Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Van ver gekomen
Over­wegingen bij het begrip 'verwor­venheden van de westerse beschaving'

Stichting DVK zet zich in om de verwor­venheden van de wester­se bescha­ving te verde­digen, zo valt te lezen in de omschrijving van de missie van De Veront­ruste Kleer­maker.
Hieronder een verkenning van dat begrip 'verwor­venheden van de westerse beschaving'.


»
Blanke mensen, Europeanen, wester­lingen hebben in de afgelopen eeuwen, millennia zelfs, ontzaglijk veel mensen onnoemelijk veel leed bezorgd: in het Westen vooral, maar ook in andere delen van de wereld. Over de hele wereld zijn miljoenen mensen gemarteld, vermoord, uitgebuit, als slaaf verhandeld en vernederd door Europeanen die van ver kwamen.
Ons maatschappij­beeld was en is geen vrijblijvende, onhaalbare utopie. Het is wereldwijd van doorslaggevend belang geweest voor de ver­wezen­lijking van grote vooruitgang in wel­vaart, vrijheid en zelfs welzijn voor miljarden mensen

Onze voorouders onderscheidden zich met dat 'van ver komen' van hun meeste tijdgenoten.
Alleen Arabieren, Mongolen, Turken en, relatief kort en recent, Japanners zorgden ook op zó grote schaal voor zó veel ellende op zó grote afstand van hun geboorte­land. De Arabieren zijn de enigen die, historisch gezien, de westerlingen overtroffen in aantal vernietigde individuele levens, economieën en culturen.

Binnen en tussen Jodendom, Christen­dom en Verlichting hebben eeuwen lang worstelingen plaatsgevonden. Deze leverden uiteindelijk bouwstenen op voor een maatschappijbeeld waarin plaats is voor een combinatie van individualisme, verlichting, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid. Een maatschappijbeeld waarin de mensheid fatalisme en tribalisme afschudt en de bedreigingen van de natuur overwint.
Deze combinatie van mechanismen en waarden heeft de unieke kwaliteit dat ze betekenis heeft los van stam, volk of ras. Uitgesproken verdedigers ervan zijn dan ook net zo goed te vinden onder Perzen, Koerden en Vietnamezen in Europa als onder Koreanen, Cubanen en Afro-Amerikanen in de VS.

Ons maatschappijbeeld was en is geen vrijblijvende, onhaalbare utopie. Het is wereldwijd van doorslaggevend belang geweest voor de verwezenlijking van grote vooruitgang in welvaart, vrijheid en zelfs welzijn voor miljarden mensen.

In de westerse beschaving is slavernij afgeschaft, er is geen sprake meer van een kastenmaatschappij, adeldom is nog slechts folklore; theocratie, nazisme en communisme zijn overwonnen. De westerse beschaving loopt voorop waar het gaat om rekening houden met de kwetsbaarheid van de natuur en de eindigheid van de aardse hulpbronnen.

Verwend en doorgeschoten
Westerse beschaving is niet hetzelfde als democratie of universele mensenrechten: een deel van onze verworvenheden is al vóór de 20e eeuw gerealiseerd.
Het einde van WO II ging gepaard met de meest dramatische veranderingen in de wereldgeschiedenis.
Op dit moment beleeft het Westen verschillende crises tegelijk. Ze hebben gemeen dat ze te maken hebben met het doorslaan van het succes van de naoorlogse aanpak en met aantasting van het (zelf)vertrouwen.

Het moordlustige imperialisme van Japan en Duitsland werd verslagen. Relatief kort daarna was het ook gedaan met bijna alle Europese overzeese gebiedsdelen, ongeacht de manier waarop de Europeanen zich daar gedragen hadden. De wijze waarop met het overwonnen Duitsland en Japan werd omgegaan vormde een nog grotere breuk met het verleden. Duitsland en Japan werden ge(re)ïntegreerd in de beschaafde wereld. De landen werden langdurig bezet en ingrijpende veranderingen van de politieke systemen werden dwingend opgelegd. Anderzijds werd er alles gedaan om recidive te voorkomen: de door 'Versailles' opgelegde herstel­betalingen werden aangewezen als 'voedingsbodem', zodat de verantwoordelijkheid van 'de bevolking' gerelativeerd kon worden.

