Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Waar haalt Abraham de Money vandaan?

Vanochtend kwam de Europese Raad, die afgelopen nacht voor de zoveelste maal bijeen was om te vergaderen over de eurocrisis, met een Verklaring. Wat stond daar precies in en wat betekenen de voorgestelde maatregelen, en dan met name voor Nederland? En, belangrijker nog, is het een goede stap in de richting voor het oplossen van de eurocrisis?
»
Om met de opvallendste twee resultaten te beginnen: Groot-Brittanië lijkt zich definitief te hebben geïsoleerd van de rest van de eurozone, en het IMF krijgt € 200 miljard bilateraal geld van de Unie om de ergste brandhaarden te blussen. Waar die € 200 miljard dan ineens vandaan moet komen, daar kom ik hieronder nog op terug. Maar er werd nog veel meer voorgesteld. Een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten.

• Er komt een nieuw begrotingspact
• Hierin staat dat een structureel begrotingstekort niet groter mag zijn dan 0,5% van het BBP
• Hiervoor wordt er per lidstaat een automatisch correctie mechanisme ingebouwd die wordt vastgelegd in de Grondwet van het betreffende land onder jurisdictie van Het Hof van Justitie
• Zodra een land een begrotingstekort laat zien van meer dan 3% volgen er automatisch sancties, tenzij 85% van de landen anders beslist (omgekeerde bewijslast dus)
• De maatregelen van het sixpack dienen snel te worden besproken en goedgekeurd
• Er komt een sterk gemeenschappelijk economisch beleid onder auspiciën van de EC
• De 'hefboom' van het EFSF zal spoedig in werking treden, ECB voert uit
• Het ESM Verdrag treedt in werking per 1 juli 2012, een jaar eerder dan gepland
• In maart 2012 wordt bekeken of € 500 miljard voldoende vulling is voor het EFSF/ESM
• Er moet binnen 10 dagen € 200 miljard aan het IMF worden toegezegd, aan de BRIC landen wordt hetzelfde gevraagd
• Toekomstige betrokkenheid private sector geschiedt voortaan volgens IMF protocol
• Besluitvorming binnen het ESM geschiedt met gekwalificeerde meerderheid van 85%
• De afspraken worden vastgelegd in een internationale overeenkomst, uiterlijk te tekenen in maart, Groot-Brittanië doet niet mee.

Betekent deze Verklaring een einde aan de zorgen binnen de eurozone?
Biedt zij voldoende 'body' om de rust op de financiële markten te doen terugkeren?
Heeft Nederland hiermee een goede deal gesloten?

Het antwoord op alle drie de vragen luidt -helaas- ontkennend.
Ook deze Verklaring gonst weer van vaagheid, algemeenheden en open eindjes. Veel blijft onduidelijk en voor een juiste beoordeling is het van het grootste belang nauwlettend te kijken naar de invulling van de -juridische- details, juist daar waar het gaat om financieel commitment en zeggenschap van nationale parlementen. Hierna zal ik een aantal aspecten bespreken die het meest prangend zijn en die met name de positie van ons land raken.

Om met het belangrijkste te beginnen: het geld.
Waar komt die € 200 miljard vandaan die toegezegd is aan het IMF? Uit de Verklaring van de Europese Raad blijkt, dat de eurozone landen zullen nagaan of zij in staat zijn binnen een termijn van 10 dagen hun deel te garanderen in de vorm van bilaterale leningen. Groot-Brittanië doet in elk geval niet mee, dus de overigen zullen dat deel ook dienen over te nemen. Hoe zit het in dit verband met landen als Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland en Italië? Kunnen die hun deel garanderen? En zo nee, wat betekent dat dan voor de rest?

Wat betekenen 'bilaterale leningen' in dit verband? Dat betekent, dat de financiële operaties die de Commissie ingevolge deze Raadsverklaring uitvoert, worden gefinancierd door middel van EU-begrotingsgaranties, waarmee geld opgehaald moet worden op de kapitaalmarkten. Het is dus maar de vraag of die kapitaalmarkten bereid zullen zijn dat geld ook daadwerkelijk te fourneren, en zo ja, tegen welk rente percentage en overige condities, zoals looptijd, eventuele boeterentes en aflossingsschema's. Of zet de ECB de geldpersen weer aan?

