Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Nederlanders over misdaad: domste of fanatiekste voorgelogen?

Af en toe moet je naar grote lijnen kijken

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Afgelopen weken deed ik wat onder­zoek ten behoeve van een arti­kel dat ik samen met André van Delft schrijf voor een tijd­schrift dat publi­ceert over crimi­nologie. We hadden dat tijdschrift gevraagd een artikel dat ze in 2011 gepubliceerd hadden terug te trekken. De redactie zei daarop geen ja of nee maar vroeg ons een artikel te schrijven dat door het standaard peer-reviewing proces zal gaan. In het kader van de voorbereiding struikelde ik over de tabel waarvan het grootste deel hier is afgebeeld. Die afbeelding gaat over grote lijnen. Het gaat hier om een internationale vergelijking van een trend in criminaliteit: de toe- of afname van het aantal slachtoffers per misdaadsoort. Nederland komt er daarin op het eerste gezicht bijzonder slecht vanaf.

(3) | Frans Groenendijk | 09-02-2013
Vragen aan de PvdA-leden in het europarlement

Een S&D-persbericht deed me aan de rijksdagbrand denken

Dossiers
Europa/Euro
Onderzoek/Actie
(open) Brief

Vanwege actualiteit en update weer bovenaan gezet
Geachte heer Ber­man, mevrouw Boz­kurt, mevrouw Mer­kies,
12 sep­tem­ber jongst­leden plaatste de S&D groep een pers­bericht op de eigen web­stek onder de kop Swoboda: 'No more EU money to political parties against EU values'.
Graag vernam ik van u op welke wijze u, als Nederlands smaldeel in deze groep, inmiddels afstand heeft genomen van de uitlatingen van de heer Swoboda. Heeft u dat als delegatie gedaan, in samenspraak met andere democraten in de S&D-fractie, op welke wijze heeft u uw afkeuring naar buiten gebracht?

(4) | Frans Groenendijk | 08-02-2013
De VVD, de rechters en de sociale wetenschap

Leugens, verdomde leugens, statistiek en criminologie

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Op de weten­schap­pe­lijke zuster­web­stek Keizers & Kleren staat nu een tweede non-peer review.
Het artikel Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken, van drie medewerkers van de afdeling criminologie van de Universiteit Leiden, is het lijdend voorwerp. Het verscheen in het weekblad Nederlands JuristenBlad dat een reputatie te verliezen heeft. Voor publicatie was het artikel gepeerreviewed voor het NJB. Bovendien hebben voor een later nummer van dat tijdschrift twee rechters en de directeur en een onderzoeker van het WODC -het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie- een kritische blik op het artikel geworpen. Hun kritiek die het NJB publiceerde in nummer 17, was niet mals maar miste toch nog heel belangrijke punten.
Anders dan deze reviewers heb ik ook kritisch gekeken naar de theorie waarnaar de auteurs oppervlakkig verwijzen en die door hen wordt aangeduid als "een gezaghebbende sociaalwetenschappelijke benadering". Zodoende heeft het paradigma van de hedendaagse criminologie -"daders zijn slachtoffers"- de aandacht gekregen die het verdient. Zie daarvoor met name de laatste paragraaf van de bespreking: Twee focal concerns theorieën.
De non-peer review telt circa 7000 worden. Daarom hier een korte samenvatting en iets over hoe de Nederlandse politiek omgaat met de sociale wetenschap.

(0) | Frans Groenendijk | 18-01-2013
De Standaard over Narendra Modi

Loopt België hiermee voor op Nederland?

Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

In Nederland is er nog geen spoor van belangstelling te vinden voor de vermoedelijke nieuwe premier van India. Er is niet eens een Nederlandse wikipedia pagina over hem. In de online Volkskrant vind ik nul verwijzingen. Bij de NRC vier. De enige serieuze daarvan is van bijna vier jaar geleden. In België besteedde de krant De Standaard wel aandacht aan hem. En hoe! De geniale Koenraad Elst fileert hieronder dat bericht. Zijn stuk publiceerde hij op In Flanders Field. Met zijn toestemming hier integraal overgenomen.
De Standaard (21 dec. 2012, door “jb”) bloklettert: “India omarmt hindoe-nationalist. Narendra Modi wint verkiezingen in deelstaat Gujarat”. Aanleiding zijn de deelstaatverkiezingen in Gujarat, waar Modi al meer dan 10 jaar deelstaatpremier is: “Narendra Modi is India's meest gehate én geliefde politicus. Na zijn zege in Gujarat lonkt voor de hindoe-nationalist het Indiase premierschap.”

