Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Het Fortuyn-moment

I want my country back

In de video (onderaan) ziet u de toespraak van Nigel Farage, op een partijconferentie van de UK Independence Party (UKIP) in Exeter. De man die jarenlang heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie wordt geleid door “gevaarlijke mensen” die Europa in crisis zouden onderdompelen. Niet alleen een financiële crisis, maar een politieke crisis. Voortdurend heeft hij gewezen op het feit dat de Europese Unie een antidemocratisch moloch is en elke keer werd hij in het Europese Parlement voor ‘populist’ en ‘anti-Europees’ versleten. Maar hij heeft gelijk gekregen, in alles wat hij zei.
Het is zelfs nog erger dan hij dacht.

(2 reacties) | Jos Arends | 26-03-2013    
Vragen aan de PvdA-leden in het europarlement

Een S&D-persbericht deed me aan de rijksdagbrand denken

Vanwege actualiteit en update weer bovenaan gezet
Geachte heer Ber­man, mevrouw Boz­kurt, mevrouw Mer­kies,
12 sep­tem­ber jongst­leden plaatste de S&D groep een pers­bericht op de eigen web­stek onder de kop Swoboda: 'No more EU money to political parties against EU values'.
Graag vernam ik van u op welke wijze u, als Nederlands smaldeel in deze groep, inmiddels afstand heeft genomen van de uitlatingen van de heer Swoboda. Heeft u dat als delegatie gedaan, in samenspraak met andere democraten in de S&D-fractie, op welke wijze heeft u uw afkeuring naar buiten gebracht?

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 08-02-2013    
Neemt de VVD haar eigen programma serieus?

VVD-fractieleider in EP: militair ingrijpen in Syrië? Ja. Euro-obligaties? Het is ingewikkeld.

Een mens is nooit te oud om te leren.
Bij de verkiezingen van 2010 twijfelde ik nog tussen PVV en VVD. Intussen ben ik er nog minder gerust op dat de PVV op middellange termijn voor een serieus alternatief wil en kan zorgen. Na het lezen van het verkiezingsprogramma van de VVD, en vooral nu ik nog eens het een en ander gelezen heb over het optreden van de VVD-fractie in het Europarlement, is er echter geen haar op mijn hoofd meer, die eraan denkt VVD te stemmen.
Parmantig meldt het verkiezingsprogramma "De VVD ziet niets in euro-obligaties, omdat dit de belangrijkste prikkel wegneemt bij probleemlanden om hun begroting op orde te brengen en te houden." Hun eigen vertegenwoordigers in het Europarlement denken daar niet alleen anders over: ze handelen daar ook naar! (op de onderstreping kom ik verderop nog terug).
Manders en Mulder van de VVD-fractie stemden 1 december 2011 gezellig mee met resolutie A7-0361/2011 van het EP waarin deze blootste aller keizers, er bij de Europese Commissie op aandrong om met voorstellen in de richting van Euro-obligaties te komen (punt 46).
Van Baalen maakte het in zekere zin nog bonter: hij onthield zich van stemming!

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 05-09-2012    
Met de kennis van toen…

Was Zalms Italofobie verkiezingsretoriek?

"Met de kennis van nu …". Wanneer een politi­cus een zin daar­mee begint dan weet je al waar het heen gaat: duiken voor verant­woorde­lijk­heid, Een Cohennetje doen. 'Niemand wist dat toen', 'niemand kan dat, dus waarom mij erop aankijken', 'iedereen (even) schuldig', 'over­schrijding van het budget voor een metrolijn loopt altijd in de miljarden'.
Het is dankbaar werk om eraan te herinneren dat 'kennis van nu' ook 'toen' al bestond. Voor wat betreft de naderende climax voor het ESM-schandaal -de uitspraak van het const­itutionele hof van Duitsland- hoef je daarvoor maar heel opper­vlakkig terug te kijken naar de discussie die werd gevoerd in de aanloop tot de invoering van de euro.
6 februari 1998 schreef redacteur Ruyter van Steveninck (pdf link) van 'het economenblad' ESB (Economisch Statistische Berichten) in dit verband een interessant stukje onder de kop Zalm's Italofobie [*]. Hij 'ontmaskerde' Zalms bezwaar, geinig aangeduid als 'italofobie', als verkiezingsretoriek. Vooral de argumenten die hij gebruikte zijn in het licht van de actuele situatie heel bijzonder. Hilarisch wanneer het niet om zo gruwelijk belangrijke zaken ging. Hij sloeg als het ware tegelijkertijd de plank helemaal mis en de spijker op de kop. Best knap.