Die gedachte is helemaal niet zo vreemd, indien men bedenkt, dat men heeft bepaald dat de ECB ook de 'marktoperaties' van het EFSF zal uitvoeren. Wat bedoelt men daar precies mee? Gaat de ECB door met het opkopen van dubieus staatspapier? Hoe ziet die veelbesproken 'hefboomwerking' er dan uit? Doet de private sector mee? Zo ja, welk deel van de bijdrage van de private sector wordt dan 'gegarandeerd'? Twintig procent? Dertig procent? Honderd procent? En hoe verhoudt zich de werking van het EFSF met de Verklaring van vandaag, dat de verplichte bijdrage van de banken wordt afgeschaft? Begrijp ik het goed, dat die hefboom alleen geldt voor het financieren van Griekenland? Vragen, vragen, vragen.

Nu we hebben vastgesteld, dat de PSI (de Private Sector Involvement) ontslagen is van haar verplichting bij te dragen aan het oplossen van de financiële crisis en alle lasten dus zullen neerkomen op de belastingbetaler, dringt de vraag zich op of diezelfde Europese belastingbetaler daarover ook nog wat mag zeggen.

Het antwoord luidt, weinig verrassend, ontkennend.

Sterker nog, nu Groot-Britannië wijselijk heeft besloten om niet mee te doen aan deze geldverspilling, is een formele wijziging van het Verdrag van Lissabon onmogelijk geworden (GB heeft veto recht). In plaats daarvan zal er dus een Internationale Overeenkomst worden opgesteld, die uiterlijk in maart 2012 door alle overige betrokken landen geratificeerd zal moeten worden. Hierdoor zijn referenda en parlementaire goedkeuring van Verdragswijzigingen niet meer aan de orde. Men zou bijna vermoeden, dan Merkozy aan Cameron hebben gevraagd om tégen te stemmen, dan hebben ze alle drie wat ze hebben willen. Cameron heeft de speculanten van the City gered, die kunnen doorgaan met het speculeren vóór of tegen valuta, Sarkozy heeft de verplichte bijdrage van zijn Banken doorgestreept en heeft voorkomen dat zijn land sancties worden opgelegd en Merkel? Merkel kan, evenals Rutte, de schijn wekken dat er begrotingsdiscipline is afgedwongen.

Maar er is méér.

Dat vermaledijde ESM Verdrag zal een jaar eerder van kracht worden, conform de eis van Keizer Van Rompuy. Al per 1 juli van 2012, over 6 maanden al, dient dit Verdrag van kracht te worden en de nationale parlementen krijgen tot mei 2012 de tijd om dit verdrag te ratificeren. Bij een ratificatie van 90% van de deelnemende landen treedt het Verdrag in werking, zo is besloten.
Het verdient aanbeveling om elke letter uit het aangepaste ESM Verdrag zorgvuldig te lezen.

Tevens is besloten, dat besluiten binnen het ESM met een gekwalificeerde meerderheid van 85% moeten worden genomen. Niet duidelijk is, of daarvoor een voltallige aanwezigheid van alle leden is vereist, of, zoals in het eerdere Verdrag stond, het voldoende is als er slechts 80% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Door deze verandering verliest Nederland haar veto recht. Maar dit geldt niet voor landen als Frankrijk, Italië en Duitsland, die allen in feite hun veto recht behouden. Nederland valt hier dus buiten de boot. Behalve als het op betalen aankomt.
Samengevat betekent deze Verklaring in feite een oorlogsverklaring aan de democratie
Binnen 7 werkdagen dient er geld te worden overgemaakt, al gaat ons nationale parlement op zijn kop staan. Daarom moet dat ESM Verdrag er niet komen, want daarmee geven we niet alleen onze financiële soevereiniteit definitief uit handen (we behouden een "budgetrecht", zij het volgens stringente richtlijnen vanuit Brussel, een wassen neus derhalve), maar ook onze politieke soevereiniteit, want mocht ons land in de toekomst ooit 'in default' geraken, en dat kan maar zo als onze aardgasbaten opraken, dan wordt ook het nationale parlement onder curatele gesteld van Brussel en gaat de EC bepalen welke politieke besluiten er genomen moeten worden. Bijvoorbeeld over (de financiering van) ons pensioenstelsel, het ontslagrecht, de hypotheekrente aftrek om maar een paar dwarsstraten te noemen, hebben we dan niets meer te zeggen. Dat wordt dan door Brussel bepaald.

