Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Van Agt en de dode Joden
Wat zou mevrouw Anneke Goudsmit hier eigenlijk van vinden?

In maart 1946 kwam de NSB-er Max Blokzijl voor het vuur­peloton. De doodstraf was reeds in september 1945 uitgesproken. Hij was propagan­dist van de NSB en van de Duitse bezetting. Evenmin als Mussert, die ook de doodstraf kreeg, was hij direct betrokken geweest bij het vermoorden van verzetstrijders of bij de Holocaust. Dat lag heel anders met de Duitsers Aus der Fünten, Fischer en Kotälla. Mede dankzij het optreden van Juliana, de Nederlandse voorloopster van het hippiedenken, werd hun doodstraf eerst omgezet in levenslang. In 1972 nam Dries Van Agt, toen minister van justitie, het op voor de nazi's: hij suggereerde dat de Drie van Breda vrijgelaten moesten worden. Hij kreeg de Tweede Kamer echter niet mee.
Tegenwoordig sympathiseert de bejaarde ex-premier veel nadruk­kelijker met de modernere vijand van het hedendaagse, modernere jodendom: het palestinisme. Vastbesloten om niet nogmaals een derde van de totale Joodse wereldbevolking te laten vernietigen, verdedigt Israël haar burgers met alle middelen die ze tot haar beschikking heeft, terwijl de Israel Defence Force bijna bovenmenselijke inspanningen pleegt om daarbij zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken aan de kant van hun aanvallers. De Iron Dome is daarvan het summum en een doorn in het oog van mensen die vinden dat de oorlog oneerlijk, 'disproportioneel', is met zo weinig dode Joden.
»
Van Agt was geen sympathisant van het nazisme, is geen voorstander van het uitroeien van de Joden en pleit ook niet rechtstreeks voor het vernietigen van de Joodse staat.
Hij werkt echter wel van harte samen met clubs als Al Awda en Israa die zelfs via hun logo's tot uitdrukking brengen dat ze de vernietiging van de Joodse staat nastreven.
En natuurlijk met 'stop de bezetting' van Gretta Duisenberg, de vrouw die onder andere bekend werd vanwege haar klacht over Joden die Amsterdam Zuid zouden annexeren en door het verstoren van de dodenherdenking. Op hun webstek foto's als deze
image
en onderschriften als deze: "The Muslim people all over the world should consider the demolition of any mosque anywhere as a disgregard and contempt for muslims everywhere." of: "Look how determined and courageous the Palestinian girl is! For her, it is either homeland or death!"
Van Agt staat nu aan het hoofd van een verzameling van dit soort organisaties die met een burgerinitiatief via de Tweede Kamer de Nederlandse regering onder druk zet om "maatregelen te nemen" tegen Israël vanwege een ander middel waarmee ze de bevolking beschermen tegen terreur zonder burgerslachtoffers te maken aan de kant van hun vijanden: Het Hek/De Muur.
Dit is de reden die Van Agt en zijn vrienden aanvoeren om Nederlandse 'maatregelen' te bepleiten:
Kort gezegd lijdt de Palestijnse bevolking enorme psychische, fysieke, sociale en economische schade als gevolg van de muur.

Best vervelend voor deze
Willen ze soms twijfel zaaien over de goede afloop van de ontwikkelingen in Syrië, Egypte, Libanon en Jordanië?
groep mensen die als geen andere groep in de wereld overspoelt wordt met miljarden aan steun, decennia lang. Deze last staat tegenover vele Joodse en andere Israëlische levens die gespaard zijn dankzij de grote terug­loop van het aantal terreur­aanslagen sinds men begon met de bouw van de versperring. Op de eigen webstek maken de muurslopers trouwens melding van het recht om een veiligheidsmuur te bouwen.
In 2004 boog het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich over de kwestie. Op 9 juli 2004 bepaalde het Hof dat Israël weliswaar het recht heeft een veiligheidsmuur te bouwen, maar alleen aan de Israëlische kant van de grens. De delen van de muur op Palestijns grondgebied moeten worden afgebroken en de benadeelden schadeloos gesteld. Israël heeft echter geen gevolg gegeven aan de uitspraak van het Hof en trekt zich evenmin iets aan van internationale druk. Sterker nog, aan de muur wordt nu in verhoogd tempo doorgewerkt.

