Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De relatie tussen straatterreur en mohammedanisme
Samsom spint garen bij het garen spinnen van Le Pen

Dit is deel elf van een serie stuk­ken die geba­seerd is op het boek Islamo­fobie? Een nuchter ant­woord.
De aflevering van vorige week, met de wat aparte titel Islami­sering van de sauna?, bevatte het eerste deel van een wat langer stuk over straa­tterreur en no-go areas. Ik kondigde aan dat nu de rest zou volgen en dat ik aan zou geven waarom ik dit hoofd­stuk, terug­kijkend, een van de minder geslaagde vind (in dat gedeelte wordt ook duidelijk waarom Diederik Samsom in beeld is).
In dat eerste deel van vorige week was er goed beschouwd nog geen sprake van een verband tussen straat­terreur en het moham­medanisme. Toch bestaat er wel degelijk een relatie. Sterker nog, er lopen minstens vier verschil­lende lijnen tussen de rol van het moham­medanisme en no-go-areas.


»
Waarom niet discreet?
Op de eerste plaats is er een verband dat oppervlakkig gezien lijkt te staan voor een positieve rol van het mohammedanisme. Een rol die ze enthousiast aangereikt krijgen door niet-mohammedanen. Vooral de voormalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, voerde jarenlang, via lezingen en maatregelen, campagne voor het inzetten van imams en moskeeën in het overheidsbeleid. Dit is het slechtst denkbare beleid. Deze benaderingswijze ligt in het verlengde van het bedenkelijke fenomeen van de zogenaamde buurtvaders.
dat deze jongens het gezag van autoch­tone agenten, bus­chauf­feurs, bad­meesters etc niet er­kennen
Met het betrekken van mensen bij de veiligheid in hun eigen buurt middels buurtpreventieprojecten en dergelijke is op zich niets mis. Het is een prima zaak om daar ook allochtonen bij te betrekken. Wanneer echter het idee binnensluipt dat jongens van buitenlandse afkomst beter door ouderen van dezelfde afkomst kunnen worden aangesproken omdat ze beter naar die soort ouderen luisteren, begint het fout te lopen. Het gevaar is levensgroot aanwezig dat hiermee de vorming van parallelle maatschappijen in de hand gewerkt wordt; dat men zich er goed beschouwd bij neerlegt dat deze jongens het gezag van autochtone agenten, buschauffeurs, badmeesters etc niet erkennen. Een illustratie van het zich begeven op dit hellende vlak was het bericht eind november 2008 dat in Amsterdam specifiek Marokkanen zouden worden ingezet om geweld tegen Sinterklaas door Marokkaans straattuig tegen te gaan. De gemeente Den Haag maakte het met de jaarwisseling 2011/2012 nog bonter door samenwerking te zoeken met een uitgesproken fundamentalistische moskee, bekend van de vervloeking van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali en het bedreigen van Ahmed Marcouch.

Deze benaderingswijze wordt wel verdedigd met een verwijzing naar de vroegere zuilen. Cohen verdraait voor dat doel zelfs de maatschappelijke betekenis van die oude zuilen [1]. Volgens de ex-burgemeester hadden de toenmalige zuilen als doelstelling de leden te integreren in de samenleving. Volslagen kletskoek. De katholieke vakbeweging werd opgericht in reactie op het ontstaan van een vakbeweging uit de socialistische hoek. Hiermee is niet beweerd dat katholieke priesters die zich destijds inzetten voor katholieke arbeiders dat niet deden vanuit oprechte betrokkenheid bij het lot van die arbeiders: het willen behouden van de arbeiders voor het katholicisme was voor hen echter een vanzelfsprekende zaak. Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom dat voor voormannen van het mohammedanisme minder zou gelden. En onder die voormannen bevinden zich gematigden en extremisten: een deel van hen wordt zelfs betaald vanuit dictaturen ver hier vandaan.

De uitvloeisels van deze door en door foute benaderingswijze halen af en toe de pers. In Nederland werd het voorlopige hoogtepunt bereikt door de inzet van zogenaamde straatcoaches die luidkeels lieten weten er heel andere normen op na te houden dan tot op dat moment in Nederland van semioverheidsfunctionarissen verwacht werd. Ze lieten weten vrouwen geen hand te zullen geven en het Amsterdamse gemeentebestuur liet weten dat niet bezwaarlijk te vinden. Let wel: het ging hier níet om mensen die om welke reden dan ook wilden vermijden mensen in het algemeen of vrouwen in het bijzonder een hand te geven. Wanneer dat het geval was, zouden we er nooit achter gekomen zijn. De betrokken mensen zouden dit dan immers discreet vermeden hebben. Nee, hier gaat het om mensen die willen laten weten dat ze vrouwen geen hand zullen geven. Die eraan hechten te verkondigen dat niet te willen doen. En deze lieden, deze mensen die de westerse cultuur expliciet en hardop afwijzen, kunnen van het bestuur van Amsterdam een functie krijgen bij de gemeente!

