Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Waarop wachten wij?

Als Notker Wolf, abtprimaat van de benedictijner orde, een boek schrijft over de heersende malaise in Europa dan is het verstandig even te luisteren. We spreken immers over een leider uit één van de oudste bewegingen van ons continent, de benedictijnen, 14 eeuwen oud, mede de architecten van wat we nu Europa noemen. De man is eigenlijk één van de grote CEO’s aangezien hij 8000 benedictijnen en 17.000 benedictinessen onder zich heeft. Hijzelf vergelijkt zijn 800 kloosters soms met solvabele bedrijven die in de loop van 1400 jaar hebben geleerd om zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden van het economische leven. De belangrijkste spirituele erfenis van de Benedictijnen zit volgens hem vervat in het devies van hun stichter ORA ET LABORA (Bid en Werk):
»
Het ging de benedictijnen er vanaf het prille begin om iets te creëren, om iets op te bouwen (…). Daarmee hebben ze het werken eigenlijk salonfähig gemaakt in Europa. In de oudheid zowel als in de middeleeuwen was lichamelijke arbeid immers vernederend, een zaak van slaven en knechten, van onvrijen. Benedictus’ monniken en zusters daarentegen schrokken niet terug voor werk, wat het ook was, omdat ze ervan overtuigd waren dat werk hoorde bij een zinvol leven. Uitgaande van de kloosters, verspreidde die overtuiging zich mettertijd over heel Europa en vormde mede de basis van de eeuwenlange superioriteit van de Europese beschaving.

Een citaat dat thuishoort in elk school- en inburgeringsprogramma. Europa is opgebouwd door te werken, niet door sociale zekerheid en uitkeringen.

De boodschap
De problemen van ons continent zijn dramatisch: minimale economische groei, schrikwekkende staatsschulden, verrotte sociale systemen, niet-reproductieve geboortecijfers, bureaucratisering en regelneverij, democratisch deficit, islamisering, falend onderwijs. Het moreel verval is onmiskenbaar, van de gewelddadige rellen in Engelse steden tot het groeiende aantal echtscheidingen (één op drie). Waarop wachten wij?, vraagt Notker zich af. Vanwaar komt enerzijds onze apathie, onze moedeloosheid, en anderzijds onze arrogantie te denken beter te zijn dan andere continenten terwijl die ons inhalen of voorbijsteken? Waarom weigeren Europeanen zich te engageren in iets dat maar op een oplossing lijkt? Waarom blijft men gangbare paden bewandelen als die toch nergens toe leiden? Europa lijkt één grote wachtkamer vol apathische mensen.

De oorzaak van de malaise legt hij bij de revolutie van mei ’68, een generatie waartoe hij zelf behoort. Sinds ‘68 viel men de oude orde aan op het vlak van politiek (‘morele staat’ i.p.v. efficiënte staat), levensinrichting (‘zelfrealisatie’ als excuus voor banden-loosheid), en opvoeding (‘creatie van een nieuwe mens’). Deze in oorsprong socialistische agenda heeft onze maatschappij vermolmd, heeft zowel elite als bevolking gecorrumpeerd. Centraal in deze agenda staat de uitdijende staatsmacht die al onze betere reflexen fnuikt: weerbaarheid, creativiteit, verantwoordelijkheid. In alle tegenmaatregelen die hij aanreikt staat dan ook juist het vertrouwen in de mens centraal, in zijn vrijheid en zijn trots.

Los daarvan behandelt hij ook andere onderwerpen. Oecumene bijvoorbeeld. Zijn ervaring met moslims in Tanzania en monniken in Japanse kloosters leerde hem dat oecumene moet draaien rond elkaars verschillen. Wie focust op harmonisatie en overeenkomsten creëert een vals (even)beeld van de ander, terwijl je juist realistisch moet zijn over de verschillen zodat je weet wat je aan de ander wel of niet hebt. Wij beschadigen onszelf voortdurend in onze omgang met de islamwereld door een gebrek aan realistisch inzicht in hun aard en agenda. Maar het gaat niet enkel om deze opvallende politiek-incorrecte thema’s, want Notker geeft ook raad over onderwijs, management en pedagogie.