Tsja, dat laatste is natuurlijk het echte schandaal in de ogen van deze lieden: hoe komen de Israëli's erbij om juist nu, nu de 'Arabische Lente' volop woedt in de buurlanden, verder te werken aan die muur? Willen ze soms twijfel zaaien over de goede afloop van de ontwikkelingen in Syrië, Egypte, Libanon en Jordanië? Die Joden doen net alsof de lieden die er, binnen en buiten Egypte, voor pleiten om het vredesverdrag tussen Israël en Egypte op de helling te zetten, dat echt menen. De vrienden van Van Agt, zoals Jan Pronk, de Mohammeds Rabbae en Benzakour, Sietse Bosgra, Ramsey Nasr, Hedy D'Ancona en Anja Meulenbelt, pikken zo'n opstelling niet. Om van (de?) 'Afghaanse Vereniging' nog maar te zwijgen. (Naam die ook prijkt op de lijst met ondersteunende organisaties.)

Van Agt en de Molukse terreur in Nederland
Wanneer van Agt spreekt over hoe een ander land moet omgaan met terreurdreiging heeft dat nog een speciale bijsmaak, wranger nog dan wanneer Bosgra of Meulenbelt dat doen. Rabbijn Tamarah Benima herinnerde daaraan via een column in het Friesch Dagblad. In 1977, twee dagen voor de Tweede Kamer-verkiezingen, kaapten Molukse terroristen een trein en gijzelden meer dan honderd kinderen in een lagere school. Van Agt was nog minister van justitie en juist hij drong er in het crisisteam op aan om de krijgsmacht in te zetten, hetgeen geschiedde.
Ik ben er niet gerust op, op die behandeling door de Tweede Kamer.
De treinkapers en twee gijzelaars werden daarbij gedood. Lang niet iedereen was ervan overtuigd dat er geen andere mogelijkheden meer waren.
Van Agt ging ook in het verleden graag de confrontatie aan. Zo wilde hij in 1976 de abortuskliniek Bloemenhove sluiten. Daarmee stond hij lijnrecht tegenover "D'66-er van het eerste uur": Anneke Goudsmit. Dezelfde Goudsmit die ook al een belangrijke rol had gespeeld bij het Drie-van-Breda-debacle van Van Agt. Vanuit het huidige D66 hoeft weinig weerwoord verwacht te worden tegen Van Agts capriolen.
Bij zijn actie tegen Bloemenhove stond hij ook tegenover dezelfde Anja Meulenbelt die nu samen met hem optrekt. 'Gods eigen seksist' staat er op het affiche dat ze op deze foto ophoudt, samen met Joyce Outshoorn.
Vrouwenrechten zijn niet meer zo Meulenbelts ding, dus dat zal geen belemmering zijn om nu de krachten te bundelen tegen Israël.
Ik ben er niet gerust op, op die behandeling door de Tweede Kamer. Alleen op de PVV, de SGP en de CU durf ik in dit verband echt te rekenen. Een half jaar geleden had ik ook nog wel hoop gehad op een fatsoenlijke opstelling van de VVD en misschien zelfs van de PvdA en het CDA.
Afgelopen week is die hoop flink gedaald door de opstelling inzake de 'plaasmoorde' Alleen PVV, SGP en CU wilden er bij het kabinet op aandringen om de regering van Zuid Afrika aan te spreken op die gruwelijke moordaanslagen op blanke inwoners.  
Zie ook: Israel Palestina Info en De Vrije Chroniquers

Frans Groenendijk,  23-12-2012          

Reacties
# 1
Franciscus van Anconia:

Van Agt wilde genade schenken aan nazi's en moordenaars, hij toont sympathie en medeleven met Palestijnen die zelfs Israëlische artsen en verpleegkundigen, die het leven van Palestijnse kinderen redden, willen opblazen. Van Agt wordt gemotiveerd door de ethiek van Auguste Comte, die van ons verlangt dat wij leven en offers brengen voor anderen. Op moreel en cultureel vlak betekent dat, dat wij onze waarden opofferen voor die van anderen: genade en sympathie voor hen die dit totaal niet verdienen. Het ultieme offer is het opgeven van onze waarden en beschaving t.b.v. de meest barbaarse cultuur die we kennen.

23-dec 2012 ,  03:12
# 2
Dorith:

Ik zou graag willen weten welke enorme psychische, fysieke, sociale en economische schade als gevolg van de muur de palestijnen lijden.

Ik begrijp dat het enorm rot is dat de muur op pal. (boeren-?)grond is gebouwd. Daar moeten de eigenaars compensatie voor krijgen, als dat nog niet is gebeurd.


Maar wat voor andere schade lijdt "De Palestijnse bevolking"?? Wat voor sociale schade, wat voor fysieke schade, wat voor economische schade? Nogmaals, als bepaalde boeren door de muur hun land niet kunnen bebouwen, begrijp ik economische schade voor deze grondeigenaars. Lijdt de hele pal. bevolking psychische schade omdat het nu moeilijker is om een aanslag in Israel te plegen?

Meneer van agt mag dan wel niet hardop roepen dat de Joden vermoord etc. moeten worden, maar door zich aan te sluiten bij bepaalde anti-Israel groepen, dan denkt men toch meteen: wie zwijgt, stemt toe.....

23-dec 2012 ,  03:34
# 3
Frans Groenendijk:

@Franciscus Van Agt is op de allereerste plaats een ijdeltuit, denk ik. Een vergelijking met Comte is misschien nog te veel eer .
@Dorith Er zijn ongetwijfeld Palestijnen voor wie de kwaliteit van leven wat minder is geworden door het afscheidingshek. Het is de volslagen 'disproportionele' aandacht voor juist dat leed dat de braakneigingen het sterkst aanwakkert en de verdenking van jodenhaat oproept.
NB: Eerder kwam Van Agt hier ook al eens langs naar aanleiding van zijn bijdrage aan de koersbepaling van de VVD.

23-dec 2012 ,  04:28
# 4
Andre van Delft:

De tekst van het plakkaat tegen Van Agt is op deze foto te lezen (via deze pagina), en ook hier:

Van Agt moet weg
omdat
- hij wil dat vrouwen zich blijven opofferen voor vrucht en vriend
- hij het politieapparaat daarvoor misbruikt
- hij demokratiese besluitvorming met voeten treedt
- hij een symbool geworden is van mannelijke overheersing en kapitalistiese eigendomsbescherming
- kortom: hij is

GODS EIGEN SEKSIST
(seksisme is diskriminatie van mensen met een vrouwelijk lichaam)

vrouwenbevrijdingsfront

24-dec 2012 ,  11:49
# 5
Filantroop:

@Frans Groenendijk
Het is in dit verband van belang te weten dat de naoorlogse barmhartigheidpolitiek jegens oorlogsdelinquenten en oorlogsmisdadigers al zeer kort na het einde van de Duitse bezetting een greep op Nederland wist te krijgen. En niet in de laatste plaats vooral vanuit katholieke zijde.

Het was De KVP'er Johannes Hendrikus van Maarseveen die als minister van Justitie al in het eerste jaar na het einde van de bezetting, en nog voor er volledige duidelijkheid bestond over het lot van de gedeporteerde Joden, de poorten van de penitentiaire instellingen voor de oorlogsdelinquenten opende. Nog afgezien van de door priesters en het Vaticaan georganiseerde vluchtroutes voor gewezen nazi’s richting Argentinië, Spanje en het Midden-Oosten, werd in het jezuďeten-blad “De Linie” al enkele jaren na de bezetting om de vrijlating voor de SS’ers gezeurd, Want die hadden al erg genoeg geleden, vonden de menslievende jezuďeten.