Per saldo was er daarna decennialang sprake van vrede in Europa en grote vooruitgang: verdere ontwikkeling van vrijheid en democratie, groei van wetenschap, mechanisering, automatisering, globalisering.

Op dit moment beleeft het Westen verschillende crises tegelijk. Ze hebben gemeen dat ze te maken hebben met het doorslaan van het succes van de naoorlogse aanpak en met aantasting van het (zelf)vertrouwen.

Individualisme blijkt te kunnen doorschieten in de richting van het vieren en propageren van onvolwassenheid, het afwijzen zelfs van elke verantwoordelijkheid voor een volgende generatie.

Kritische zin tegenover dogma's blijkt te kunnen worden geperverteerd tot relativering van alles, het kan zelfs leiden tot tolerantie voor intolerantie.

Denken over gelijkwaardigheid kan verworden tot gelijkheidsdenken en perverteren tot monsterachtige vormen van jaloezie die zich uiten in politieke opvattingen waarin economische politiek wordt gezien als verdelingsvraagstuk.

Rechtszekerheid kan worden opgevat als een vanzelfsprekend gegeven, leidend tot juridisering van sociale en politieke verhoudingen, tot en met de infantiele gedachte dat het recht leidend kan zijn; zelfs in internationaal verband!

De technologische vooruitgang en de superioriteit van de ondernemings­gewijze productie heeft zó lange tijd voor zóveel economische groei gezorgd dat ook matig tot slecht geleide bedrijven evengoed nog bijdroegen aan de materiële welvaart: als het niet voor de maatschappij als geheel was, dan toch in ieder geval voor de meeste medewerkers. Mede dankzij de globalisering stuiten we nu op de grenzen hiervan.
Intussen is, niet alleen bij de overheid maar ook in het bedrijfsleven, aan de top de competentie 'persoonlijke ambitie' zwaarder gaan wegen dan alle andere samen. Mensen met andere competenties maakten zich lange tijd weinig zorgen over de overlevingskansen van het bedrijf waar ze voor werkten. Nu door het wanbeleid bij overheden en in de financiële sector zelfs onze pensioenen bedreigd worden, is de conclusie onontkoombaar dat we ons niet meer de luxe kunnen permitteren om die toppen hun gang te laten gaan.

Door de ongezonde relatie met de overheid zijn banken effectief vrijgesteld van de disciplinerende werking van de markt. In combinatie met de introductie van zeer complexe financiële producten, die slechts voor insiders begrijpelijk zijn, en een ongezonde bonuscultuur, heeft de financiële sector ons aan de rand van de afgrond kunnen brengen

Het 'misverstand' dat economische bloei en groei natuurverschijnselen zijn en massale immigratie-zonder-integratie kan bijdragen aan het oplossen van problemen die met vergrijzing te maken hebben, is wijd verbreid. De immigratie van veel kansarme ongeletterden vervult nog steeds haar ontwrichtende rol.

Anti-revolutionair
Met het tegelijkertijd optreden van crises van verschillende aard, melden zich tal van groepen die de beschaving opnieuw willen laten beginnen.
Communisten, nazi's, cynische libertariërs en nieuwe spirituelen bieden -al dan niet samen met volgelingen van Mohammed- hun utopieën als uitweg: zekere wegen naar meer geweld, corruptie en economische instorting. De praktijk van de recente Occupy Beweging vormt hiervan een aardige voorafspiegeling.

We moeten ons keren tegen media die entertainen en duiden in plaats van informeren. Tegen politici die acteren in plaats van analyseren en verantwoordelijkheid nemen. Tegen wetenschappers die 'aantonen' in plaats van onderzoeken, politiefunctionarissen die zich gedragen als welzijnswerkers in plaats van als rechtshandhavers, tegen rechters die zichzelf een 'beter soort mensen' achten en cultuurmarxistische dromers die het onderwijs kapot maken.  