(2) | beheer | 05-01-2013
Partijdig

Bij de dood van Richard Nieuwenhuizen

Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Hij werd het slachtoffer van excessief geweld en moest dat met zijn leven bekopen. Het gebeurde op een voetbalveld. Een vreselijke gebeurtenis, waar nabestaanden mee moeten leren leven. Mensen zijn geschokt en begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Men probeert zin te maken van de gebeurtenissen, men zoekt naar een verklaring. Kijkend naar de televisie wordt zich een beeld gevormd.
Het verhaal is dat er zoveel agressie is in het amateurvoetbal. Er wordt door ouders zoveel geschreeuwd en gescholden langs het voetbalveld, zegt een Amsterdamse VVD-wethouder in Nieuwsuur. Een reportage laat zien dat er scheidsrechters zijn die ermee stoppen, vanwege de verbale en fysieke agressie. In een ander tv-programma zegt men dat arbiters de buitenspelregel verkeerd begrijpen en een misdaadverslaggever (die ook nog verstand heeft van een heleboel andere zaken) vindt dat grensrechters vaak partijdig zijn. Dit is het verhaal, dit is het narratief. Het zou gaan om normvervaging in het amateurvoetbal (en partijdige grensrechters). En ten dele is dit waar.

(3) | Jos Arends | 05-12-2012
Dossiers
Onderwijs
Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Gisteren plaatste ik een nieuw stuk op de zuster­webstek Keizers & Kleren. Net als twee van de vier andere arti­kelen daar, heeft het betrek­king op crimi­nologie en de houding van sommige crimi­nologen tegenover criminaliteit en straffen.
In die houding klinkt veel, niet zelden te veel, begrip door voor de criminelen die 'ook maar product van hun omgeving zijn' en opmerkelijk weinig interesse voor slachtoffers. In een deel van de academische wereld krijgt dat paradigma van daders als slachtoffers zelfs een uitwerking die gaat in de richting dat slachtoffers eigenlijk maar een storende factor vormen. In een nummer van tijdschrift Rechtstreeks over het thema 'Rechtspraak in het nieuws' struikelde ik over deze uitspraak van Nel Ruigrok: "De theorie leert dat een sterkere focus op slachtoffers en nabestaanden op een sterkere entertainmentfunctie duidt." (hier meer over dat tijdschrift).
Op basis van mijn eigen ervaringen als docent en vanwege mijn sympathie voor de anti-pest organisatie M5 -zie verderop en/of klik op de afbeelding- vergelijk ik hier de aanpak van pestgedrag op scholen met die benadering vanuit de criminologie. Ik begin met een waar gebeurd verhaal uit het onderwijs.

(2) | Frans Groenendijk | 02-12-2012
Aangifte valsheid in geschrifte tegen CvB UU

Suggestief misbruik statistiek en een niet functionerende begeleidingscommissie

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

Op zusterwebstek Keizers & Kleren staat het complete dossier.
Na een uiteenzetting door Stevens zei de interviewer van Nova: “Simpel gesteld: Marokkanen stelen meer; Nederlanders verkrachten meer en plegen meer zinloos geweld en allerlei andere enge dingen.” De onderzoekster antwoordde: “Als je het zo zou willen stellen, kun je het zo zeggen, ja.”.
Dat was pure misleiding. Marokkanen plegen gemiddeld ook vaker de meer ernstige misdrijven; dat blijkt zelfs uit ruwe cijfers die in het rapport van Stevens zelf staan.

(14) | Frans Groenendijk | 09-11-2012
Onderzoek/Actie
(open) Brief

Afgelopen vrij­dag kwam er een zesde reac­tie binnen op de e-mail die wij, Maarten Vonk, Tommie Hen­driks en onder­getekende, stuurden aan de 28 parle­ments­leden die voor een christe­lijke partij in de Tweede Kamer zitten. De aanlei­ding om die parle­ments­leden aan te schrijven was een opmerke­lijke uitlating van CDA-euro­parlementariër Wim van de Camp over een bond­genootschap tussen christenen en mohammedanen.
Het karakter van deze nieuwe reactie, ondertekend met 'fractie ChristenUnie Tweede Kamer', is beslist anders dan die van de eerste vijf (hier en hier). Weliswaar bevat ook deze brief geen rechtstreekse antwoorden op onze dertien vragen, maar het is duidelijk dat er over de inhoud van dit antwoord is nagedacht en dat daarbij niet, of in ieder geval niet alleen, gezocht is naar manieren om rechtstreekse antwoorden te vermijden.
De e-mail begint met: "Wij willen de notie die uit uw mail spreekt serieus nemen." Dat is voldoende reden het verhaal van de CU ook serieus te bekijken.