Samengevat betekent deze Verklaring in feite een oorlogsverklaring aan de democratie. De burger heeft het nakijken, kan dokken en verder zijn mond houden. Ook onze rechtsstaat loopt gevaar. Immers, éénmaal in de fuik van het ESM loopt ons nationale parlement aan de hand van de eco-eurocraten van Brussel.

Regering en parlement, realiseert u zich dit? En, wilt u dat?

Is het redden van een mislukt europroject, dat in wezen een ondoordachte politieke vlucht naar voren is gebleken, het opgeven van onze nationale soevereiniteit waard?  

Trias,  09-12-2011          

Reacties
# 1
hertje:

Dit stuk zou aan iedere Nederlandse ingezetene moeten worden gestuurd!Dan gaan Nederlanders eindelijk doen wat zij al lang hadden moeten doen:opstaan tegen deze regering,die ons allen aan de bedelstaf brengt;ons opzadelt met plichten en ons alle rechten ontneemt!
Hoogste tijd om voor onze rechten op te komen en ons leven weer in eigen hand te nemen!

10-dec 2011 ,  09:32
# 2
Alf Jans:

Waar haalt Abraham de Money vandaan?
Ik hoop vurig en van angst sidderend dat ze de money niet van de magische drukpers van de ECB vandaan halen.

11-dec 2011 ,  06:01
# 3
tipo:

Het is niet alleen dat Sarkozy zijn banken heeft behoed van het meebetalen. Hij heeft zelfs gewonnen, want de ECB gaat Franse banken en verzekeraars onbeperkt geld geven om staatsschulden te kunnen kopen. Voor drie jaar, dus tijdelijk, want anders worden die Duitsers uit Karlsruhe boos.

http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2011/12/12807/

"Die EZB habe beschlossen, den Banken für drei Jahre unbegrenzte Liquidität zu geben, damit sie „wirtschaftliches Wachstum finanzieren und Staatsanleihen kaufen können, um zu helfen, dass die Zinsen für Staatsanleihen sinken. Damit ist der Befehl zum unbegrenzten Gelddrucken gegeben."

11-dec 2011 ,  11:23
# 4
trias politica:

@ tipo, inderdaad en zo is dat. We worden in het pak genaaid door Merkozy.
Ik sprak gisteravond op een bruiloft een (top-) ondernemer uit Duitsland. Hij verzuchtte:'die Menschen haben genug vom die EU. Mann sagt hier (Oberhausen) das wir die Union fast verlassen mussen. Und ich glaube das Sie ein Punkt haben'.
Klare taal dus.
De Duitse denktank DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), een belangrijke informatie bron voor mijn eigen reserach, heeft in een rapport de 'voordelen' voor de Duitse economie van de eurozone onderzocht.
De feiten liegen er niet om. Hier enkele feiten:
- Jan Bovenmodaal is er reëel 2,5% op achteruit gegaan de afgelopen 10 jaar (na invoering euro).
- Aan de onderkant (zeg maar tot modaal) zelfs -22% !
- De salarisstijgingen van de quartiare sector (ambtenaren apparaat) in de knoflook landen stegen in diezelfde periode tientallen procenten, soms wel 60%;
- De Konjunkturbarometer laat voor 2011 een afzwakkende economische groei zien. Van +1,3% in Q1 naar -0,2% in Q4/11.
- Van de totale Europese handel met China neemt Duitsland maar liefst 50% voor zijn rekening, evenveel als alle 26 andere landen samen...

