel erg is, is dat deze manier van omgaan met dit deel van de Arabische geschiedenis ook nu nog gepropageerd wordt en nog veel erger: deze propaganda voor de strikte naleving van ideeën die doortrokken zijn van nostalgisch verlangen naar de tribale verhoudingen in het zevende-eeuwse Arabië, leidt tot ellende voor in onze tijd levende kinderen. Eind 2006 schreef Trouw [9] hierover:
Het Egyptische weekblad Rosa El Yossef beschrijft het treurige lot van kinderen, die jaren in een pleeggezin opgroeien, vaak zonder dat ze zelfs weten dat ze uit een andere moeder zijn geboren. En dan op een dag zetten de pleegouders hen zomaar op straat. Dat doen ze niet vanuit een boosaardige inborst maar omdat een imam hen ervan heeft overtuigd dat ze, door een adoptiekind te nemen, het eeuwige vuur riskeren.
Lang niet alle Egyptische geestelijken denken zo. Maar de invloed van hun collega’s, die het adoptieouderschap afschilderen als een zware zonde, is wel zo groot dat tien procent van de aangenomen kinderen op straat belandt of in een weeshuis. (…) Een jongen van vijftien vertelt hoe hij uit zijn pleeggezin werd gegooid: “Onze buurvrouw heeft mijn leven op z’n kop gezet.” Ze zei eerst tegen de jongen zelf: “Jij bent hun kind niet!” Dat wist hij niet. Hij was tien. Toen hij van die schok was bekomen kwam de buurvrouw thuis stoken: “Het is een zware zonde, dat die jongen bij jullie is.”
Ook op straat kreeg hij last. De buurvrouw zette de pleegmoeder onder druk: “Hij is nu een man, je mag hem niet knuffelen, dat is een zonde, je mag hem je haar niet laten zien, hij mag niet alleen in één kamer met je dochters.”
De pleegmoeder schopt de buurvrouw niet het huis uit maar begint te twijfelen of ze misschien echt in de hel zal komen vanwege die jongen. Als hij lastig is begint ze hem te dreigen met het weeshuis, wat hij geen moment serieus neemt.
Uiteindelijk gaat ze naar een imam, die de buurvrouw gelijk geeft. De jongen eindigt tot zijn verbijstering echt in een weeshuis. Van ellende blijft hij een keer zitten maar daarna zoekt hij juist zijn troost in het halen van tienen op school.

Het hele, gruwelijke verhaal bevestigt dat de woorden van clubs als dat Islamic Information Center of America tot afschuwelijke daden leidt. In de woorden van het weekblad:
Over de strenge imams, die pleegouderschap principieel afwijzen en over de stokende buurvrouw schrijft Rosa El Yossef kernachtig: “Die hebben als levensmotto de scheiding van godsdienst en barmhartigheid.”
Een van die imams zegt tegen het weekblad dat alle ouderloze kinderen meteen naar een weeshuis moeten. “Maar dan moeten wij van onze kant ze natuurlijk geen hoerenjongen noemen”, voegt hij eraan toe.

Verontrustend aan de vunzigheid van dit soort imams, aan deze absolute liefdeloosheid, die nog eens onderstreept wordt door zo’n vermoedelijk als matigend bedoelde toevoeging over ‘hoerenjongen’, is dat ze zo weinig tegenspraak krijgen. Nog verontrustender is dat de Koran zelf (verzen 28 tot en met 40 van hoofdstuk 33, vooral in vers 37 waar Zainab met name genoemd wordt) de strekking heeft die de vunzigen eraan geven. Het is ook onmogelijk om deze verzen te vergoelijken door te wijzen op de historische context. Om afstand te nemen van deze passage is het onvermijdelijk dat fatsoenlijke mohammedanen op zijn minst vaststellen dat dit hele, voor Mohammed zeer belastende stuk, ten onrechte in de Koran terecht is gekomen [10]. Een harde botsing ‘binnen de oemma’ over deze passage lijkt onvermijdelijk…
Om het optimistisch te formuleren.

Toegift
Recent kwam ik nog een andere verdediging tegen van het mohammedaanse standpunt met betrekking tot adoptie. Een heel aparte. De auteur, ene Daniel Ibn Zayd, is zelf van Libanese afkomst en geadopteerd (door Amerikanen of Canadezen, dat wordt niet duidelijk).
internationale adoptie
Het adoptiegezin heeft blijkbaar iets verkeerd gedaan want hij is een fanatieke verdediger van de Koran geworden.
Het is een hysterisch, en buitengewoon onlogisch verhaal zoals je op de webstek waar hij het publiceerde wel vaker kunt vinden, maar evengoed zit er nog wel een interessant element in, dat in mijn ogen ook meer aandacht verdient.
Volgens hem moet er langs twee wegen gestreden worden tegen de suggestie dat het mohammedaanse verbod op adoptie problematisch is:

…first in terms of the historical and economic/political function of adoption, and second in terms of linguistic and theologic use/misuse of the term.