Niet alleen liep rooms Nederland achterop als het om de drang tot verzet tegen het nazisme ging, na de bezetting heeft het weinig nagelaten de Joodse overlevenden van de Shoah te bruuskeren.

Dat Dries van Agt en de zijnen de “muur” willen slopen is niets anders dan een indirecte poging joden opnieuw aan vervolging bloot te stellen.

http://www.vrijechroniqueurs.nl/sloop-de-muur-en-lever-joden-uit-aan-de-bloeddorstigen/

24-dec 2012 ,  02:56
# 6
Frans Groenendijk:

@Filantroop. Bedankt voor je reactie. Eerlijk gezegd heb ik altijd wat moeite wanneer aan het katholicisme een belangrijke faciliterende rol wordt toegeschreven ten opzichte van het nazidom. Dat heeft verschillende redenen. Berichten dat Pius in vergaande mate zou zijn vrijgepleit vanuit Joodse kring en dat het katholicisme 'al een tijdje' meer narigheid wordt toegeschreven dan waar het verantwoordelijk voor was, om te beginnen het overdrijven van de inquisitie. Maar vooral omdat ik het onvoldoende heb uitgezocht. Waar vinden we de beste onderbouwing voor de beschuldigingen?

24-dec 2012 ,  05:08
# 7
Filantroop:

@Frans Groenendijk
Over de Paus zelf had ik het niet. Zelfs niet over het Rijksconcordaat dat kardinaal Pacelli, de latere Paus Paus Pius XII, op 20 juli 1933 met het Derde Rijk sloot.

In onder meer “LANDVERRADERS. WAT DEDEN WE MET ZE?” van Koos Groen (Baarn , Anthos Boeken : 1974) valt het een en ander over het Nederlandse deel van het onderwerp te lezen.

Verder in de vele literatuur over de naoorlogse politiek en de Bijzondere Rechtspleging, is veel terug te vinden over de door mij genoemde naoorlogse barmhartigheidpolitiek van de KVP.

In het Vrij Nederland van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, waren publicaties over het wegsluizen van nazi’s naar Zuid-Amerika bijna wekelijkse kost. Moet ik mijn zolder nog maar eens op afstruinen.

Ook op internet valt informatie over het onderwerp te vinden:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Instituut_voor_Religieuze_Werken

http://www.positief-atheisme.nl/atheisten/jonathan_petropoulos/de_vaticaanse_rattenroute.html

http://www.internetboekhandel.nl/titels/Jurgens-H.-Vluchten-via-het-Vaticaan-/680/9789059116740.htm

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1160188/2010/09/21/Nieuw-schandaal-treft-Vaticaan.dhtml

24-dec 2012 ,  07:07
# 8
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de moeite @Filantroop. Vooropgesteld dat ik niets moet hebben van godsdienstige instituties en van de potsierlijke vertoning van de mijterdragers en mijn overtuiging, nee overtuiging is, dat er bij de katholieken ontzaglijk veel narigheid onder het tapijt geschoven is en nog steeds wordt, valt het me toch een beetje tegen.
Van het boekje van Koos Groen kan ik via google helaas zelfs geen synopsis vinden. VN van de jaren zestig en zeventig spreekt me niet aan als onbevooroordeelde bron. De laatste link brengt me bij een kop die schreeuwt "Paus vindt homohuwelijk bedreiging wereldvrede". Ja, ja. Het zo maar opnemen voor de traditionele familie, in een stuk waarin homofilie, homoseksualiteit en homohuwelijk geen enkele keer genoemd wordt: hoe durft hij als celibatair? Wie het opneemt voor de traditionele familie is een homohater.
Ik stuitte op de afschuwelijke figuur Alois Hudal. Exemplarisch voor hoe zeer het katholieke establishment uit de bocht kan vliegen, zoals in onze tijd types als Van Agt.
Misschien reageer ik wat extra heftig omdat ik gisteren bij Al Jazeera zag hoe Richard Dawkins de wetenschap en het atheďsme te schande maakte door te verklaren dat kinderen opzadelen met het creationistische gedachtegoed kindermishandeling is maar kinderen opzadelen met de Koran niet.