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 16-08-2012    
Snus: gaat Zweden de EU als eerste verlaten?

Met Brussel tegen de vrije markt

imageDe anti-rook hys­te­rie ergert heel wat mensen. In Zweden is de erger­nis over het 'Secret EU Snus Ban Plan' nog veel groter. En terecht. Snus is een zoge­naamd "smoke­less tobacco product": niet gezond, maar echt véél minder ongezond dan roken.
Brussel gaat echter feller tekeer tegen snus dan tegen sigaretten. Een flink deel van de bevolking van Zweden en Noorwegen is snus­gebruiker. Onder Zweedse mannen zijn er meer snusgebruikers dan rokers. Van alle eurolanden telt Zweden het laagste percentage rokers. Bij de onderhandelingen over de toetreding van Zweden tot de EU vormde snus al een serieuze hobbel. De niet-Zweedse onder­handelaars wensten de burgers van hun landen te beschermen tegen het verschrikkelijke snus en Zweden kreeg ontheffing (sic) van het snus-verbod dat geldt in de rest van de EU. Als voorwaarde werd gesteld dat het land alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om te voorkomen dat snus op de markt zou komen in de rest van de EU. Zo kwam snus terecht in annex XV van het toetredings­verdrag (zeer lange pdf). Het 'beschermen' van de gezondheid van volwassen Europeanen tegen hun eigen keuzes woog toen duidelijk al zwaarder dan de vrije marktwerking. Intussen is het Europese anti-snus-verhaal nog idioter geworden.

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 01-07-2012    
Het CDA-programma en het euro-avontuur

'Iedereen': een oefening in surrealisme

imageHet zal u niet ont­gaan zijn: 12 sep­tember aan­staande zijn er ver­kie­zingen voor de Tweede Kamer.
De verkiezingen zullen deels het karak­ter van een refe­rendum over de EU hebben.
Aan elk type refe­rendum zitten voor­delen en nadelen. Het 'referendum' over de EU is er een met wat minder nadelen: het is namelijk niet adviserend of besluit­vormend maar corrigerend.
Het verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch Appel, dat de wonderlijke titel Iedereen heeft meegekregen, bevat tenen­krommend proza. Qua stijl doet het een beetje denken aan de aan­prijzingen van Olie B.B. te R. op de achter­flap van de boeken van Marten Toonder: "Wie wereldwijde problemen wil aanpakken (…) zal over grenzen heen moeten samenwerken". Ook op de inhoud is nogal wat aan te merken.
Maar er zitten ook goede kanten aan het programma. Een daarvan [1] is dat er duidelijk uit spreekt dat men ook bij het CDA onderkent dat 'Europa' centraal staat op 12 september. Mooi. Laten we eens gedetailleerd kijken naar 'Europa' in hun programma. Ik haal er wat opmerkingen uit eerdere verkiezingsprogramma's van het CDA bij.
Bij wijze van service heb ik het 'Iedereen'-hoofdstuk Via Europa in de wereld verderop integraal opgenomen. Voordat ik inga op het aspect 'euro/EU/Europa' in het programma licht ik nog even de meest tenhemelschreiende alinea uit dat hoofdstuk.

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 04-06-2012    

De keuzes met be­trek­king tot tot de Euro lijkt be­perkt te zijn tot twee zeer onaan­trek­kelijke alter­natieven:
A1) Het, hoogst­waar­schijn­lijk chao­tische, einde van de Unie, waarbij landen indivi­dueel uit de munt­unie stappen of gezet worden. Voor elk individueel lid is zo'n gang riskant en is het risico op bankruns en andere finan­ciele paniek aan­zienlijk.
A2) Verdere over­heveling van bevoegd­heden en belasting­geld naar Europese instituten zonder democratisch gehalte. De EMU wordt dan steeds meer een transfer­unie waar goed geld naar kwaad geld wordt getrans­fereerd van Noord aan Zuid terwijl het concur­rentie­vermogen van het hele EU-gebied terugloopt. Dit is een recept voor onvrede in zowel Noord als Zuid.
Er is ook een derde mogelijkheid: plan B van Marcus C. Kerber. Daarvoor hoeft de Euro niet afgeschaft te worden. Daarvoor hoeft er geen transfer­unie tussen Eurolanden opgetuigd te worden die onze pensioen­fondsen en onze belasting­opbrengsten in de waagschaal legt.