Frans Groenendijk,  20-12-2011          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Geachte Frans Groenendijk
Welk een prachtinitiatief, de verdediging van de verworvenheden van de Westerse Beschaving.
Wat uw artikel betreft, zeer geschikt om als synopsis voor een werk in boekformaat dienen. Kunnen we iets in die richting verwachten?
U stelt: “Over de hele wereld zijn miljoenen mensen gemarteld, vermoord, uitgebuit, als slaaf verhandeld en vernederd door Europeanen die van ver kwamen.”
Toen de Hunnen Europa binnentrokken zullen ze ook wel veel mensen ontzaglijk veel mensen onnoemelijk veel leed bezorgd hebben.Idem Arabieren, Mongolen, Turken en West Europeanen . Er was echter een verschil: toen de West Europeanen zich opmaakten om de wereld te domineren beschikken ze over de kennis, de culturele verworvenheden (wetenschappelijk, technologisch) die tijdens de Wedergeboorte eerst herontdekt en later zelfstandig ontdekt werden.
Het verschil tussen de West Europeanen en de rest was het feit dat de eersten hel wat te bieden hadden inzake culturele verworvenheden terwijl de anderen enkel hun barbaarse militaire elan voor hebben op de door hun onderworpen volkeren.

U stelt: “De Arabieren zijn de enigen die, historisch gezien, de westerlingen overtroffen in aantal vernietigde individuele levens, economieën en culturen.” De Arabieren hadden aan het begin van hun expansie in de veroverde gebieden de oorspronkelijke culturen geleidelijk aan weggevaagd en vervangen door hun godsdienst die een gereduceerde vorm van cultuur was en is. Een goed voorbeeld was Egypte: de Faraonische culturele identiteit werd vervangen door de Arabisch/mohammedaanse. In tegenstelling daarmee koloniseren de Engelsen het Indiase subcontinent zonder de oorspronkelijke culturen weg te vagen. De Perzen hadden zeker in het begin hun identiteit enigszins kunnen behouden door een variant van de religieus/culturele entiteit tot de hunne te maken.
Door de snelle vlucht die de Westerse Beschaving genomen had konden Clive en zijn opvolgers het immense gebied met betrekkelijk weinig personeel controleren.de West Europeanen vormden een gedifferentieerd geheel. E Pluribus Unum. De Spanjaarden, die eeuwen meedogenloze strijd achter de rug hadden waren veel harder in hun benadering van de veroverde volkeren dan bijv.de Engelsen die aan een veel cerebraler, sluwer benadering de voorkeur gaven.

U stelt: “Binnen en tussen Jodendom, Christendom en Verlichting hebben eeuwen lang worstelingen plaatsgevonden. Deze leverden uiteindelijk bouwstenen op voor een maatschappijbeeld waarin plaats is voor een combinatie van individualisme, verlichting, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en rechtszekerheid.” U vergeet een element, misschien wel het belangrijkste, waaruit de westerse Beschaving werd opgebouwd, namelijk de Griekse Bijdrage.
„Unser europäisches Denken hebt an bei de Griechen, und seitdem gilt es als die einzige Form des Denkens überhaupt. Zweifellos ist diese griechische Form des Denkens für uns Europäer verbindlich, und wenn wir damit Philosophie und Wissenschaft treiben, so löst es sich von allen geschichtlichen Bedingheiten und zielt auf das Unbedingte und Beständige, auf die Wahrheit, ja, es zielt nicht nur darauf, sondern erreicht es auch, Beständiges, Unbedingtes und Wahreszu begreifen.
Um in der Entwicklung des frühen Griechentums den Prozeß zu verfolgen, der das Europäische Denken heraufführt, muß man das „Anheben“ des Denkens bei den Griechen radikal verstehen: die Griechen haben nicht nur mit hilfe eines schon vorweg gegebenen Denkens nur neue Gegenstände (etwa Wissenschaft und Philosophie) gewonnen und alte Methoden (etwa ein logisches Verfahren) erweitert, sondern haben, was wir Denken nennen, erst geschaffen: der menschliche Geist als tätiger, suchender, forschender,Geist ist von ihnen entdeckt; eine neue Selbstauffassung des Menschen liegt dem zugrunde.“
Bruno Snell: Die Entdeckung des Geistes.
Vandenhoeck & Ruprecht.

