Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Taboes en struisvogels
Doodstraf en overbevolking

Mag dat of gaat het in tegen de vrij­heid van menings­uiting wan­neer iemand een dis­cussie ver­mijdt, enkel om de reden dat die ‘onpret­tig’ is of in strijd met de goede smaak?
Ik vind dat niemand zich ver­plicht hoeft te voelen aan een dis­cussie mee te doen als hij of zij het onder­werp als onaan­genaam ervaart. Ik beschouw dat niet als in strijd met de vrijheid van menings­uiting of als anders­zins onbe­hoorlijk. Dat wordt het pas als je ook anderen zou willen verbieden mee te doen. Ik het aan de andere kant wel betreuren als iedereen van discussies zou afzien met het argument dat hij er nu eenmaal geen zin in heeft.

»
Neem een onderwerp dat een paar maal aan de orde is geweest de laatste jaren en dat relevant is voor de overlevenden van vliegrampen in de jungle. Het was al veel langer relevant voor schipbreukelingen. Is het onder zulke omstandigheden geoorloofd om mensenvlees te eten? Ik meen dat dit geoorloofd is als dat zonder het plegen van een misdrijf kan en er geen alternatieven zijn om in leven te blijven. De praktijk leert dat de betrokken overlevenden zeggen dat zij deze opvatting delen, al zullen zij er zich mogelijk niet altijd strikt aan de genoemde beperking gehouden hebben.

Ik kan me goed voorstellen dat iemand zich bij een dergelijke discussie afzijdig houdt. Wat ik me niet kan voorstellen is dat iemand die er zich overigens op beroept een rationeel mens te zijn kan ontkennen dat zij voor dit standpunt kiest omdat het een taboe onderwerp betreft. Wat is taboe anders dan dat men zich van een onderwerp afzijdig houdt omdat het strijdig is met de goede smaak, of de goede zeden?
omdat dezelfde mensenrechten­theo­rieën die de doodstraf verbieden de inrichting van strafgevangenissen onvoldoende onaangenaam maken
De weerzin om dat toe te geven moet zijn gelegen in de moderne gedachte dat er geen taboes horen te zijn en dat het op een paradoxale manier taboe is om te erkennen dat taboegedrag hoort tot de condition humaine. Ik doel hier op Marjolijn Februari, filosofe en stukjesschrijfster, voor wie ik verder best respect heb..

De discussie ging in dit geval niet over kannibalisme maar over de herinvoering van de doodstraf. Patrick van Schie heeft een tijd geleden een poging gedaan in het Liberaal Reveil van de Teldersstichting om de discussie over de doodstraf aan te zwengelen en kreeg toen de goegemeente over zich heen, inclusief die van zijn eigen partij.

De discussie over herinvoering van de doodstraf maakt onderdeel uit van een andere discussie, namelijk de gebleken onmacht van ons justitiële systeem om de stijgende criminaliteit in de samenleving binnen redelijke proporties te houden. De achterliggende gedachte is dat alleen de doodstraf voldoende normstellend is om de overigens goed gesocialiseerde draaideurcrimineel te weerhouden van een gemakkelijke manier om aan zijn geld te komen. Dat komt ondermeer omdat dezelfde mensenrechtentheorieën die de doodstraf verbieden de inrichting van strafgevangenissen onvoldoende onaangenaam maken om geharde criminelen af te schrikken. Die wegen de straf en de pakkans af tegen de opbrengst van hun manier van leven en lachen om de humanistische zielzorgers van de reclassering.

Iedereen weet dat er slecht functionerende leden van de samenleving zijn die door niets worden weerhouden bij het plegen van de meest gruwelijke misdrijven, ook niet door de doodstraf. Dat blijkt uit een reeks Amerikaanse onderzoeken. Maar in Amerika staat op draaideurcriminaliteit helemaal geen doodstraf. De doodstraf is daar gericht tegen het soort misdrijven dat het meeste gepleegd wordt door mensen aan wie een steekje los is. Bovendien brengt het felle verzet van democratische zijde tegen de doodstraf mee dat veroordeelden soms tien jaar en langer in de dodencel moeten doorbrengen. Dat ondergraaft de afschrikwekkende werking van de straf behoorlijk. Iedere criminoloog kan U vertellen dat het de pakkans zijn en de snelheid waarmee een straf volgt op het misdrijf die de effectiviteit ervan bepalen. Die Amerikaanse statistieken zeggen dus niet zo veel.

Ik vond dat Van Schie gelijk had met het onderwerp aan de orde te stellen en de goegemeente ongelijk door over hem heen te vallen. De samenleving kan zich geen blijvend groeiende criminaliteit veroorloven als middel voor substantiële groepen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als de doodstraf een effectief middel zou kunnen zijn, dan hoort zij besproken te worden. Al was het alleen maar omdat anders Wilders of – als die vermoord wordt – zijn nog veel rechtsere opvolger de doodstraf invoert zonder dat men gediscussieerd heeft over de mogelijke ernstige gevolgen die dat hebben kan. Het argument dat dit niet kan omdat het in strijd met de grondwet en de verdragen is, gaat uit van de onjuiste gedachte dat wetten en verdragen voor de eeuwigheid zijn. We hebben in de twintigste eeuw wel anders geleerd.