(8 reacties) | Tipo | 16-05-2012    
Europa wankelt, maar het boek staat als een huis

Meer Hankels, minder Sarrazins

Gisteren werd in de 'hoofd­stad' van Eu­ro­pa de bun­del Euro­pa Wan­kelt ge­pre­sen­teerd. 9 mei is de 'Dag van Euro­pa'. Qua symbo­liek was de datum dus goed ge­kozen. Gezien de actu­ele poli­tieke ontwik­kelingen in Europa is de maand eerder perfect dan aardig gekozen. De verkiezingen van afgelopen zondag in Frankrijk en Griekenland leverden heel verschillende resultaten op maar die kennen tegelijkertijd een grote overeenkomst: beide zullen eraan bijdragen dat Euro en EU in hoog tempo onder verdere druk komen te staan. EU en Euro zullen ook centrale thema's zijn bij de komende parlementsverkiezingen in Nederland, op 12 september.
Vanwege het grote belang van het boek en omdat het wel wat heeft om er snel bij te zijn, wilde ik deze recensie graag vandaag al publiceren. Ook omdat 10 mei een datum is met nog meer symboliek. Precies 72 jaar geleden vielen immers de nazi-troepen de Benelux landen binnen: het moment waarop echt voor iedereen duidelijk was dat de Wereldoorlog een feit was. Op dezelfde dag werd Churchill eindelijk premier van Groot-Brittannië. De manier waarop in Europa werd en wordt omgegaan met de erfenis van de Tweede Wereldoorlog klinkt door in verschillende bijdragen in de bundel. Dat was onvermijdelijk.

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 10-05-2012    

Het is een wonder­lijk ver­schijn­sel dat er in een land als Neder­land niet meer com­passie bestaat met de gewone mensen in Grieken­land. Hier dreigen rege­ringen te vallen als er getornd wordt aan de ontwik­kelings­hulp. Het land komt in opstand als een jong vol­wassen illegaal, die hier een behoorlijke opleiding heeft gehad, wordt terug­gestuurd naar zijn vader­land. Een land trouwens waar het veel beter gaat dan in Portugal. Maar de reële ellende in Griekenland laat die zelfde mensen koud.

(3 reacties) | Toon Kasdorp | 12-02-2012    

Radoslav Sikor­ski, de Pools­e minis­ter van buiten­landse zaken merkte in een fraaie rede [1] in Ber­lijn op dat het niet de uit­brei­ding van de EU is geweest die als oor­zaak moet worden aange­merkt van de huidige crisis. Hij gaf ter onder­steuning van zijn betoog wat cijfers over de export uit de oude EU landen naar de nieuwe lidstaten. Die zijn inder­daad indruk­wekkend. Maar dat neemt niet weg dat het bestaande bestuurs­apparaat van de EU niet geschikt is voor de coördinatie van 27 lidstaten met zulke uiteen­lopende economieën en een zo verschillende culturele achtergrond.

(0 reacties) | Toon Kasdorp | 08-02-2012    

De Engelse krant The Inde­pendent en de Israë­lische krant Yediot Acha­ronot publi­ceerden vorige week arti­kelen over een EU rapport dat zware kritiek op de Israë­lische politiek in ‘Area C’ op de West Bank zou bevatten.
Het zogenaamde C gebied wordt krach­tens de Oslo akkoor­den legaal door Israël beheerd. Het EU rap­port staat echter bol van de halve en hele onwaar­heden en is slechts gebaseerd op pro Palestijnse bronnen waaronder de VN organisatie OCHA.