Het recht om in eigen, mohammedaanse wijken te wonen
In Nederland is dit tot nu toe het hoogtepunt, beter gezegd het dieptepunt. In Groot-Brittannië is men al verder afgegleden. Daar geeft de overheid ruimte aan vormen van eigen ‘rechtspraak’ voor mohammedanen. Vooralsnog liggen de werkzaamheden van de Britse sharia-instellingen vooral op het gebied van het familierecht, lees: scheidingsrecht. In het hoofdstuk De olifant in de huiskamer
het preken van segregatie
wordt verder ingegaan op dit onderwerp. Hier wordt alvast opgemerkt dat de wenselijkheid van uitspraken door shariaclubs over scheidingen, vaak beargumenteerd wordt met verwijzing naar de opstelling van mohammedaanse mannen die lak hebben aan de wet waar het gaat om hun omgang met de vrouw die van hem wil scheiden, maar zich wel iets gelegen zouden laten liggen aan uitspraken van de mohammedaanse rechtsprekers. Het vlak dat daarmee betreden wordt, helt nog aanzienlijk meer dan het vlak van de buurtvaderij. Op verontrustende wijze sluit die ruimte voor eigen ‘rechtspraak’ precies aan bij de tweede manier waarop het mohammedanisme in verband staat met no-go-areas: het preken van segregatie.
In het vorige hoofdstuk werd al verwezen naar in Nederland opererende imams die inzetten op het vormen van mohammedaanse getto’s [2]. De achterliggende gedachte is dat voor het islamiseren van Europa (en de VS) gewerkt moet worden aan de vorming van parallelmaatschappijen waarbinnen een speciaal ‘islamitisch recht’ geldt,
aanwak­keren van burger­oorlog in Westerse landen
dat kan worden toegepast in landen waar de mohammedanen nog niet aan de macht zijn. Voor deze strategie wordt wel de term ‘wasatiyya’ gebruikt [3].
Het Britse Channel 4, dat eerder met de verborgen camera in een aantal moskeeën extremistische imams filmde [4], maakte in augustus 2008 een vervolg. Uit de beelden bleek dat er nu al wordt opgeroepen tot het vermoorden van afvalligen (“maar dat moet pas op het moment dat de mohammedanen sterker staan”, voegde de vrouwelijke spreker toe …). Daarnaast besteedde de documentaire terecht veel aandacht aan pleidooien tegen integreren en omgaan met ‘ongelovigen’ [5]. De naam van de verslaggeefster is veranderd, vermeldt het krantenartikel…
Het enige hoopgevende aan het verslag is dat ook een mohammedaan erop wijst dat de Saoedische regering achter deze moskeekoers zit.

Een directe link met het jihadisme, de heilige oorlog
De derde lijn wordt gevormd door het daadwerkelijk aanwakkeren van burgeroorlog in Westerse landen door internationaal opererende mohammedaanse groepen. Ten tijde van de rellen in de Franse banlieus van oktober 2007 was Sarkozy minister van binnenlandse zaken. Hij gebruikte -in de aanloop tot de presidentsverkiezingen- duidelijke taal bij zijn aankondiging hard te zullen optreden. Om die reden kreeg hij zelfs vanuit India kritiek. Volgens de directeur van het Institute of Topical Studies, B.Raman -die eerder hoge ambtenaar was bij de centrale overheid- droeg Sarkozy’s opstelling [6] bij aan het voortduren van de rellen. Zijn taal zou namelijk door mohammedanen als beledigend kunnen worden opgevat. Via de South Asia Analysis Group rapporteert hij over
…betrokkenheid van enkele Pakistaanse, Algerijnse en Marokkaanse leden van het uit Londen opererende Hizbut Tehrir (HT) bij het geweld…