Dat de herinvoering van de doodstraf ongewenste gevolgen zal hebben denk ik overigens zelf wel. Op hele andere terreinen dan het gedrag van tasjesrovers en inbrekers, dat wel. Het is niet voor niets dat de integriteit van het menselijk leven de hoogste waarde is binnen onze samenleving. Die waarde speelt een rol in alle mogelijke manieren waarop mensen met elkaar omgaan. Afbreuk doen aan dat beginsel brengt ons naar alle waarschijnlijkheid naar een ander en minder aangenaam soort samenleving. Dat taboe is er dus niet voor niets.
men weigert een meta­juridisch vraag­stuk te bedis­cussiëren omdat het niet in ons rechts­systeem past
Aan de andere kant kan een samenleving het zich niet veroorloven dat maar een deel van de bevolking geweld afzweert als middel om conflicten op te lossen of om zich zelf van een boterham of van een scooter te voorzien. Als de overheid dat geweld van een minderheid niet effectief bestrijdt dan zal de meerderheid het op den duur zelf gaan doen. Dan hebben we ook een andere samenleving en ook een die we niet willen. Het gaat bij de discussie Van Schie dus om het kiezen voor het minste kwaad. Dat is lastig maar het moet wel. Waarmee overigens niet gezegd is dat de herinvoering het minste kwaad is, maar wel dat een discussie over het onderwerp nodig lijkt.

Toen Prometheus de mensen het vuur had gebracht werd hij voor straf door de goden aan de hoogste berg van de Kaukasus vast geklonken waar een adelaar zich iedere dag te goed deed aan zijn lever. De nacht erna kreeg die lever weer de gelegenheid om aan te groeien. Dat is nog een graadje erger dan de doodstraf. Waarom kunnen ethici dat onderwerp zonder bezwaar bediscussiëren en de doodstraf niet? Omdat het abstract is en niets met de eigen samenleving van doen heeft. Waarom weigert men een metajuridisch vraagstuk te bediscussiëren met het argument dat het niet in ons rechtssysteem past? Omdat men de grondslagen van onze samenleving niet ter discussie wil stellen ook als duidelijk is dat die samenleving hoe dan ook niet ongewijzigd door kan gaan. Men gebruikt dan wel het argument dat een dergelijke discussie niet vrijblijvend is, dat het discussiëren zelf het onaangename onderwerp bespreekbaarder maakt en dus de invoering dichterbij brengt, maar dat argument tast wel degelijk de vrijheid van meningsuiting aan.

Aan het begin van de negentiende eeuw leefden er een paar honderd miljoen mensen op de wereld. Nu, twee eeuwen later, zijn het er zeven miljard, meer dan tien keer zo veel en zullen het er nog deze eeuw vijftien miljard worden en dat is twintig keer zo veel. Dat is het gevolg van de Kantiaanse wereld­beschou­wing met haar democratie en mensen­rechten
het acute probleem van de wereld­over­bevolking
en die wereldbeschouwing is de meest nabije oorzaak van alle grote problemen waar we nu mee zitten. Klimaatswijziging, milieu­veront­reiniging, armoede in de ontwik­kelings­landen, uitput­ting van energie en grondstoffen, etnische oorlogen, immigratie­stromen, noem maar op. De humanistische levens­beschouwing gaat niet aan haar tekorten maar aan haar succes ten onder, zo lijkt het in elk geval op dit moment.

Werd het acute probleem van de wereldoverbevolking in Kyoto besproken, of in Johannesburg, in Rio of in Kopenhagen? Nee, het staat op geen enkele agenda van het soort mammoet conferenties waarin we tegenwoordig grossieren. Dat is om dezelfde reden waarom men Van Schie niet aan het woord wilde laten en men van de hele commotie nu niets meer terug vindt in de archieven van de Teldersstichting. We zijn struisvogels met zijn allen en steken collectief de koppen in het zand.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  03-03-2012          

Reacties
# 1
HansJansen:

Kan je het uitspreken van de doodstraf toevertrouwen aan de huidige Nederlandse rechterlijke macht? Aan mensen als Tom Schalken?

03-maa 2012 ,  09:42
# 2
toon kasdorp:

Een van de problemen die we zouden krijgen als de doodstraf weer zou worden ingevoerd is dat een flink aantal rechters zouden weigeren haar uit te spreken.Het is überhaupt de vraag of je dat zou moeten doen als je weet dat zoveel mensen daar zo uitgesproken op tegen zijn. Het is onderdeel van de democratie dat rekening gehouden wordt met zwaar wegende belangen van minderheden.