(2 reacties) | Missing Peace | 19-01-2012    

Onder het motto 'Een plaatje zegt meer dan dui­zend woor­den' plaatste ik hier een paar weken geleden een gra­fiekje met wat toelich­ting om de zoge­naamde 'spread' in beeld te brengen. Een plaatje met praatje verheldert niet alles, maar maakt ont­houden makke­lijker. Om dezelfde reden nu twee afbeel­dingen over schulden­posities van landen.
Maar eerst kort iets over de aanleiding om ze nu te plaatsen: een tweet-uitwisseling met Peter Verhaar.

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 17-01-2012    
Het Europees Parlement: de blootste aller keizers

Het EP stelt een resolutie op over de ECB

Het Euro­pees Parle­ment is in vrijwel niets te verge­lijken met natio­nale parle­menten van demo­cratische landen. Ik maak in dit middel­lange stuk eerst wat alge­mene opmer­kingen over het Euro­pees Parle­ment en haar commis­sies en zoom dan nog wat in op één specifieke resolutie van één EP-commissie: over het jaar­verslag van de Europese Centrale Bank.

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 11-01-2012    

In de Volks­krant van 19/12/11 stond een goed lees­baar ver­haal van Dirk Beze­mer, een veertig­jarige Gro­ningse hoofd­docent open­bare finan­ciën.
Hij verde­digde daarin het stand­punt dat de ECB het schat­kist­papier van de zuide­lijke euro­landen op hoort te kopen van de Europese banken die de crediteuren zijn van die landen. De tegenwaarde van de aankoop zou moeten bestaan uit verhoging van de reserves van de betrokken banken. Op die manier zou een hoog­nodige versterking van het eigen vermogen van de banken plaats vinden terwijl er geen inflatoire werking van uit zou gaan omdat de geld­hoeveelheid er niet door verandert. Op zich een juist betoog, maar er kan het volgende over worden opgemerkt.

(4 reacties) | Toon Kasdorp | 20-12-2011    
De euro en de spread

Praatje bij een plaatje

De problema­tiek van de euro, Euro­pa, ESM, euro­bonds (obli­gaties) en valu­ta-waar­de­ring is best inge­wik­keld. Een illu­stratief plaatje bij een praatje verhel­dert mis­schien niet zo veel, maar maakt ont­houden wel gemakk­kelijker. Zo werkt het in ieder geval bij mezelf.

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 20-12-2011    

Gisteravond, 15 december 2011, hoorde ik toevallig Jeroen van der Veer, ex topman van Shell, praten over de huidige eurocrisis. Ik acht het oordeel van de heer Van der Veer doorgaans relevant. Ook nu was dat het geval.
Van der Veer noemde 4 maatregelen, die naar diens oordeel van belang waren om het vertrouwen van de financiële markten in de euro te herstellen. Ik herhaal ze hier in mijn eigen woorden.

(11 reacties) | Trias | 16-12-2011    

Vanochtend kwam de Europese Raad, die afgelopen nacht voor de zoveelste maal bijeen was om te vergaderen over de eurocrisis, met een Verklaring. Wat stond daar precies in en wat betekenen de voorgestelde maatregelen, en dan met name voor Nederland? En, belangrijker nog, is het een goede stap in de richting voor het oplossen van de eurocrisis?

(15 reacties) | Trias | 09-12-2011    

Gisteren waren zowel staatssecretaris Knapen als topondernemers Weijers (Akzo) en Van Houten (Philips) te gast bij Buitenhof. Onderwerp van gesprek was de huidige eurocrisis -uiteraard zou men tegenwoordig bijna denken.
Gewoonlijk staat Buitenhof garant voor een sterk pro-Europees geluid en er werd dan ook via verschillende kanten kritiek uitgeoefend op de interviewer.

(12 reacties) | Trias | 05-12-2011    

De laatste tijd hoort men weer vaker de roep om uitgifte van euro-obligaties, ook wel aangeduid als eurobonds. Dat zou hét instrument zijn om de huidige eurocrisis te bezweren. Maar is dat ook zo? Wat betekenen die obligaties eigenlijk? In eerdere stukken [1] heb ik er al meermaals op gewezen, dat de huidige eurocrisis vooral politieke oorzaken heeft. Dat het een vlucht naar voren was om de munt in te voeren voor een samenraapsel van landen, wier economieën, fiscaliteiten en nationale sentimenten in hoge mate van elkaar verschilden. Velen, waaronder toonaangevende economen, hebben destijds gewaarschuwd tegen die vlucht naar voren, maar de politiek wilde niet luisteren. En nog altijd niet. De euro was zogezegd noodzakelijk om oorlog te voorkomen tussen de gezworen aartsvijanden Frankrijk en Duitsland. Het zou vrede en welvaart brengen voor iedereen.