Het kan geen kwaad om deze man, iemand dus uit een land waar mohammedaanse terreuraanslagen -al dan niet aangestuurd vanuit Pakistan- veel vaker voorkomen dan in Europa, een man evengoed die zeer beducht is voor de gevoeligheden van de mohammedanen, wat uitgebreider aan het woord te laten over de rellen in de Franse banlieus:
Drie dagen lang ging het geweld door, zonder aanmoediging van buitenaf. Betrouwbare bronnen vermeldden dat in de tussentijd het hoofdkwartier van HT in Londen mogelijkheden zag om de ontwikkelingen in Parijs propagandistisch uit te buiten en enkele van hun experts stuurde. (…) Deze experts moesten nu in Parijs de woede onder de jeugd [7] aanwakkeren en exploiteren voor hun doelen.
Met de hulp van slapende cellen die de HT in Parijs en andere delen van het land al enkele maanden daarvoor had opgezet, werden plannen gemaakt om het geweld te laten voortduren om zo de jeugd verder te radicaliseren en mobiliseren tegen de Franse overheid. Voor dit doel maakten ze gebruik van de reeds bestaande boosheid in de moslimgemeenschap over het verbod op hoofddoeken voor moslimmeisjes op openbare scholen en over het harde optreden door de politie tegen mensen die verdacht werden van radicalisme. (…) Het doel van HT is hetzelfde als dat van Al-Qaeda, namelijk het herstel van een Islamitisch Kalifaat, maar elke link met Al-Qaeda wordt ontkend en men beweert het doel te willen bereiken met openlijke politieke activiteiten en niet via terrorisme of andere vormen van politiek geweld. Terwijl er tot nu toe nog geen bewijs is voor de betrokkenheid van HT bij jihad-terreur was het wel betrokken bij veel gevallen van politieke agitatie in een aantal landen en bij pogingen om het leger en de geheime dienst te ondermijnen in Pakistan en andere islamitische landen.
Betrouwbare bronnen in Pakistan berichten dat de Pakistaanse Lashkar-e-Toiba (LET) haar cellen in Frankrijk opdracht heeft gegeven de HT te ondersteunen. Ook de Jamat-ul-Furqa (JUF), die volgelingen heeft in gemeenschap van mensen met Caribische achtergrond in Frankrijk heeft haar leden gevraagd de HT te ondersteunen. De JUF is vooral bekend van de zogenaamde schoenbom-man Richard Reid die lid zou zijn van die groep ” [8].


Religie of cultuur?
Belangrijker dan deze drie lijnen samen is nummertje vier. Het betreft hier echter een indirect verband en dat maakt het wel moeilijker te doorgronden. Ik heb het over de negatieve aspecten van de houding van halve of helemaal analfabete, immigranten tegenover de westerse samenleving. Een -voor ieder individu natuurlijk verschillend- mengsel van gevoelens van minderwaardigheid en superioriteit, van angst, afkeer, verwijt en zelfmedelijden. Een houding die deels bewust, deels onbewust, wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Een indringend en onthutsend beeld hiervan werd bijvoorbeeld geschetst in het boekje Onzichtbare Ouders van Margalith Kleywegt, dat na de moord op van Gogh de ondertitel De buurt van Mohammed Bouyeri meekreeg. Het mengsel komt voor bij een deel van de immigranten uit elke cultuur die weinig lijkt op de westerse, maar bij de mohammedanen is het mengsel het giftigst. Mogelijk omdat het minderwaardigheidscomplex daar meer ontwikkeld is dan in andere niet-westerse culturen. Allerlei zaken die op gespannen voet staan met de westerse cultuur worden door een deel van het mohammedaanse kader aangemoedigd. Het gevaarlijke mengsel van gevoelens van inferioriteit en superioriteit is bovendien terug te vinden in de grondslagen van het mohammedaanse gedachtegoed. De problemen die er het gevolg van zijn, zijn echter meer verbonden met de tribale dan met de religieuze aspecten van dat gedachtegoed.
Vanwege dit laatste en belangrijkste verband, is het duidelijk dat het aanpakken van no-go-areas en het voorkomen van het ontstaan van nieuwe, niet goed kan worden tegengegaan via het aanpakken van het mohammedanisme als zodanig. Natuurlijk moeten de verdraaiers van de maatschappelijke rol van verzuiling worden ontmaskerd, moeten de prekers van segregatie in de gaten gehouden worden en mensen die burgeroorlog proberen aan te wakkeren in de gevangenis gezet, maar vanwege dit indirecte verband is nultolerantie tegenover wangedrag in wijken waar verloedering dreigt of al heeft toegeslagen, het belangrijkste en meest dringende.