Dit heeft tot gevolg, dat er onder de jongere generaties in Duitsland steeds meer stemmen opgaan voor ein 'Sondergang' , dus zónder de loden last van de Zuid-Europese regio's.
Jan Modaal (in het Duits: 'Otto Normalverbraucher') is het zat dat zijzelf jarenlang heeft bezuinigd en hard heeft gewerkt en de vruchten daarvan richting feestende Grieken en Italianen moet brengen.

Er is in Duitsland een kentering gaande omtrent de euro.

12-dec 2011 ,  12:03
# 5
tipo:

@Trias
Interessante cijfers van DIW.
Otto Normalverbraucher mist een politieke 'Henk en Ingrid'-partei van enig formaat. Tanzij de CDU, CSU of FPD die rol opeens op zich neemt als de verkiezingen er aan komen.

Dat is nodig. Er is namelijk haast. De poort om te ontsnappen uit de eeuwige schuldensolidariteit sluit namelijk snel als je ziet om welke bedragen het gaat (bijna 100 miljard voor NL):

Bij de ESM zal 4,5 miljard echt belastingbetalersgeld ingestort worden. Daarna is er nog 35 miljard direct oproepbaar binnen 7 dagen te voldoen. totaal: 39,5 miljard.

De EFSF bestaat uit 26 miljard aan garanties, met een achteraf verhoogd risico vanwege CDO-leveraging.

De EFSM bestaat uit 3 miljard echt belastingbetalersgeld dat al is overgemaakt.

De ECB kocht sinds augustus elke week 22 miljard aan waardeloze staatsschulden op, maar dat hebben ze beloofd te beperken tot 20 miljard per week. Daar staat NL ook voor 5,72% garant voor. Elke week meer dan een miljard aan Nederlandse garanties er bij via die weg. Daarbovenop zal de ECB drie jaar lang oneindig veel geld vrijgeven aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen om staatsschulden te kopen, waar NL voor 5,72% garant voor staat.

De IMF heeft een extra pot met 200 miljard, waar Nederland voor 7% garant voor staat, wat 14 miljard aan extra garanties geeft. Eigenlijk is dit het enige geld waar NL zeker van weet dat het terugkomt, de rest is (vrijwel zeker) kwijt.

12-dec 2011 ,  01:08
# 6
trias politica:

@ tipo, Nederland betaalt al jaren meer aan het IMF, dan veel andere grotere landen. Gelukkig is de bijdrage niet 7% van het totaal, maar 2,2%, maar niettemin. Nederland behoort tot de 10 meest betalende landen aan de kredietfaciliteit van het IMF, die wordt gebruikt voor de bailout van zwakke Eurolanden. We hebben al ruim 10 miljard bijgedragen. Dat is 10.000 miljoen euro's, mind you ! « BlackRock: euro/dolla… | Home | Akkoord over noodpakk… »

Bailout IMF kost Nederland 10 miljard
28 11 10 - 10:00
Nederland behoort tot de 10 meest betalende landen aan de kredietfaciliteit van het IMF, die wordt gebruikt voor de bailout van zwakke Eurolanden. Ons land moet ruim 10,5 miljard euro bijdragen, veel meer dan diverse veel grotere landen, zoals Rusland en Brazilie, toch 2 landen die economisch flink in de lift schijnen te zitten..

Die zogenaamde ‘New Arrangements to Borrow’ (NAB) is een kredietfaciliteit bedoeld voor “exceptionele situaties die een bedreiging vormen van het monetaire systeem”, en NL, als 16e economie ter wereld, doet braaf haar plicht.

Daar komt bij, dat die 39,5 miljard die je noemt, nog weleens fors hoger kan uitpakken, indien bepaalde landen niet aan hun qoutum kunnen voldoen. Kortom, NL betaalt ruimhartig voor frauderende en liegende landen. Met geld van de belastingbetaler, vooralsnog vers geperst door de ECB.

12-dec 2011 ,  01:54
# 7
tipo:

@Trias
Volgens de Volkskrant verstrekt NL 14 miljard aan bilatarale leningen aan het IMF:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/schuldencrisis/article/detail/ spatie weg 3071617/2011/12/10/EU-plan-om-euro-te-redden-kan-Nederland-14-miljard-kosten.dhtml
Klopt dat verhaal niet?