(4 reacties) | Trias | 23-11-2011    

De titel die hierboven staat is mooi gekozen. Niet door mij, maar door Jan Luyten van Zanden. Hij heeft hem gezet boven een niet erg diepgravende maar wel nuchtere bijdrage in het Euro-debat, zoals gepubliceerd op MeJudice (klik op logo).
Hieronder de eerste alinea. De rest kunt u lezen op MeJudice.
In die alinea staat een raar polariserend zinnetje, ik heb het italic gemaakt, maar verder is het een mooie eerste aflevering van wat een serie wordt "over de vraag of een terugkeer van de gulden een wijs plan is"

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 19-11-2011    
Een gemeenschappelijke euro NAAST de gulden

Over muntjes en rekeneenheden

Dit is een korte geschiedenis van een briljant voorstel dat (nog steeds) niet is ingevoerd.
Een jonge Britse econoom en vier professoren in de economie hebben in de afgelopen 39 jaar gepleit voor de invoering van een Euro parallel aan nationale munten. In mijn artikel van gisteren was dit optie C .

(26 reacties) | Tipo | 16-11-2011    

Hans Van Baalen, Frans Weisglas en Neelie Kroes vinden het gevaarlijk dat Patrick van Schie nadenkt. Als het niet zo ernstig was, dan konden we er hartelijk om lachen.
Er dreigt nu, door de opstelling van dit drietal een polemiek binnen de VVD te ontstaan tussen mensen die serieus over alternatieven voor de huidige EMU willen nadenken, zoals Patrick van Schie, en mensen die nadenken bij voorbaat gevaarlijk vinden.

(18 reacties) | Tipo | 14-11-2011    

De recente ontwikkelingen rondom de euro, de eurozone en de paniekerige pogingen van Brussel om de in moeilijkheden verkerende landen van een 'oplossing' te voorzien gaan zo snel, dat het Griekse woord Chaos (Χαος) nog het beste de huidige situatie aanduidt. En de oorspronkelijke betekenis van dit woord is 'Leegte'. En dat is het precies: een gapend gat van zowel politieke incompetentie als van een financiële bodemloze put. De financiële eurocrisis spat alle kanten op. De 10-jaars rente op Italiaanse staatsobligaties steeg in één dag een vol procent, een toename van maar liefst 15% in één dag.. Het verschil tussen de Italiaanse en de Duitse langetermijnrente - de spread - klom woensdagochtend 9 november boven 500 basispunten (5 procent). Nooit eerder vertoond in de eurozone.

(4 reacties) | beheer | 11-11-2011    

Het leek allemaal in kannen en kruiken vorige week woens-dag 26 oktober. De Europese regerings-leiders waren er uit: het met veel bombarie aangekondigde allesomvattende 'Bazooka' reddingsplan van Griekenland en de eurozone was tot stand gekomen.
In een maar liefst vijftien pagina's tellend Communique (link naar pdf) presenteerden Van Rompuy en Barroso trots aan de gehele wereld hun plannen, die een einde zouden moeten maken aan de onrust op de financiële markten en tegelijkertijd een oplossing zouden moeten bieden aan Griekenland om een uitweg te vinden uit haar torenhoge buitenlandse schuldenberg.

(2 reacties) | Trias | 02-11-2011    

Bijna tien jaar geleden, op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd in Nederland. Een mooi moment voor een beknopte evaluatie. Zeker met de huidige eurocrisis in het achterhoofd en de actuele discussie over de voor- en nadelen van de euro voor ons land tussen 'eurosceptici' en 'eurofielen' leek het mij aardig om een aantal mythes over de euro door te prikken.

(5 reacties) | Trias | 31-10-2011    
Pagina 1 (van 3)       1 2 3 >