Minder geslaagd
In theorie zou dat laatste perspectief kunnen bieden op een gezamenlijke aanpak van straattereur door fans en haters van Geert Wilders. Daarmee ben ik gelijk aangeland bij de reden waarom ik dit hoofdstuk, achteraf gezien, als een van de minst geslaagde beschouw.
Mijn boek als geheel vormde eigenlijk nog één grote uitnodiging om op nuchtere wijze gezamenlijk te kijken naar problematische kanten van het mohammedanisme en te heroverwegen hoe we als westerlingen daarmee om (moeten) gaan. Het boek bevatte een treinlading van argumenten zonder het allerkleinste spoor van haat tegen mensen die zichzelf moslim noemen en ook nog met minder weerzin tegen het mohammedaanse gedachtegoed dan ik nu heb. Bovenstaande versie van het hoofdstuk over straatterreur en mohammedanisme is al wat minder omzichtig dan in het boek zelf, maar je kunt er nog uit aflezen dat ik bij het schrijven van dit hoofdstuk nog volop die illusie van integer debat over deze onderwerpen koesterde.
De islamofobiefobie is echter zo diep ingevreten in onze samenleving dat in de praktijk er geen schijn van kans bestaat op integere discussie over het mohammedanisme, laat staan van een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld straatterreur. Dat is een gepasseerd station.
Heel pijnlijk kwam dit tot uitdrukking in de 'recensie' van de bundel De Islam. Kritische essays over een politieke religie door Sjoerd de Jong van de NRC. Kort samengevat kwam zijn reactie erop neer dat er weliswaar zeer scherpe kritiek op het mohammedaanse gedachtegoed werd geleverd maar er geen extreme maatregelen werden voorgesteld. Daardoor kon het boek moeilijk worden afgedaan als rechts-extremistisch en kon het om die reden ook niet 'serieus' besproken worden.
Dat die aanpak een gepasseerd station is, werd enkele maanden geleden op een totaal andere wijze geïlustreerd in een item bij Pownews. Oost-Europeanen die een groot leegstaand kantoorgebouw in Amsterdam stripten, werden betrapt door een journalist die de politie erbij haalde. Met tegenzin verschenen ze ten tonele. Een van de agenten legde uit dat de journalist 'hun gebied' was binnengegaan. De politie die zo ongeveer zelf actief no-go areas instelt.

Garen spinnen bij het garen spinnen
De nieuwe partijleider van de PvdA Samsom mocht bij Pauw & Witteman commentaar leveren op het afslachten van drie kleine joodse kinderen. Op aangeven van zijn gastheren werd zijn zorg dat Marine Le Pen er garen bij zou kunnen spinnen, zijn belangrijkste punt. Al schande sprekend over Le Pen maakte hij er werk van om aan deze slachtpartij van joodse kinderen nog lof voor Job Cohen te koppelen omdat die na de moord op Theo van Gogh zo mooi gesproken had op die 'lawaai-demonstratie' en daarna "de boel bij elkaar gehouden had". "Want daar gaat het toch om".
In de media was de overheersende teneur dat het hier niet om een Al-Qaeda aanslag ging omdat de terrorist dat zelf gezegd had en/of omdat de centrale leiding van Al Qaeda geen opdracht voor deze specifieke terreurdaad had gegeven.
De NOS: omarmt de visie van de Franse inlichtingendienst, de dienst die zo verschrikkelijk gefaald heeft.
De NOS voegt er in eigen woorden aan toe: "Doordat hij te laat arriveerde, mislukte dat plan en besloot hij de nabijgelegen joodse school aan te vallen. Daar schoot hij drie kinderen en de vader van twee van hen dood." De NOS noemt deze gruwelijke slachting van kleine kinderen door een man die zijn opleiding kreeg in Afghanistan en Pakistan en in Afghanistan uit de gevangenis ontsnapte, 'een impuls', op aangeven van de dienst die de man vrij rond liet lopen, ondanks een veelheid van niet mis te verstane aanwijzingen dat het hier om een jihadist pur sang ging.
Men doet niet eens meer pogingen om de mohammedaanse jodenhaat te relativeren door hem toe te schrijven aan "slechts een kleine minderheid van extremisten": hij wordt gewoon in algemene zin verdoezeld. Zo ongeveer als bij de slachting in Mumbai van 2008. Naast hotels, een station en een ziekenhuis werden in deze miljoenenstad ook de enige rabbi en zijn zwangere vrouw vermoord na eerst te zijn gemarteld. Rabbi Holtzberg vreesde al langer voor een aanslag.
Dat de vader in Toulouse 'toevallig' rabbi was blijft bij de NOS ook onvermeld.
Het onderschrift bij de begeleidende foto luidt: "De politie heeft de omgeving afgezet na een schietpartij op een school in Toulouse".
Een schietpartij? Een schietpartij is volgens VanDale een : "vechtpartij waarbij wordt geschoten". [9]
Het is oorlog tegen iedereen die de aandacht wil vestigen op die gruwelzijde.
Men zet alles op alles om de gruwelzijde van het mohammedanisme uit beeld te houden. Op Facebook prezen 500 mensen de moordenaar voor zijn actie. Zijn broer laat weten trots te zijn. Zijn moeder wilde geen moeite doen hem over te halen zich over te geven.