De bedragen voor de ESM, EFSF en ECB zijn uiteraard 'startbedragen'. Die bedragen stijgen als er Eurolanden wegens wanbetaling wegvallen.

Als NL hier onderuit wil komen, dan moet dat snel. Plasterk maar eens op zijn mening uit 2005 wijzen...

12-dec 2011 ,  02:13
# 8
trias politica:

@tipo, dat verhaal klopt slechts ten dele. Die 14 miljard zijn de eerste verplichtingen. Maar..., je hebt zelf het ESM Verdrag gelezen. Daarin staat klip en klaar het commitment dat de Nederlandse Staat aangaat: 40 miljard. Minimaal, want in datzelfde Verdrag is bepaald, dat als zwakke landen niet kunnen dokken, de sterken dat zullen overnemen. Wat als Italië en Frankrijk verstek laten gaan ? Ja, zo ernstig is de situatie.
Dit Verdrag mag er nooit komen, nooit. Niet alleen uit financiële overwegingen, maar ook uit politieke. Net als zoveel medelanders wil ik, dat we de zeggenschap blijven houden over ons budget, over ons beleid en over onze eigen visie op de wereld. Dat dreigt allemaal teloor te gaan. En daarom waarschuw ik het Nederlandse volk voor dit gevaar. De pvda zal wel weer steunen, maar 2012 wordt een belangrijk jaar. Ik sluit niks uit.

12-dec 2011 ,  02:41
# 9
tipo:

Zomaar wat probleempjes rondom 9 december:

- Voor automatische sancties is een echte verdragswijziging nodig van artikel 126, volgens de juridische experts van EU-commisaris Rehn. Dat geldt ook voor de instelling van semi-automatische sancties die met een gekwalificeerde meerderheid van 85% weggestemd zou kunnen worden:
http://diepresse.com/home/wirtschaft/eurokrise/716207/Bruessel-warnt_EUVertragsaenderung-noetig
Cameron veto-ed elke verdragswijziging, dus dit wordt een groot probleem.

- In Finland is het opgeven van het veto in de ESM ongrondwettelijk genoemd, door een Finse commissie die zich daar over gebogen heeft. Zo heeft het Finse parlement namelijk geen zeggenschap, maar enkel inspraak over haar eigen budget. Een en ander hangt af van het onderwerp waarvoor wel of geen veto geldt. Voor beslissingen die over uitgaven van natie-staten gaat, zal altijd een veto moeten gelden en geen beslissing met gekwalificeerde meerderheid genomen kunnen worden volgens het Finse grondrecht. Finland gaat als enige kleine land dus een veto bedingen in de ESM. Rutte en De Jager liggen weer te slapen.

- De semi-gedwongen private meebetaling (PSI) is uit de ESM gehaald, maar tegelijkertijd blijft de ESM onder de condities van de IMF werken. En de IMF streeft altijd naar private meebetaling, desnoods gedwongen private meebetaling als het niet vrijwillig kan: http://blogs.wsj.com/brussels/2011/12/12/this-post-follows-imf-practices/
Dat Griekenland een uitzonering is, is dus niet waar. Dit zal de markten niet geruststellen.

13-dec 2011 ,  01:03
# 10
trias politica:

@tipo, goed werk.
Rutte heeft gezegd, dat als de Finnen niet akkoord kunnen gaan met die 85% het dan 100% wordt. Zo laat hij de Finnen de kastanjes uit het vuur halen.
IMF kan PSI niet letterlijk dwingen, maar het wel aantrekkelijk maken in te schrijven. Feit is en blijft dat de private sector op geen enkele wijze gedwongen wordt. Ik ben met je eens dat de markten niet gerust worden gesteld.
Dan het eerste punt, een zeer belangrijk punt. Ik ben geen jurist, maar als ik zo kijk naar protocol 12 dan moet je van goede huize komen om daar nog omheen te kunnen zeilen. Europees recht gaat helaas voor lidstaten recht..