Besluit
Als het misloopt met Europa, moeten we terugkeren naar de oudste bronnen van Europa. En dit zijn niet de traditionele politieke families met hun huidige partij-apparaten, deze kunnen niets aan onze malaise veranderen, in gelijk welke nieuwe coalitie. De echte bronnen van Europa liggen dieper, en zijn onder andere te vinden in het christendom met zijn vele tradities en prestaties.

Koop daarom dit boek voor uw familie en vrienden, zowel gelovigen als ongelovigen. Het gaat niet enkel om de inhoud maar eveneens om de toon: niet ideologisch zoals politici, niet manipulerend zoals massamedia, maar bevrijdend en minzaam, vol hoop en levenswijsheid, zoals te verwachten van een monnik of een antiek filosoof. Bij elke bladzijde heb je het gevoel van bij iemand te zijn die aan je kant staat.

Citaten
Niets kan onze vrijheid fundamenteler in het gedrang brengen dan de staat kiezen als onze voogd.(...)
Ik pleit kortom voor wat meer verstand en wat minder moraal. De politieke correctheid is een programma dat leidt tot morele slavendienst. Zij dwingt bij voorkeur tot wegkijken, tot idealiseren en tot verzwijgen.(...)
Anti-discriminatie is een negatief begrip. Het is leeg, hol, getuigt van totale willekeur, kan alles en niets betekenen. Antidiscriminatie is in geen geval en waarde. Negatieve begrippen hebben geen inhoud. In wezen is anti-discriminatie niets anders dan een alarm-installatie, die ieder in werking kan stellen die zich beledigd, benadeeld, of gepasseerd voelt.(...)
Er kunnen verschillende visies op rechtvaardigheid bestaan, verschillende visies op levensgeluk, de waarheid of de moraal, maar mijn vrijheid zou ik bijvoorbeeld niet graag aan moslims toevertrouwen. Daar zijn fundamentele verschillen die verzet zeker rechtvaardigen.(...)
De fout is dat mensen naar een humane staat streven in plaats van een humane maatschappij. Daardoor wordt de staat overvraagd. Geen enkele staat kan de verantwoordelijkheid van de maatschappij overnemen die zelf de verantwoordelijkheid afwijst.(...)
De verzorgingsstaat heeft behoefte aan gehoorzame, berustende, ontmoedigde, en ook onmondige – en onmondig gemaakte – burgers.(...)
Identiteit is geen verkleedpartij.(...)
Voor mij is het christendom de weg naar het heil. Die weg heeft Jezus Christus uitgetekend – en die weg biedt volgens mij het antwoord op de vragen van de mensheid. Enerzijds omdat het christendom ons een realistisch mensbeeld biedt dat de schepping recht doet. Anderzijds omdat wij als christenen een gezag erkennen dat elke macht in de wereld bevraagt, ook de macht van de tijdsgeest. Ik geloof dat alleen zo’n geloof de mens kan beschermen tegen zichzelf.

_____
Vandaag ook verschenen op Catholica  
Aanvulling FransG: Clark Kent van Het Vrije Volk tipt naar aanleiding van de zeer terechte opmerkingen van de Britse historicus David Starky over de plunderingen in Engelse steden, die door een stomme fout in de betiteling van de rapcultuur als 'zwarte cultuur', onvoldoende opgepikt wordt een serie YouTubeclips die enkele jaren geleden al waarschuwden voor het gevaar hiervan. Hieronder een daarvan:

Eduard Ciuba,  18-08-2011          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Heb altijd gedacht, dat de protestanten, met name de calvinisten de moderne arbeidsethos hebben uitgevonden.
Max Weber:
Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus.
Een mens is nooit te oud om te leren.