(2) | Frans Groenendijk | 27-07-2012
Ewald Engelen, blijmoedig en schaamteloos

Over "de mondiale wedren om Afrikaanse en Arabische geboorteoverschotten"

Onderzoek/Actie
Wetenschapsfraude

In de kritische bespre­king van Het immi­gratie­taboe van twee weken geleden kondigde ik aan dat ik ook nog een of meerdere posi­tieve stukken zou schrijven over het boek, niet hier op het weblog Keizers & Kleren maar op de net opgestarte webstek Keizers & Kleren.
Dit is nog een opstapje daarnaartoe. Joost Niemöller gaf zijn boek als ondertitel '10 wetenschappers over de feiten', maar hij schreef ook over vreemde trends en types in de weten­schap­pelijke wereld. Een ervan is de hoogleraar annex anti-Wilders activist annex GeenStijl-stijl-imitator Ewald Engelen. Hij kwam hier op het weblog K&K een keer eerder langs, naar aanleiding van een bizarre oprisping die hij voor Me Judice had geschreven.

(2) | Frans Groenendijk | 24-07-2012
Onderzoek/Actie
(open) Brief

Ongeveer tien weken gele­den stuurde ik met Maarten Vonk en Tommie Hendriks een e-mail aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. 28 e-mails dus. Op 30 april hadden we vier reacties ont­vangen en ik schreef over die vier het stukje "Chris­tenen als bond­genoten van Moham­med? Als lief­hebber van under­statements schreef ik: "Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar geruststelling, wel tot overpeinzing."
Van een van de andere CDA-kamerleden ontving ik deze week alsnog een reactie. Blijkbaar onder het motto "Elke reactie is beter dan helemaal geen reactie". Een verkeerd motto.
Onze e-mail bevatte 13 vragen. De aanleiding was een tweet van CDA-europarlementariër Wim van de Camp. Aan de kamerleden schreven we daarover: "Van de Camp heeft nog niet geantwoord maar intussen zijn we ook heel erg benieuwd naar antwoorden op deze vragen door andere christenen, naar uw antwoorden dus."
En wat is nu twee maanden later het antwoord?

(2) | Frans Groenendijk | 08-07-2012
Onderzoek/Actie
Overig

De computer­pro­gram­ma's van de belas­ting­dienst schrap­pen om uiteen­lopende redenen je rekening­nummer en het kost dan tijd en moeite om dit weer terug ingevoerd te krijgen.
Al meer dan 40 jaar heb ik hetzelfde gironummer. Ik koos als minder­jarige destijds voor de giro omdat zij, in tegen­stelling tot de ABN, geen mede­ondertekening van mijn ouders eisten onder mijn aanvraag. Van dit gironummer heb ik vele malen inkomsten­belasting betaald en ik heb er ook vele malen belasting­teruggave op mogen ontvangen. Vorig jaar boerde ik financieel zo slecht dat ik ook recht had op zorgtoeslag. Bij mijn aanvraag werd ook gevraagd om een rekeningnummer dáárvoor. Ik gaf mijn oude vertrouwde en bij de belastingdienst bekende gironummer op.

(2) | Frans Groenendijk | 27-06-2012
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Drs. Marianne van den Heuvel besluit haar aan­prij­zing van het boek 'Henk, Ingrid en Alex­ander' met de vast­stelling: "De eerst­volgende verkiezings­strijd is vroeg begonnen."
En het is duidelijk aan welke kant zij staat: "De verbaal begaafde politicus Pechtold kreeg het briljante idee voor dit boek, samen met Bart Snels geschreven, en maait hiermee het gras voor de voeten van Wilders weg." Maar wie is deze drs. Van den Heuvel, deze woordkunstenares? Is het de zelfde Marianne van den Heuvel die deze prachtige en zeer creatieve sculptuur maakte voor de winnaar van de Gouden Strop?
Ik weet het niet en het interesseert me niet. Wat ik wel weet is waar de hier geciteerde Pechtold-fan werkt: bij Biblion, de koepelorganisatie van de Openbare Bibliotheken. Daar doet ze haar ding tegen Wilders. En ze is daar niet alleen.

(1) | Frans Groenendijk | 14-06-2012
Pagina 2 (van 7)       <  1 2 3 4 >  Laatste »
Onderzoek & Acties
Deze 'afdeling' moet op den duur de belangrijkste afdeling worden. We vinden het niet voldoende om via dit kanaal onze meningen vrij te uiten. Een wat uitgebreider verhaal hierover, dat ook de metafoor van de kanarievogel bevat, vindt u binnenkort (het is nu 5 juni) achter de knop 'Over K&K'. .