25-dec 2012 ,  01:02
# 9
Filantroop:

@Frans Groenendijk
Voor het op de schoot nemen van een stapel boeken om er fragmenten uit over te typen, voel ik weinig. Maar over dat het katholicisme reeds in de prefase van het fascisme voor zowel de wielen als het chassis voor deze ideologie heeft gezorgd, is echter zo ontzettend veel geschreven, dat het zou moeten verwonderen als men daar niet in voldoende mate van op de hoogte is.

Ik zou het dan kunnen hebben over de Franse pioniers in het klerikale antisemitisme en fascisme van Action Française, en het latere Croix-de-Feu, waar het Vichy-regime onder Philippe Pétain uit putte. En zoals we weten, was dat regime nog fanatieker in het vervolgen en deporteren van Joden dan de Duitsers zelf.

De Kroatische en katholiek gewortelde Ustaša, die zo ontzettend huisgehouden hebben onder de Serven, Joden en zigeuners. De leider en oorlogsmisdadiger Ante Pavelic werd niet alleen gefęteerd op een ontvangst door Paus Pius XII, maar de paus bleek na de oorlog ook nog betrokken bij de vlucht van de Ustaša-top en de oorlogsmisdadiger Ante Pavelic naar Argentinië. Het Argentinië waar de roomse dictator Juan Peron op een onsmakelijke wijze gastvrijheid schonk aan een leger van oorlogsmisdadigers. Dat Ante Pavelic veiligheidsadviseur werd van Juan Peron zal daarom maar weinigen verwonderen.

Het ronduit antisemitische Austrofascisme dat Oostenrijk rijp maakte voor de ruim negentig procent van de bevolking dat bij de volksraadpleging van 1938 voor de Anschluss stemde. Zelfs de Duitsers hebben nooit met zo’n overtuigende meerderheid voor het nazisme gekozen.

Voor de Nederlandse pioniers in het fascisme en de katholieke betrokkenheid daarin kun je onder meer terecht bij werken als.

De Herstellers: Lotgevallen van de Nederlandse fascisten, Ambo, Utrecht, 1966

De Nederlandse fascisten, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1973

Tegenwoordig zijn denkers die het fascisme beschrijven, vooral bezig de ideologie aan de PVV aan te passen, zodat Wilders de nieuwe Mussert is. Ik zelf ben nog van de garde die het doet met de werken die voor die tijd de bronnen van het fascisme zochten en beschreven. Het moet dan ook niet verbazen dat er heel veel zand over die bronnen gesmeten is.

26-dec 2012 ,  05:39
# 10
Frans Groenendijk:

Mijn vraag -"Waar vinden we de beste onderbouwing voor de beschuldigingen?"- was geen discussietruc, ik wil het echt weten, maar het compliceert de boel wel een beetje.
Ik was enigszins bekend met de Ustaša en hun genocidale activiteiten (ben wel eens gestuit op een vermelding dat nota bene Hitler ooit zijn bedenkingen zou hebben geuit over de gruwelijkheid van de Kroaten) maar niet met de achtergrond van voorman Pavelic. De wikipedia pagina over hem is op een vreemde manier fascinerend. http://en.wikipedia.org/wiki/Ante_Pavelić
Van zijn goede contacten met Joden, zijn ooggetuige zijn van moord op Kroatische politici in het parlement, zijn betrokkenheid bij de moord op de koning van Yoego-Slavië begin jaren 30, het centraal stellen van het geweld in de ideologie van de Ustaša, de bereidheid van het post-Peron bewind in Argentinië om hem uit te leveren aan Yoego-Slavië, de moordaanslag die hij overleefde tot zijn asiel in Franco-Spanje.
Bij het lezen ervan groeit onwillekeurig mijn sympathie voor de Serven weer wat.
Filantroop heeft natuurlijk gelijk wanneer hij aanvoert dat de geschiedenis van het geďnstitutionaliseerde katholicisme veel inktzwarte bladzijdes kent.
Intussen ben ik er nog steeds niet helemaal uit in welke mate Van Agts katholicisme een vervult in zijn haat tegen Israël, of zijn gezellig samen optrekken met de mohammedanen en socialisten logisch op een lijn gezet kan worden met de houding van de katholieken tegenover de nazi's en fascisten en in hoeverre dit dan weer samenhangt met jodenhaat. Is het niet beter te verklaren vanuit de ontaarde vorm van machiavellisme die binnen het geďnstitutionaliseerde katholicisme bijna net zo welig tiert als binnen het mohammedanisme? Het toedekken van kindermisbruik door priesters vind ik beter verklaarbaar daardoor dan door een haat tegen kinderen.

26-dec 2012 ,  09:11
# 11
Filantroop:

@Frans Groenendijk
Vanaf het naoorlogse moment dat juist vanuit het katholicisme, de veroordeling van oorlogsdelinquenten die aan de Jodenvervolging meegedaan hebben gefrustreerd werd, of door gratiëring hun straf bekort werd, zou je kunnen veronderstellen dat er sprake is van een zekere constante in de traditionele antisemitische houding binnen het katholicisme.

Of Dries van Agt door deze ressentimenten gevoed is, zullen we waarschijnlijk pas weten als hij dat openlijk zou toegeven. Maar het hedendaagse antisemitisme bezit de eigenschap dat het zich veilig kan verschuilen achter het alibi dat antizionisme heet. We zullen het dus moeten doen met de aanwijzingen die ons ten dienste staan.

Niettemin vind ik het in de discussie binnenvoeren van het onderwerp “kindermisbruik binnen de katholieke kerk” nuttig, want ook over dit prangende onderwerp liet Dries van Agt zich niet uit. Waarmee zijn fixatie voor door Joden bedreven onrecht zich nog duidelijker aftekent.

27-dec 2012 ,  03:46
# 12
veteraan:

Erg jammer is dat van Agt nog geen natuurlijke dood is gestorven.Dat had weer een neo-Nazi gescheeld.Met zijn denkbeelden over de joden zou hij een prima vent zijn die de knoppen van de gaskraan kon bedienen...

18-jan 2013 ,  12:06
# 13
Frans Groenendijk:

Ik heb moeite met deze reactie @Veteraan. Wanneer ik zou zeggen dat ik blij ben dat hij nog leeft, zou ik liegen. Maar ik denk dat dit soort meldingen geen enkel positief doel dienen. Hem een neo-nazi noemen is alleen een vorm van uitschelden. Van Agt is geen neo-nazi. Een van de redenen waarom de opgave waar de verdedigers van de westerse beschaving voor staan zo moeilijk is, is juist het feit dat groepen waartussen best grote verschillen bestaan samen optrekken. Het is contraproductief om die groepen allemaal hetzelfde scheld-stempel te geven.

18-jan 2013 ,  01:09
# 14
Veteraan:

Jij hebt gelijk Frans,ik kan het best even wat matigen.Overigens geldt dat ook voor onze vriend Dries die niet onder doet voor een gemiddelde Hamas activist. Ik heb echt de stellige indruk dat hij een antisemiet is en daar handelt hij ook naar door zich met pebaalde kopstukken in te laten die Israel naar het leven staan.

19-jan 2013 ,  01:39
# 15
Veteraan:

Correctie= bepaalde.

19-jan 2013 ,  01:42
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.