18-aug 2011 ,  05:57
# 2
Meneer Storm:

Nou moet ik alles nog lezen en snel met de ogen over de zinnen gaande zag ik in het hoofdstuk De Boodschap in de 2e alinea een woord staan dat het taalkundige gedeelte van mijn brein op TILT deed slaan, namelijk:
banden-loosheid.
Dat is geen gangbaar Nederlands: mij is altijd geleerd dat het bandeloosheid moest zijn.
De gemoedstoestand mbt dat woord heeft niks met auto- fiets- of andere ronde rubberen voorwerpen te maken.
Hoop niet dat ik als krentekakker of zeurpiet wordt gezien.

18-aug 2011 ,  07:18
# 3
Sagunto:

Dank voor de leestip!

18-aug 2011 ,  07:31
# 4
Sagunto:

@Alf Jans -

M.b.t. Max Weber: zijn impliciet gebrachte stelling werd al vrij snel (nl. door een van zijn eigen leerlingen) ontkracht. Talloze specialisten in de economische geschiedkunde hebben zijn werk over de relatie tussen calvinisme, arbeidsethos en kapitalisme gereduceerd tot een interessante curiositeit. Lees bijv. Schumpeters History of Economic Analysis, of the werk van Braudel over de geschiedenis van het kapitalisme. Meest aanbevelenswaardig is het 2-delige magnum opus van prof. Rothbard, "History of Economic Thought", uitgegeven door het Ludwig von Mises Institute.

Sag.

18-aug 2011 ,  07:41
# 5
Frans Groenendijk:

@Alf Jansen Volgens mij staat de claim van Wolf niet per se op gespannen voet met die van Weber. Noch "de" benedictijnen noch 'de' protestanten hebben natuurlijk arbeidsethos uitgevonden. Beiden hebben bijgedragen aan de verspreiding ervan. De benedictijnen waren blijkbaar wel eerder.
@Meneer Storm Mijn oog viel ook op dat 'banden-loosheid'. Een bewust gekozen Vlaamse frivoliteit schat ik, bedoeld om de nadruk te leggen op de (oorspronkelijke?) interpretatie van 'zonder banden'. Die associatie is er toch een beetje afgegaan.

18-aug 2011 ,  07:45
# 6
trias politica:

Onder historici verschillen de opvattingen hierover. Eén van mijn bijstudies was geschiedenis. Ik was 'opgevoed' in de Weber School, maar trof bij mijn examen (mondeling) een echte benedictijn. Nooit zal ik de discussie vergeten. Opmerkelijk overigens, dat slechts één professor het examen afnam, doch dat terzijde. Het examen heeft drie uur geduurd. Uiteindelijk waren wij beiden zo uitgeput, dat we er een einde aan hebben gemaakt. Ik kon met het papiertje naar huis. ls ik heel eerlijk ben, had de prof gelijk, grotendeels althans. Ik denk dat hij onder de indruk was dat ik naast geschiedenis ook nog natuurkunde studeerde..Never mind. Hier wat literatuur voor de geïnteresseerde: The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600 - 1750, Jan de Vries;European Society in Upheaval, Peter N. Stearns; Medieval people, Eileen Power; Reformation Europe, 1517-1559, G.R. Elton; Europe Divided, 1559-1598, J.H. Elliott en Europe Unfolding, 1648-1688, John Stoye.

18-aug 2011 ,  10:03
# 7
Alf Jans:

@ Sagunto en Trias
Dank u voor de boektitels
Zal proberen voor zover mijn portemonnee dat toelaat om de titels aan te schaffen.
@ Frans Groenendijk
Wanneer u gelijk hebt dan hebt u gelijk.
Ben zelf bezig met deze titels:
David C. Lindberg
When Science and Christianity Meet
Deze titel sluit enigszins aan op het werk van Notker Wolf
Science in the Middle Ages
God and Nature:
Historical Essays on the Encounter between christianity and Science
Lynn White
Medieval Technology and Social Change
Arbeidsethos, wetenschap en technologie, elementen die hebben gezorgd voor The Rise of the West.

19-aug 2011 ,  03:08
# 8
Frans Groenendijk:

@Alf Jans Dat zijn interessant klinkende titels. K&K zou graag eventuele recensies publiceren.

19-aug 2011 ,  04:15
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.