03-maa 2012 ,  09:53
# 3
Frans Groenendijk:

Ik weet niet of dit nog onder ironie valt. Een stuk met in de titel 'taboe' dat zo ver van het eigenlijke taboe weg blijft dat zelfs paniek over andere zaken bevorderd wordt! Het concept 'wereldoverbevolking' is een nog groter misbaksel dan 'wereldtemperatuur'. Betekenisloze begrippen. De bevolking van een 25-tal landen is nu al aan het krimpen (Japan en Rusland zijn de meest uitgesproken voorbeelden) en van een groot aantal landen is volstrekt zeker dat op korte termijn de bevolking achteruit gaat lopen. Als men van Nederland geen de facto immigratieland gemaakt had, kromp de bevolking hier nu ook al. Voor bijna de helft van alle landen geldt dat het vruchtbaarheidscijfer al onder de waarde ligt die hoort bij een stabiele omvang van de bevolking en wordt snel afgestevend op langzame of dramatisch snelle krimp van de bevolking. Daar tegenover staan landen met 'andere culturen' waar de bevolking nog steeds krankzinnig groeit. Met als meest krankzinnige de Palestijnse cultuur van de demografische oorlogsvoering. De bevolkingsgroei zit hoofdzakelijk in Afrika, de mohammedaanse wereld en India (en daar is een onevenredig deel van de groei ook een mohammedaanse aangelegenheid). Tussen de door het mohammedanisme is er geen grote variatie: hoe achterlijker hoe groter de groei (In Iran ligt het vruchtbaarheidscijfer tegenwoordig ook al onder de twee).
En wat die doodstraf betreft: wat mij betreft is dat geen taboe onderwerp. Wat @Hans Jansen zegt brengt me wat dat betreft wel aan het twijfelen: misschien moest het maar wel een taboe zijn. Ik ben tegen de doodstraf omdat de kans op het doden van onschuldigen bestaat. Door mensen als Volkert van de Graaf, Bouyeri en Dutroux ga je wel twijfelen.
Hier heb ik er nog wat meer over gezegd
Landen gerangschikt naar vruchtbaarheidscijfer.
Lande gerangschikt naar bevolkingsgroei.

03-maa 2012 ,  10:56
# 4
toon kasdorp:

Op mijn site staan een paar stukken waarin ik dieper op het probleem van de doodstraf inga en op de manier waarop op Patrick van Schie is gereageerd indertijd. Hier ging het me vooral om het verschijnsel taboe, dat bij het probleem van de wereldoverbevolking nog veel opmerkelijker is dan bij de doodstraf. Dat praktisch alle problemen waar we ons wel uitvoerig mee bezig houden, zoals klimaatverandering, milieu, uitputting energie en andere grondstoffen, de opstanden in Arabië en Afrika e.t.q. met de omvang van de bevolking samenhangen is evident en of je dat nu overbevolking noemt of niet vind ik niet interessant. Maar men spreekt er niet over op die mammoetconferenties

04-maa 2012 ,  03:09
# 5
Ester Losita:

@ Toon:

De laatste opmerking raakt de kern: we maken ons druk overal allerlei problemen zoals milieu en energie, maar vergeten dat het centrale probleem de overbevolking is. Want het centrale probleem is de oorzaak van al die overige problemen.

Als er nu in Afrika net zo veel mensen zouden wonen als twee generaties geleden, en dat is net zo veel als toen in Europa,zou er geen probleem zijn.

Daar komt bij dat rond 2100 er zullen zijn:
1 miljard rijke aardbewoners (net zoveel als nu)
2 of 3 miljard middel-welvarende (nu ongeveer 1 miljard)
en 11 miljard min of meer arme (tegen 4 miljard nu)

Raad eens wat dat zal betekenen voor de ontwikkelingssamenwerking? En de migratiestromen?

04-maa 2012 ,  09:46
# 6
Frans Groenendijk:

In mijn ogen bijna de kern (het taboe is nu wel grotendeels weg). Wat nog ontbreekt is de koppeling met de positie van vrouwen. Waar vrouwen zwaarst onderdrukt worden (groot deel Afrika, groot deel mohammedaanse wereld) is de bevolkingsexplosie en achterlijkheid het grootste.
Alleen in een beschaving die wat heeft meegekregen van verlichting en vrouwenemancipatie is voldoende verantwoordelijkheidsgevoel te verwachten om over bevolkingsomvang na te denken.
Die beiden zijn ook voorwaarden voor welvaarts- en welzijnsgroei.

04-maa 2012 ,  01:09
# 7
louis-portugal:

Weet een goed stuk en reacties.
Idd. geloof ik ook dat de overbevolking slecht is voor alles inclusief het millieu.
Waarom wil links daar absoluut niet aan???
Als je dat tegen een linkse zegt komt hij meestal met de opmerking dat die mensen ook rechten hebben.

05-maa 2012 ,  02:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.