Noten
1) In een debat met Frits Bolkestein via het blad Opinio.
2) En dit geluid komt niet alleen van fundamentalistische imams. Op de webstek wijblijvenhier.nl signaleerde ik een discussiebijdrage waarin gesproken werd over het recht om in ‘eigen wijken’ te wonen. De andere discussiedeelnemers viel het niet op.
3) De term staat ook voor iets als ‘middenkoers’. Tussen welke de extremen dit midden ligt is niet zonder meer duidelijk. De webstek van de Alwasatiyyah Foundation vermeldt bij de cursus over het leven van de tijdgenoten van Mohammed dat “..alle cursussen niet politiek zijn (sic) en zich conformeren aan de islamitische standaard van volledige scheiding der seksen”. URL van de bron
4) In de documentaire Undercover mosques
Channel 4 werd voor de rechter gesleept vanwege haatzaaien omdat het de haat van de imams toonde. In hoger beroep kreeg de omroep gelijk.
Zo: : “Channel 4 and the programme-makers were paid an estimated £100,000 after police falsely claimed the documentary had selectively edited quotes from preachers in mosques around the country to make them appear more extreme. The Crown Prosecution Service decided not to prosecute the preachers and instead referred the programme makers, Hardcash, to the regulator Ofcom regulator which later cleared them of all charges.
5) Bron
6) Frans links liet zich bij die presidentsverkiezingen van haar akeligste kant zien door de verwachting uit te spreken dat Sarkozy’s verkiezing tot een herhaling van de rellen zou kunnen leiden. Er ontstonden inderdaad enkele relletjes na zijn verkiezing maar deze waren van zeer geringe betekenis in vergelijking met de eerdere terreur.
7) Ook hier weer het volkomen foute ‘jongeren’; er was uiteraard geen meisje of jonge vrouw te bekennen.
8) URL van de bron
9) De term 'schietpartij' werd overigens ook veelvuldig gebruikt voor het bloedbad dat door het monster van Utoya werd aangericht. Ook toen al buitengewoon misplaatst.  
Deze serie begon op 8 januari 2012.

Frans Groenendijk,  25-03-2012          

Reacties
# 1
vanhetgoor:

Het ziet er voor de PvdA niet goed uit. Een nieuwe partijleider die in het verleden straatcoach is geweest werpt geen aanlokkelijke schaduw vooruit. Een straatcoach is op zich al een teken dat men zich neergelegd heeft bij de verloedering van de maatschappij, daarnaast is de straatcoach een brevet van onvermogen om passende oplossingen aan te dragen en doeltreffend op te treden. Stel nu dat Samsom nog een paar jaar blijft zitten. Meestal zit men bij de PvdA niet zo heel erg lang omdat hoe dan ook een keer duidelijk wordt dat iemand NIET functioneert. Stel dat Samsom een stempel op de PvdA kan drukken en dezer partij in de komende jaren nog meer de oren laat hangen dan nu al het geval is, dan krijgt men een nog sterkere werking de verkeerde kant op.

Kennelijk ontbeert men het inzicht. Maar nu is het probleem: hoe kan de PvdA overtuigd worden dat het nu in 2012 geen tijd is voor die slappe pappen en nat houden mentaliteit waar de PvdA groot mee geworden is?

Diederick Samsom mag dan naar de kapper van Pim Fortuyn zijn geweest, maar een kaal hoofd was bij Fortuyn geen hoofdzaak, hij kon een probleem analyseren en een oplossing aandragen. Bij Samsom is het probleem niet duidelijk! Zijn oplossing maakt wellicht de kwaal nog erger. Gelukkig was er in DWDD al een filmpje te zien waarin Samsom zo grandioos blundert. Het enige dat Samsom daarop kon zeggen was dat hij vele adviseurs heeft, en die adviseurs de volgende keer beter zullen opletten. Kortom als deze adviseurs de handen los laten van Samsom dan valt hij als een pudding in elkaar. De PvdA kan beter nu vast op zoek gaan naar een nieuwe NIEUWE partijleider dan wachten tot de onkunde van Samsom overal bekend wordt.

25-maa 2012 ,  09:45
# 2
Frans Groenendijk:

Je zou bijna medelijden krijgen: de straatcoach-stage is juist een van de positievere dingen die je van Samsom kunt vermelden.

25-maa 2012 ,  12:01
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.