U stelt: “Deze combinatie van mechanismen en waarden heeft de unieke kwaliteit dat ze betekenis heeft los van stam, volk of ras. Uitgesproken verdedigers ervan zijn dan ook net zo goed te vinden onder Perzen, Koerden en Vietnamezen in Europa als onder Koreanen, Cubanen en Afro-Amerikanen in de VS.”
HOE WAAR, HOE WAAR, HOE WAAR. Treffend voorbeeld is de uit Pakistan afkomstige denker Ibn Warraq. Men leze zijn magistrale verdediging van de Westerse Beschaving:
Defending the West
Why the West is the Best

Uiteraard is mijn reactie slechts een aantal schetsmatige opmerkingen over zeer complexe samenhangen door u behandeld. Wordt vervolgd moet de onvermijdelijke conclusie zijn. Ben verheugd dat u ons de kans geeft om nader op deze materie in te gaan.
Hoogachtend,
Alf Janszoon

20-dec 2011 ,  10:17
# 2
tipo:

De verworvenheden van de Westerse beschaving moet zowel tegen tendensen van buiten als tendensen van binnen verdedigd worden.

De tendensen van binnenuit die de verworvenheden van de westerse beschaving aantasten zijn waarschijnlijk de sterkste bedreigingen. Dit zijn mijns inziens:
-1- cultureel-marxisme en cultuurrelativisme
-2- corporatisme en de daaruit voorkomende belangenverstrengeling tussen overheid en private marktpartijen waarover belastingbetalers geen zeggenschap hebben, terwijl zij wel de prijs betalen en als eindverantwoordelijke worden behandeld als corporatisten falen.
-3- schaalvergroting in het bestuursleven, waar de menselijke schaal opgelost wordt in iets waar iedereen en dus niemand meer verantwoordelijk is.

Ik zou dus pleiten VOOR:
-1- Culturele zelfkennis.
-2- Een overheid als vooruitziende, transparante en strenge marktmeester / rentmeester ten behoeve van het veilig stellen van privaat kapitaal voor toekomstige generaties en het voortbestaan van de vrijheid in de markt voor zowel het publiek als de marktkoopman. Destructieve impulsen die alle marktkraampjes bedreigen zullen door de marktmeester dus preventief van het marktplein geweerd moeten worden, zonder de zalvende invloed van het faillissement teniet te doen.
-3- Een democratische zeggenschap op een zo laag mogelijk en direct niveau en een principiële handhaving van het subsidiariteitsbeginsel.

Handel integreert namelijk volkeren van onderaf. Via de portemonnee hebben burgers enorme zeggenschap op het laagste niveau. De overheid moet die zeggenschap van onderaf bewaken en niet op cultureel-marxistische wijze keuzes vantevoren invullen door alvast geld naar charitatieve instellingen over te maken en tegelijkertijd handelsblokkades op te werpen of kongsi's aangaan met grootschalige bankenkartels of multinationals op verkeerde gronden. Democratie gaat daarbij altijd boven efficiëntie en kostenbesparing die doorgeslagen collectivisme in eerste instantie lijkt te hebben.

Ik probeer het een beetje samen te vatten om het te begrijpen en verduidelijken voor mezelf. Als ik de plank mis sla of iets over het hoofd zie hoor ik het graag.

21-dec 2011 ,  03:44
# 3
Alf Jans:

Over de barbaarse vernietigingsdrang van pre-mohammedaanse culturen (bijv. Egypte) door het mohammedanisme zie:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4165576,00.html

25-dec 2011 ,  09:36
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.