13-dec 2011 ,  01:24
# 11
tipo:

@Trias
Hier staat het beter uitgelegd:
http://www.europolitics.info/van-rompuy-s-trump-card-art320689.html

Artikel 126 VWEU is moeilijk te interpreteren als zou een Europese rechter daar een bevoegde rol in hebben. Een Europese rechter zou zo een zaak eigenlijk niet-ontvankelijk moeten verklaren als de EC zo een zaak aanhangig maakt, omdat de bevoegdheid van de rechter niet blijkt uit artikel 126. Daar verandert protocol 12 niets aan.

Het commentaar van de ras-eurocraat is daarbij: Ach, het duurt wel even tot er zo een zaak aanhangig gemaakt wordt en tot die tijd kunnen we zeggen dat we ferme maatregelen invoeren.

Een ander stok in het wiel kan het Hof uit Karlsruhe worden.

13-dec 2011 ,  03:34
# 12
trias politica:

Hi Tipo, ja, ik heb via andere kanalen ook al zoiets gehoord. Ik weet het niet. Dat Duitse parlement is groenrood. Het kan ook allemaal voor de bühne zijn, we zullen zien. Feit is wel, dat de publieke opinie, ook bij ondernemers aan het kantelen is. Dat is best opzienbarend, want die Duitse ondernemer die ik afgelopen zaterdag sprak was een half jaar geleden nog sterk pro europa, maar nu niet meer. En mind you, we praten hier niet over een middenbedrijfje.

13-dec 2011 ,  03:44
# 13
tipo:

Kortom: Er is een grote kans dat Rutte en De Jager denken dat ze ferme begrotingshandhaving hebben afgedwongen, zonder er zeker van te zijn dat een Europese rechter zich ook werkelijk bevoegd acht om te sanctioneren, omdat artikel 126 redenen geeft die tot een 'niet-ontvankelijk'-verklaring kunnen leiden.

Politiek gezien is die boodschap nu niet gewenst, want dat zou de markten maar verontrusten, maar als puntje bij paaltje komt en er blijkt helemaal geen Europese rechter te zijn die zich bevoegd acht om te snctioneren, dan heb je alsnog een begrotingshandhaving die niets voorstelt.

Zaak is dus om de garantie te eisen, dat een Europese rechter zichzelf bevoegd acht om begrotingssancties te geven. Wat politici er verder van vinden doet er dan even niet toe.

13-dec 2011 ,  03:45
# 14
trias politica:

ële systeemTipo, Tja, dat is waar. Maar ik krijg de indruk dat Rutte en De Jager muurvast geloven in "de wereld volgens Wientjes en consorten". Europa moet, de euro brengt ons welvaart, is goed voor de export, enzovoorts enzoverder. Wie de feiten kent, heeft een genuanceerder oordeel. Maar ik geef je op een briefje: wij blijven geen roependen in de woestijn. Dit beleid is gedoemd te mislukken. Politiek én economisch. Vooral economisch. Het enige dat pleit voor enige terughoudendheid is dat een uncontrolled proces wellicht grote schade aanricht aan het financiële systeem. Maar een ESM erdoor jassen ? Dat nooit.

13-dec 2011 ,  04:15
# 15
louis-portugal:

Trias een duidelijk stuk, samen met jullie reacties het duidelijkste overzicht dat ik tot nu toe heb gezien over de laatste samenkomst van de EU club.

Ik was en ben er nu nog verder van overtuigd dat de € kapot gaat.
Is het nu niet met enig verstand. dan over enige tijd gedwongen omdat de rentes niet meer op te brengen zijn.
De knoflooklanden worden volledig afgewurgd en kunnen volgens mij alleen maar overleven door uit de € te stappen en te devalueren.

Buiten de herkapitalisaties van bestaande leningen moeten
ze ook nog eens ongeveer 4 % begrotingstekort van de € zone pakweg 8000 miljard dus 320 miljard gaan bijfinancieren.

Hoe eurofiel en zelfs debiel moet je zijn om dat niet in te willen zien??????????????

15-dec 2011 ,  04:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.