Zijn verhaal gaat niet over adoptie als zodanig, maar over internationale adoptie. Hij beschouwt deze vorm van adoptie als kinderroof:
...children become just another resource to plunder and export

Een aanrader voor Tofik Dibi en de vrienden van het kinderpardon.

Noten
1) De tegenspeler van Indiana Jones in de film ‘The Temple of Doom’
2) De Ottomaanse sultan die in 1683 bijna Wenen veroverde
3) Lees bijvoorbeeld het stukje over hem op de Nederlandstalige versie van Wikipedia. Over Lenin, de uitvinder van de moderne staatsterreur, de man die van mening was dat in Europa de naties die onderdeel waren van het Russische rijk het recht hadden op onafhankelijkheid maar die in Azië niet omdat deze landen nog geen proletariaat kenden in naam waarvan zijn partij de dictatuur kon opeisen. Deze Lenin wordt daar nog min of meer verdedigd vanwege zijn ‘vreedzame’ bedoelingen: hij geloofde immers in het communistische paradijs; en tot zijn dood aan toe bovendien. En nog vurig ook.
De Internationale Socialisten, de fanatiekste georganiseerde demoniseerders van Geert Wilders, namen het in oktober 2007 op voor de nagedachtenis van Lenin. Zijn terreur wordt niet ontkend maar openlijk verdedigd: “Waar de narodniki gebruik maakten van individuele terreur, steunde Lenin op de terreur van zijn (sic) nieuwe revolutionaire staat.”
Dat zijn revolutionaire staat tot stand gekomen was via een staatsgreep, niet tegen de Tsaar maar tegen andere politieke stromingen die samen met hem de Tsaar uit de macht hadden gezet, noch zijn door-en-door anti-democratische concept van ‘dictatuur van het proletariaat’, doet er voor deze lieden iets toe. Bron.
4) Vandaag, 29 april 2012, wordt over de vraag "Did Mohammed exist?" gedebatteerd door de grote voorman van de islamkritiek in de VS, Robert Spencer, en de hier al eerder aangeprezen David Wood. Wood had Spencer op werkelijk sublieme wijze uitgedaagd tot dit debat. Aanleiding was (de titel van) het laatste boek van Spencer.
5) Hoewel de figuur van Zaïd recent een stuk bekender is geworden door een boek van de gevierde schrijver Kader Abdolah.
6) Bron van het artikel van het Islamic Information Center of America.
7) Bron.
Over cynisme van misdadige proporties gesproken. De link naar dit stuk over het verbod op adoptie staat naast een stukje over adoptie van kinderen die wees zijn geworden door het geweld in Darfur -uitgevoerd door en namens het streng-mohammedaanse bewind van Soedan- waarvan het lot ‘dankzij een fatwa’ over toelaatbaarheid van adoptie nu verbetert.
8) Bron
9) Link naar het Trouw-artikel
10) Hier is uiteraard weer gebruik gemaakt van de Koranbrowser om tien Engelse vertalingen van deze passages te kunnen vergelijken. De hoofdlijn is steeds hetzelfde. Het belangrijkste verschil in de vertalingen van vers 37 betreft de beschrijving van de scheiding van Zaïd en Zainab.
 

Deze serie begon op 8 januari 2012.

Frans Groenendijk,  29-04-2012          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Zaid ibn Haritha bleef zijn voormalige adoptiefvader wel trouw en knapte de allersmerigste karweitjes voor hem op. Deze zelfde Zaid werd door Muhammad gestuurd om de Banu Fazara aan te vallen en te onderwerpen. Het hoofd van Banu Fazara, de matriarch Umm Qirfa Fatima onderging een gruwelijk lot (uiteengescheurd door twee kamelen) en haar dochter werd aan een van de aanhangers van Mo ten geschenke gegeven.
http://www.saltandlightoftheworld.info/2012/02/barbarism-of-muhammad-saw-behind.html

29-apr 2012 ,  03:04
# 2
Alf Jans:

Site van Belgische ex mohammedanen:
http://www.exmoslim.org/umm qirfa.html

29-apr 2012 ,  03:40
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.